Tahafo ny Finoan’izy Ireo

Inona no ianarantsika momba an’ireo lehilahy sy vehivavy nanam-pinoana tantarain’ny Baiboly?

Daty Tsara ho Fantatra

Hanampy anao hahafantatra ny fotoana sy ny toerana niainan’ireo olona ao amin’ny Baiboly ny sary ato.

Taratasy avy Amin’ny Filan-kevi-pitantanana

Mampirisika ny rehetra hamaky sy hianatra an’io boky io ny Filan-kevi-pitantanana, na ny isam-batan’olona na ny fianakaviana.

Teny Fampidirana

Feno tantaran’olona nanam-pinoana ao amin’ny Baiboly, ary tena nisy izy ireo. Inona ny soa raisintsika avy amin’ireny tantara ireny?

ABELA

“Na Efa Maty Aza Izy dia Mbola Miteny Ihany”

Kely ihany ny zavatra resahin’ny Baiboly momba an’i Abela. Inona anefa no azontsika ianarana avy aminy sy ny finoana nananany?

NOA

“Niara-nandeha Tamin’Andriamanitra Izy”

Nahoana no sarotra tamin’i Noa sy ny vadiny ny nitaiza ny zanany? Nahoana izy ireo no nila finoana rehefa nanamboatra an’ilay sambofiara?

ABRAHAMA

‘Rain’izay Rehetra Manam-pinoana Izy’

Ahoana no nanehoan’i Abrahama ny finoany? Inona no tianao hotahafina amin’i Abrahama?

ROTA

“Izay Alehanao no Halehako”

Nahoana i Rota no vonona handao ny havany sy ny tanindrazany? Inona ny toetra nasehony ka tena nitiavan’i Jehovah azy?

ROTA

Ilay Vehivavy Tena Tsara

Nahoana no miavaka ny fanambadian’i Rota sy Boaza? Rehefa jerena ny fifandraisan’i Rota sy Naomy, inona no tena atao hoe fianakaviana?

HANA

Noresahiny Tamin’i Jehovah Izay Rehetra tao Am-pony

Nino an’i Jehovah i Hana, ary izany no nanampy azy hizaka ny tsy eran’ny ainy.

SAMOELA

Nanompo An’i Jehovah Foana Izy

Nahoana ny fahazazan’i Samoela no tsy mitovy amin’ny an’ny ankizy rehetra? Inona no nampitombo ny finoany tamin’izy tany amin’ny tranolay?

SAMOELA

Tsy Nivadika Izy na dia Diso Fanantenana Aza

Mety hihena ny finoantsika rehefa kivy isika na manana olana. Inona anefa no azontsika ianarana avy amin’i Samoela?

ABIGAILA

Ilay Vehivavy Malina

Inona no azon’izay mijaly am-panambadiana ianarana avy amin’i Abigaila?

ELIA

Niaro ny Fivavahana Marina Izy

Ahoana no hanahafantsika an’i Elia rehefa misy olona tsy manaiky an’izay ampianarin’ny Baiboly?

ELIA

Niandry Izy Sady Niambina Hatrany

Tamin’i Elia niandry an’i Jehovah, inona no nataony sy noresahiny rehefa nivavaka izy?

ELIA

Nampahery Azy Andriamanitra

Fa inona loatra no nahazo an’i Elia no dia nangataka ho faty mihitsy izy?

JONA

Nanaiky Hahitsin’i Jehovah Izy

Matahotra ve ianao rehefa tendrena hanao zavatra? Natahotra koa i Jona, nefa nanam-paharetana sy namindra fo taminy i Jehovah.

JONA

Lasa Nahay Namindra Fo Izy

Hanampy antsika handini-tena amin’ny saina tsy miangatra ny tantaran’i Jona.

ESTERA

Sahy Niaro ny Vahoakan’Andriamanitra Izy

Ilaina ny finoana sy ny herim-po raha te haneho fitiavana toy ilay nasehon’i Estera.

ESTERA

Nisaina Tsara sy Be Herim-po ary Tsy Tia Tena Izy

Tsy tia tena i Estera fa nanao zavatra ho an’i Jehovah sy ny vahoakany. Vakio ato izany tantara izany.

MARIA

“Intỳ Aho Mpanompovavin’i Jehovah!”

Inona tamin’ny valin-tenin’i Maria tamin’ny anjely Gabriela no ahitana fa manam-pinoana izy? Inona koa ny toetra tsarany hafa?

MARIA

‘Nandinika Lalina tao Am-pony Izy’

Vao mainka natanjaka ny finoan’i Maria, noho ny zavatra niainany tany Betlehema.

JOSEFA

Nikarakara ny Fianakaviany Foana Izy

Ahoana no niarovan’i Josefa ny vady aman-janany? Nahoana i Maria sy Jesosy no nentiny nankany Ejipta?

MARTA

“Mino Aho”

Ahoana no ahalalantsika hoe niavaka ny finoan’i Marta, na dia mafy aza ny nanjo azy?

PETERA

Niezaka Izy mba Tsy Hatahotra na Hisalasala

Mety hanimba olona ny fisalasalana. Natahotra sy nisalasala i Petera, nefa vitany ihany avy eo ny nandresy izany.

PETERA

Tsy Nivadika Mihitsy Izy

Nanampy an’i Petera hanaiky ny fanitsian’i Jesosy ny finoany sy ny tsy fivadihany. Ahoana izany?

PETERA

Nampianarin’i Jesosy Hamela Heloka Izy

Ahoana no nampianaran’i Jesosy an’i Petera hamela heloka? Ahoana no nampisehoan’i Jesosy hoe namela ny helok’i Petera izy?

Teny Famaranana

Inona no hanampy anao hanatanjaka ny finoanao sy hanana fanantenana foana?

Mety ho Tianao Koa

FINOANA AN’ANDRIAMANITRA

Tahafo ny Finoan’izy Ireo: Tantaran’ireo Olona Resahin’ny Baiboly

Ho akaiky kokoa an’Andriamanitra ianao raha manahaka ny lehilahy sy vehivavy nanam-pinoana ao amin’ny Baiboly.

VIDEO

Tahafo ny Finoan’izy Ireo: Video

Jereo amin’ity video mifampitohy ity ny lesona azonao ianarana avy amin’ireo lehilahy sy vehivavy tsy nivadika resahin’ny Baiboly.