Nomery 21:1-35

  • Resy ny mpanjakan’i Arada (1-3)

  • Bibilava varahina (4-9)

  • Nihodidina an’i Moaba ny Israelita (10-20)

  • Resy i Sihona mpanjakan’ny Amorita (21-30)

  • Resy i Oga mpanjakan’ny Amorita (31-35)

21  Ary henon’ilay Kananita mpanjakan’i Arada+ nipetraka tany Negeba fa efa eny amin’ny lalana mankany Atarima ny Israely. Dia notafihiny izy ireo ka nentiny ho babo ny sasany.  Koa nivoady tamin’i Jehovah ny Israely hoe: “Raha ataonao resinay io firenena io, dia tsy maintsy horavanay ny tanànany.”  Nohenoin’i Jehovah àry ny Israely ka nataony resin’izy ireo ny Kananita. Dia naringan’izy ireo ny Kananita sy ny tanànany. Koa nataon’izy ireo hoe Horma*+ ny anaran’ilay toerana.  Niala teo amin’ny Tendrombohitra Hora+ izy ireo avy eo, ka nanohy ny diany nanaraka an’ilay lalana mankany amin’ny Ranomasina Mena mba tsy handalo eo amin’ny tanin’i Edoma.+ Dia nanomboka leo an’ilay dia ny vahoaka.  Ary nanome tsiny an’Andriamanitra sy Mosesy foana ny vahoaka+ hoe: “Fa maninona ianareo no nitondra anay niakatra avy tany Ejipta mba ho faty atỳ amin’ity tany efitra ity? Tsy misy sakafo atỳ na rano,+ sady efa maharikoriko anay* itony mofo tsisy ilana azy itony.”+  Dia nandefa bibilava misy poizina* teo amin’ny vahoaka i Jehovah. Nokaikerin’ireny ny Israelita, ka be dia be no maty.+  Nankany amin’i Mosesy àry ny vahoaka ka niteny hoe: “Efa nanota izahay, satria nanome tsiny anao sy Jehovah.+ Aleo re ianao mba mifona amin’i Jehovah ho anay e! Dia mba hesoriny any ireo bibilava ireo.” Ary nifona ho an’ny vahoaka i Mosesy.+  Dia hoy i Jehovah tamin’i Mosesy: “Manamboara sarivongana bibilava misy poizina,* dia ataovy eo amin’ny tsato-kazo ilay izy. Amin’izay rehefa misy voakaikitra dia hijery an’ilay bibilava izy ka tsy ho faty.”  Tonga dia nanamboatra bibilava varahina i Mosesy,+ dia nataony teo amin’ny tsato-kazo+ ilay izy. Koa isaky ny nisy olona voakaikitra ka nijery an’ilay bibilava varahina, dia tsy maty.+ 10  Taorian’izay dia niainga ny Israelita ka nitoby tao Obota.+ 11  Niala tao Obota indray izy ireo ka nitoby tao Ie-abarima,+ tany amin’ilay tany efitra tandrifin’i Moaba, any atsinanana. 12  Ary niala teo izy ireo ka nitoby teo akaikin’ny Lohasahan’i* Zareda.+ 13  Dia niala teo indray izy ireo ka nitoby tao amin’ny faritr’i Arnona,+ izay tany an-tany efitra. Nanomboka teo amin’ny sisin-tanin’ny Amorita io tany efitra io. Fa i Arnona no sisin-tanin’i Moaba, teo anelanelan’i Moaba sy ny tanin’ny Amorita. 14  Izany no mahatonga an’ilay bokin’ny Adin’i Jehovah hiresaka momba an’i “Vaheba any Sofa, sy ny lohasahan’i* Arnona, 15  ary ilay fidinana ao amin’ny* lohasaha,* izany hoe ilay fidinana tonga hatrany amin’ilay tanàna kely atao hoe Ara, sady manakaiky ny sisin-tanin’i Moaba.” 16  Dia lasa nankany Bera izy ireo. Teo amin’io lavadrano io i Jehovah no niteny tamin’i Mosesy hoe: “Vorio ny vahoaka fa homeko rano.” 17  Dia nihira an’izao hira izao ny Israely tamin’izay fotoana izay: “Hiboiboika anie ny ranonao, ry lavadrano! Valio* izy e! 18  Io ilay lavadrano nolavahan’ny andriana! Ny olona ambony tamin’ny vahoaka no nandavaka azy,Tamin’ny tehim-pahefana sy tamin’ny tehin-dry zareo ihany.” Avy eo dia niala tany an-tany efitra izy ireo ka nankany Matana. 19  Avy tao Matana indray izy ireo dia nankany Nahaliela, ary avy tao Nahaliela dia nankany Bamota.+ 20  Avy tao Bamota kosa izy ireo dia nankany amin’ilay lohasaha teo amin’ny faritr’i* Moaba,+ teo an-tampon’i Pisga,+ izay mahatazana an’i Jesimona.*+ 21  Ary naniraka olona nankany amin’i Sihona mpanjakan’ny Amorita ny Israely, hiteny hoe:+ 22  “Avelao izahay handalo ao amin’ny taninao. Tsy hivily ho eny amin’ny saha na tanimboaloboka izahay, sady tsy hisotro rano amin’izay lavadrano ao. Fa ny Lalan’ny Mpanjaka no handehananay, mandra-pahatafavoakanay ny taninao.”+ 23  Tsy navelan’i Sihona handalo tao amin’ny taniny anefa ny Israely. Nangoniny daholo kosa ny vahoakany, dia nivoaka hiady tamin’ny Israely tany an-tany efitra izy. Ary tonga tao Jahaza izy ka niady tamin’ny Israely.+ 24  Resin’ny Israely anefa izy ka novonoiny tamin’ny sabatra ny mponina tao.+ Dia nalain’ny Israely ny taniny,+ hatrany Arnona+ ka hatrany Jaboka,+ teo akaikin’ny Amonita. I Jazera+ mantsy no sisin-tanin’ny Amonita.+ 25  Nalain’ny Israely daholo àry ireny tanàna ireny. Dia nipetrahan’izy ireo daholo ny tanànan’ny Amorita,+ izany hoe Hesbona sy ny tanàna rehetra niankina taminy.* 26  Fa i Hesbona no tanànan’i Sihona mpanjakan’ny Amorita. Efa niady tamin’ny mpanjakan’i Moaba izy taloha, ka nalainy daholo ny tanin’io mpanjaka io, hatrany Arnona. 27  Izany no nahatonga an’ilay tononkalo fanesoana hoe: “Tongava any Hesbona. Aleo hamboarina ny tanànan’i Sihona ka hatao mafy orina. 28  Fa nisy afo avy tao Hesbona, nisy lelafo avy tao an-tanànan’i Sihona, Ka nandevona an’i Aran’i Moaba, dia ny tompon’ny toerana avo any Arnona. 29  Hahita loza ianao, ry Moaba! Ho ringana ianareo, ry vahoakan’i Kemosy!+ Tsy ho afa-manoatra izy mahita ny zanany lahy mandositra, sy mahita ny zanany vavy entin’i Sihona mpanjakan’ny Amorita ho babo. 30  Andao hotafihintsika ireo.Ho rava hatrany Dibona i Hesbona.+Andao hataontsika tsy misy mponina intsony io tanàna io, hatrany Nofa.Dia hisy afo hitatra hatrany Medeba.”+ 31  Nipetraka tao amin’ny tanin’ny Amorita àry ny Israely. 32  Ary nandefa lehilahy hitsikilo tany Jazera i Mosesy.+ Dia azon’izy ireo ny tanàna niankina tamin’i* Jazera, ka noroahiny ny Amorita tao. 33  Nivily lalana izy ireo avy eo, ka niakatra nanaraka an’ilay Lalan’i Basana. Dia nivoaka hiady tamin’izy ireo tao Edrehy+ i Oga+ mpanjakan’i Basana sy ny tafiny manontolo. 34  Ary hoy i Jehovah tamin’i Mosesy: “Aza matahotra azy+ fa hataoko resinao izy sy ny tafiny manontolo ary homeko anao ny taniny.+ Hataonao hoatran’i Sihona izy, dia ilay mpanjakan’ny Amorita nipetraka tao Hesbona.”+ 35  Dia nasian’izy ireo izy sy ny zanany lahy ary ny tafiny manontolo, ka nataony tsy nisy niangana na iray aza.+ Dia nalain’izy ireo ny taniny.+

Fanamarihana

Midika hoe “Natokana Haringana.”
Na: “efa halanay.”
Na: “poizina mampamaivay.”
Na: “poizina mampamaivay.”
Na: “Lalan-driakan’i.”
Na: “lalan-driakan’i.”
Abt: “ilay vavan’ny.”
Na: “lalan-driaka.”
Na: “Ataovy an-kira.”
Na mety hoe “an’ilay tany efitra.”
Abt: “sahan’i.”
Na: “nanodidina azy.”
Na: “nanodidina an’i.”