Ho An’ny Romanina 1:1-32

  • Fiarahabana (1-7)

  • Te ho any Roma i Paoly (8-15)

  • Ho velona ny olo-marina satria manam-pinoana (16, 17)

  • Tsy manana fialan-tsiny ny olona tsy matahotra an’Andriamanitra (18-32)

    • Hita amin’ny zavaboary ny toetran’Andriamanitra (20)

1  Paoly, mpanompon’i Kristy Jesosy sady voantso ho apostoly, ary voatokana hitory ny vaovao tsaran’Andriamanitra,+  dia ilay vaovao tsara nolazainy mialoha tamin’ny alalan’ny mpaminaniny, ao amin’ny Soratra Masina.  Izany vaovao tsara izany dia momba an’ilay Zanany, izay avy amin’ny taranak’i Davida+ raha araka ny nofo,  nefa noho ny herin’ny fanahy masina dia natsangana tamin’ny maty+ ka nambara hoe Zanak’Andriamanitra.+ I Jesosy Kristy Tompontsika io Zanany io.  Tamin’ny alalany izahay no nanehoana hatsaram-panahy miavaka* sady notendrena ho apostoly,+ mba hino ka hankatò azy ny firenena rehetra,+ ho voninahitry ny anarany.  Voantso avy tany amin’ireny firenena ireny koa ianareo mba ho an’i Jesosy Kristy.  Ho anareo rehetra any Roma, izay malalan’Andriamanitra sy voantso ho olona masina, Enga anie ilay Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo mba haneho hatsaram-panahy miavaka aminareo sady hanome fiadanana anareo!  Voalohany, dia misaotra an’Andriamanitro amin’ny anaran’i Jesosy Kristy aho noho ianareo rehetra. Malaza eran’izao tontolo izao mantsy hoe manam-pinoana ianareo.  Manompo* an’Andriamanitra amin’ny fo manontolo aho ka mitory ny vaovao tsara momba ny Zanany. Ary Andriamanitra no vavolombeloko fa mivavaka ho anareo foana aho,+ 10  sady mitalaho mba ho tonga soa aman-tsara any aminareo ihany, raha sitrapon’Andriamanitra. 11  Tena te hahita anareo mantsy aho, satria te hizara fanomezana ara-panahy aminareo. Amin’izay ianareo ho mafy orina, 12  na raha tsorina dia hoe mba ho afaka hifampahery isika.+ Dia hampahery anareo ny finoako, ary ny anareo koa hampahery ahy. 13  Tiako ho fantatrareo anefa, ry rahalahy, fa efa imbetsaka aho no te ho any aminareo, saingy voasakana foana hatramin’izao. Te ho any aminareo aho mba hahita vokatra tsara rehefa mitory any, hoatran’ny any amin’ny firenen-kafa koa. 14  Manana trosa amiko mantsy ny Grika sy ny tsy Grika,* ary ny hendry sy ny tsy hendry. 15  Mazoto hitory ny vaovao tsara aminareo mipetraka any Roma+ koa àry aho. 16  Tsy menatra ny vaovao tsara aho.+ Izy io mantsy no fomba ampiasain’Andriamanitra hampisehoana ny heriny mba hamonjena an’izay rehetra mino,+ ny Jiosy aloha+ vao ny Grika.+ 17  Fa aharihary amin’ny alalan’izy io hoe manao ny rariny Andriamanitra. Dia hitan’ireo manam-pinoana izany ka vao mainka mitombo ny finoany,+ araka ny voasoratra hoe: “Ny olo-marina anefa ho velona satria manam-pinoana.”+ 18  Fa aharihary avy any an-danitra ny hatezeran’Andriamanitra+ amin’ny olona rehetra tsy matahotra azy sy tsy manao ny marina. Mampiasa teti-dratsy izy ireny mba hisakanana ny olona tsy hahafantatra ny marina.+ 19  Efa nomena porofo ampy tsara mantsy izy ireny hahalalany an’izay tokony ho fantatra momba an’Andriamanitra, satria efa nampahafantarin’Andriamanitra azy tsara izany.+ 20  Ny toetrany tsy hita maso, izany hoe ny heriny mandrakizay+ sy ny maha Andriamanitra azy,+ dia hita mazava tsara hatramin’ny namoronana an’izao tontolo izao. Hita amin’ny zavatra nataony+ mantsy izany toetrany izany, ka tsy manana fialan-tsiny izy ireny. 21  Nahafantatra an’Andriamanitra izy ireny, nefa tsy mba nanome voninahitra azy* na nisaotra azy. Fa lasa tsy misaina intsony izy ireny ka lasa maizina ny fony efa donto.+ 22  Na dia nilaza fa hendry aza izy ireny, dia lasa tsy misaina.* 23  Ny voninahitra tokony ho nomeny an’ilay Andriamanitra tsy mety lo, dia nomeny ho an’ny sarin’olona mety lo sy sarina vorona sy biby manan-tongotra efatra ary biby mandady.+ 24  Te hanao an’izay nirin’ny fony fotsiny izy ireny. Navelan’Andriamanitra hanaraka fanao maloto àry izy ireny, mba ho afa-baraka ny vatany. 25  Naleony lainga toy izay ny fahamarinana momba an’Andriamanitra, ka zavatra noforonina indray no notompoiny sy nivavahany, fa tsy ilay Mpamorona, ilay deraina mandrakizay. Amena. 26  Izany no nahatonga an’Andriamanitra hamela azy hanaram-po amin’ny filan’ny nofo maharikoriko.+ Tsy ny fanao voajanahary intsony mantsy no nataon’ny vehivavy teo aminy, fa ny fanao tsy voajanahary.+ 27  Ny lehilahy koa lasa tsy nanao ny fanao* voajanahary amin’ny vehivavy intsony. Lasa nahery loatra mantsy ny filana tao amin’izy samy lehilahy+ ka nanao zavatra mamoafady izy samy izy. Dia hiharan’ny sazy* sahaza azy izy ireny, noho ny fahadisoany.+ 28  Satria izy ireny nihevitra hoe tsy ilaina ny mahalala* an’Andriamanitra, dia navelan’Andriamanitra hanana eritreri-dratsy izy ireny mba hanao zavatra tsy mendrika.+ 29  Tamin’izay rehetra nataony, dia nanao ny tsy marina+ izy ireny, ratsy fanahy, tsy nety afa-po,*+ ary nanao ratsy. Feno fitsiriritana+ koa izy ireny, mamono olona,+ tia mifamaly, mamitaka,+ tia manisy ratsy olona,+ mpifosafosa,* 30  mpanaratsy olona,+ mpankahala an’Andriamanitra, mpaniratsira, mpanambony tena, mpirehareha, mpanao teti-dratsy,* tsy mpankatò ray aman-dreny,+ 31  tsy misaina,+ tsy manaja fifanekena, tsy tia ny mpianakaviny, ary tsy miantra. 32  Fantany tsara mihitsy ilay didin’Andriamanitra ara-drariny hoe mendrika ny ho faty izay mpanao an’izany,+ nefa mbola manao ihany izy sady mankasitraka an’izay mpanao an’izany koa.

Fanamarihana

Jereo F.T.
Na: “Manao fanompoana masina ho.”
Na: “ny vahiny.” Abt: “ny baribarianina.”
Na: “nanome voninahitra azy amin’ny maha Andriamanitra azy.”
Na: “adala.”
Na: “firaisana.”
Na: “hahazo ny valiny.”
Na: “Satria tsy tian’izy ireny ny hahalala marina tsara.”
Na: “mpibitsibitsika.”
Na: “nitsiriritra.”
Na: “mpamorona zava-dratsy.”