Nomery 20:1-29

  • Maty tao Kadesy i Miriama (1)

  • Nikapoka an’ilay vatolampy i Mosesy ary nanota (2-13)

  • Tsy navelan’i Edoma handalo tao amin’ny taniny ny Israelita (14-21)

  • Maty i Arona (22-29)

20  Tamin’ny volana voalohany, dia tonga tany an-tany efitr’i Zina ny vahoakan’Israely manontolo. Dia nipetraka tao Kadesy izy ireo.+ Tao i Miriama+ no maty sy nalevina.  Tsy nisy rano hosotroin’ny vahoaka tamin’izay,+ ka nitambatra hanohitra an’i Mosesy sy Arona izy ireo.  Dia nila ady tamin’i Mosesy ny olona+ hoe: “Naleonay ihany maty niaraka tamin’ny rahalahinay teo anatrehan’i Jehovah!  Maninona ianareo no nitondra ny fiangonan’i Jehovah tatỳ amin’ity tany efitra ity, mba hahafaty anay sy ny biby fiompinay atỳ?+  Ary maninona ianareo no nitondra anay niakatra avy tany Ejipta, ho atỳ amin’ity toerana ratsy be ity?+ Tsy afaka mamboly izahay atỳ, sady tsy maniry atỳ ny aviavy sy voaloboka ary ampongabendanitra. Tsy misy rano hosotroina koa atỳ.”+  Dia niala teo anatrehan’ny fiangonana i Mosesy sy Arona ka nankeo amin’ny fidirana amin’ny tranolay fihaonana, ary niankohoka tamin’ny tany. Dia niseho tamin’izy ireo ny voninahitr’i Jehovah.+  Ary hoy i Jehovah tamin’i Mosesy:  “Alaivo ny tehinao, ary mandehana ianao sy Arona rahalahinao mamory ny vahoaka. Teneno eo imason’ny vahoaka ny vatolampy mba hiboiboika rano. Dia hisy rano hivoaka avy amin’ilay vatolampy, ka omeo rano hosotroina ny vahoaka sy ny biby fiompiny.”+  Nalain’i Mosesy teo anatrehan’i Jehovah àry ilay tehina,+ araka ny didy nomeny azy. 10  Dia novorin’i Mosesy sy Arona teo alohan’ilay vatolampy ny fiangonana, ka hoy izy: “Henoy izao, ry mpikomy! Angaha izahay tsy maintsy mamoaka rano ho anareo avy ato amin’ity vatolampy ity?”+ 11  Ary ningain’i Mosesy ny tanany ka nokapohiny indroa tamin’ny tehiny ilay vatolampy. Dia nisy rano be niboiboika, ka nisotro+ teo ny vahoaka sy ny biby fiompiny. 12  Dia hoy i Jehovah tamin’i Mosesy sy Arona: “Satria ianareo tsy naneho finoana ahy sady tsy nanamasina ahy teo imason’ny vahoakan’Israely, dia tsy hitondra an’ity fiangonana ity hiditra ao amin’ilay tany homeko azy ianareo.”+ 13  Io ilay rano tao Meriba,*+ fa tao ny Israelita no nila ady tamin’i Jehovah. Nasehony tamin’izy ireo àry hoe masina Izy. 14  Dia naniraka olona avy tao Kadesy i Mosesy mba ho any amin’ny mpanjakan’i Edoma,+ ka hilaza hoe: “Izao no tenin’i Israely rahalahinao:+ ‘Hainao tsara ny fahoriana rehetra natrehinay. 15  Nankany Ejipta+ ny razambenay, ka nipetraka tany nandritra ny taona* maro+ izahay. Dia nampijalin’ny Ejipsianina izahay sy ny razambenay.+ 16  Nitaraina tamin’i Jehovah izahay,+ tamin’ny farany. Dia nihaino anay izy, ka naniraka anjely+ sy nitondra anay nivoaka avy tany Ejipta. Dia eto Kadesy izahay izao, eto amin’ilay tanàna eto an-tsisin’ny taninao. 17  Mba avelao handalo ao amin’ny taninao re izahay e! Tsy handeha eny amin’ny saha na tanimboaloboka izahay, sady tsy hisotro rano amin’izay lavadrano ao. Fa ny Lalan’ny Mpanjaka no handehananay, ary tsy hivily hiankavanana na hiankavia izahay, raha tsy efa tafavoaka ny taninao.’”+ 18  Hoy anefa i Edoma taminy: “Tsy mahazo mandalo ato amin’ny taninay ianareo, sao dia hotsenaiko amin’ny sabatra eo!” 19  Dia hoy ny Israelita taminy: “Ny lalambe ange no hiakaranay e! Raha misotro amin’ny ranonao izahay sy ny biby fiompinay, dia haloanay ny vidiny.+ Handalo fotsiny izahay.”+ 20  Hoy ihany anefa i Edoma: “Efa hoe tsy mahazo mandalo ianareo!”+ Dia nivoaka nitsena azy ireo i Edoma, niaraka tamin’ny vahoaka be sy tafika* mahery. 21  Tsy navelan’i Edoma handalo tao amin’ny taniny àry ny Israelita, ka nivily lalana.+ 22  Ary niala tao Kadesy ny vahoakan’Israely manontolo, ka tonga teo amin’ny Tendrombohitra Hora.+ 23  Dia hoy i Jehovah tamin’i Mosesy sy Arona, teo amin’ny Tendrombohitra Hora, teo amin’ny sisin-tanin’i Edoma: 24  “Hangonina any amin’ny razambeny* i Arona.+ Tsy hiditra ao amin’ilay tany homeko ny Israelita izy, satria nikomy tsy nanaraka ny didiko ianareo roa lahy, teo amin’ny rano tao Meriba.+ 25  Alaivo i Arona sy Eleazara zanany lahy, dia ento miakatra eny amin’ny Tendrombohitra Hora. 26  Esory ny akanjon’i Arona,+ dia ampanaovy an’i Eleazara+ zanany lahy, fa ho faty* eo i Arona.” 27  Dia nataon’i Mosesy izay nasain’i Jehovah nataony, ka niakatra teny amin’ny Tendrombohitra Hora teo imason’ny vahoaka manontolo izy ireo. 28  Avy eo dia nesorin’i Mosesy ny akanjon’i Arona, ka nampanaoviny an’i Eleazara zanany lahy. Dia maty teo an-tampon’ilay tendrombohitra i Arona.+ Ary nidina avy tany an-tendrombohitra i Mosesy sy Eleazara. 29  Rehefa fantatry ny vahoaka manontolo fa maty i Arona, dia nitomany an’i Arona 30 andro ny taranak’Israely manontolo.+

Fanamarihana

Midika hoe “Filana Ady.”
Abt: “andro.”
Abt: “tanana.”
Oha-teny ilazana ny hoe ho faty.
Abt: “hangonina dia ho faty.”