Tari-dalana Hianarana ny Tenin’Andriamanitra

Ny Anaran’Andriamanitra ao Amin’ny Soratra Hebreo

Ahoana no nandikana ny anaran’Andriamanitra avy tamin’ny teny hebreo? Mety ve ny nandikana azy hoe “Jehovah”? Inona no dikan’io anaran’io?

Ny Anaran’Andriamanitra ao Amin’ny Soratra Grika Kristianina

Jereo ato fa tena nisy ny anaran’Andriamanitra tao amin’ny soratra grika tany am-boalohany.

Tabilao: Ireo Mpaminany sy Mpanjaka tao Joda sy Israely (Fizarana 1)

Jereo ato ny zava-nitranga tamin’ny taona 997 Talohan’i Kristy ka hatramin’ny taona 800 Talohan’i Kristy.

Tabilao: Ireo Mpaminany sy Mpanjaka tao Joda sy Israely (Fizarana 2)

Jereo ato ny zava-nitranga tamin’ny taona 800 Talohan’i Kristy ka hatramin’ny taona 607 Talohan’i Kristy.

Ny Zava-nisongadina Tamin’ny Fiainan’i Jesosy Teto An-tany: Talohan’ny Fanompoan’i Jesosy

Jereo ilay tabilao sy sarintany mampiseho ny zava-nitranga tamin’ny taona 3 Talohan’i Kristy ka hatramin’ny lohataonan’ny taona 29.

Ny Zava-nisongadina Tamin’ny Fiainan’i Jesosy Teto An-tany: Fanombohan’ny Fanompoan’i Jesosy

Jereo ilay tabilao sy sarintany mampiseho ny zava-nitranga tamin’ny fararanon’ny taona 29 ka hatramin’ny Paska taona 30.

Ny Zava-nisongadina Tamin’ny Fiainan’i Jesosy Teto An-tany: Fanompoana Lehibe Nataon’i Jesosy Tany Galilia (Fizarana 1)

Jereo ilay tabilao sy sarintany mampiseho ny zava-nitranga tamin’ny taona 30 ka hatramin’ny Paska taona 31.

Ny Zava-nisongadina Tamin’ny Fiainan’i Jesosy Teto An-tany: Fanompoana Lehibe Nataon’i Jesosy Tany Galilia (Fizarana 2)

Jereo ilay tabilao sy sarintany mampiseho ny zava-nitranga tamin’ny taona 31 ka hatramin’ny Paska taona 32 sy ny taorian’izay.

Ny Zava-nisongadina Tamin’ny Fiainan’i Jesosy Teto An-tany: Fanompoana Lehibe Nataon’i Jesosy Tany Galilia (Fizarana 3) sy Tany Jodia

Jereo ilay tabilao sy sarintany mampiseho ny zava-nitranga tamin’ny taona 32, teo anelanelan’ny Fetin’ny Paska sy ny Fetin’ny Fitokanana.

Ny Zava-nisongadina Tamin’ny Fiainan’i Jesosy Teto An-tany: Fanompoan’i Jesosy Tany Atsinanan’i Jordana

Jereo ilay tabilao sy sarintany mampiseho ny zava-nitranga tamin’ny taona 32, taorian’ny Fetin’ny Fitokanana.

Ny Zava-nisongadina Tamin’ny Fiainan’i Jesosy Teto An-tany: Fanompoan’i Jesosy Farany Tany Jerosalema (Fizarana 1)

Jereo ilay tabilao sy sarintany mampiseho ny zava-nitranga tamin’ny 8 Nisana ka hatramin’ny 14 Nisana taona 33.

Ny Zava-nisongadina Tamin’ny Fiainan’i Jesosy Teto An-tany: Fanompoan’i Jesosy Farany Tany Jerosalema (Fizarana 2)

Jereo ilay tabilao sy sarintany mampiseho ny zava-nitranga tamin’ny 14 Nisana ka hatramin’ny 25 Iara taona 33.

Ny Hevi-dehibe ao Amin’ny Baiboly

Tsotra sady mifanaraka tsara ny zavatra lazain’ny Baiboly, manomboka amin’ny Genesisy ka hatramin’ny Apokalypsy. Inona izany?

Genesisy sy ny Dia Nataon’ny Razamben’ny Israelita

Jereo eo amin’ilay sarintany ireo toerana voalazan’ny bokin’ny Genesisy.

Ny Fifindran’ny Israelita avy any Ejipta

Jereo ny lalan’ny Israelita nankany amin’ny Tany Nampanantenaina.

Ny Nakana ny Tany Nampanantenaina

Jereo ato ny lalana nalehan’ny Israelita, rehefa nanafika izy ireo.

Ny Tranolay Masina sy Mpisoronabe

Jereo ato ny firafitry ny tranolay masina sy ny akanjon’ny mpisoronabe teo amin’ny Israely.

Ny Fizarana ny Tany Nampanantenaina

Jereo ato ny sarintany misy ny tany nomena an’ireo fokon’ny Israely. Hita ato koa ny toerana niandraiketan’ireo mpitsara nanomboka tamin’i Otniela ka hatramin’i Samsona.

Ny Fanjakan’i Davida sy Solomona

Jereo ato ny sarintanin’ny firenen’ny Israely, tamin’izy io tena natanjaka.

Ny Tempoly Naorin’i Solomona

Jereo ato ny sarin’ireo zavatra 14 niavaka indrindra tamin’ny tempolin’i Solomona.

Ny Firenena Matanjaka Voalazan’i Daniela Mialoha

Jereo ato ilay sarivongana lehibe resahin’ny Daniela toko 2, sy ny nahatanterahany.

Israely Tamin’ny Andron’i Jesosy

Jereo ato ny faritry ny Romanina tany Israely sy ny manodidina.

Ny Tempoly Tamin’ny Taonjato Voalohany

Jereo ato ny sarin’ireo zavatra niavaka tamin’ny tempoly.

Ny Fiainan’i Jesosy Farany Teto An-tany (Fizarana 1)

Hita ato ny sarintanin’i Jerosalema sy ny faritra manodidina azy. Aseho ato koa ny zavatra niavaka nanomboka tamin’ny 8 Nisana ka hatramin’ny 11 Nisana taona 33.

Ny Fiainan’i Jesosy Farany Teto An-tany (Fizarana 2)

Jereo ato ny zavatra niavaka nanomboka tamin’ny 12 Nisana ka hatramin’ny 16 Nisana taona 33.

Ny Nielezan’ny Fivavahana Kristianina

Jereo ato ny sarintany misy ny dia misionera nataon’i Paoly, mba hitoriana ny vaovao tsara. Ato koa ny sarin’ireo tany resahin’ny Apokalypsy.

Ny Refy Fampiasa Amin’ny Varotra

Misy sary ahitana ny refy fampiasan’ny Baiboly ato, ary hanampy anao hamantatra ny fatran’ny ranon-javatra izany, na ny halavana, na ny fatran’ny zavatra maina.

Ny Vola sy ny Lanjany

Hitanao ato ny sarin’ireo vola fampiasa ao amin’ny Baiboly. Ho fantatrao ato koa ny lanjan’ireo vola ireo.

Ny Kalandrie Hebreo

Ampitahao ny kalandrie jiosy sy ny kalandrie fampiasantsika, ary jereo hoe oviana amin’ny kalandrientsika no nitranga ireo zavatra nanan-tantara fahiny.