Efa nilaza ny Baiboly fa hanenjika antsika i Satana, satria te hanakantsakana ny fanompoantsika izy. (Jn 15:20; Ap 12:17) Ahoana àry no azontsika anampiana an’ireo Kristianina enjehina any an-tany hafa? Mivavaha ho azy ireo. “Misy heriny lehibe sady tena misy vokany ny fitalahoan’ny olo-marina.”—Jk 5:16.

Inona no azontsika angatahina amin’i Jehovah ho an’ireny rahalahy sy anabavintsika ireny? Ny hanampiany azy ireny hanana herim-po sy tsy hatahotra. (Is 41:10-13) Mivavaha koa ho an’ny manam-pahefana mba tsy handraran’izy ireo ny asa fitoriana, ka “hananantsika fiainana tony sy milamina hatrany.”—1Ti 2:1, 2.

Nivavaka ho an’i Paoly sy Petera ny Kristianina voalohany, rehefa nenjehina izy roa lahy. Notononiny mihitsy ny anaran’izy ireo. (As 12:5; Ro 15:30, 31) Tsy haintsika daholo anefa ny anaran’ireo enjehina ankehitriny. Afaka manonona ny anaran’ny fiangonana, tany, na faritra misy azy ireny anefa isika rehefa mivavaka.

Te hivavaka ho an’ny Kristianina enjehina any amin’ireto tany ireto aho: