Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

 FIZARANA 6

Ny Fanompoan’i Jesosy Farany

“Iny avy iny  ny Mpanjakanao.”​—Matio 21:5

Ny Fanompoan’i Jesosy Farany

ITY FIZARANA ITY

TOKO 101

Nisakafo tao An-tranon’i Simona tao Betania

Nanao zavatra niteraka adihevitra i Maria anabavin’i Lazarosy, raha mbola nisakafo i Jesosy. Niaro azy anefa i Jesosy.

TOKO 102

Niditra tao Jerosalema Nitaingina Zanak’ampondra Ilay Mpanjaka

Nanatanteraka faminaniana nosoratana 500 taona mialoha izy.

TOKO 103

Nanadio ny Tempoly Indray Izy

Toa nanao zavatra ara-dalàna ny mpivarotra tao Jerosalema. Nahoana anefa i Jesosy no niantso azy ireo hoe jiolahy?

TOKO 104

Naneho Finoana ve ny Jiosy Rehefa Nandre ny Feon’​Andriamanitra?

Mitovy ve ny hoe mino an’​i Jesosy sy ny hoe manao zavatra mba hanehoana ny finoana azy?

TOKO 105

Nampiasa Aviavy Izy mba Hampianarana Momba ny Finoana

Nampianatra ny mpianany i Jesosy fa manan-kery ny finoana. Nohazavainy hoe nahoana no nolavin’Andriamanitra ny firenen’Israely.

TOKO 106

Fanoharana Roa Momba ny Tanimboaloboka

Hazavaina ao ny fanoharana momba ilay lehilahy naniraka ny zanany hiasa tanimboaloboka sy ilay lehilahy nampanofa ny tanimboalobony tamin’ny mpanompo ratsy fanahy.

TOKO 108

Vitan’i Jesosy ny Niala Tamin’ny Fandrik’ireo Nanohitra Azy

Nahavita nampangina ny Fariseo sy ny Sadoseo i Jesosy. Niray hina indray izy ireo nefa mbola nataony tsy nahateny.

TOKO 109

Nomelohin’i Jesosy Ireo Mpanohitra Azy

Nahoana i Jesosy no tsy nilefitra tamin’ireo mpitondra fivavahana?

TOKO 110

Ny Andro Farany Nankanesan’i Jesosy tao Amin’​ny Tempoly

Niresaka momba ny mpitondratena mahantra izy, mba hampianarana zava-dehibe iray.

TOKO 111

Nangataka Famantarana ny Apostoly

Tanteraka voalohany ny faminaniany, tamin’​ny taonjato voalohany. Mbola ho tanteraka amin’ny ambaratonga lehibe kokoa ve izy io atỳ aoriana?

TOKO 112

Mampianatra Antsika ho Mailo Ilay Fanoharana Momba ny Virjiny

Te hilaza ve i Jesosy fa adala ny antsasaky ny mpianany ary malina ny antsasany?

TOKO 113

Mampianatra Antsika Hazoto Ilay Fanoharana Momba ny Talenta

Hazavain’i Jesosy ao amin’io fanoharana io ilay teniny hoe: “Izay rehetra manana dia homena bebe kokoa.”

TOKO 114

Hitsara ny Ondry sy ny Osy i Kristy Mpanjaka

Nampiasa fanoharana manaitra i Jesosy mba hanazavana ny fomba hitsarana ny olona.

TOKO 115

Efa Akaiky Ilay Paska Farany Natrehin’i Jesosy

Nahoana no mahaliana ilay hoe nanaiky hanome sekely volafotsy 30 an’i Jodasy ireo mpitondra fivavahana mba hamadihana an’i Jesosy?

TOKO 116

Nampianatra Hanetry Tena Izy Tamin’ilay Paska Farany

Nanao ny asa fanaon’ny mpanompo i Jesosy ka gaga be ny mpianany.

TOKO 117

Ny Sakafo Harivan’ny Tompo

Nasain’i Jesosy nankalaza ny Fahatsiarovana ny mpanara-dia azy isaky ny 14 Nisana.

TOKO 118

Niady Izy Ireo hoe Iza no Lehibe

Hadinon’ny apostoly sahady ny zavatra nampianarin’​i Jesosy azy ireo tamin’io takariva io.

TOKO 119

I Jesosy no Lalana sy Fahamarinana ary Fiainana

Nampianarin’i Jesosy hoe inona no tokony hatao mba hanatonana an’Andriamanitra.

TOKO 120

Sampany Mamokatra Izy Ireo Sady Naman’i Jesosy

Ahoana no hahafahan’ny mpianatr’i Jesosy ‘hamoa’?

TOKO 121

“Mahereza! Izaho Efa Naharesy An’izao Tontolo Izao”

Ahoana no nandresen’i Jesosy an’izao tontolo izao nefa izy novonoin’izao tontolo izao?

TOKO 122

Vavaka Famaranana tao Amin’ilay Efitra Ambony Rihana

Nasehon’i Jesosy fa nahavita zavatra lehibe kokoa noho ny famonjena ny olombelona izy.

TOKO 123

Vonton’alahelo Izy ka Nivavaka

Nahoana i Jesosy no nivavaka hoe: “Esory amiko ity kaopy ity”? Tsy te ho faty mba hanavotana ny olona indray ve izy?

TOKO 124

Nisy Namadika i Kristy ary Nosamborina

Hitan’i Jodasy ny nisy an’i Jesosy na dia tamin’ny misasakalina aza.

TOKO 125

Nentina Tany Amin’i Anasy i Jesosy ary avy eo Tany Amin’i Kaiafa

Tena tsy rariny ny fomba nitsarana an’i Jesosy, nefa mody natao hoe ara-drariny.

TOKO 126

Nanda An’i Jesosy i Petera

Nahoana i Petera no mora nanda an’i Jesosy, nefa izy nanam-pinoana sy tia an’Andriamanitra?

TOKO 127

Notsarain’ny Fitsarana Avo Jiosy ary Nalefa Tany Amin’i Pilato

Niharihary ny tena tian’ireo mpitondra fivavahana jiosy hatao.

TOKO 128

Hitan’i Pilato sy Heroda hoe Tsy Nanan-tsiny Izy

Nahoana i Pilato no nandefa an’i Jesosy tany amin’i Heroda mba hotsaraina? Tsy nanana fahefana hitsara an’i Jesosy ve izy?

TOKO 129

“Indro ny Lehilahy!”

Na i Pilato aza niaiky fa nanana toetra faran’​izay tsara i Jesosy.

TOKO 130

Natolotra ny Jiosy i Jesosy ary Nentina Hovonoina

Nahoana i Jesosy no nilaza tamin’ireo vehivavy nitomany mba hitomany ho an’ny tenany sy ny zanany fa tsy ho an’i Jesosy?

TOKO 131

Nijaly teo Amin’ny Hazo Fijaliana Ilay Mpanjaka Tsy Manan-tsiny

Nampanantena hoavy tsara ho an’ny iray tamin’ireo jiolahy niara-novonoina taminy i Jesosy.

TOKO 132

“Zanak’Andriamanitra Tokoa Io”

Misy dikany ilay haizina mahagaga tamin’ny antoandro sy ilay horohoron-tany ary ny fizaran’ny ridaon’ny tempoly.

TOKO 133

Nokarakaraina ny Vatan’i Jesosy ary Nalevina

Nahoana i Jesosy no nila nalevina haingana talohan’ny filentehan’ny masoandro?

TOKO 134

Foana ny Fasana fa Velona i Jesosy!

Vehivavy iray mpianany fa tsy ny apostoliny no nisehoan’i Jesosy voalohany, rehefa nitsangana tamin’ny maty izy.

TOKO 135

Niseho Tamin’ny Olona Maro i Jesosy Efa Natsangana Tamin’ny Maty

Ahoana no nanaporofoan’i Jesosy tamin’ny mpianany fa natsangana tamin’ny maty izy?

TOKO 136

Teo Amoron’ny Ranomasin’i Galilia

Intelo i Petera no nampahatsiahivina hoe ahoana no anaporofoany ny fitiavany an’i Jesosy?

TOKO 137

Olona An-jatony no Nahita Azy Talohan’ny Pentekosta

Naverimberin’i Jesosy tamin’ny mpianany talohan’ny hiakarany tany an-danitra hoe inona no ho azon’izy ireo ary ahoana no tokony hampiasany azy io.

TOKO 138

Teo Ankavanan’Andriamanitra i Kristy

Inona no nataon’i Jesosy teo am-piandrasana ny fotoana hifehezany ny fahavalony?

TOKO 139

Hanova ny Tany ho Paradisa i Jesosy ary Hamita ny Asa Nasaina Nataony

Mbola betsaka ny asa tsy maintsy hataon’i Jesosy, alohan’ny hanomezany ny Fanjakana ho an’Andriamanitra Rainy.