Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Vavolombelon’i Jehovah

Hifidy fiteny Malagasy

Tantara 5: Nanomboka ny Fiainana Mafy Iray

Tantara 5: Nanomboka ny Fiainana Mafy Iray

NAHITA fahasahiranana maro i Adama sy Eva tany ivelan’ny zaridainan’i Edena. Tsy maintsy niasa mafy izy mba hahazoana sakafo. Ho solon’ny hazo fihinam-boa tsara tarehy, dia tsilo sy hery no hitany naniry nanodidina azy. Izany no nitranga rehefa tsy nankatò an’Andriamanitra i Adama sy Eva ka nitsahatra tsy ho sakaizany.

I Adama sy ny zanany miasa mafy

Nefa ny mbola ratsy noho izany, dia nanomboka nihamaty i Adama sy Eva. Tsarovy fa Andriamanitra dia nampitandrina azy ireo fa ho faty izy raha mihinana ny voan’ny hazo iray. Tamin’ny andro izay nihinanany àry dia nanomboka nihamaty izy. Endrey ny hadalan’izy ireo noho ny tsy fihainoana an’Andriamanitra!

Taorian’ny nandroahan’Andriamanitra an’i Adama sy Eva avy ao amin’ny zaridainan’i Edena no niteraka ny zanany rehetra izy ireo. Milaza izany fa tsy maintsy hihantitra koa ny zanany ary ho faty.

Raha mba nankatò an’i Jehovah mantsy i Adama sy Eva, dia ho nanana fiainana sambatra izy sy ireo zanany. Tokony ho velona mandrakizay tao anatin’ny fahasambarana teto an-tany izy rehetra. Tsy tokony ho nisy olona antitra, marary ary maty.

Tian’Andriamanitra ho velona mandrakizay ao anatin’ny fahasambarana ny olona, ary mampanantena Izy fa hahita izany izy ireo indray andro any. Tsy hoe ho tsara tarehy fotsiny ny tany manontolo, fa ny olona rehetra koa dia ho salama. Ary ny tsirairay eto an-tany dia ho sakaiza tsaran’ny hafa rehetra sy Andriamanitra.

Eva sy ny zanany

Nefa dia tsy sakaizan’Andriamanitra intsony i Eva. Noho izany, rehefa niteraka ireo zanany izy dia tsy mora taminy izany. Nanaintaina izy. Tsy isalasalana fa nitondra alahelo be ho azy ny tsy fankatoavana an’i Jehovah, sa tsy marina izany?

Nanana zanakalahy sy zanakavavy maro i Adama sy Eva. Rehefa teraka ny zanaka lahimatoan’izy ireo, dia nantsoiny hoe Kaina. Nomeny anarana hoe Abela ny zanany lahiaivo. Inona no nitranga tamin’izy ireo? Fantatrao ve?

Genesisy 3:16-23; 4:1, 2; Apokalypsy 21:3, 4.Fanontaniana

 • Nanao ahoana ny fiainan’i Adama sy Eva, rehefa tsy tao amin’ny saha Edena intsony izy ireo?
 • Inona no nanjo an’i Adama sy Eva, ary nahoana?
 • Nahoana ny zanak’i Adama sy Eva no tsy maintsy nihantitra sy maty?
 • Ho nanao ahoana ny fiainan’i Adama sy Eva sy ny zanany, raha nankatò an’i Jehovah izy ireo?
 • Inona no fahoriana nihatra tamin’i Eva, noho izy tsy nankatò?
 • Iza no anaran’ny zanak’i Adama roa lahy voalohany?
 • Iza ireo ankizy hafa eo amin’ny sary?

Fanontaniana fanampiny

 • Vakio ny Genesisy 3:16-23 sy 4:1, 2.

  Lasa nanao ahoana ny fiainan’i Adama, rehefa voaozona ny tany? (Gen. 3:17-19; Rom. 8:2022)

  Nahoana no nety tsara tamin’i Eva ny anarany, izay midika hoe “Aina”? (Gen. 3:20)

  Ahoana no ahitana fa mbola naneho fiheverana an’i Adama sy Eva foana i Jehovah, na dia taorian’ny nanotan’izy ireo aza? (Gen. 3:721)

 • Vakio ny Apokalypsy 21:3, 4.

  Inona amin’ireo “zavatra taloha” no tena tsy andrinao izay hanesorana azy?