Mianara Amin’ilay Mpampianatra Lehibe

Ao amin’ny Baiboly no misy ny toro lalana tsara indrindra. Tsy tenin’olona no ianaran’ny ankizy ao fa ny tenin’ilay Rain’izy ireo any an-danitra.

Inona no Ilain’ny Ankizy Amin’ny Ray Aman-dreny?

Natao hanampiana ny olon-dehibe ity boky ity, mba hifampiresahany tsara amin’ny ankizy momba ny zavatra mila resahina aminy.

TOKO 1

Nahoana no Mpampianatra Lehibe i Jesosy?

Momba ny inona no nampianarin’i Jesosy? Avy amin’iza ny zavatra nampianariny?

TOKO 2

Taratasy avy Amin’Andriamanitra Fitiavana

Sarobidy kokoa noho ny boky hafa rehetra ilay boky misy ny taratasiny.

TOKO 3

Ilay Nanao ny Zavatra Rehetra

Iza no nanao ny vorona sy nampianatra azy hihira? Iza no nanao ny bozaka? Iza no nanao anao?

TOKO 4

Manana Anarana Andriamanitra

Manana anarana daholo isika. Fantatrao ve ny anaran’Andriamanitra? Nahoana no zava-dehibe ny anarany?

TOKO 5

“Ity no Zanako”

Nahoana i Jesosy no tsy mitovy amin’ny olon-drehetra?

TOKO 6

Nanompo ny Olona Ilay Mpampianatra Lehibe

Tianao ve rehefa misy olona manao zavatra tsara ho anao? Fantatr’ilay Mpampianatra Lehibe hoe tia an’izany daholo isika.

TOKO 7

Miaro Anao ny Fankatoavana

Afaka mianatra avy amin’ny olon-dehibe ny ankizy. Rehefa misy zavatra asain’Andriamanitra ataonao, dia azo antoka hoe izay no tsara atao.

TOKO 8

Misy Olona Ambony Noho Isika

Misy tsara fanahy amin’izy ireo ary misy ratsy fanahy.

TOKO 9

Tokony Hanohitra Fakam-panahy Isika

Inona no hataonao raha asain’ny olona manao zavatra ratsy ianao?

TOKO 10

Mahery Noho ny Demonia i Jesosy

Tsy mampahatahotra ny demonia, nefa mila mitandrina isika sao voafitany.

TOKO 11

Manampy Ireo Anjelin’Andriamanitra

Ampian’ny anjely ny olona tia an’i Jehovah sy manompo azy.

TOKO 12

Mampianatra Antsika Hivavaka i Jesosy

Afaka miresaka amin’Andriamanitra ianao, na amin’ny firy na amin’ny firy, fa henony foana.

TOKO 13

Ireo Lasa Mpianatr’i Jesosy

Olona hoatran’ny ahoana ireo mpianany ireo?

TOKO 14

Nahoana Isika no Tokony Hamela Heloka?

Manampy antsika ny tantara iray notantarain’i Jesosy.

TOKO 15

Ohatra Momba ny Hatsaram-panahy

Inona no hianarantsika avy amin’ny tantaran’ilay Samaritanina tsara fanahy?

TOKO 16

Inona no Tena Sarobidy?

Raha manao inona isika no heverin’Andriamanitra hoe manankarena?

TOKO 17

Inona no Mahasambatra?

Nolazain’ilay Mpampianatra Lehibe ny valiny.

TOKO 18

Mahay Misaotra ve Ianao?

Jereo ato ny zavatra nitranga tamin’ny boka folo, dia mandraisa fianarana.

TOKO 19

Mety ve ny Miady?

Inona no tokony hataonao rehefa mitady hisy korontana?

TOKO 20

Te ho Voalohany Foana ve Ianao?

Jereo izay nolazain’i Jesosy tamin’ny mpianany rehefa niady ho voalohany izy ireo.

TOKO 21

Tokony Hirehareha ve Isika?

Henoy ny fitantaran’i Jesosy momba an’ilay Fariseo sy mpamory hetra.

TOKO 22

Nahoana no Ratsy ny Mandainga?

Jereo ato hoe nataon’i Jehovah ahoana i Ananiasy sy Safira.

TOKO 23

Nahoana no Marary ny Olona?

Mety tsy harary intsony ve ny olona indray andro any?

TOKO 24

Mitandrema sao Lasa Mpangalatra!

Jereo ato ny tantaran’olona efatra naka zavatr’olona.

TOKO 25

Afaka Miova ve Ireo Nanao Zava-dratsy?

Mamaly an’izany ny tantaran’i Saoly sy ny tantaran’ny vehivavy iray mpivaro-tena.

TOKO 26

Nahoana no Sarotra ny Manao ny Tsara?

Inona no ataon’ny olona ratsy toetra rehefa tsy manaraka ny teniny ianao?

TOKO 27

Iza no Andriamanitrao?

Betsaka ny andriamanitra ivavahan’ny olona. Jereo izay nataon’ny tanora hebreo telo lahy mba hahitanao an’izay tokony hataonao.

TOKO 28

Iza no Tokony Hankatoavina?

“Aloavy amin’i Kaisara àry izay an’i Kaisara, fa amin’Andriamanitra kosa izay an’Andriamanitra.”

TOKO 29

Mampifaly An’Andriamanitra ve ny Fety Rehetra?

Fantatrao ve hoe mitantara fety maromaro ny Baiboly? Azo jerena avy amin’ireny hoe ahoana no fiheveran’Andriamanitra ny fety.

TOKO 30

Inona no Manampy Antsika Handresy ny Tahotra?

Tsy niteny ilay Mpampianatra Lehibe hoe mora foana ny manompo an’i Jehovah. Afaka ny ho sahy sy hahazo fanampiana anefa ianao.

TOKO 31

Aiza no Hahitana Fampaherezana?

Atoro anao ato izay tokony hataonao raha malahelo ianao na tsy misy namana.

TOKO 32

Ahoana no Niarovana An’i Jesosy?

Jereo izay nataon’i Jehovah mba hiarovana an’i Jesosy, rehefa nisy olona nitady hamono azy tamin’izy mbola kely.

TOKO 33

Afaka Miaro Antsika i Jesosy

Nasehon’i Jesosy tamin’izy tetỳ an-tany hoe afaka miaro an’izay tia azy izy.

TOKO 34

Hanao Ahoana Isika Rehefa Maty?

Tokony hatahotra ny ho faty na ny olona efa maty ve ianao?

TOKO 35

Afaka Hitsangana Amin’ny Maty Isika!

Nataon’Andriamanitra afaka manangana ny maty i Jesosy, ka azony hatsangana hatramin’ny ankizikely.

TOKO 36

Iza avy no Hatsangana Amin’ny Maty? Aiza Izy Ireo no Hipetraka?

Jereo izay nolazain’i Jesosy momba an’ireo fanontaniana ireo.

TOKO 37

Tsarovy i Jehovah sy ny Zanany

Nasehon’i Jesosy tamin’ny mpanara-dia azy hoe ahoana no atao ho fahatsiarovana an’izay nataon’i Jehovah sy Jesosy ho antsika.

TOKO 38

Nahoana Isika no Tokony ho Tia An’i Jesosy?

Nomeny ny ainy lavorary, amin’izay isika afaka miaina mandrakizay.

TOKO 39

Tsaroan’Andriamanitra ny Zanany

Natsangana tamin’ny maty i Jesosy.

TOKO 40

Ahoana no Hampifaliana An’Andriamanitra?

Hoy ny ohabolana iray ao amin’ny Baiboly: “Hendre, anaka, ary ampifalio ny foko.”

TOKO 41

Ankizy Mampifaly An’Andriamanitra

Inona no azonao atao mba hampifaliana an’Andriamanitra?

TOKO 42

Nahoana Isika no Mila Miasa?

Mahasalama ny saina sy ny vatana ny miasa. Ianaro ato hoe ahoana no atao raha te ho tia miasa ianao.

TOKO 43

Iza avy no Rahalahy sy Anabavintsika?

Mety ho anisany ve ny olona tsy naterak’i Dada sy Neny?

TOKO 44

Ny Olona Tia An’Andriamanitra no Tokony ho Namantsika

“Aza manaiky ho voafitaka ianareo: Ny naman-dratsy dia manimba ny fahazarana mahasoa.”

TOKO 45

Tiantsika ho Tonga ve ny Fanjakan’Andriamanitra?

Hanova zavatra be dia be i Jesosy rehefa izy no hitondra ny tany.

TOKO 46

Horavana Amin’ny Rano Indray ve ity Tontolo Ity?

Ho velona mandrakizay eto an-tany ny tsara fanahy.

TOKO 47

Ahoana no Ahafantarantsika fa Akaiky ny Hara-magedona?

Efa hitantsika daholo ny famantarana rehetra.

TOKO 48

Afaka Hiaina ao Amin’ny Tontolo Vaovaon’Andriamanitra Ianao

Inona no tokony hataonao raha te hiaina mandrakizay ianao?