Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Vavolombelon’i Jehovah

Hifidy fiteny Malagasy

Tantara 32: Ny Loza 10

Tantara 32: Ny Loza 10

JEREO ny sary. Mampiseho loza izay nalefan’i Jehovah tamin’i Ejipta ny tsirairay aminy. Eo am-pikapohana ny Ony Neily amin’ny tehiny i Arona eo amin’ny sary voalohany. Dia niova ho ra ny rano tao amin’ny ony. Maty ny hazandrano, ary nanomboka namofona ny ony.

Ireo loza nanjo ny Ejipsianina

Taorian’izay dia nakarin’i Jehovah avy tao amin’ny Ony Neily ny sahona. Hita hatraiza hatraiza izany—tao amin’ny fanaova-mofo, ny vilany, teny amin’ny farafaran’olona—hatraiza hatraiza. Rehefa maty ny sahona, dia nataon’ny Ejipsianina antontany lehibe izany, ary maimbo ny tany noho ireny.

Avy eo i Arona dia nikapoka ny tany tamin’ny tehiny, ary niova ho moka ny vovoka. Bibikely manidina manaikitra ireny. Ny moka no loza fahatelo teo amin’ny tany Ejipta.

Ny sisa amin’ny loza dia namely ny Ejipsianina irery ihany, fa tsy ny Israelita. Ny loza fahefatra dia lalitra vaventy izay nameno ny tranon’ny Ejipsianina rehetra. Ny loza fahadimy dia tamin’ny biby. Biby fiompy sy ondry ary osy maro an’ny Ejipsianina no maty.

Manaraka izany, i Mosesy sy Arona dia naka lavenona ary nanipy izany teny amin’ny rivotra. Niteraka vay ratsy teo amin’ny olona sy ny biby izany. Io no loza fahenina.

Taorian’izany i Mosesy dia naninjitra ny tanany tamin’ny lanitra ary nandefa varatra sy havandra i Jehovah. Izany no havandra sy orambaratra ratsy indrindra namely an’i Ejipta hatramin’izay.

Ny loza fahavalo dia andiam-balala be dia be. Mbola tsy nisy valala maro be toy izany mihitsy talohan’izay na taoriana. Nihinana izay rehetra tsy nosimban’ny havandra izy ireny.

Ny loza fahasivy dia ny aizim-pito. Nandrakotra ny tany nandritra ny telo andro ny aizim-pito matevina, nefa dia nanana hazavana ny Israelita tao amin’izay nitoerany.

Farany, dia nilazan’Andriamanitra ny olony mba hamafy ran-janak’osy na ran-janak’ondry teo amin’ny tolàm-baravarana. Avy eo dia namakivaky an’i Ejipta ny anjelin’Andriamanitra. Rehefa hitan’ilay anjely ny ra, dia tsy namono na iza na iza tao amin’izany trano izany izy. Fa tao amin’ny trano rehetra izay tsy nahitana ra teo amin’ny tolàm-baravarana kosa, ilay anjelin’Andriamanitra dia namono ny voalohan-teraka tamin’ny olona sy ny biby. Izany no loza fahafolo.

Taorian’io loza farany io dia nilazan’i Farao ny Israelita mba handeha. Vonona ny handeha avokoa ny olon’Andriamanitra, ary tamin’io alina io ihany dia nanomboka ny diany niala tany Ejipta izy.

Eksodosy toko faha-7 ka hatramin’ny faha-12.Fanontaniana

  • Inona ireo loza telo voalohany nalefan’i Jehovah tany Ejipta, araka ny hitantsika eo amin’ny sary?
  • Inona no tsy nampitovy ireo loza telo voalohany tamin’ireo loza hafa?
  • Inona no loza fahefatra, sy fahadimy ary fahenina?
  • Lazalazao ny loza fahafito, sy fahavalo ary fahasivy.
  • Inona no nasain’i Jehovah nataon’ny Israelita talohan’ny nandefasany ny loza fahafolo?
  • Inona ilay loza fahafolo, ary inona no nitranga taorian’izay?

Fanontaniana fanampiny