Maro ireo tsy mitory intsony tonga manatrika Fahatsiarovana isan-taona. Efa nanao ny hazakazaka hahazoana ny fiainana izy ireo, nefa tsy nanohy intsony noho ny antony maro. (He 12:1) Resahin’ny bokikely Miverena Amin’i Jehovah ny antony sasany. Mbola sarobidy amin’i Jehovah anefa ireny olona ireny satria novidiny tamin’ny ran’ny Zanany. (As 20:28; 1Pe 1:18, 19) Ahoana àry no hanampiantsika azy ireny hiverina eo anivon’ny fiangonana?

Miezaka mitady sy manampy an’ireo tsy mitory intsony ny anti-panahy, toy ny ataon’ny mpiandry ondry mitady ny ondry tafasaraka amin’ny andian’ondry. (Lk 15:4-7) Hita amin’izany fa tia sy mikarakara an’ireny olona ireny i Jehovah. (Je 23:3, 4) Tsy ny anti-panahy ihany anefa no afaka mampahery azy ireny fa isika rehetra koa. Faly i Jehovah rehefa miezaka ho tsara fanahy sy hiombom-pihetseham-po amin’izy ireny isika. Mety hisy vokany tsara koa izany. (Oh 19:17; As 20:35) Eritrereto àry hoe iza no azonao ampaherezina ary aza mangataka andro!

JEREO ILAY VIDEO HOE AMPAHEREZO IREO TSY MITORY INTSONY, ARY VALIO IRETO:

  • Inona no nataon’i Abbey, rehefa nihaona tamin’ny Vavolombelona iray mbola tsy fantany izy?

  • Nahoana isika no tokony hiresaka amin’ny anti-panahy raha mieritreritra ny hanampy olona tsy mitory intsony?

  • Inona no nataon’i Abbey tamin’izy niomana hitsidika an’i Laura fanindroany?

  • Ahoana no nampisehoan’i Abbey hoe be fikirizana sy nanam-paharetana ary be fitiavana izy, rehefa niezaka nampahery an’i Laura?

  • Inona no ianarantsika avy amin’ny fanoharan’i Jesosy ao amin’ny Lioka 15:8-10?

  • Inona ny vokatra tsara azo noho ny ezaka nataon’olona maromaro mba hanampiana an’i Laura?