Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

 FIZARANA 3

Ny Fanompoana Lehibe Nataon’i Jesosy Tany Galilia

‘Nanomboka nitory i Jesosy hoe: “Mibebaha ianareo, fa efa manakaiky ny fanjakan’ny lanitra.”’​—Matio 4:17

Ny Fanompoana Lehibe Nataon’i Jesosy Tany Galilia

ITY FIZARANA ITY

TOKO 20

Fahagagana Faharoa tao Kana

Vitan’i Jesosy ny nanasitrana ankizy iray, nefa nisy 26 kilaometatra teo ho eo ny elanelan’izy ireo.

TOKO 21

Tao Amin’ny Synagoga Tany Nazareta

Inona no nolazain’i Jesosy ka nahatonga ny mpiray tanindrazana taminy hanandrana hamono azy?

TOKO 22

Ho Lasa Mpanarato Olona ny Mpianatra Efatra

Nasain’​i Jesosy hamela ny fanaratoana ny mpianany mba ho lasa mpanarato olona.

TOKO 23

Nanao Fahagagana tao Kapernaomy i Jesosy

Namoaka demonia i Jesosy. Nahoana anefa izy ireny no norarany tsy hiteny hoe izy no Zanak’Andriamanitra?

TOKO 24

Nitory Nanerana An’i Galilia i Jesosy

Nankany amin’i Jesosy ny olona mba hositraniny. Nolazainy anefa fa misy antony lehibe kokoa nahatongavany tetỳ an-tany.

TOKO 25

Nangoraka An’ilay Boka i Jesosy ka Nanasitrana Azy

Nasehon’ny teny tsotra nefa manan-danja nolazain’​i Jesosy fa tena miahy ny olona sitraniny izy.

TOKO 26

“Voavela ny Helokao”

Inona no ifandraisan’ny ota sy ny aretina, araka ny tenin’i Jesosy?

TOKO 27

Niantso An’​i Matio i Jesosy

Nahoana i Jesosy no niara-nisakafo tamin’​ny olona malaza ho mpanota?

TOKO 28

Nahoana no Tsy Nifady Hanina ny Mpianatr’i Jesosy?

Nilaza fanoharana momba ny siny hoditra i Jesosy mba hamaliana an’izany.

TOKO 29

Azo Atao ve ny Manao Soa Rehefa Sabata?

Nahoana ny Jiosy no nanenjika an’​i Jesosy noho izy nanasitrana lehilahy narary nandritra ny 38 taona?

TOKO 30

Ny Fifandraisan’i Jesosy sy ny Rainy

Nihevitra ny Jiosy fa nampitovy ny tenany tamin’Andriamanitra i Jesosy. Nilaza mazava anefa izy fa mbola ambony noho izy Andriamanitra.

TOKO 31

Nioty Varimbazaha Tamin’ny Sabata Izy Ireo

Nahoana i Jesosy no nilaza fa izy no “Tompon’ny sabata”?

TOKO 32

Inona no Azo Atao Amin’ny Sabata?

Mpifahavalo ny Sadoseo sy ny Fariseo, nefa nisy zavatra iray nampiray saina azy ireo.

TOKO 33

Nanatanteraka ny Faminanian’​i Isaia i Jesosy

Nahoana ny olona nositranin’​i Jesosy no norarany tsy hilazalaza ny momba azy sy izay nataony?

TOKO 34

Nifidy An’ireo Apostoly 12 i Jesosy

Inona no tsy mampitovy ny mpianatra sy ny apostoly?

TOKO 35

Ilay Toriteny Malaza teo An-tendrombohitra

Hazavaina ao ny hevi-dehibe amin’ilay toritenin’i Jesosy.

TOKO 36

Manamboninahitra Iray Tena Nanam-pinoana

Inona no nataon’ilay manamboninahitra ka nahagaga an’i Jesosy?

TOKO 37

Natsangan’i Jesosy Tamin’ny Maty ny Zanakalahin’ny Mpitondratena Iray

Takatr’ireo nahita an’ilay fahagagana ny tena dikan’izy io.

TOKO 38

Te Hahafantatra ny Hevitr’i Jesosy i Jaona

Nahoana i Jaona Mpanao Batisa no nanontany raha i Jesosy no Mesia? Nisy nampisalasala azy ve?

TOKO 39

Loza no Hanjo An’ilay Taranaka Tsy Nety Niova

Nilaza i Jesosy fa ho mora kokoa ny hanjo an’i Sodoma amin’ny Andro Fitsarana, noho ny hanjo an’i Kapernaomy tanàna famantanany.

TOKO 40

Nampianatra Momba ny Famelan-keloka i Jesosy

Nilaza tamin’ny vehivavy iray nety ho mpivaro-tena i Jesosy fa voavela ny helony. Te hilaza ve izy fa tsy mampaninona ny mandika ny lalàn’Andriamanitra?

TOKO 41

Iza no Nanome Hery An’i Jesosy mba Hanaovany Fahagagana?

Nieritreritra ny rahalahin’i Jesosy fa narary saina izy.

TOKO 42

Niteny Mafy An’ireo Fariseo i Jesosy

Inona “ilay famantarana ny amin’i Jona mpaminany”?

TOKO 43

Fanoharana Momba An’ilay Fanjakana

Nilaza fanoharana valo i Jesosy mba hanazavana ireo lafiny mampiavaka ny Fanjakan’ny lanitra.

TOKO 44

Nampitsahatra Tafio-drivotra Teny An-dranomasina i Jesosy

Rehefa nampitony rivotra sy onja i Jesosy, dia nampiseho izay hataony rehefa hanjaka izy.

TOKO 45

Nahavita Nifehy Demonia Maro i Jesosy

Mety hisy demonia maro ve ao amin’ny olona iray?

TOKO 46

Nikasika ny Akanjon’i Jesosy Izy ka Sitrana

Hita amin’io tantara mampihetsi-po io fa mahery i Jesosy sady mahay mangoraka.

TOKO 47

Velona Indray Ilay Ankizivavy!

Nihomehezan’ny olona i Jesosy tamin’izy nilaza fa natory ilay zazavavy fa tsy maty. Inona no fantany ka tsy fantatr’izy ireo?

TOKO 48

Nanao Fahagagana Izy Nefa Nolavin’ny Olona tao Nazareta

Nolavin’ny olona tao Nazareta i Jesosy, nefa tsy noho ny fampianarany sy ny fahagagana nataony, fa noho ny antony hafa.

TOKO 49

Nitory Tany Galilia sy Nampiofana ny Apostoly Izy

Inona no tena dikan’ilay hoe ‘efa manakaiky ilay Fanjakana’?

TOKO 50

Nampiomanina mba Hitory na Misy Fanenjehana Aza

Nahoana ireo apostoly no nasain’i Jesosy nandositra rehefa enjehina, nefa izy ireo tsy tokony hatahotra ny ho faty?

TOKO 51

Fitsingerenan’ny Andro Nahaterahana Nisy Vonoan’olona

Tena tian’i Heroda ny dihin’i Salome, ka nampanantena izy fa hanome azy izay rehetra angatahiny. Inona ilay zavatra nahatsiravina nangatahiny?

TOKO 52

Namahana Olona An’arivony Tamin’ny Mofo sy Trondro Vitsivitsy

Tena niavaka io fahagagana nataon’i Jesosy io, ka miresaka azy io daholo ireo Filazantsara efatra.

TOKO 53

Mpitondra Iray Mahavita Mifehy ny Toetrandro

Inona no nianaran’ireo apostoly rehefa nahita an’i Jesosy nandeha teo ambony rano sy nampitony ny rivotra?

TOKO 54

I Jesosy no “Mofon’aina”

Nahoana i Jesosy no nibedy an’ireo vahoaka na dia efa niezaka be aza izy ireo mba ho tonga teo aminy?

TOKO 55

Nanafintohina Olona Maro ny Tenin’i Jesosy

Tafintohina tamin’ny zavatra nampianarin’i Jesosy ny mpianany, ka maro tamin’izy ireo no nandao azy.

TOKO 56

Inona no Tena Mandoto ny Olona?

Izay miditra ao am-bavany ve sa izay mivoaka avy ao?

TOKO 57

Nanasitrana Zazavavy Iray sy Lehilahy Marenina i Jesosy

Nahoana no tsy tezitra ny vehivavy iray rehefa nampitahain’i Jesosy tamin’ny alikakely ny mpiray tanindrazana taminy?

TOKO 58

Nampitombo ny Mofo i Jesosy ary Nampitandrina Tamin’ny Lalivay

Azon’ny mpianatr’i Jesosy tamin’ny farany hoe inona ilay lalivay tian’i Jesosy horesahina.

TOKO 59

Iza ny Zanak’olona?

Inona ireo lakilen’ilay Fanjakana? Iza no nampiasa azy ireo ary tamin’ny fomba ahoana?

TOKO 60

Ilay Fiovan-tarehy Nahitana An’i Kristy Nomem-boninahitra

Inona ilay fiovan-tarehy? Inona no dikan’izy io?

TOKO 61

Nanasitrana Zazalahy Nisy Demonia i Jesosy

Nilaza i Jesosy fa tsy sitrana ny zazalahy iray noho ny tsy fahampiam-pinoana. Ilay zazalahy ve no tsy ampy finoana, sa ny rainy, sa ny mpianatr’i Jesosy?

TOKO 62

Lesona Lehibe Momba ny Fanetren-tena

Nandray lesona lehibe avy tamin’ny zaza iray ny lehilahy lehibe maromaro.

TOKO 63

Inona no Hatao Raha Misy Manafintohina na Manota?

Misy dingana telo nolazain’i Jesosy fa tokony harahina mba handaminana olana eo amin’ny samy mpirahalahy.

TOKO 64

Ilaina ny Mamela Heloka

Nilaza fanoharana momba ny mpanompo iray tsy namindra fo i Jesosy. Nasehony tamin’izany fa tena tian’i Jehovah hamela heloka isika.

TOKO 65

Nampianatra i Jesosy Teny An-dalana ho any Jerosalema

Nasehon’i Jesosy intelo tamin’ny resaka fohy nataony ny toe-tsaina mety hisakana ny olona tsy hanara-dia azy.