Afaka ny ho Sakaizan’Andriamanitra Ianao!

Hanampy anao ho lasa naman’Andriamanitra ity bokikely ity.

LESONA 1

Tian’Andriamanitra ho Namany Ianao

Olona maro eran-tany no lasa naman’Andriamanitra. Afaka ny ho naman’Andriamanitra koa ianao.

LESONA 2

Andriamanitra no Namana Tsara Indrindra

Hanampy anao izy, ka ho sambatra sy hilamin-tsaina ianao.

LESONA 3

Mianara Momba An’Andriamanitra

Hanampy anao izany hahafantatra hoe inona no tiany sy tsy tiany.

LESONA 4

Ahoana no Hahafantaranao An’Andriamanitra?

Ampahafantarin’Andriamanitra antsika izay nataony taloha, sy izay ataony ankehitriny, ary izay hataony amin’ny hoavy.

LESONA 5

Hiaina ao Amin’ny Paradisa Ireo Naman’Andriamanitra

Tsy hitovy amin’izao fiainantsika izao ny Paradisa. Hanao ahoana àry ny fiainana ao amin’ny Paradisa?

LESONA 6

Efa Akaiky ny Paradisa!

Nahoana isika no mino an’izany?

LESONA 7

Tantara Andraisantsika Lesona

Inona ny lesona azontsika raisina avy amin’ny tantaran’i Noa?

LESONA 8

Iza no Fahavalon’Andriamanitra?

Azonao fantarina hoe iza izy ireo, dia amin’izay ianao tsy ho voafitany.

LESONA 9

Iza no Naman’Andriamanitra?

Ary inona no tian’izy ireo ho fantatry ny olona momba an’i Jehovah?

LESONA 10

Ahoana no Amantarana ny Fivavahana Marina?

Ahoana no amantaranao ny fivavahana marina?

LESONA 11

Mialà Amin’ny Fivavahan-diso!

Ahoana no amantarana ny fivavahan-diso? Nahoana izy io no tena ratsy?

LESONA 12

Manao Ahoana ny Olona Rehefa Maty?

Mazava ny voalazan’ny Baiboly.

LESONA 13

Ratsy ny Manao Ody

Nahoana no tsy tian’i Jehovah izy ireny?

LESONA 14

Tsy Manao Ratsy ny Naman’Andriamanitra

Inona avy ny zavatra sasany halan’Andriamanitra?

LESONA 15

Manao ny Tsara ny Naman’Andriamanitra

Inona avy ny zavatra tsara tokony hataontsika, mba ho naman’Andriamanitra isika?

LESONA 16

Asehoy fa Tia An’Andriamanitra Ianao

Mila miresaka amin’ny namanao ianao, mihaino azy, ary miresaka ny zavatra tsara ataony, mba ho mpinamana foana ianareo. Izany koa no tokony hataonao, raha naman’Andriamanitra ianao.

LESONA 17

Aoka Ianao ho Mendrika ny ho Naman’Andriamanitra

Ho tia kokoa an’Andriamanitra ianao, arakaraka ny ianaranao momba azy.

LESONA 18

Aoka Ianao ho Naman’Andriamanitra Mandrakizay!

Homen’Andriamanitra fiainana mandrakizay ireo namany. Fanomezana sarobidy izany.