Salamo 78:1-72

 • Fikarakaran’i Jehovah; tsy nanam-pinoana ny Israely

  • Ilazao ny taranaka ho avy (2-8)

  • “Tsy nino an’Andriamanitra izy ireo” (22)

  • “Sakafo avy any an-danitra” (24)

  • “Nanao izay nampalahelo an’Ilay Masin’ny Israely” (41)

  • Avy any Ejipta nankany amin’ny Tany Nampanantenaina (43-55)

  • ‘Nitsapa an’Andriamanitra foana izy ireo’ (56)

Maskila* nataon’i Asafa.+ 78  Henoy ny lalàko,* ry vahoakako.Aoka ianareo hanongilan-tsofina hihaino ny teny lazain’ny vavako.   Hanao ohabolana aho, Ary hilaza teny saro-pantarina izay efa nolazaina hatry ny ela.+   Ny zavatra renay sy fantatray,Izay notantarain’ny razambenay taminay,+   Dia tsy hafeninay amin’ny taranak’izy ireo;Hotantarainay amin’ny taranaka ho avy+Ny asa mendri-piderana nataon’i Jehovah sy ny heriny,+Dia ny zava-mahagaga nataony.+   Nomeny fampahatsiahivana i JakobaAry nasiany lalàna teo amin’ny Israely;Nomeny baiko ny razambenay,Mba hampahafantatra an’izany amin’ny zanak’izy ireo.+   Amin’izay dia hahalala an’izany ny zaza mbola hateraka,Dia ny taranaka any aoriana.+ Izy ireo indray avy eo no hitantara izany amin’ny zanany.+   Dia hatoky an’Andriamanitra izy ireo. Tsy hanadino ny asan’Andriamanitra izy ireo,+Fa hitandrina ny didiny.+   Amin’izay izy ireo tsy ho hoatran’ny razambeny,Izay taranaka mafy loha sy mpikomy,+Dia taranaka niovaova hevitra,*+Sady nivadika tamin’Andriamanitra.   Nitondra tsipìka ny Efraimita,Nefa nandositra tamin’ny andro nisian’ny ady. 10  Tsy nohajain’izy ireo ny fifanekena nataon’Andriamanitra,+Ary tsy nety nankatò ny lalàny+ izy ireo. 11  Hadinony koa izay nataon’Andriamanitra,+Dia ny zavatra mahatalanjona nasehony azy ireo.+ 12  Nanao zava-mahagaga teo anatrehan’ny razamben’izy ireo izy+Tany Ejipta, tao amin’ny faritr’i Zoana.+ 13  Nosarahiny ny ranomasina mba hiampitan’izy ireo,Ary nataony toy ny tohodrano avo be* ny rano.+ 14  Nitarika azy ireo tamin’ny alalan’ny rahona izy nandritra ny andro,Ary tamin’ny hazavana avy amin’ny afo nandritra ny alina.+ 15  Nampitresaka vatolampy tany an-tany efitra izy,Ka namela azy ireo hanaram-po hisotro rano, toy ny hoe nisotro avy tamin’ny rano lalina.+ 16  Namoaka rano avy tamin’ny harambato izy,Ka nataony nikoriana hoatran’ny renirano ilay rano.+ 17  Mbola nanota taminy ihany anefa izy ireo,Ka nikomy tamin’ny Avo Indrindra, tany an-tany efitra;+ 18  Nitsapa* an’Andriamanitra tao am-pony izy ireo,+Ka nitaky an’izay sakafo tena tiany hohanina. 19  Nanakiana an’Andriamanitra àry izy ireo,Ka niteny hoe: “Andriamanitra ve dia hahavita hanome sakafo ho anay atỳ an-tany efitra?”+ 20  Nokapohiny ny vatolampy,Dia nisy rano nikoriana sy rano be nisasasasa avy tao.+ “Mahavita manome mofo ho anay koa ve izy,Na manome hena ho an’ny vahoakany?”+ 21  Tezitra be i Jehovah+ rehefa naheno azy ireo;Nandefa afo+ hanafaizana an’i Jakoba izyAry nisafoaka tamin’i Israely,+ 22  Satria tsy nino an’Andriamanitra izy ireo;+Tsy natoky izy ireo hoe mahavita mamonjy azy izy. 23  Nobaikoiny àry ny lanitra feno rahona eny ambony,Ary nosokafany ny varavaran’ny lanitra. 24  Nandrotsaka mana foana izy mba hohanin’izy ireo;Nomeny sakafo avy any an-danitra+ izy ireo. 25  Nihinana ny mofon’ireo mahery*+ ny olona;Nomeny sakafo nahavoky tsara azy izy ireo.+ 26  Nataony nitsoka teny amin’ny lanitra ny rivotra avy any atsinanana,Ary nampiasa ny heriny izy mba hisian’ny rivotra avy any atsimo.+ 27  Dia nandatsahany hena be dia be toy ny vovoka izy ireo,Dia vorona maro be toy ny fasika eny amoron-dranomasina. 28  Nalatsany tao amin’ny tobiny ireny,Nanodidina ny tranolainy. 29  Dia nihinana izy ireo ary nambosibosika;Nomeny azy ireo izay niriny.+ 30  Mbola tsy tena afa-po akory anefa izy ireo,Sady mbola tao am-bavany ny sakafony, 31  Dia nisafoaka tamin’izy ireo Andriamanitra.+ Novonoiny ho faty ny lehilahy matanjaka indrindra tamin’izy ireo;+Naripany ny tovolahy teo amin’ny Israely. 32  Na teo aza izany, dia vao mainka izy ireo nanota,+Ka tsy nino ny zavatra mahatalanjona nataony.+ 33  Koa nataony nanjavona toy ny fofonaina ny andron’izy ireo,+Ary nofaranany tao anaty horohoro tampoka ny taonan’izy ireo. 34  Isaky ny nandringana ny sasany taminy anefa izy, dia nitady azy izy ireo;+Niverina izy ireo ary nitady an’Andriamanitra; 35  Tsaroany fa Andriamanitra no Vatolampiny,+Ary ilay Andriamanitra Avo Indrindra no Mpanavotra azy.*+ 36  Nitady hamitaka azy tamin’ny teniny* anefa izy ireo,Ary nandainga taminy. 37  Tsy nifikitra taminy ny fon’izy ireo;+Nivadika tamin’ny fifanekena nataony taminy+ koa izy ireo. 38  Namindra fo+ anefa izy;Namela* ny fahadisoan’izy ireo izy, ka tsy nandringana azy.+ Matetika izy no nifehy ny hatezerany,+Fa tsy nisafoaka be. 39  Tsaroany mantsy fa nofo ihany izy ireo,+Toy ny rivotra mandalo* dia tsy miverina intsony. 40  Impiry impiry moa izy ireo no nikomy taminy tany an-tany efitra,+Sy nandratra ny fony tany amin’ny tany karakaina!+ 41  Imbetsaka izy ireo no nitsapa an’Andriamanitra,+Ka nanao izay nampalahelo* an’Ilay Masin’ny Israely. 42  Nohadinoin’izy ireo ny herin’Andriamanitra,*Dia ny andro namonjeny* azy tamin’ny fahavalo,+ 43  Ny famantarana nataony tany Ejipta,+Sy ny fahagagana nataony tao amin’ny faritr’i Zoana, 44  Ary ny nanovany an’ireo lakandranon’i Neily* ho lasa ra,+Ka tsy afaka nisotro avy tamin’ny reniranony izy ireo. 45  Nandefasany andiana fihitra izy ireo mba hanaikitra azy,+Ary sahona mba hanimba ny taniny.+ 46  Nomeny hohanin’ny valala mirangorango ny vokatry ny tanin’izy ireo;Nomeny hohanin’ny andiam-balala izay nisasarany.+ 47  Nataony simban’ny havandra ny voalobony,+Ary potiky ny havandra ny aviavidia teo amin’ny taniny. 48  Nataony matin’ny havandra+ ny bibiny mpitondra entana,Ary nandatsahany varatra* ny biby fiompiny. 49  Nampariny tamin’izy ireo ny hatezerany,Dia fisafoahana sy fahavinirana ary fampahoriana.Naniraka anjely be dia be hitondra loza izy. 50  Nanamboatra lalana ho an’ny hatezerany izy. Tsy niaro azy ireo tsy ho faty izy,Ary namely azy ireo* tamin’ny areti-mandringana. 51  Naripany daholo ny lahimatoa tany Ejipta+ tamin’ny farany,Dia ireo nateraka voalohany tao amin’ny tranolain’i Hama. 52  Nentiny nivoaka an’i Ejipta toy ny andian’ondry ny vahoakany+ avy eo,Ka notarihiny toy ny andiam-biby tany an-tany efitra. 53  Notarihiny izy ireo ary nataony tsy nanana ahiahy,Ka tsy natahotra.+Nosaronan’ny ranomasina ny fahavalon’izy ireo.+ 54  Ary nentiny tany amin’ny taniny masina izy ireo,+Dia ilay faritra be tendrombohitra azon’ny tanany ankavanana.+ 55  Noroahiny hiala teo anatrehan’izy ireo ny firenena;+Nizara lova ho azy ireo izy, ka nampiasa tady fandrefesana;+Dia napetrany tao amin’ny tranony avy ny fokon’ny Israely.+ 56  Nitsapa* an’ilay Andriamanitra Avo Indrindra foana anefa izy ireo sady nikomy taminy;+Tsy noraharahian’izy ireo ny fampahatsiahivany.+ 57  Niala taminy koa izy ireo sady nivadika toy ny razambeny.+ Tsy azo nianteherana hoatran’ny tsipìka migoragora+ izy ireo. 58  Nampahatezitra azy foana izy ireo noho ny toerana avo naoriny,+Ary nampisafoaka* azy noho ny sary sokitra nivavahany.+ 59  Nahare an’izany Andriamanitra ka nisafoaka,+Dia nolaviny tanteraka ny Israely. 60  Nafoiny ilay tranolay masina tao Silo+ tamin’ny farany,Dia ilay tranolay nonenany teo amin’ny olona.+ 61  Navelany hoentina ho babo ilay famantarana ny heriny;Navelany ho lasan’ny fahavalo ny voninahiny.+ 62  Natolony ho fatin’ny sabatra ny vahoakany,+Ary nisafoaka tamin’ny lovany izy. 63  Kilan’ny afo ny tovolahiny,Ary tsy mba nanaovana hira amin’ny fampakaram-bady* ny virjiny teo aminy. 64  Matin’ny sabatra ny mpisorony,+Ary tsy nitomany ny mpitondratenany.+ 65  Dia nifoha i Jehovah, toy ny hoe avy natory,+Hoatran’ny lehilahy matanjaka+ izay nifoha rehefa nisava ny divay nosotroiny. 66  Ary noroahiny niverina ny fahavalony;+Nataony afa-baraka mandrakizay izy ireo. 67  Nolaviny ny tranolain’i Josefa;Tsy nofidiny ny fokon’i Efraima. 68  Fa ny fokon’i Joda+ no nofidiny,Dia ny Tendrombohitra Ziona, izay tiany.+ 69  Nataony maharitra toy ny lanitra* ny toerany masina,+Toy ny tany izay nataony mafy orina mandrakizay.+ 70  Nifidy an’i Davida+ mpanompony izy,Ka naka azy avy tany amin’ny valan’ondry,+ 71  Teny am-piandrasana ondrivavy mampinono;Notendreny ho mpiandry an’i Jakoba vahoakany izy+Sy ho mpiandry an’i Israely lovany.+ 72  Niandry azy ireo tamin’ny fo mahitsy izy,*+Ary hainy tsara* ny nitarika azy ireo.+

Fanamarihana

Jereo F.T.
Na: “toromarika omeko.”
Abt: “tsy nanomana ny fony.”
Na: “nataony nitsangana toy ny rindrina.”
Abt: “Nisedra.”
Na: “anjely.”
Na: “Mpamaly ny ratsy natao taminy.”
Abt: “vavany.”
Abt: “Nanarona.”
Na mety hoe “Miala ny ainy.”
Na: “Ka nampijaly.”
Abt: “tanany.”
Abt: “nanavotany.”
Na: “Nil.”
Na mety hoe “nataony nanavy be.”
Abt: “ny ain’izy ireo.”
Abt: “Nisedra.”
Na: “nampahasaro-piaro.”
Abt: “Ary tsy mba nisy nidera.”
Abt: “Naoriny ho toy ny havoana.”
Izany hoe Davida.
Abt: “kinga ny tanany.”