Mianara Amin’ilay Mpampianatra Lehibe

Ao amin’ny Baiboly no misy ny toro lalana tsara indrindra. Tsy tenin’olona no ianaran’ny ankizy ao fa ny tenin’ilay Rain’izy ireo any an-danitra.

Inona no Ilain’ny Ankizy Amin’ny Ray Aman-dreny?

Natao hanampiana ny olon-dehibe ity boky ity, mba hifampiresahany tsara amin’ny ankizy momba ny zavatra mila resahina aminy.

Nahoana no Mpampianatra Lehibe i Jesosy?

Momba ny inona no nampianarin’i Jesosy? Avy amin’iza ny zavatra nampianariny?

Taratasy avy Amin’Andriamanitra Fitiavana

Sarobidy kokoa noho ny boky hafa rehetra ilay boky misy ny taratasiny.

Ilay Nanao ny Zavatra Rehetra

Iza no nanao ny vorona sy nampianatra azy hihira? Iza no nanao ny bozaka? Iza no nanao anao?

Manana Anarana Andriamanitra

Manana anarana daholo isika. Fantatrao ve ny anaran’Andriamanitra? Nahoana no zava-dehibe ny anarany?

“Ity no Zanako”

Nahoana i Jesosy no tsy mitovy amin’ny olon-drehetra?

Nanompo ny Olona Ilay Mpampianatra Lehibe

Tianao ve rehefa misy olona manao zavatra tsara ho anao? Fantatr’ilay Mpampianatra Lehibe hoe tia an’izany daholo isika.

Miaro Anao ny Fankatoavana

Afaka mianatra avy amin’ny olon-dehibe ny ankizy. Rehefa misy zavatra asain’Andriamanitra ataonao, dia azo antoka hoe izay no tsara atao.

Misy Olona Ambony Noho Isika

Misy tsara fanahy amin’izy ireo ary misy ratsy fanahy.

Tokony Hanohitra Fakam-panahy Isika

Inona no hataonao raha asain’ny olona manao zavatra ratsy ianao?

Mahery Noho ny Demonia i Jesosy

Tsy mampahatahotra ny demonia, nefa mila mitandrina isika sao voafitany.

Manampy Ireo Anjelin’Andriamanitra

Ampian’ny anjely ny olona tia an’i Jehovah sy manompo azy.

Mampianatra Antsika Hivavaka i Jesosy

Afaka miresaka amin’Andriamanitra ianao, na amin’ny firy na amin’ny firy, fa henony foana.

Ireo Lasa Mpianatr’i Jesosy

Olona hoatran’ny ahoana ireo mpianany ireo?

Nahoana Isika no Tokony Hamela Heloka?

Manampy antsika ny tantara iray notantarain’i Jesosy.

Ohatra Momba ny Hatsaram-panahy

Inona no hianarantsika avy amin’ny tantaran’ilay Samaritanina tsara fanahy?

Inona no Tena Sarobidy?

Raha manao inona isika no heverin’Andriamanitra hoe manankarena?

Inona no Mahasambatra?

Nolazain’ilay Mpampianatra Lehibe ny valiny.

Mahay Misaotra ve Ianao?

Jereo ato ny zavatra nitranga tamin’ny boka folo, dia mandraisa fianarana.

Mety ve ny Miady?

Inona no tokony hataonao rehefa mitady hisy korontana?

Te ho Voalohany Foana ve Ianao?

Jereo izay nolazain’i Jesosy tamin’ny mpianany rehefa niady ho voalohany izy ireo.

Tokony Hirehareha ve Isika?

Henoy ny fitantaran’i Jesosy momba an’ilay Fariseo sy mpamory hetra.

Nahoana no Ratsy ny Mandainga?

Jereo ato hoe nataon’i Jehovah ahoana i Ananiasy sy Safira.

Nahoana no Marary ny Olona?

Mety tsy harary intsony ve ny olona indray andro any?

Mitandrema sao Lasa Mpangalatra!

Jereo ato ny tantaran’olona efatra naka zavatr’olona.

Afaka Miova ve Ireo Nanao Zava-dratsy?

Mamaly an’izany ny tantaran’i Saoly sy ny tantaran’ny vehivavy iray mpivaro-tena.

Nahoana no Sarotra ny Manao ny Tsara?

Inona no ataon’ny olona ratsy toetra rehefa tsy manaraka ny teniny ianao?

Iza no Andriamanitrao?

Betsaka ny andriamanitra ivavahan’ny olona. Jereo izay nataon’ny tanora hebreo telo lahy mba hahitanao an’izay tokony hataonao.

Iza no Tokony Hankatoavina?

“Aloavy amin’i Kaisara àry izay an’i Kaisara, fa amin’Andriamanitra kosa izay an’Andriamanitra.”

Mampifaly An’Andriamanitra ve ny Fety Rehetra?

Fantatrao ve hoe mitantara fety maromaro ny Baiboly? Azo jerena avy amin’ireny hoe ahoana no fiheveran’Andriamanitra ny fety.

Inona no Manampy Antsika Handresy ny Tahotra?

Tsy niteny ilay Mpampianatra Lehibe hoe mora foana ny manompo an’i Jehovah. Afaka ny ho sahy sy hahazo fanampiana anefa ianao.

Aiza no Hahitana Fampaherezana?

Atoro anao ato izay tokony hataonao raha malahelo ianao na tsy misy namana.

Ahoana no Niarovana An’i Jesosy?

Jereo izay nataon’i Jehovah mba hiarovana an’i Jesosy, rehefa nisy olona nitady hamono azy tamin’izy mbola kely.

Afaka Miaro Antsika i Jesosy

Nasehon’i Jesosy tamin’izy tetỳ an-tany hoe afaka miaro an’izay tia azy izy.

Hanao Ahoana Isika Rehefa Maty?

Tokony hatahotra ny ho faty na ny olona efa maty ve ianao?

Afaka Hitsangana Amin’ny Maty Isika!

Nataon’Andriamanitra afaka manangana ny maty i Jesosy, ka azony hatsangana hatramin’ny ankizikely.

Iza avy no Hatsangana Amin’ny Maty? Aiza Izy Ireo no Hipetraka?

Jereo izay nolazain’i Jesosy momba an’ireo fanontaniana ireo.

Tsarovy i Jehovah sy ny Zanany

Nasehon’i Jesosy tamin’ny mpanara-dia azy hoe ahoana no atao ho fahatsiarovana an’izay nataon’i Jehovah sy Jesosy ho antsika.

Nahoana Isika no Tokony ho Tia An’i Jesosy?

Nomeny ny ainy lavorary, amin’izay isika afaka miaina mandrakizay.

Tsaroan’Andriamanitra ny Zanany

Natsangana tamin’ny maty i Jesosy.

Ahoana no Hampifaliana An’Andriamanitra?

Hoy ny ohabolana iray ao amin’ny Baiboly: “Hendre, anaka, ary ampifalio ny foko.”

Ankizy Mampifaly An’Andriamanitra

Inona no azonao atao mba hampifaliana an’Andriamanitra?

Nahoana Isika no Mila Miasa?

Mahasalama ny saina sy ny vatana ny miasa. Ianaro ato hoe ahoana no atao raha te ho tia miasa ianao.

Iza avy no Rahalahy sy Anabavintsika?

Mety ho anisany ve ny olona tsy naterak’i Dada sy Neny?

Ny Olona Tia An’Andriamanitra no Tokony ho Namantsika

“Aza manaiky ho voafitaka ianareo: Ny naman-dratsy dia manimba ny fahazarana mahasoa.”

Tiantsika ho Tonga ve ny Fanjakan’Andriamanitra?

Hanova zavatra be dia be i Jesosy rehefa izy no hitondra ny tany.

Horavana Amin’ny Rano Indray ve ity Tontolo Ity?

Ho velona mandrakizay eto an-tany ny tsara fanahy.

Ahoana no Ahafantarantsika fa Akaiky ny Hara-magedona?

Efa hitantsika daholo ny famantarana rehetra.

Afaka Hiaina ao Amin’ny Tontolo Vaovaon’Andriamanitra Ianao

Inona no tokony hataonao raha te hiaina mandrakizay ianao?