Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Toerana Nipetrahan’i Jesosy sy Nampianarany

Toerana Nipetrahan’i Jesosy sy Nampianarany

Toerana eo Amin’ny Sarintany

 • FENISIA

 • GALILIA

 • DEKAPOLISY

 • SAMARIA

 • PERE

 • JODIA

 • Sidona

 • Zarefata

 • Tyro

 • Damaskosy

 • T. Hermona

 • Kaisaria-Filipo

 • Korazina

 • Betsaida

 • Kapernaomy

 • Rafana

 • Kana

 • Magadana

 • Ranomasin’i Galilia

 • Gergesa

 • Tiberiasy

 • Hippo (Hippos)

 • Diona

 • Kanata

 • Nazareta

 • Gadara

 • Abila

 • Naina

 • Skytopolisy (Beti-sana)

 • Betania? (ampitan’i Jordana)

 • Pela

 • Saleima

 • Ainona

 • Sebasta (Samaria)

 • Gerasa

 • Sykara

 • T. Gerizima

 • Fantsakan’i Jakoba

 • Reniranon’i Jordana

 • Arimatia

 • Efraima

 • Filadelfia (Raba)

 • Jeriko

 • Rama

 • Emaosy

 • Jerosalema

 • Betifaga

 • Betania

 • Betlehema

 • Hebrona

 • Tany Efitr’i Jodia

 • Ranomasin-tsira (Ranomasina Maty)

 • FARITR’I JEROSALEMA

 • Rama

 • Emaosy

 • Tendrombohitra Oliva

 • Jerosalema

 • Betifaga

 • Betania

 • Betlehema