Andao Hianatra Tantara ao Amin’ny Baiboly

Tantara nitranga nandritra ny fotoana ela be no hitanao ato, nanomboka tamin’ny famoronana sy taorian’izay. Ho hita ato koa ny nahaterahan’i Jesosy sy ny fitoriana nataony, ary ny hoe ho tonga ilay Fanjakana.

Taratasy avy Amin’ny Filan-kevi-pitantanana

Ahoana no atao rehefa mianatra an’ity boky ity?

LESONA 1

Nanamboatra ny Lanitra sy ny Tany Andriamanitra

Resahin’ny Baiboly hoe nanao ny lanitra sy ny tany Andriamanitra. Fantatrao anefa ve hoe iza ny anjely noforoniny voalohany, izay izy vao nanao ny zavaboary hafa rehetra?

LESONA 2

Nanao Lehilahy sy Vehivavy Andriamanitra

Nataon’Andriamanitra tao amin’ny zaridainan’i Edena ny lehilahy sy vehivavy voalohany. Nasainy hiteraka izy mivady, sady hanao ny tany manontolo ho paradisa.

LESONA 3

Tsy Nankatò An’Andriamanitra i Adama sy Eva

Nahoana no tsy azo nohanina ny voan’ny hazo anankiray tao amin’ny zaridainan’i Edena? Nahoana anefa i Eva no nihinana an’ilay izy?

LESONA 4

Tezitra Izy dia Namono Olona

Tian’Andriamanitra ny fanatitra nataon’i Abela, fa tsy tiany kosa ny an’i Kaina. Tezitra àry i Kaina rehefa fantany izany, ka nahavita zavatra ratsy be.

LESONA 5

Ny Sambofiaran’i Noa

Nanambady vehivavy teto an-tany ny anjely sasany. Niteraka ry zareo, ary ngezabe ny zanany sady tia nampijalijaly olona. Feno herisetra àry ny tany. I Noa kosa tia sy nankatò an’Andriamanitra.

Olona Valo Sisa no Velona!

Avy nandritra ny 40 andro sy 40 alina ny orana, rehefa tonga ny Safodrano. Herintaona mahery ry Noa no tao anatinny sambofiara. Nivoaka tao ihany ry zareo tamin’ny farany.

LESONA 7

Ny Tilikambon’i Babela

Te hanao tanàna sy trano avo be iray tonga eny an-danitra ny olona. Nahoana àry no nataon’Andriamanitra tsy nitovy tampoka ny fitenin-dry zareo?

LESONA 8

Nankatò An’Andriamanitra i Abrahama sy Saraha

Nahoana i Abrahama sy Saraha no niala tao an-tanànany dia nankany Kanana, nefa nivezivezy be ry zareo tany?

LESONA 9

Nanan-janaka Ihany Tamin’ny Farany!

Iza amin’ny zanakalahin’i Abrahama no hofidin’Andriamanitra, mba hanatanterahana ny teniny tamin’i Abrahama: Isaka sa Ismaela?

LESONA 10

Tadidio ny Nataon’ny Vadin’i Lota

Nandatsaka afo sy solifara tany Sodoma sy Gomora Andriamanitra. Nahoana no noravany ireo tanàna ireo? Nahoana no tokony hotadidintsika ny nataon’ny vadin’i Lota?

LESONA 11

Tena Nanam-pinoana i Abrahama!

Hoy Andriamanitra tamin’i Abrahama: ‘Ento ilay zanakao lahitokana, dia ataovy fanatitra ho an’ahy any Moria.’ Nanam-pinoana ve i Abrahama, ka nanaiky an’izany?

LESONA 12

I Jakoba no Nahazo An’ilay Lova

Nanan-janaka kambana roa lahy i Isaka sy Rebeka, dia i Esao sy Jakoba. I Esao no lahimatoa ka izy no tokony hahazo ny lova. Fa naninona anefa ilay izy no natakalony lantihy iray vilia?

LESONA 13

Nihavana Indray i Jakoba sy Esao

Nahoana i Jakoba no nahazo tsodrano tamin’ny anjely? Inona no nataony mba hihavana indray izy sy Esao?

LESONA 14

Andevo Nankatò An’Andriamanitra

Nanao ny tsara i Josefa, nefa lasa nijaly be. Fa nahoana?

LESONA 15

Tsy Nanadino An’i Josefa Mihitsy i Jehovah

Tafasaraka tamin’ny fianakaviany i Josefa, nefa nampian’Andriamanitra foana izy.

LESONA 16

Iza i Joba?

Nankatò an’i Jehovah foana i Joba na dia nijaly be aza.

LESONA 17

Nifidy ny Hanompo An’i Jehovah i Mosesy

Tsy maty i Mosesy tamin’ny mbola kely satria nahita hevitra ny mamany.

LESONA 18

Nirehitra Ilay Voaroy!

Nahoana no tsy nety levon’ny afo ilay voaroy?

LESONA 19

Ireo Loza Telo Voalohany

Nidiran-doza ny Ejipsianina satria tsy nanetry tena i Farao ka tsy nanaiky ny tenin’i Jehovah.

LESONA 20

Ireo Loza Enina Nanaraka

Inona no tsy nampitovy an’ireo loza enina ireo tamin’ny loza telo voalohany?

LESONA 21

Ny Loza Fahafolo

Tena ratsy be ilay loza fahafolo ka nalefan’i Farao ihany ny Israelita.

LESONA 22

Ilay Fahagagana teo Amin’ny Ranomasina Mena

Tsy maty tamin’ireo loza folo i Farao. Nanao ahoana anefa izy teo amin’ny Ranomasina Mena?

LESONA 23

Nanao Voady Tamin’i Jehovah Izy Ireo

Nivoady tamin’Andriamanitra ny Israelita rehefa teo amin’ny Tendrombohitra Sinay ry zareo.

LESONA 24

Tsy Nanatanteraka An’ilay Voady Izy Ireo

Nanota tamin’i Jehovah ny Israelita tamin’i Mosesy nahazo ny Didy Folo teo amin’ny Tendrombohitra Sinay.

LESONA 25

Toerana Nivavahana Tamin’i Jehovah

Tao amin’io tranolay masina io ny Vata misy ny fifanekena.

LESONA 26

Ireo Mpitsikilo 12

Nitsikilo ny tany Kanana niaraka tamin’ny lehilahy israelita 10 i Josoa sy Kaleba, nefa tsy nitovy tamin’ny an-dry zareo ny zavatra notenenin’izy roa lahy.

LESONA 27

Nikomy Tamin’i Jehovah Izy Ireo

Tsy tao an-tsain’i Kora, Datana, Abirama, ary ireo 250 lahy mihitsy fa nikomy tamin’i Jehovah ry zareo raha ny marina.

LESONA 28

Niteny Ilay Ampondra

Nahita anjely ilay ampondra, fa i Balama kosa tsy nahita.

LESONA 29

Nifidy An’i Josoa i Jehovah

Nanome toromarika an’i Josoa Andriamanitra, ary mbola ilaintsika amin’izao ilay toromarika nomeny.

LESONA 30

Nafenin’i Rahaba Ireo Mpitsikilo

Rava ny mandan’i Jeriko, fa ny tranon’i Rahaba kosa tsy naninon-tsy naninona, nefa teo ambonin’ilay manda.

LESONA 31

Josoa sy Ireo Gibeonita

Nivavaka tamin’Andriamanitra i Josoa hoe: “Ry masoandro, aza mihetsika!” Namaly an’izany vavaka izany ve Andriamanitra?

LESONA 32

Mpitarika Vaovao sy Vehivavy Roa Tsy Natahotahotra

Lasa nanompo sampy ny Israelita, rehefa maty i Josoa. Nijalijaly ry zareo, fa soa ihany namonjy azy i Baraka Mpitsara, Debora mpaminanivavy, ary Jaela.

LESONA 33

Rota sy Naomy

Nankany Israely ny vehivavy roa maty vady. Lasa niasa teny an-tsaha ny anankiray tamin’izy ireo, dia i Rota. Teny izy no hitan’i Boaza.

LESONA 34

Resin’i Gideona ny Midianita

Nampijalin’ny Midianita ny Israelita, ka nangataka fanampiana tamin’i Jehovah. Vitsy kely ny miaramilan’i Gideona nefa resiny ny Midianita 135 000. Fa nahoana?

LESONA 35

Nivavaka i Hana dia Nahazo Zanakalahy

Nentin’i Elkana tany amin’ny tranolay masina i Hana sy Penina ary ny zanany. Nivavaka i Hana tany, ka nangataka zanakalahy. Niteraka an’i Samoela izy herintaona taorian’izay.

LESONA 36

Nanao Voady Tamin’i Jehovah i Jefta

Inona ny voady nataon’i Jefta, ary nahoana? Nanaiky an’ilay izy ve ny zanany vavy?

LESONA 37

Niresaka Tamin’i Samoela i Jehovah

Mpisorona tao amin’ny tranolay izy roa lahy zanak’i Ely Mpisoronabe, nefa tsy nankatò ny lalàn’Andriamanitra. I Samoela kely kosa hendry, ary niresaka taminy i Jehovah.

LESONA 38

Nataon’i Jehovah Natanjaka Be i Samsona

Nataon’i Jehovah natanjaka be i Samsona mba hiady tamin’ny Filistinina. Nosamborin’ny Filistinina anefa izy rehefa tsy nisaina tsara.

LESONA 39

Ny Mpanjaka Voalohany teo Amin’ny Israely

Mpitsara foana no nitarika ny Israelita. Nitady mpanjaka anefa ry zareo. I Saoly àry no voafidy ho mpanjaka. Nahoana anefa no lasa tsy tian’i Jehovah intsony izy?

LESONA 40

Davida sy Goliata

I Davida indray no nofidin’i Jehovah ho mpanjakan’ny Israely. Nasehon’i Davida hoe tena nety ilay safidy nataon’i Jehovah.

LESONA 41

Davida sy Saoly

Nahoana no nankahala an’i Davida i Saoly? Inona anefa no nataon’i Davida?

LESONA 42

Tsy Nivadika Mihitsy i Jonatana

Lasa mpinamana be i Davida sy ilay zanaky ny mpanjaka.

LESONA 43

Nanota i Davida Mpanjaka

Tsy nisaina tsara i Davida dia nitondra loza be dia be.

LESONA 44

Tempoly ho An’i Jehovah

Neken’Andriamanitra ny fangatahan’i Solomona Mpanjaka, dia nataony tena hendry izy, ary nomeny zavatra tsara be dia be.

LESONA 45

Nizara Roa Ilay Fanjakana

Be dia be ny Israelita no lasa tsy nanompo an’i Jehovah intsony.

LESONA 46

Fantatra hoe Iza no Tena Andriamanitra

Iza no tena Andriamanitra: I Jehovah sa i Bala?

LESONA 47

Nampahery An’i Elia i Jehovah

Afaka mampahery anao koa i ve i Jehovah?

LESONA 48

Velona Indray ny Zanak’ilay Vehivavy

Nisy fahagagana anankiroa nitranga tao amin’ilay vehivavy!

LESONA 49

Nosazina Ilay Mpanjakavavy Ratsy Fanahy

Nanao tetika hamonoana an’i Nabota i Jezebela, fa te haka ny tanimboalobony. Ratsy saina be i Jezebela. Hitan’i Jehovah anefa ny nataony.

LESONA 50

Narovan’i Jehovah i Josafata

Rehefa nisy fahavalo tonga nanafika an’i Joda, dia nangataka fanampiana tamin’Andriamanitra i Josafata Mpanjaka.

LESONA 51

Ilay Miaramila sy Ilay Ankizivavikely

Nilaza tamin’ny tompovaviny ilay ankizivavy hoe mahay manao fahagagana i Jehovah.

LESONA 52

Ny Tafik’i Jehovah

Nilaza i Elisa hoe ‘betsaka lavitra ny miaraka amintsika.’ Ahoana no nahitan’ilay mpiasany hoe marina izany?

LESONA 53

Tsy Natahotahotra i Joiada

Sahy nanohitra an’ilay mpanjakavavy ratsy fanahy ilay mpisorona tsy nivadika.

LESONA 54

Nandefitra Be Tamin’i Jona i Jehovah

Nahoana no natelin’ny trondro ngezabe ilay mpaminanin’Andriamanitra? Ahoana no nahatafavoaka azy tao? Inona no nampianarin’i Jehovah azy?

LESONA 55

Niaro An’i Hezekia ny Anjelin’i Jehovah

Nilaza ny fahavalon’i Joda hoe tsy harovan’i Jehovah ny vahoakany. Diso hevitra anefa ry zareo.

LESONA 56

Tia ny Lalàn’Andriamanitra i Josia

Lasa mpanjaka i Josia tamin’izy valo taona. Nampiany hanompo an’i Jehovah indray ny vahoaka.

LESONA 57

Nirahin’i Jehovah Hitory i Jeremia

Tezitra be tamin’izay notenenin’ilay mpaminany tanora ny anti-panahy.

LESONA 58

Rava i Jerosalema

Nanompo sampy foana ny olona tany Joda, ka navelan’i Jehovah ho resy.

LESONA 59

Ankizilahy Efatra Nankatò An’i Jehovah

Tapa-kevitra ny tsy hivadika amin’i Jehovah ny ankizilahy efatra avy any Joda, na dia rehefa tao an-tranon’ny mpanjakan’i Babylona aza.

LESONA 60

Fanjakana Haharitra Mandrakizay

Nohazavain’i Daniela ilay nofy hafahafan’i Nebokadnezara.

LESONA 61

Tsy Nety Niankohoka Izy Ireo

Tsy nety nivavaka tamin’ilay sarivongana volamena nataon’ny mpanjakan’i Babylona i Sadraka sy Mesaka ary Abednego.

LESONA 62

Fanjakana Hoatran’ny Hazo Ngezabe

Nampahafantarina an’i Nebokadnezara tao amin’ilay nofiny ny momba ny hoaviny.

LESONA 63

Ilay Soratra teo Amin’ny Rindrina

Oviana no nisy an’ilay soratra hafahafa teo amin’ny rindrina, ary inona no dikan’ilay izy?

LESONA 64

Tao Anaty Lavaky ny Liona i Daniela

Mivavaha isan’andro hoatran’ny nataon’i Daniela!

LESONA 65

Novonjen’i Estera ny Fireneny

Jiosy i Estera sady kamboty ray sy reny, nefa lasa vadin’ny mpanjaka.

LESONA 66

Nampianatra ny Lalàn’i Jehovah i Ezra

Nanao voady tamin’Andriamanitra ny vahoaka, rehefa avy nihaino an’izay rehetra nolazain’i Ezra.

LESONA 67

Ny Mandan’i Jerosalema

Fantatr’i Nehemia fa nanao tetika mba hanafihana an’i Jerosalema ny fahavalony. Naninona anefa izy no tsy natahotra?

LESONA 68

Niteraka i Elizabeta

Fa nahoana ny vadin’i Elizabeta no notenenina hoe: ‘Tsy ho afaka hiteny ianao mandra-pahateraky ny zanakao?

LESONA 69

Nitsidika An’i Maria i Gabriela

Nilaza vaovao nanova ny fiainan’i Maria i Gabriela.

LESONA 70

Niteny ny Anjely hoe Teraka i Jesosy

Tonga dia nandeha nitady an’i Jesosy ireo mpiandry ondry, rehefa naheno hoe teraka izy.

LESONA 71

Narovan’i Jehovah i Jesosy

Te hamono an’i Jesosy ny mpanjaka ratsy fanahy anankiray.

LESONA 72

I Jesosy Tamin’izy Ankizilahy

Fa inona no notenenin’i Jesosy no toa gaga be ireo mpampianatra tao amin’ny tempoly?

LESONA 73

Nampiomana i Jaona hoe ho Avy i Jesosy

Lasa mpaminany i Jaona rehefa lehibe. Nampianatra izy hoe ho avy ny Mesia. Tian’ny olona ve ny zavatra notoriny?

LESONA 74

Lasa Mesia i Jesosy

Nahoana i Jaona no niteny hoe i Jesosy no Zanak’ondrin’Andriamanitra?

LESONA 75

Naka Fanahy An’i Jesosy ny Devoly

Intelo ny Devoly no naka fanahy an’i Jesosy. Inona avy ireo fakam-panahy ireo? Dia ahoana hoy i Jesosy?

LESONA 76

Nanadio ny Tempoly i Jesosy

Nahoana i Jesosy no nandroaka ny biby tao an-tempoly sy nanjera ny latabatry ny mpanakalo vola?

LESONA 77

Ilay Vehivavy teo Am-pantsakana

Gaga ilay vehivavy samaritanina hoe niresaka taminy i Jesosy. Nahoana? Fa inona no notenenin’i Jesosy taminy, nefa mbola tsy notenenin’i Jesosy tamin’iza na iza mihitsy?

LESONA 78

Nitory Momba An’ilay Fanjakana i Jesosy

Nasain’i Jesosy ho lasa “mpanarato olona” ny mpianany sasany. Nampiofaniny hitory ny vaovao tsara koa ny mpianany 70, tatỳ aoriana.

LESONA 79

Nanao Fahagagana Be dia Be i Jesosy

Na taiza na taiza nalehan’i Jesosy, dia nanatona azy ny marary ka nositraniny. Natsangany tamin’ny maty koa ny ankizivavy kely anankiray.

LESONA 80

Nifidy An’ireo Apostoly 12 i Jesosy

Nahoana i Jesosy no nifidy an-dry zareo? Tadidinao ve ny anaran-dry zareo?

LESONA 81

Ilay Toriteny teo An-tendrombohitra

Nampianatra zavatra tena mahasoa tamin’ny olona be dia be teo an-tendrombohitra i Jesosy.

LESONA 82

Nampianatra Hivavaka i Jesosy

Araka ny tenin’i Jesosy tamin’ny mpianany, inona avy ny zavatra azon’izy ireo ‘angatahina foana’?

LESONA 83

Nanome Sakafo Olona An’arivony i Jesosy

Nanao fahagagana i Jesosy. Inona no ianarantsika avy amin’izany momba an’i Jesosy sy Jehovah?

LESONA 84

Nandeha teo Ambony Rano i Jesosy

Araka ny hevitrao, ahoana hoy ny apostoly rehefa nahita an’i Jesosy nandeha teo ambony rano?

LESONA 85

Nanasitrana Tamin’ny Sabata i Jesosy

Nahoana no nisy tsy faly rehefa nanasitrana i Jesosy?

LESONA 86

Nanangana An’i Lazarosy i Jesosy

Nitomany koa i Jesosy rehefa nahita an’i Maria nitomany. Lasa faly be anefa ry zareo avy eo.

LESONA 87

Ny Sakafo Harivan’ny Tompo

Nanome toromarika tena lehibe ho an’ny apostoly i Jesosy, tamin’ilay Sakafo Harivan’ny Tompo.

LESONA 88

Nosamborina i Jesosy

Nitarika vahoaka nitondra sabatra sy kibay nankao amin’ny Zaridainan’i Getsemane i Jodasy Iskariota. Tonga hisambotra an’i Jesosy ry zareo.

LESONA 89

Nanda An’i Jesosy i Petera

Inona no nitranga teo an-tokotanin’i Kaiafa? Ary inona no nitranga tamin’i Jesosy tao an-trano?

LESONA 90

Maty tao Golgota i Jesosy

Fa maninona no nasain’i Pilato novonoina i Jesosy?

LESONA 91

Natsangana Tamin’ny Maty i Jesosy

Inona no zava-mahagaga nitranga taorian’ny namonoana an’i Jesosy?

LESONA 92

Niseho Tamin’ny Mpanarato i Jesosy

Inona no nasain’i Jesosy nataon’ireo mpanarato?

LESONA 93

Niverina Nankany An-danitra i Jesosy

Talohan’i Jesosy hiakatra ho any an-danitra, dia nisy zava-dehibe noteneniny tamin’ny mpianany.

LESONA 94

Nahazo Fanahy Masina ny Mpianatra

Lasa nahay nanao inona ny mpianatra rehefa nahazo fanahy masina?

LESONA 95

Tsy Nisy Nahasakana ny Apostoly Mihitsy

Efa namono an’i Jesosy ho faty ny mpitondra fivavahana, dia izao indray tsy navelany hitory intsony ny mpianatr’i Jesosy. Mbola nitory foana anefa ry zareo.

LESONA 96

Nifidy An’i Saoly i Jesosy

Nanenjika mafy an’ireo Kristianina i Saoly. Niova anefa izy.

LESONA 97

Nahazo Fanahy Masina i Kornelio

Nahoana no nasain’Andriamanitra nankany amin’io lehilahy tsy Jiosy io i Petera?

LESONA 98

Nitory Hatraiza Hatraiza ny Kristianina

Nitory hatrany lavitra be ny apostoly Paoly sy ireo namany.

LESONA 99

Mpiambina Fonja Lasa Kristianina

Mahaliana ity tantara ity fa voaresaka ao daholo na demonia, na horohoron-tany, na sabatra.

LESONA 100

Paoly sy Timoty

Mpinamana be sy niara-niasa nandritra ny taona maro izy roa lahy.

LESONA 101

Nalefa Tany Roma i Paoly

Be dia be ny loza teny an-dalana. Tsy nisy nahasakana an’i Paoly anefa ireny.

LESONA 102

Nanoratra ny Apokalypsy i Jaona

Nampisehoan’i Jesosy fahitana maromaro momba ny hoavy izy.

LESONA 103

“Ho Tonga Anie ny Fanjakanao”

Resahin’ny bokin’ny Apokalypsy hoe inona avy ny fiovana hataon’ny Fanjakan’Andriamanitra eto an-tany.