Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny fizarana anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Vavolombelon’i Jehovah

Malagasy

Andao Hianatra Tantara ao Amin’ny Baiboly

Tantara nitranga nandritra ny fotoana ela be no hitanao ato, nanomboka tamin’ny famoronana sy taorian’izay. Ho hita ato koa ny nahaterahan’i Jesosy sy ny fitoriana nataony, ary ny hoe ho tonga ilay Fanjakana.

Taratasy avy Amin’ny Filan-kevi-pitantanana

Ahoana no atao rehefa mianatra an’ity boky ity?

Nanamboatra ny Lanitra sy ny Tany Andriamanitra

Resahin’ny Baiboly hoe nanao ny lanitra sy ny tany Andriamanitra. Fantatrao anefa ve hoe iza ny anjely noforoniny voalohany, izay izy vao nanao ny zavaboary hafa rehetra?

Nanao Lehilahy sy Vehivavy Andriamanitra

Nataon’Andriamanitra tao amin’ny zaridainan’i Edena ny lehilahy sy vehivavy voalohany. Nasainy hiteraka izy mivady, sady hanao ny tany manontolo ho paradisa.

Tsy Nankatò An’Andriamanitra i Adama sy Eva

Nahoana no tsy azo nohanina ny voan’ny hazo anankiray tao amin’ny zaridainan’i Edena? Nahoana anefa i Eva no nihinana an’ilay izy?

Tezitra Izy dia Namono Olona

Tian’Andriamanitra ny fanatitra nataon’i Abela, fa tsy tiany kosa ny an’i Kaina. Tezitra àry i Kaina rehefa fantany izany, ka nahavita zavatra ratsy be.

Ny Sambofiaran’i Noa

Nanambady vehivavy teto an-tany ny anjely sasany. Niteraka ry zareo, ary ngezabe ny zanany sady tia nampijalijaly olona. Feno herisetra àry ny tany. I Noa kosa tia sy nankatò an’Andriamanitra.

Olona Valo Sisa no Velona!

Avy nandritra ny 40 andro sy 40 alina ny orana, rehefa tonga ny Safodrano. Herintaona mahery ry Noa no tao anatinny sambofiara. Nivoaka tao ihany ry zareo tamin’ny farany.

Ny Tilikambon’i Babela

Te hanao tanàna sy trano avo be iray tonga eny an-danitra ny olona. Nahoana àry no nataon’Andriamanitra tsy nitovy tampoka ny fitenin-dry zareo?

Nankatò An’Andriamanitra i Abrahama sy Saraha

Nahoana i Abrahama sy Saraha no niala tao an-tanànany dia nankany Kanana, nefa nivezivezy be ry zareo tany?

Nanan-janaka Ihany Tamin’ny Farany!

Iza amin’ny zanakalahin’i Abrahama no hofidin’Andriamanitra, mba hanatanterahana ny teniny tamin’i Abrahama: Isaka sa Ismaela?

Tadidio ny Nataon’ny Vadin’i Lota

Nandatsaka afo sy solifara tany Sodoma sy Gomora Andriamanitra. Nahoana no noravany ireo tanàna ireo? Nahoana no tokony hotadidintsika ny nataon’ny vadin’i Lota?

Tena Nanam-pinoana i Abrahama!

Hoy Andriamanitra tamin’i Abrahama: ‘Ento ilay zanakao lahitokana, dia ataovy fanatitra ho an’ahy any Moria.’ Nanam-pinoana ve i Abrahama, ka nanaiky an’izany?

I Jakoba no Nahazo An’ilay Lova

Nanan-janaka kambana roa lahy i Isaka sy Rebeka, dia i Esao sy Jakoba. I Esao no lahimatoa ka izy no tokony hahazo ny lova. Fa naninona anefa ilay izy no natakalony voanemba iray vilia?

Nihavana Indray i Jakoba sy Esao

Nahoana i Jakoba no nahazo tsodrano tamin’ny anjely? Inona no nataony mba hihavana indray izy sy Esao?

Fampidirana ny Fizarana 4

Hiresaka momba an’i Josefa, Joba, Mosesy, ary ny Israelita ity fizarana ity. Ho hitanao ato hoe nanampy ny mpanompony foana i Jehovah Andriamanitra.

Andevo Nankatò An’Andriamanitra

Nanao ny tsara i Josefa, nefa lasa nijaly be. Fa nahoana?

Tsy Nanadino An’i Josefa Mihitsy i Jehovah

Tafasaraka tamin’ny fianakaviany i Josefa, nefa nampian’Andriamanitra foana izy.

Iza i Joba?

Nankatò an’i Jehovah foana i Joba na dia nijaly be aza.

Nifidy ny Hanompo An’i Jehovah i Mosesy

Tsy maty i Mosesy tamin’ny mbola kely satria nahita hevitra ny mamany.

Nirehitra Ilay Voaroy!

Nahoana no tsy nety levon’ny afo ilay voaroy?

Ireo Loza Telo Voalohany

Nidiran-doza ny Ejipsianina satria tsy nanetry tena i Farao ka tsy nanaiky ny tenin’i Jehovah.

Ireo Loza Enina Nanaraka

Inona no tsy nampitovy an’ireo loza enina ireo tamin’ny loza telo voalohany?

Ny Loza Fahafolo

Tena ratsy be ilay loza fahafolo ka nalefan’i Farao ihany ny Israelita.

Ilay Fahagagana teo Amin’ny Ranomasina Mena

Tsy maty tamin’ireo loza folo i Farao. Nanao ahoana anefa izy teo amin’ny Ranomasina Mena?

Nanao Voady Tamin’i Jehovah Izy Ireo

Nivoady tamin’Andriamanitra ny Israelita rehefa teo amin’ny Tendrombohitra Sinay ry zareo.

Tsy Nanatanteraka An’ilay Voady Izy Ireo

Nanota tamin’i Jehovah ny Israelita tamin’i Mosesy nahazo ny Didy Folo teo amin’ny Tendrombohitra Sinay.

Toerana Nivavahana Tamin’i Jehovah

Tao amin’io tranolay masina io ny vata misy ny fifanekena.

Ireo Mpitsikilo 12

Nitsikilo ny tany Kanana niaraka tamin’ny lehilahy israelita 10 i Josoa sy Kaleba, nefa tsy nitovy tamin’ny an-dry zareo ny zavatra notenenin’izy roa lahy.

Nikomy Tamin’i Jehovah Izy Ireo

Tsy tao an-tsain’i Kora, Datana, Abirama, ary ireo 250 lahy mihitsy fa nikomy tamin’i Jehovah ry zareo raha ny marina.

Niteny Ilay Ampondra

Nahita anjely ilay ampondra, fa i Balama kosa tsy nahita.

Nifidy An’i Josoa i Jehovah

Nanome toromarika an’i Josoa Andriamanitra, ary mbola ilaintsika amin’izao ilay toromarika nomeny.

Nafenin’i Rahaba Ireo Mpitsikilo

Rava ny mandan’i Jeriko, fa ny tranon’i Rahaba kosa tsy naninon-tsy naninona, nefa teo ambonin’ilay manda.

Josoa sy Ireo Gibeonita

Nivavaka tamin’Andriamanitra i Josoa hoe: “Ry masoandro, aza mihetsika!” Namaly an’izany vavaka izany ve Andriamanitra?

Mpitarika Vaovao sy Vehivavy Roa Tsy Natahotahotra

Lasa nanompo sampy ny Israelita, rehefa maty i Josoa. Nijalijaly ry zareo, fa soa ihany namonjy azy i Baraka Mpitsara, Debora mpaminanivavy, ary Jaela.

Rota sy Naomy

Nankany Israely ny vehivavy roa maty vady. Lasa niasa teny an-tsaha ny anankiray tamin’izy ireo, dia i Rota. Teny izy no hitan’i Boaza.

Resin’i Gideona ny Midianita

Nampijalin’ny Midianita ny Israelita, ka nangataka fanampiana tamin’i Jehovah. Vitsy kely ny miaramilan’i Gideona nefa resiny ny Midianita 135 000. Fa nahoana?

Nivavaka i Hana dia Nahazo Zanakalahy

Nentin’i Elkana tany amin’ny tranolay masina i Hana sy Penina ary ny zanany. Nivavaka i Hana tany, ka nangataka zanakalahy. Niteraka an’i Samoela izy herintaona taorian’izay.

Nanao Voady Tamin’i Jehovah i Jefta

Inona ny voady nataon’i Jefta, ary nahoana? Nanaiky an’ilay izy ve ny zanany vavy?

Niresaka Tamin’i Samoela i Jehovah

Mpisorona tao amin’ny tranolay izy roa lahy zanak’i Ely Mpisoronabe, nefa tsy nankatò ny lalàn’Andriamanitra. I Samoela kely kosa hendry, ary niresaka taminy i Jehovah.

Nataon’i Jehovah Natanjaka Be i Samsona

Nataon’i Jehovah natanjaka be i Samsona mba hiady tamin’ny Filistinina. Nosamborin’ny Filistinina anefa izy rehefa tsy nisaina tsara.

Ny Mpanjaka Voalohany teo Amin’ny Israely

Mpitsara foana no nitarika ny Israelita. Nitady mpanjaka anefa ry zareo. I Saoly àry no voafidy ho mpanjaka. Nahoana anefa no lasa tsy tian’i Jehovah intsony izy?

Davida sy Goliata

I Davida indray no nofidin’i Jehovah ho mpanjakan’ny Israely. Nasehon’i Davida hoe tena nety ilay safidy nataon’i Jehovah.

Davida sy Saoly

Nahoana no nankahala an’i Davida i Saoly? Inona anefa no nataon’i Davida?

Tsy Nivadika Mihitsy i Jonatana

Lasa mpinamana be i Davida sy ilay zanaky ny mpanjaka.

Nanota i Davida Mpanjaka

Tsy nisaina tsara i Davida dia nitondra loza be dia be.

Tempoly ho An’i Jehovah

Neken’Andriamanitra ny fangatahan’i Solomona Mpanjaka, dia nataony tena hendry izy, ary nomeny zavatra tsara be dia be.

Nizara Roa Ilay Fanjakana

Be dia be ny Israelita no lasa tsy nanompo an’i Jehovah intsony.

Fantatra hoe Iza no Tena Andriamanitra

Iza no tena Andriamanitra: I Jehovah sa i Bala?

Nampahery An’i Elia i Jehovah

Afaka mampahery anao koa i ve i Jehovah?

Velona Indray ny Zanak’ilay Vehivavy

Nisy fahagagana anankiroa nitranga tao amin’ilay vehivavy!

Nosazina Ilay Mpanjakavavy Ratsy Fanahy

Nanao tetika hamonoana an’i Nabota i Jezebela, fa te haka ny tanimboalobony. Ratsy saina be i Jezebela. Hitan’i Jehovah anefa ny nataony.

Narovan’i Jehovah i Josafata

Rehefa nisy fahavalo tonga nanafika an’i Joda, dia nangataka fanampiana tamin’Andriamanitra i Josafata Mpanjaka.

Fampidirana ny Fizarana 9

Jereo ato ny tantaran’ny ankizy sy mpaminany ary mpanjaka tena natoky an’i Jehovah Andriamanitra.

Ilay Miaramila sy Ilay Ankizivavikely

Nilaza tamin’ny tompovaviny ilay ankizivavy hoe mahay manao fahagagana i Jehovah.

Ny Tafik’i Jehovah

Nilaza i Elisa hoe ‘betsaka lavitra ny miaraka amintsika.’ Ahoana no nahitan’ilay mpiasany hoe marina izany?

Tsy Natahotahotra i Joiada

Sahy nanohitra an’ilay mpanjakavavy ratsy fanahy ilay mpisorona tsy nivadika.

Nandefitra Be Tamin’i Jona i Jehovah

Nahoana no natelin’ny trondro ngezabe ilay mpaminanin’Andriamanitra? Ahoana no nahatafavoaka azy tao? Inona no nampianarin’i Jehovah azy?

Niaro An’i Hezekia ny Anjelin’i Jehovah

Nilaza ny fahavalon’i Joda hoe tsy harovan’i Jehovah ny vahoakany. Diso hevitra anefa ry zareo.

Tia ny Lalàn’Andriamanitra i Josia

Lasa mpanjaka i Josia tamin’izy valo taona. Nampiany hanompo an’i Jehovah indray ny vahoaka.

Nirahin’i Jehovah Hitory i Jeremia

Tezitra be tamin’izay notenenin’ilay mpaminany tanora ny anti-panahy.

Rava i Jerosalema

Nanompo sampy foana ny olona tany Joda, ka navelan’i Jehovah ho resy.

Ankizilahy Efatra Nankatò An’i Jehovah

Tapa-kevitra ny tsy hivadika amin’i Jehovah ny ankizilahy efatra avy any Joda, na dia rehefa tao an-tranon’ny mpanjakan’i Babylona aza.

Fanjakana Haharitra Mandrakizay

Nohazavain’i Daniela ilay nofy hafahafan’i Nebokadnezara.

Tsy Nety Niankohoka Izy Ireo

Tsy nety nivavaka tamin’ilay sarivongana volamena nataon’ny mpanjakan’i Babylona i Sadraka sy Mesaka ary Abednego.

Fanjakana Hoatran’ny Hazo Ngezabe

Nampahafantarina an’i Nebokadnezara tao amin’ilay nofiny ny momba ny hoaviny.

Ilay Soratra teo Amin’ny Rindrina

Oviana no nisy an’ilay soratra hafahafa teo amin’ny rindrina, ary inona no dikan’ilay izy?

Tao Anaty Lavaky ny Liona i Daniela

Mivavaha isan’andro hoatran’ny nataon’i Daniela!

Novonjen’i Estera ny Fireneny

Jiosy i Estera sady kamboty ray sy reny, nefa lasa vadin’ny mpanjaka.

Nampianatra ny Lalàn’i Jehovah i Ezra

Nanao voady tamin’Andriamanitra ny vahoaka, rehefa avy nihaino an’izay rehetra nolazain’i Ezra.

Ny Mandan’i Jerosalema

Fantatr’i Nehemia fa nanao tetika mba hanafihana an’i Jerosalema ny fahavalony. Naninona anefa izy no tsy natahotra?

Niteraka i Elizabeta

Fa nahoana ny vadin’i Elizabeta no notenenina hoe: ‘Tsy ho afaka hiteny ianao mandra-pahateraky ny zanakao?

Nitsidika An’i Maria i Gabriela

Nilaza vaovao nanova ny fiainan’i Maria i Gabriela.

Niteny ny Anjely hoe Teraka i Jesosy

Tonga dia nandeha nitady an’i Jesosy ireo mpiandry ondry, rehefa naheno hoe teraka izy.

Narovan’i Jehovah i Jesosy

Te hamono an’i Jesosy ny mpanjaka ratsy fanahy anankiray.

I Jesosy Tamin’izy Ankizilahy

Fa inona no notenenin’i Jesosy no toa gaga be ireo mpampianatra tao amin’ny tempoly?

Nampiomana i Jaona hoe ho Avy i Jesosy

Lasa mpaminany i Jaona rehefa lehibe. Nampianatra izy hoe ho avy ny Mesia. Tian’ny olona ve ny zavatra notoriny?

Fampidirana ny Fizarana 12

Nampianatra i Jesosy ary nanao fahagagana. Tiany haseho mantsy izay hataon’ilay Fanjakana ho an’ny olombelona amin’ny hoavy.

Lasa Mesia i Jesosy

Nahoana i Jaona no niteny hoe i Jesosy no Zanak’ondrin’Andriamanitra?

Naka Fanahy An’i Jesosy ny Devoly

Intelo ny Devoly no naka fanahy an’i Jesosy. Inona avy ireo fakam-panahy ireo? Dia ahoana hoy i Jesosy?

Nanadio ny Tempoly i Jesosy

Nahoana i Jesosy no nandroaka ny biby tao an-tempoly sy nanjera ny latabatry ny mpanakalo vola?

Ilay Vehivavy teo Am-pantsakana

Gaga ilay vehivavy samaritanina hoe niresaka taminy i Jesosy. Nahoana? Fa inona no notenenin’i Jesosy taminy, nefa mbola tsy notenenin’i Jesosy tamin’iza na iza mihitsy?

Nitory Momba An’ilay Fanjakana i Jesosy

Nasain’i Jesosy ho lasa “mpanarato olona” ny mpianany sasany. Nampiofaniny hitory ny vaovao tsara koa ny mpianany 70, tatỳ aoriana.

Nanao Fahagagana Be dia Be i Jesosy

Na taiza na taiza nalehan’i Jesosy, dia nanatona azy ny marary ka nositraniny. Natsangany tamin’ny maty koa ny ankizivavy kely anankiray.

Nifidy An’ireo Apostoly 12 i Jesosy

Nahoana i Jesosy no nifidy an-dry zareo? Tadidinao ve ny anaran-dry zareo?

Ilay Toriteny teo An-tendrombohitra

Nampianatra zavatra tena mahasoa tamin’ny olona be dia be teo an-tendrombohitra i Jesosy.

Nampianatra Hivavaka i Jesosy

Araka ny tenin’i Jesosy tamin’ny mpianany, inona avy ny zavatra azon’izy ireo ‘angatahina foana’?

Nanome Sakafo Olona An’arivony i Jesosy

Nanao fahagagana i Jesosy. Inona no ianarantsika avy amin’izany momba an’i Jesosy sy Jehovah?

Nandeha teo Ambony Rano i Jesosy

Araka ny hevitrao, ahoana hoy ny apostoly rehefa nahita an’i Jesosy nandeha teo ambony rano?

Nanasitrana Tamin’ny Sabata i Jesosy

Nahoana no nisy tsy faly rehefa nanasitrana i Jesosy?

Nanangana An’i Lazarosy i Jesosy

Nitomany koa i Jesosy rehefa nahita an’i Maria nitomany. Lasa faly be anefa ry zareo avy eo.

Ny Sakafo Harivan’ny Tompo

Nanome toromarika tena lehibe ho an’ny apostoly i Jesosy, tamin’ilay Sakafo Harivan’ny Tompo.

Nosamborina i Jesosy

Nitarika vahoaka nitondra sabatra sy kibay nankao amin’ny Zaridainan’i Getsemane i Jodasy Iskariota. Tonga hisambotra an’i Jesosy ry zareo.

Nanda An’i Jesosy i Petera

Inona no nitranga teo an-tokotanin’i Kaiafa? Ary inona no nitranga tamin’i Jesosy tao an-trano?

Maty tao Golgota i Jesosy

Fa maninona no nasain’i Pilato novonoina i Jesosy?

Natsangana Tamin’ny Maty i Jesosy

Inona no zava-mahagaga nitranga taorian’ny namonoana an’i Jesosy?

Niseho Tamin’ny Mpanarato i Jesosy

Inona no nasain’i Jesosy nataon’ireo mpanarato?

Niverina Nankany An-danitra i Jesosy

Talohan’i Jesosy hiakatra ho any an-danitra, dia nisy zava-dehibe noteneniny tamin’ny mpianany.

Nahazo Fanahy Masina ny Mpianatra

Lasa nahay nanao inona ny mpianatra rehefa nahazo fanahy masina?

Tsy Nisy Nahasakana ny Apostoly Mihitsy

Efa namono an’i Jesosy ho faty ny mpitondra fivavahana, dia izao indray tsy navelany hitory intsony ny mpianatr’i Jesosy. Mbola nitory foana anefa ry zareo.

Nifidy An’i Saoly i Jesosy

Nanenjika mafy an’ireo Kristianina i Saoly. Niova anefa izy.

Nahazo Fanahy Masina i Kornelio

Nahoana no nasain’Andriamanitra nankany amin’io lehilahy tsy Jiosy io i Petera?

Nitory Hatraiza Hatraiza ny Kristianina

Nitory hatrany lavitra be ny apostoly Paoly sy ireo namany.

Mpiambina Fonja Lasa Kristianina

Mahaliana ity tantara ity fa voaresaka ao daholo na demonia, na horohoron-tany, na sabatra.

Paoly sy Timoty

Mpinamana be sy niara-niasa nandritra ny taona maro izy roa lahy.

Nalefa Tany Roma i Paoly

Be dia be ny loza teny an-dalana. Tsy nisy nahasakana an’i Paoly anefa ireny.

Nanoratra ny Apokalypsy i Jaona

Nampisehoan’i Jesosy fahitana maromaro momba ny hoavy izy.

“Ho Tonga Anie ny Fanjakanao”

Resahin’ny bokin’ny Apokalypsy hoe inona avy ny fiovana hataon’ny Fanjakan’Andriamanitra eto an-tany.