Mitory any Tonga

TARI-DALANA HO AN’NY FIAINANTSIKA SY NY FANOMPOANA Mey 2018

Hevitra Azo Resahina

Hevitra maromaro azo resahina momba ny hoe inona no hataon’Andriamanitra ho an’ny tany sy ny olombelona.

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Ento ny Hazo Fijalianao ary Manaraha Ahy Mandrakariva

Nahoana isika no tokony hanao an’ireto tsy tapaka: Mivavaka, mianatra Baiboly, manompo, ary manatrika fivoriana?

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Ampio ny Zanakao mba ho Lasa Mpanara-dia An’i Kristy

Inona no azon’ny ray aman-dreny atao mba hanampiana ny zanany hanokan-tena ho an’i Jehovah Andriamanitra, ary hatao batisa?

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nanatanjaka ny Finoan’izy Ireo Ilay Fahitana

Inona no vokatr’io fahitana io teo amin’ny apostoly Petera? Misy vokany eo amintsika ve ny faminaniana ao amin’ny Baiboly?

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

“Izay Nampiraisin’Andriamanitra Zioga...”

Manaja ny voadim-panambadiany ny mpivady kristianina. Afaka mamaha olana izy ireo rehefa mampihatra ny toro lalan’ny Baiboly.

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nandatsaka Betsaka Kokoa Noho ny Hafa Izy

Nisy mpitondratena mahantra nanao fanomezana vola madinika roa faran’izay kely vidy. Inona no lesona sarobidy ianarantsika avy amin’izany?

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Aza Manaiky ho Resin’ny Tahotra Olona

Nahoana ny apostoly no resin’ny tahotra olona? Inona no nanampy azy ireo hitory foana taorian’ny nananganana an’i Jesosy tamin’ny maty, na teo aza ny mpanohitra?

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Hanampy Anao ho Sahy Hitory i Jehovah

Sarotra aminao ve ny milaza hoe Vavolombelon’i Jehovah ianao? Raha izany no izy, inona no hanampy anao hisikina herim-po ka hiresaka momba an’i Jehovah?