Salamo 89:1-52

 • Mihira hoe tia sy tsy mivadika i Jehovah

  • Fifanekena tamin’i Davida (3)

  • Haharitra mandrakizay ny taranak’i Davida (4)

  • Miantso an’i Jehovah hoe ‘Ray’ ilay voahosotra notendreny (26)

  • Mafy orina ilay fifanekena natao tamin’i Davida (34-37)

  • Tsy afaka mandositra ny Fasana ny olona (48)

Maskila* nataon’i Etana+ Ezrahita. 89  Hohiraiko mandrakizay hoe be fitiavana sy tsy mivadika i Jehovah. Hampahafantariko an’ireo taranaka fara aman-dimby fa mendri-pitokisana ianao.   Fa hoy aho: “Ho mafy orina* mandrakizay ny fitiavana sy ny tsy fivadihana,+Ary ataonao tsara fototra any an-danitra ilay toetranao hoe mendri-pitokisana.”   “Efa nanao fifanekena tamin’ilay voafidiko aho,+Ary efa nianiana tamin’i Davida mpanompoko+ hoe:   ‘Hataoko maharitra mandrakizay ny taranakao,+Ary hataoko mafy orina hatramin’ny taranaka fara aman-dimby ny seza fiandriananao.’”+ (Sela)   Midera an’ireo zava-mahagaga nataonao ny lanitra, Jehovah ô;Midera ny tsy fivadihanao ny fiangonan’ireo masina.   Fa iza any an-danitra no afaka mifampitaha amin’i Jehovah?+ Iza amin’ireo zanak’Andriamanitra+ no mitovy amin’i Jehovah?   Hajaina sy atahorana Andriamanitra eo anivon’ireo* masina;+Be voninahitra izy amin’izay rehetra manodidina azy+ sady atahoran’izy ireo.   Jehovah Andriamanitry ny tafika ô,Iza no mahery hoatr’anao, ry Jah?+ Mendri-pitokisana ianao amin’ny zava-drehetra.+   Manjaka amin’ny ranomasina misamboaravoara ianao;+Mampitony ny onjany+ ianao rehefa avo be ireny. 10  Notorotoroinao i Rahaba,+ ka toy ny novonoina ho faty.+ Ny sandrinao matanjaka no nanaparitahanao ny fahavalonao.+ 11  Anao ny lanitra, ary anao ny tany;+Ianao no nanao ny tany lonaka sy izay rehetra eo aminy.+ 12  Ianao no nanao ny avaratra sy ny atsimo;Faly midera ny anaranao i Tabara+ sy Hermona.+ 13  Mahery ny sandrinao;+Matanjaka ny tananao;+Misandratra ny tananao ankavanana.+ 14  Ny rariny sy ny hitsiny no fototra iorenan’ny seza fiandriananao;+Eo anatrehanao ny fitiavana sy ny tsy fivadihana.+ 15  Sambatra izay olona manao horakora-pifaliana;+ Mandeha amin’ny hazavanao* izy ireo, Jehovah ô! 16  Mifaly amin’ny anaranao izy ireo tontolo andro,Ary noho ny fahamarinanao dia misandratra izy ireo. 17  Fa ianao no mahatonga azy ireo hahery+ sy ho be voninahitra,Ary noho ny fankasitrahanao, dia mitombo ny herinay.*+ 18  Fa avy amin’i Jehovah ny ampinganay,Ary avy amin’Ilay Masin’ny Israely ny mpanjakanay.+ 19  Niteny tao amin’ny fahitana ianao tamin’izany, ka nilaza tamin’ireo tsy nivadika taminao hoe: “Nomeko hery ny olona iray matanjaka;+Nasandratro ny olona iray nofidiko teo amin’ny vahoaka.+ 20  Nahita an’i Davida mpanompoko+ aho,Ka nohosorako+ menaka masina izy. 21  Hanohana azy ny tanako,+Ary hanatanjaka azy ny sandriko. 22  Tsy hisy fahavalo hitaky hetra aminy,Ary tsy hisy olona tsy marina hampijaly azy.+ 23  Hotorotoroiko eo anatrehany ny fahavalony,+Ary hasiako ireo mankahala azy.+ 24  Hasehoko azy hoe tia azy sy tsy mivadika aminy aho sady mendri-pitokisana,+Ary noho ny anarako dia hitombo ny heriny.* 25  Hataoko eo ambonin’ny ranomasina ny tanany,*Ary eo ambonin’ny renirano+ ny tanany ankavanana. 26  Dia hiantso ahy izy hoe: ‘Raiko ianao,Andriamanitro sy Vatolampy mpamonjy ahy.’+ 27  Ary izaho hanao azy ho lahimatoa,+Ho ambony indrindra amin’ny mpanjakan’ny tany.+ 28  Ho tia azy sy tsy hivadika aminy mandrakizay aho,+Ary hanan-kery foana ny fifanekena nataoko taminy.+ 29  Hataoko maharitra mandrakizay ny taranany,Ary haharitra toy ny lanitra ny seza fiandrianany.+ 30  Raha tsy mankatò ny lalàko ny taranany,Ka tsy manaraka ny baiko omeko azy,* 31  Ary raha mandika ny fitsipiko izy ireo,Ka tsy mitandrina ny didiko, 32  Dia hofaiziko amin’ny tsorakazo ny tsy fankatoavan’izy ireo,*+Ary hokaravasiko ny fahadisoany. 33  Ho tia azy foana sy tsy hivadika aminy mihitsy anefa aho,+Ary tsy hivadika amin’ny fampanantenana nataoko.* 34  Tsy hivadika amin’ny fifanekena nataoko aho,+Na hanova ny teny efa nolazaiko.+ 35  Masina aho, ka efa nianiana indray mandeha tsy miverina;Tsy handainga amin’i Davida aho.+ 36  Haharitra mandrakizay ny taranany;+Haharitra eo anatrehako toy ny masoandro ny seza fiandrianany.+ 37  Ho mafy orina mandrakizay toy ny volana izy io,Tahaka ny vavolombelona mendri-pitokisana eny amin’ny lanitra.” (Sela) 38  Ianao kosa anefa nanary sy nanda an’ilay voahosotrao,+Ary nisafoaka taminy. 39  Nohamavoinao ny fifanekena nataonao tamin’ilay mpanomponao;Nozimbazimbainao ny satroboninahiny* ka natsipinao tamin’ny tany. 40  Narodanao daholo ny mandany* vita amin’ny vato;Noravanao ny toerany voaro mafy. 41  Nandroba azy daholo izay rehetra nandalo;Latsain’ny mpiara-monina aminy izy.+ 42  Nataonao nandresy azy ny fahavalony;*+Nataonao izay hahafaly an’ireo rehetra nanohitra azy. 43  Nahemotrao koa ny sabany,Ary tsy nampianao izy tany an’ady. 44  Nesorinao taminy ny voninahiny,Ary natsipinao tamin’ny tany ny seza fiandrianany. 45  Nohafohezinao ny andron’ny fahatanorany;Nataonao nitafy henatra izy. (Sela) 46  Mandra-pahoviana ianao no hiafina, Jehovah ô? Ho mandrakizay ve?+ Hirehitra foana toy ny afo ve ny fahatezeranao? 47  Tsarovy fa fohy ihany ange ny androm-piainako e!+ Dia tsy misy antony ve ny namoronanao ny olombelona rehetra? 48  Iza no olona velona ka tsy ho faty mihitsy?+ Afaka mamonjy ny tenany tsy ho voagejan’ny* Fasana* ve izy? (Sela) 49  Jehovah ô, aiza ireny fitiavana sy tsy fivadihana nasehonao taloha ireny,Izay nianiananao tamin’i Davida noho ianao mendri-pitokisana?+ 50  Tsarovy ny latsa natao tamin’ny mpanomponao, Jehovah ô,Dia ny latsa nozakaiko* avy tamin’ny firenena rehetra; 51  Tsarovy ny teny ratsy nolazain’ireo fahavalonao, Jehovah ô,Dia ny teny ratsy nataon’izy ireo tamin’ny voahosotrao tany amin’izay rehetra nandehanany. 52  Hoderaina mandrakizay anie i Jehovah! Amena! Amena!+

Fanamarihana

Jereo F.T.
Na: “Haharitra.”
Na: “eo amin’ny fiangonan’ireo.”
Abt: “hazavan’ny tarehinao.”
Abt: “misandratra ny tandrokay.”
Abt: “hisandratra ny tandrony.”
Na: “fahefany.”
Na: “ny didim-pitsarako.”
Na: “ny fikomian’izy ireo.”
Abt: “tsy hivadika aho fa ho mendri-pitokisana foana.”
Na: “diademany.”
Na: “toeram-pialofany.”
Abt: “Nasandratrao ny tanana ankavanan’ny fahavalony.”
Abt: “tsy ho eo an-tanan’ny.”
Jereo F.T.
Abt: “nentiko teo an-tratrako.”