Salamo 119:1-176

 • Fankasitrahana ny tenin’Andriamanitra

  • “Inona no tokony hataon’ny tanora raha te hanao ny tsara foana izy?” (9)

  • “Mahafinaritra ahy ny fampahatsiahivanao” (24)

  • “Ny teninao no antenaiko” (74, 81, 114)

  • “Tiako erỳ ny lalànao!” (97)

  • “Lalin-tsaina kokoa noho ny mpampianatra ahy rehetra” (99)

  • “Jiro ho an’ny tongotro ny teninao” (105)

  • “Fahamarinana no votoatin’ny teninao” (160)

  • Miadana ireo tia ny lalàn’i Jehovah (165)

א [Alefa] 119  Sambatra izay tsy misy tsiny* amin’ny zavatra ataony,Dia izay mankatò ny* lalàn’i Jehovah.+  Sambatra izay manaraka ny fampahatsiahivany,+Dia ireo mitady azy amin’ny fo manontolo.+  Tsy mba zatra manao ny tsy marina ireny,Fa mandeha amin’ny lalana atoron’Andriamanitra.+  Nanome baiko ianaoHoe tokony harahina tsara ny didinao.+  Tiako aho raha mba tsy mivadika hoatr’izao foana,*+Ka mankatò an’ireo fitsipikao!  Dia tsy ho menatra aho+Rehefa mandinika ny didinao rehetra.  Hidera anao amin’ny fo madio aho,Rehefa fantatro fa ara-drariny ny didim-pitsaranao.  Hankatò ny fitsipikao aho. Enga anie ianao tsy hahafoy tanteraka ahy mihitsy! ב [Beta]  Inona no tokony hataon’ny tanora raha te hanao ny tsara foana* izy? Mila mitandrin-tena izy ka mankatò ny teninao.+  10  Amin’ny foko manontolo no itadiavako anao. Aza avela hiala amin’ny didinao aho.+  11  Ato am-poko no itehirizako ny teninao+Mba tsy hanotako aminao.+  12  Hoderaina anie ianao, Jehovah ô!Ampianaro ahy ny fitsipikao.  13  Ny molotro no anambarakoNy didim-pitsarana rehetra navoakanao.  14  Mahafaly ahy ny fampahatsiahivanao,+Mahafaly ahy mihoatra noho ny zava-tsarobidy+ hafa rehetra.  15  Hisaintsaina* ny didinao aho,+Ary handinika ny lalanao.+  16  Mahafinaritra ahy ny fitsipikao. Tsy hohadinoiko ny teninao.+ ג [Gimela]  17  Anehoy hatsaram-panahy ity mpanomponao,Mba ho velona sy hankatò ny teninao.+  18  Sokafy ny masoko mba ho hitako tsaraNy zavatra mahatalanjona ao amin’ny lalànao.  19  Vahiny eto amin’ity tany ity aho.+ Aza afenina ahy ny didinao.  20  Maniry mafy hahafantatraNy didim-pitsaranao foana aho.  21  Teneninao mafy ireo sahisahy ratsy,Dia ireo olom-boaozona miala amin’ny didinao.+  22  Esory amiko* ny fahafaham-baraka sy ny fanambaniana,Fa manaraka ny fampahatsiahivanao aho.  23  Na dia miara-mipetraka mba hanohitra ahy aza ny andriana,Dia misaintsaina* ny fitsipikao ity mpanomponao.  24  Mahafinaritra ahy ny fampahatsiahivanao;+Ireny no manoro hevitra ahy.+ ד [Daleta]  25  Mihohoka matory eo amin’ny vovoka aho.+ Tsimbino ny aiko, araka izay nolazainao.+  26  Nolazaiko anao izay nataoko, dia namaly ahy ianao;Ampianaro ahy ny fitsipikao.+  27  Ataovy azoko tsara ny hevitry* ny didinao,Mba hisaintsainako* ny zavatra mahatalanjona nataonao.+  28  Tsy nahita tory aho noho ny alahelo. Ampaherezo aho, araka izay nolazainao.  29  Aza avela handeha amin’ny lalana feno fitaka+ aho,Ary iantrao ka ampahafantaro ny lalànao.  30  Ny lalan’ny tsy fivadihana no nofidiko.+ Ekeko hoe ara-drariny ny didim-pitsaranao.  31  Mifikitra amin’ny fampahatsiahivanao+ aho. Aza avela ho diso fanantenana*+ aho, Jehovah ô!  32  Ho mailaka hampihatra ny didinao aho eo amin’ny fiainako,*Satria halalahinao ny foko mba ho afaka handray an’izany.* ה [He]  33  Ampianaro ahy ny lalan’ny fitsipikao, Jehovah ô,+Dia hanaraka an’izany hatramin’ny farany+ aho.  34  Ataovy mahira-tsaina aho,Mba hankatoavako ny lalànaoSy hitandremako azy amin’ny foko manontolo.  35  Tariho* eo amin’ny lalan’ny didinao+ aho,Fa mahafinaritra ahy izany.  36  Ataovy izay hahatonga ny foko ho tia ny fampahatsiahivanao,Fa tsy ho tia tombony.+  37  Aza avela hijery zavatra tsy misy ilana azy ny masoko;+Ampandehano amin’ny lalanao aho mba ho voatsimbina ny aiko.  38  Tanteraho amin’ny mpanomponao izay nampanantenainao,*Mba hatahorana anao.*  39  Esory amiko ny fahafaham-baraka atahorako,Fa tsara ny didim-pitsaranao.+  40  Jereo fa maniry mafy hankatò ny didinao aho. Tsimbino ny aiko noho ny fahamarinanao. ו [Vao]  41  Enga anie ho tsapako, Jehovah ô, fa tia ahy sy tsy mivadika amiko ianao,+Ary mamonjy ahy araka ny efa nampanantenainao;*+  42  Dia hovaliako ilay manaratsy ahy,Fa matoky ny teninao aho.  43  Aza esorina tanteraka eo am-bavako ny tenin’ny fahamarinana,Fa manantena* ny didim-pitsaranao aho.  44  Hankatoaviko foana ny lalànao,Mandrakizay mandrakizay.+  45  Ary handehandeha eny amin’ny toerana tsy mampidi-doza*+ aho,Satria mikaroka ny didinao.  46  Hilaza ny fampahatsiahivanao eo anatrehan’ireo mpanjaka aho,Ary tsy ho menatra.+  47  Mahafinaritra ahy ny didinao;Eny, tiako ireny.+  48  Hanandra-tanana hivavaka aho satria tiako ny didinao,+Ary hosaintsainiko* ny fitsipikao.+ ז [Zaina]  49  Tsarovy ny teninao* tamiko mpanomponao,Izay nanomezanao ahy fanantenana.*  50  Izany no mampionona ahy rehefa ao anatin’ny fahoriana+ aho.Nitsimbina ny aiko mantsy ny teninao.  51  Maneso ahy loatra ny olona sahisahy ratsy,Nefa arahiko foana ny lalànao.+  52  Mahatsiaro ny didim-pitsaranao fahiny+ aho, Jehovah ô,Ary mampionona ahy ireny.+  53  Romotry ny hatezerana aho noho ny ratsy fanahy,Izay tsy miraharaha ny lalànao.+  54  Ny fitsipikao no ataoko hira,Na aiza na aiza onenako.*  55  Mahatsiaro ny anaranao aho mandritra ny alina, Jehovah ô,+Mba hankatoavako ny lalànao.  56  Izany no fanaoko,Satria mankatò ny didinao aho. ח [Heta]  57  I Jehovah no anjarako;+Efa nampanantena aho fa hanaraka ny teninao.+  58  Miangavy anao* amin’ny foko manontolo+ aho;Iantrao aho,+ araka ny efa nampanantenainao.*  59  Dinihiko tsara ny lalako,Mba hanitsiako ny diako ka hanarahako indray ny fampahatsiahivanao.+  60  Mailaka be aho fa tsy mangataka androMankatò ny didinao.+  61  Mihodidina amiko ny tadin’ny ratsy fanahy,Nefa tsy hadinoko ny lalànao.+  62  Mifoha aho amin’ny misasakalina mba hisaotra anao,+Fa ara-drariny ny didim-pitsaranao.  63  Naman’izay rehetra matahotra anao aho,Ary naman’izay mankatò ny didinao.+  64  Manenika ny tany ny fitiavanao sy ny tsy fivadihanao, Jehovah ô!+Ampianaro ahy ny fitsipikao. ט [Teta]  65  Manao soa amin’ny mpanomponao ianao,Jehovah ô, araka ny efa nolazainao.  66  Ampianaro hisaina tsara sy hanam-pahalalana+ aho,Fa atokisako ny didinao.  67  Diso lalana* aho tamin’izaho mbola tsy nijaly,Fa efa mankatò ny teninao+ kosa aho izao.  68  Tsara ianao+ ary tsara ny zavatra ataonao. Ampianaro ahy ny fitsipikao.+  69  Manoso-potaka ahy ny olona sahisahy ratsy,Fa izaho kosa mankatò ny didinao amin’ny foko manontolo.  70  Tsy mihontsina* ny fon’ireny,+Fa izaho kosa finaritra amin’ny lalànao.+  71  Soa ihany aho fa nampahorina,+Mba hianarako ny fitsipikao.  72  Mahasoa ahy ny lalàna nambaranao,+Mahasoa ahy noho ny volamena sy volafotsy+ an’arivony. י [Yôda]  73  Ny tananao no nanao sy namolavola ahy. Ataovy mahira-tsaina ahoMba hianarako ny didinao.+  74  Mahita ahy ireo matahotra anao ka faly,Satria ny teninao no antenaiko.*+  75  Fantatro, Jehovah ô, fa ara-drariny ny didim-pitsaranao,+Ary noho ianao tsy mivadika, dia faizinao aho.+  76  Hampionona ahy anie ny fitiavanao sy ny tsy fivadihanao,+Araka ny nampanantenainao ny* mpanomponao!  77  Amindrao fo aho mba ho velona foana,+Fa mahafinaritra ahy ny lalànao.+  78  Enga anie ho afa-baraka ireo sahisahy ratsy,Satria manisy ratsy ahy tsy amin’antony.* Fa izaho kosa hisaintsaina* ny didinao.+  79  Aoka hiaraka amiko indray ireo matahotra anao,Dia ireo mahafantatra ny fampahatsiahivanao.  80  Enga anie ny foko tsy hisy tsiny rehefa mankatò ny fitsipikao,+Mba tsy ho menatra aho!+ כ [Kafa]  81  Tsy andriko izay hamonjenao ahy,*+Satria ny teninao no antenaiko.*  82  Sasa-miandry ny hahatanterahan’ny teninao ny masoko,+Ka hoy aho: “Mba rahoviana ihany ianao vao hampionona ahy?”+  83  Fa toy ny siny hoditra mainan’ny setroka aho,Nefa tsy hadinoko ny fitsipikao.+  84  Firy andro ny mpanomponao no tsy maintsy miandry? Rahoviana ihany ianao no hampihatra didim-pitsarana amin’ireo manenjika ahy?+  85  Mihady lavaka hamandrihana ahy ny olona sahisahy ratsy,Dia ireo tsy mety manaraka ny lalànao.  86  Azo atokisana ny didinao rehetra. Vonjeo aho+ fa misy manenjika tsy amin’antony!  87  Efa saika nofongoran’izy ireo tsy ho eto an-tany aho,Nefa izaho tsy nahafoy ny didinao.  88  Tsimbino ny aiko noho ianao be fitiavana sy tsy mivadika,Mba hanarahako ny fampahatsiahivana nolazainao. ל [Lameda]  89  Mandrakizay, Jehovah ô,Haharitra mandrakizay any an-danitra ny teninao.+  90  Maharitra hatramin’ny taranaka fara aman-dimby ny tsy fivadihanao.+ Nataonao mafy orina ny tany mba ho eo foana.+  91  Araka ny didim-pitsarana navoakanao, dia mbola eo ireo* mandraka androany,Satria mpanomponao izy rehetra.  92  Raha tsy ny lalànao no nahafinaritra ahy,Dia ho efa maty tao anatin’ny fahoriako aho hoatr’izay.+  93  Tsy hohadinoiko mihitsy ny didinao,Satria ireny no itsimbinanao ny aiko.+  94  Anao aho; vonjeo aho+Satria ny didinao no karohiko.+  95  Miandry kendry tohina fotsiny ny ratsy fanahy mba hamonoana ahy,Fa izaho kosa mandinika tsara an’ireo fampahatsiahivanao.  96  Hitako fa manam-petra ihany izay rehetra tonga lafatra,Fa ny didinao kosa tsy manam-petra.* מ [Mema]  97  Tiako erỳ ny lalànao,+ Ka saintsainiko* tontolo andro!+  98  Mahatonga ahy ho hendry noho ny fahavaloko ny didinao,+Satria ato anatiko mandrakizay izany.  99  Lalin-tsaina kokoa noho ny mpampianatra ahy rehetra aho,+Satria misaintsaina* an’ireo fampahatsiahivanao. 100  Mahira-tsaina kokoa noho ny zokiolona aho amin’izay rehetra ataoko,Satria mankatò ny didinao. 101  Tsy manaiky handeha amin’ny lalan-dratsy aho,+Mba hahafahako manaraka ny teninao. 102  Tsy miala amin’ny didim-pitsaranao aho,Satria ianao no mampianatra ahy. 103  Mamy amin’ny lelako erỳ ny teninao,Mamy ao am-bavako mihoatra noho ny tantely!+ 104  Ny didinao no mahatonga ahy hahira-tsaina+ amin’izay ataoko, Ka halako ny lalan-diso+ rehetra. נ [Nona] 105  Jiro ho an’ny tongotro ny teninao,Sady fahazavana ho an’ny lalako.+ 106  Nianiana aho ary hotanterahiko izany,Dia ny hoe harahiko ny didim-pitsaranao ara-drariny. 107  Ampahorina mafy aho.+ Jehovah ô, tsimbino ny aiko araka ny efa nolazainao.+ 108  Jehovah ô, mba ankasitraho re ny fanati-piderana+ atolotro anao an-tsitrapo* e,Ary ampianaro ahy ny didim-pitsaranao!+ 109  Tandindomin-doza* foana ny aiko,Nefa tsy manadino ny lalànao+ aho. 110  Mamelatra fandrika hahazoana ahy ny ratsy fanahy,Nefa tsy mahafoy ny didinao aho.+ 111  Raisiko ho fananako* mandrakizay ny fampahatsiahivanao,Fa ireny no mahafaly ny foko.+ 112  Tapa-kevitra ny* hankatò ny fitsipikao aho,Eny, hankatò an’izany foana, hatramin’ny farany. ס [Sameka] 113  Halako ny olona miroaroa saina,*+Fa tiako kosa ny lalànao.+ 114  Fialofako sy ampingako ianao,+Satria ny teninao no antenaiko.*+ 115  Aza manakaikikaiky ahy mihitsy ianareo mpanao ratsy,+Mba hankatoavako ny didin’Andriamanitro. 116  Ampio aho, araka ny efa nampanantenainao,*+Mba ho velona foana.Aza avela ho diso fanantenana*+ aho. 117  Ampio aho mba ho voavonjy,+Dia hifantoka foana amin’ny fitsipikao.+ 118  Lavinao daholo izay tsy manaraka ny fitsipikao,+Satria mandainga izy ireo sady mamitaka. 119  Arianao toy ny tain-drendrika ny ratsy fanahy rehetra eto an-tany.+ Izany no itiavako ny fampahatsiahivanao. 120  Mipararetra aho* fa matahotra anao;Atahorako ny didim-pitsaranao. ע [Aina] 121  Manao ny rariny sy ny hitsiny aho. Aza afoy eo an-tanan’ireo mpampijaly aho! 122  Ataovy azo antoka hoe hahita soa ny mpanomponao;Enga anie tsy hampijaly ahy ny olona sahisahy ratsy! 123  Reraka ny masoko miandry ny famonjenao+Sy ny fampanantenana azo antoka*+ nataonao. 124  Asehoy hoe tianao ny mpanomponao sady tsy mivadika aminy ianao,+Ary ampianaro ahy ny fitsipikao.+ 125  Mpanomponao aho; ataovy mahira-tsaina+ aho,Mba ho azoko ny fampahatsiahivanao. 126  Tonga ny fotoana anaovan’i Jehovah zavatra,+Fa mandika ny lalànao izy ireo. 127  Izany no itiavako ny didinaoMihoatra noho ny volamena, na dia ny volamena tena tsara* aza.+ 128  Koa amiko dia marina daholo ny toromarika omenao;*+Halako ny lalan-diso+ rehetra. פ [Pe] 129  Mahatalanjona ny fampahatsiahivanao. Izany no antony anarahako azy ireny. 130  Lasa misy hazavana+ rehefa aharihary ny teninao,Ka manjary mahira-tsaina ireo mbola tsy dia nahita fiainana.+ 131  Sokafako mitanatana ny vavako ary misento* aho,Satria maniry mafy hankatò an’ireo didinao.+ 132  Tsinjovy aho ka iantrao,+Araka ny didim-pitsarana navoakanao ho an’ireo tia ny anaranao.+ 133  Tariho amin’ny alalan’ny teninao aho mba ho voaro* ny diako;Enga anie tsy hisy zava-dratsy hanandevo ahy!+ 134  Vonjeo* tsy ho azon’ny olona mpampijaly aho,Dia hankatoaviko ny didinao. 135  Aoka ianao ho miramirana* amin’ny mpanomponao,+Ary ampianaro ahy ny fitsipikao. 136  Mikoriana ny ranomasoko,Satria tsy mankatò ny lalànao ny olona.+ צ [Tsade] 137  Tia rariny ianao, Jehovah ô,+Ary ara-drariny ny didim-pitsaranao.+ 138  Marina ny fampahatsiahivana omenao,Sady azo atokisana tanteraka. 139  Toy ny afo miredareda ato anatiko ny hafanam-poko,+Satria nohadinoin’ny fahavaloko ny teninao. 140  Madio* tsara ny teninao,+Ka tian’ny mpanomponao.+ 141  Tsinontsinona aho ary ambanina,+Nefa tsy mba hadinoko ny didinao. 142  Fahamarinana mandrakizay ny fahamarinanao,+Ary marina ny lalànao.+ 143  Na dia azom-pahoriana sy miatrika zava-tsarotra aza aho,Dia mahafinaritra ahy foana ny didinao. 144  Marina mandrakizay ny fampahatsiahivanao. Ataovy mahira-tsaina+ aho mba ho velona foana. ק [Kôfa] 145  Miantso anao amin’ny foko manontolo aho ka valio, Jehovah ô! Ny fitsipikao no hankatoaviko. 146  Miantso anao aho; vonjeo aho! Harahiko ny fampahatsiahivanao. 147  Mbola tsy mangiran-dratsy akory dia efa mifoha aho mba hiantso vonjy aminao,+Satria ny teninao no antenaiko.* 148  Mbola tsy mifarana ny fiambenana amin’ny alina dia efa mihiratra ny masoko,Mba ho afaka hisaintsaina* ny teninao aho.+ 149  Henoy aho noho ianao be fitiavana sy tsy mivadika.+ Jehovah ô, tsimbino ny aiko satria manao ny rariny ianao. 150  Mihamanakaiky ireo manana fitondran-tena mahamenatra;*Halavirin’izy ireo ny lalànao. 151  Akaiky ianao, Jehovah ô,+Ary marina daholo ny didinao.+ 152  Efa hatry ny ela no nahafantarako an’ireo fampahatsiahivanao,Izay nataonao mafy orina mandrakizay.+ ר [Resa] 153  Jereo ny fahoriako ka vonjeo aho,+Fa tsy mba hadinoko ny lalànao. 154  Arovy aho,* ary vonjeo aho;+Tsimbino ny aiko, araka ny efa nampanantenainao.* 155  Lavitra ny ratsy fanahy ny famonjena,Satria tsy mikaroka ny fitsipikao izy ireo.+ 156  Be famindram-po ianao, Jehovah ô!+ Tsimbino ny aiko satria manao ny rariny ianao. 157  Maro ny mpanenjika ahy sy ny fahavaloko;+Tsy miala amin’ny fampahatsiahivanao anefa aho. 158  Rikoriko aho mahita ny mpamitaka,Satria tsy mankatò ny teninao izy ireny.+ 159  Jereo fa tiako erỳ ny didinao! Jehovah ô, tsimbino ny aiko noho ianao be fitiavana sy tsy mivadika.+ 160  Fahamarinana no votoatin’ny teninao,+Ary maharitra mandrakizay daholo ny didim-pitsaranao ara-drariny. ש [Sina] na [Shina] 161  Manenjika ahy tsy amin’antony ny andriana,+Nefa ny teninao no atahoran’ny foko.+ 162  Mahafaly ahy ny teninao,+Toy ny rehefa mahazo babo be dia be. 163  Halako ny lainga—Tsy tiako maizina izany+Ny lalànao no tiako.+ 164  Impito isan’andro aho no midera anao,Satria ara-drariny ny didim-pitsaranao. 165  Be ny fiadanan’ireo tia ny lalànao;+Tsy misy na inona na inona mahatafintohina azy. 166  Manantena an’ireo asa famonjenao aho, Jehovah ô,Ary mankatò ny didinao. 167  Arahiko ny fampahatsiahivanao,Ary tena tiako ireny.+ 168  Ankatoaviko ny didinao sy ny fampahatsiahivanao,Satria fantatrao daholo izay ataoko.+ ת [Tao] 169  Ho tonga any aminao anie ny antso vonjy ataoko, Jehovah ô!+ Ataovy mahira-tsaina+ aho, araka ny teninao. 170  Ho tonga eo anatrehanao anie ny fitalahoako famindram-po! Vonjeo aho, araka ny efa nampanantenainao.* 171  Hiboiboika fiderana anie ny molotro,+Satria ampianarinao ahy ny fitsipikao! 172  Hihira momba ny teninao anie ny lelako,+Fa ara-drariny daholo ny didinao! 173  Ho vonona hanampy ahy anie ny tananao,+Satria mifidy ny hankatò ny didinao+ aho! 174  Tsy andriko izay hamonjenao ahy, Jehovah ô,Ary mahafinaritra ahy ny lalànao.+ 175  Enga anie aho ho velona mba ho afaka hidera anao;+Hanampy ahy anie ny didim-pitsaranao! 176  Mirenireny toy ny ondry very+ aho. Mba tadiavo ity mpanomponao,Satria tsy manadino an’ireo didinao.+

Fanamarihana

Na: “izay tsy mivadika.”
Na: “mandeha amin’ny.”
Abt: “Ho mafy orina anie ny lalako.”
Abt: “hiaro ny lalany ho madio foana.”
Na: “Hianatra.”
Abt: “Ahorony hiala eo amboniko.”
Na: “mianatra.”
Abt: “lalan’ny.”
Na: “hianarako.”
Na: “ho menatra.”
Na: “Hihazakazaka hanaraka ny lalan’ny didinao aho.”
Na mety hoe “ataonao feno toky ny foko.”
Na: “Ampandehano.”
Na: “ny teninao.”
Na mety hoe “Izay natao tamin’ireo matahotra anao.”
Na: “ny teninao.”
Na: “miandry.”
Na: “toerana malalaka.”
Na: “hianarako.”
Na: “fampanantenanao.”
Na: “Izay nasainao nandrasako.”
Na: “Ao amin’ny trano ivahiniako.”
Abt: “Mampitony ny tarehinao.” Na: “Mitady tsiky avy aminao.”
Na: “ny teninao.”
Na: “Nanota tsy nahy.”
Abt: “Tsy mahatsapa na inona na inona hoatran’ny tavy.”
Na: “miandry ny teninao aho.”
Na: “ny teninao tamin’ny.”
Na mety hoe “amin’ny lainga.”
Na: “hianatra.”
Na: “Miandrandra ny famonjenao aho.”
Na: “miandry ny teninao aho.”
Izany hoe ny zavaboary rehetra noforoniny.
Abt: “malalaka be.”
Na: “ianarako.”
Na: “mianatra.”
Abt: “ny fanatitra an-tsitrapo avy amin’ny vavako.”
Na: “Eo an-tanako.”
Na: “lovako.”
Na: “Mampirisika ny foko.”
Na: “manana fo voazarazara.”
Na: “miandry ny teninao aho.”
Na: “ny teninao.”
Na: “ho menatra.”
Abt: “ny nofoko.”
Na: “ny teny marina.”
Na: “voadio.”
Na: “ny didinao.”
Abt: “sempotsempotra.”
Na: “Ataovy mamahatra tsara amin’ny teninao.”
Abt: “Avoty.”
Na: “hitsiky.” Abt: “hampamirapiratra ny tavanao.”
Avy amin’ny teny hebreo midika ara-bakiteny hoe mandrendrika metaly mba hanadiovana azy.
Na: “miandry ny teninao aho.”
Na: “hianatra.”
Na: “mamoafady.”
Na: “Raiso an-tanana ny adiko eny amin’ny fitsarana.”
Na: “ny teninao.”
Na: “ny teninao.”