Salamo 106:1-48

 • Tsy nahay nankasitraka ny Israely

  • Vetivety dia hadinon’izy ireo izay nataon’Andriamanitra (13)

  • Natakalo sarin’omby ny voninahitr’i Jehovah (19, 20)

  • Tsy ninoan’izy ireo ny fampanantenan’i Jehovah (24)

  • Lasa nanompo an’i Bala izy ireo (28)

  • Ankizy natao sorona ho an’ny demonia (37)

106  Derao i Jah!* Misaora an’i Jehovah fa tsara izy;+Be fitiavana izy sady tsy mivadika mandrakizay.+   Iza no mahavita milaza ny asa rehetra nataon’i Jehovah tamin’ny heriny,Na manambara ny asa mendri-piderana rehetra nataony?+   Sambatra izay manao ny rariny,Ka manao ny marina foana.+   Tsarovy aho, Jehovah ô, rehefa miantra* ny vahoakanao+ ianao. Karakarao sy vonjeo aho,   Amin’izay aho dia hankafy ny zava-tsoa omenao an’ireo olom-boafidinao,+Sy hiara-mifaly amin’ny firenenao,Ary hirehareha hidera anao miaraka amin’ny lovanao.   Efa nanota hoatran’ny razambenay izahay;+Efa diso izahay ary nanao ratsy.+   Tsy nankasitrahan’ny* razambenay tany Ejipta ireo zavatra mahatalanjona nataonao. Tsy tadidin’izy ireo fa be fitiavana sy tsy mivadika ianao.Nikomy kosa izy ireo teo amin’ny ranomasina, dia ny Ranomasina Mena.+   Novonjen’Andriamanitra ihany anefa izy ireo noho ny anarany,+Mba hampahafantarana ny heriny.+   Noteneniny mafy ny Ranomasina Mena, dia ritra.Nentiny namakivaky rano lalina toy ny mamakivaky tany efitra*+ izy ireo; 10  Namonjy azy ireo teo an-tanan’izay mankahala azy izy,+Sady nanavotra azy teo an-tanan’ny fahavalo.+ 11  Saron’ny rano ny fahavalony,Ka tsy nisy tafavoaka velona* na iray aza.+ 12  Dia nino ny fampanantenany izy ireo,+Ka nihira fiderana ho azy.+ 13  Vetivety anefa izy ireo dia nanadino an’izay nataon’Andriamanitra;+Tsy niandry an’izay torohevitra avy taminy izy ireo. 14  Resin’ny faniriany feno fitiavan-tena izy ireo tany amin’ny tany karakaina;+Nitsapa an’Andriamanitra izy ireo tany an-tany efitra.+ 15  Nomeny azy ireo izay nangatahiny,Nefa avy eo nasiany tamin’ny aretina mampahia izy ireo.+ 16  Nialona an’i Mosesy izy ireo tao an-toby,Sady nialona an’i Arona,+ ilay masin’i Jehovah.+ 17  Dia nisokatra ny tany ka nitelina an’i Datana,Sy nanarona an’ireo niaraka tamin’i Abirama.+ 18  Nisy afo nandoro an’ireo mpomba azy ireo;Nisy lelafo nandevona an’ireo ratsy fanahy.+ 19  Nanamboatra zanak’omby izy ireo tao Horeba,Ary niankohoka teo anoloan’ny sarivongana metaly;*+ 20  Ny voninahitro dia natakalonySarin’omby mpihinana ahitra.+ 21  Nohadinoin’izy ireo Andriamanitra,+ ilay Mpamonjy azy,Izay nanao zavatra miavaka tany Ejipta,+ 22  Sy zavatra mahatalanjona tany amin’ny tanin’i Hama,+Ary zavatra mampahatahotra teo amin’ny Ranomasina Mena.+ 23  Efa saika nanome baiko izy hoe haripaka izy ireo,Nefa nitalaho taminy* i Mosesy olom-boafidiny,Mba hampitony ny fahatezerany Izy ka tsy handringana an’ireo.+ 24  Ary nataon’izy ireo tsinontsinona ilay tany mahafinaritra;+Tsy nino ny fampanantenany izy ireo.+ 25  Nimenomenona foana izy ireo tao an-tranolainy,+Ka tsy nihaino ny feon’i Jehovah.+ 26  Koa nanangan-tanana izy ka nianiana momba azy ireoHoe hataony miampatrampatra any an-tany efitra ny fatin’izy ireo;+ 27  Hataony miampatrampatra any amin’ireo firenena ny fatin’ny taranany,Ary haparitany any amin’ny tany samy hafa izy ireo.+ 28  Dia lasa nanompo an’i* Balan’i Peora+ izy ireo,Ary nihinana an’ireo sorona natolotra ho an’ny maty.* 29  Nampahatezitra an’Andriamanitra ny zavatra nataony,+Ka tratran’ny loza izy ireo.+ 30  Rehefa nijoro anefa i Finehasa ka niditra an-tsehatra,Dia nitsahatra ilay loza.+ 31  Izany no nahatonga azy hekena hoe olo-marina,Hatramin’ny taranaka fara aman-dimby, mandrakizay.+ 32  Nanao izay nampahatezitra an’Andriamanitra izy ireo, teo amin’ny rano tao Meriba,*Ka nidiran-doza i Mosesy noho ny nataon’izy ireo.+ 33  Nampahasosotra azy izy ireo,Ka nanao teny tsy voahevitra izy.+ 34  Tsy noringanin’izy ireo ny firenena+Nasain’i Jehovah naringany.+ 35  Nifangaroharo tamin’ireo firenena kosa izy ireo,+Ka nanaraka* ny fanaony.+ 36  Notompoin’izy ireo ny sampin’ireny,+Ka lasa fandrika ho azy.+ 37  Nataony sorona ho an’ny demoniaNy zanany lahy sy ny zanany vavy.+ 38  Nandatsaka ran’olona tsy manan-tsiny izy ireo,+Dia ny ran’ny zanany lahy sy ny zanany vavy,Izay nataony sorona ho an’ireo sampin’i Kanana;+Dia naloto ilay tany noho ny fandatsahan-dra. 39  Nanjary nandoto tena izy ireo noho ny fanaony;Nivaro-tena* tamin’ny andriamani-kafa izy ireo noho ny nataony.+ 40  Koa tezitra be tamin’ny vahoakany i Jehovah,Ka lasa halany ny lovany. 41  Imbetsaka izy ireo no nataony resin’ireo firenena,+Mba hanjakazaka amin’izy ireo izay nankahala azy.+ 42  Nampahorin’ny fahavalony izy ireo,Ary lasa teo ambany fahefany.* 43  Imbetsaka izy no namonjy azy ireo,+Nefa nikomy sy tsy nankatò izy ireo,+Ka naetry noho ny fahadisoany.+ 44  Nahita ny fahorian’izy ireo anefa izy+Ary nandre ny antso vonjy nataony.+ 45  Nahatsiaro ny fifanekena nataony tamin’izy ireo izy,Ary niantra azy,* satria tena be fitiavana sy tsy mivadika.+ 46  Nataony lasa niantra azyIzay rehetra naka azy ho babo.+ 47  Vonjeo izahay, ry Jehovah Andriamanitray ô!+Angony avy any amin’ireo firenena izahay+Mba ho afaka hisaotra ny anaranao masina,Sy ho faly hidera anao.+ 48  Enga anie i Jehovah Andriamanitry ny Israely hoderainaMandrakizay doria!*+ Ary aoka ny olona rehetra hilaza hoe: “Amena!”* Derao i Jah!*

Fanamarihana

Na: “Haleloia!” “Jah” no fanafohezana an’ilay anarana hoe Jehovah.
Na: “mankasitraka.”
Na mety hoe “Tsy takatry ny.”
Na: “tany karakaina.”
Na: “niangana.”
Na: “sarivongana vita amin’ny metaly narendrika.”
Abt: “nijoro teo amin’izay nisy banga teo anoloany.”
Na: “niraiki-po tamin’i.”
Izany hoe sorona natolotra ho an’ny olona efa maty na ho an’andriamanitra tsy mananaina.
Midika hoe “Filana Ady.”
Na: “nianatra.”
Izany hoe nivavaka.
Abt: “tanany.”
Na: “nanenina izy.”
Na: “Hatrizay hatrizay ka ho mandrakizay.”
Na: “Ho tanteraka anie izany!”
Na: “Haleloia!” “Jah” no fanafohezana an’ilay anarana hoe Jehovah.