Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

 TOKO 48

Afaka Hiaina ao Amin’ny Tontolo Vaovaon’Andriamanitra Ianao

Afaka Hiaina ao Amin’ny Tontolo Vaovaon’Andriamanitra Ianao

NAMETRAKA an’i Adama sy Eva tao amin’ny Saha Edena Andriamanitra. Tsy nankatò izy mivady ka maty. Nataon’Andriamanitra ho afaka hiaina mandrakizay ao amin’ny Paradisa anefa ny taranak’izy ireo, anisan’izany isika. Hoy ny Baiboly: “Ny marina handova ny tany ka honina eo aminy mandrakizay.”—Salamo 37:29.

Miresaka momba ny “lanitra vaovao” sy “tany vaovao” ny Baiboly. (Isaia 65:17; 2 Petera 3:13) Ireo fitondram-panjakan’olombelona ankehitriny no “lanitra” ankehitriny. I Jesosy Kristy sy ireo hiara-mitondra aminy any an-danitra kosa no “lanitra vaovao.” Hahafinaritra tokoa rehefa hitantana ny tany manontolo io lanitra vaovao hitondra fiadanana io, dia ny fanjakan’Andriamanitra izany!

Inona kosa ilay “tany vaovao”?... Ny tany vaovao dia ireo olona tsara fanahy tia an’i Jehovah. Rehefa miresaka hoe “ny tany” mantsy ny Baiboly, dia ny olona etỳ an-tany no tiany holazaina indraindray, fa tsy ity tany ity. (Genesisy 11:1; Salamo 66:4; 96:1) Hipetraka eto an-tany àry ireo olona anisan’ny tany vaovao.

Tsy hisy intsony ity tontolon’ny ratsy fanahy ity amin’izay. Tadidio fa nandrava tontolon’ny ratsy fanahy ny Safo-drano tamin’ny andron’i Noa. Ho rava ao amin’ny Hara-magedona ity tontolo ratsy ity, araka ny efa hitantsika koa. Andeha hojerentsika izao hoe hanao ahoana ny fiainana ao amin’ilay tontolo vaovao, aorian’ny Hara-magedona.

 Te hiaina mandrakizay ao amin’ny Paradisa, ao amin’ny tontolo vaovao hisy fiadanana ve ianao?... Tsy misy dokotera afaka manome fiainana mandrakizay antsika. Tsy misy ody faty. Raha manatona an’Andriamanitra ihany isika vao ho afaka hiaina mandrakizay. Lazain’ilay Mpampianatra Lehibe amintsika ny fomba hanaovana izany.

Andeha horaisintsika ny Baiboly, ary hosokafantsika eo amin’ny Jaona toko faha-17, andininy faha-3. Hitantsika ao ireto tenin’ilay Mpampianatra Lehibe ireto: “Izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra Anao, Izay Andriamanitra tokana sady marina, sy Jesosy Kristy, Izay efa nirahinao.”

Inona àry, hoy i Jesosy, no ilaina hatao mba hahazoana fiainana mandrakizay?... Tsy maintsy mianatra momba an’i Jehovah Raintsika aloha isika, ary mianatra momba ny Zanany izay nanome ny ainy ho antsika koa. Mila mianatra Baiboly izany isika. Manampy antsika amin’izany ity boky hoe Mianara Aminilay Mpampianatra Lehibe ity.

Nahoana anefa no hanampy antsika hahazo fiainana mandrakizay ny fianarana momba an’i Jehovah?... Mila misakafo isan’andro isika, ka mila mianatra isan’andro momba an’i Jehovah koa. Hoy ny Baiboly: “Tsy mofo ihany no hiveloman’ny olona, fa ny teny rehetra izay aloaky ny vavan’Andriamanitra.”—Matio 4:4.

Mila mianatra momba an’i Jesosy Kristy koa isika, satria nirahin’Andriamanitra hanala ny fahotantsika io Zanany io. Hoy ny Baiboly: “Tsy misy famonjena amin’ny hafa.” Ary koa hoe: “Izay mino ny Zanaka manana fiainana mandrakizay.” (Asan’ny Apostoly 4:12; Jaona 3:36) Inona àry no dikan’ny hoe “mino” an’i Jesosy?... Midika izany fa tena inoantsika sy fantatsika fa tsy hahazo fiainana mandrakizay isika raha tsy teo i Jesosy. Mino izany ve isika?... Raha eny, dia hanohy hianatra amin’ilay Mpampianatra Lehibe isan’andro isika, ary hankatò izay lazainy.

Anisan’ny fomba ianarana amin’ilay Mpampianatra Lehibe ny famerimberenana mamaky an’ity boky ity, sy fijerena ary fisaintsainana  momba ireo sary rehetra. Jereo raha hainao ny mamaly ireo fanontaniana eo amin’ireny sary ireny. Vakio miaraka amin’i Dada na Neny koa ity boky ity. Raha tsy eo izy, dia miaraha mamaky azy ity amin’ny olon-dehibe hafa na ankizy hafa. Tena hahafinaritra raha afaka manampy olona hianatra amin’ilay Mpampianatra Lehibe ianao, ka ho fantatr’izy ireny ny tokony hataony mba hiainany mandrakizay. Sa ahoana, hoy ianao?...

Hoy ny Baiboly: ‘Mandalo izao tontolo izao.’ Hazavainy koa anefa ny tokony hataontsika mba hahavelona antsika mandrakizay ao amin’ny tontolo vaovao. “Izay manao ny sitrapon’Andriamanitra no maharitra mandrakizay”, hoy izy. (1 Jaona 2:17) Ahoana àry no hahafahantsika hiaina mandrakizay ao amin’ny tontolo vaovaon’Andriamanitra?... Hahazo izany isika raha mianatra momba an’i Jehovah sy Jesosy, Zanany malalany. Tsy maintsy mampihatra izay ianarantsika koa anefa isika. Enga anie ny fianaranao an’ity boky ity hanampy anao hanatanteraka ireo zavatra ireo.