Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Fanondroana Fanoharana

Fanondroana Fanoharana

Manondro ny toko ato amin’ny boky ny tarehimarika.

ankizy eny an-tsena 39

aviavy 79

denaria iray no nomena ny mpiasa 97

divay vaovao, siny hoditra tonta 28

drakma hita 85

drakma very 85

fanahy maloto miverina 42

farantsa 100

fototra trano 35

harato tarihina 43

harena nafenina tany an-tsaha 43

lalivain’ny Fariseo 58

lalivay afangaro amin’ny lafarinina 43

manampina akanjo tonta amin’ny tapa-damba vaovao 28

manasa ny mahantra hisakafo 83

mandà fanasana hisakafo 83

manorina tilikambo 84

mifidy ny toerana mihaja indrindra 83

mitana angadinomby 65

mpamafy 43

mpamafy matory 43

mpamboly namono ny zanaky ny tompon’ny tanimboaloboka 106

mpamboly namono olona 106

mpamory hetra sy Fariseo 94

mpanankarena manao trano fitehirizam-bokatra 77

mpanankarena sy Lazarosy 88

mpanarato olona 22

mpanjaka manao fanasambe amin’ny fampakaram-bady 107

mpanjaka mandinika aloha vao mandeha miady 84

mpanjaka nanafoana trosa be 64

mpanompo mendri-pitokisana 78

mpanompo mendri-pitokisana sy malina 111

mpanompo miandry ny fiverenan’ny tompony 78

mpanompo mody avy any an-tsaha 89

mpanompo tsy mamela heloka 64

mpanompo tsy marina 87

Mpiandry Tena Tsara 80

mpiasa ao an-tanimboaloboka 97

mpitondratena sy mpitsara 94

namana be fikirizana 74

ondry sy osy 114

ondry very 63

perla eo anoloan’ny kisoa 35

perla sarobidy 43

rameva miditra amin’ny vodifanjaitra 96

ray vonona hanome 35

reniakoho manangona ny zanany 110

roa lahy ananan’olona trosa 40

Samaritanina tsara fanahy 73

siran’ny tany 35

sombin-kazo eo amin’ny mason’ny rahalahy 35

talenta 113

tantavanina ny moka, atelina ny rameva 109

tena voaloboka 120

trano aorina eo ambony vatolampy 35

vary sy tsimparifary 43

vavahady tery 35

virjiny folo 112

voa latsaka amin’ny tany samihafa 43

voa maty ary avy eo mamokatra 103

voan-tsinapy, Fanjakana 43

voan-tsinapy, finoana 89

vodifanjaitra 96

vorona sy lisy 35

zanaka adala 86

zanaka roa irahina ho any an-tanimboaloboka 106

zanaka very 86

FANONDROANA EFAJORO

Tonga “ny Andro Fidiovan’izy Ireo” 6

Dia Nahafinaritra 10

Iza Ireo Samaritanina? 19

Olona Nisy Demonia 23

Fanoharana Mifandray Amin’ny Fifadian-kanina 28

Namerimberina Izy 35

Toy ny Ra Nitete ny Hatsembohany 123

Ilay Sahan-dra 127

Kapoka Amin’ny Karavasy 129

“Fantsiho Amin’ny Hazo Fijaliana Izy!” 132