Nomery 15:1-41

  • Lalàna momba ny fanatitra (1-21)

    • Lalàna mitovy ho an’ny Israelita sy ny vahiny (15, 16)

  • Fanatitra rehefa nanota tsy nahy (22-29)

  • Sazin’izay nanao fanahy iniana nanota (30, 31)

  • Novonoina ilay tsy nitandrina ny Sabata (32-36)

  • Tokony hasiana mikiramborambo ny morontongotr’akanjo (37-41)

15  Hoy koa i Jehovah tamin’i Mosesy:  “Teneno ny Israelita hoe: ‘Rehefa tafiditra ao amin’ilay tany omeko hipetrahanareo ianareo,+  ka manolotra fanatitra atao anaty afo ho an’i Jehovah, na omby izany na ondry na osy, mba ho hanitra mahafinaritra* an’i Jehovah,+—na fanatitra dorana ilay izy,+ na sorona hanefana voady manokana, na fanatitra an-tsitrapo,+ na fanatitra mandritra an’ireo fety fanaonareo,+  dia hanome fanatitra varimbazaha ho an’i Jehovah koa ilay manolotra fanatitra. Lafarinina tsara toto+ ampahafolon’ny efaha,* sady nafangaro menaka ampahefatry ny hina,* ilay fanatitra varimbazaha.  Tokony hanolotra divay ampahefatry ny hina ho fanatitra zava-pisotro koa ianao, miaraka amin’ny ondrilahy kely atao fanatitra dorana+ na atao sorona.  Raha ondrilahy efa lehibe kosa no hoentinao, dia ampiaraho amin’ny fanatitra varimbazaha ilay izy, izany hoe lafarinina tsara toto roa ampahafolon’ny efaha sady nafangaro menaka ampahatelon’ny hina.  Ary manolora divay ampahatelon’ny hina ho fanatitra zava-pisotro, mba ho fofona mahafinaritra* an’i Jehovah.  “‘Raha ombilahy kosa no atolotrao mba hatao fanatitra dorana+ na ho sorona hanefana voady manokana+ na ho sorona iombonana ho an’i Jehovah,+  dia tokony hanolotra fanatitra varimbazaha+ miaraka amin’ilay ombilahy koa ianao, izany hoe lafarinina tsara toto telo ampahafolon’ny efaha sady nafangaro menaka antsasaky ny hina. 10  Manolora koa divay antsasaky ny hina mba hatao fanatitra zava-pisotro,+ ho fanatitra atao anaty afo, mba ho fofona mahafinaritra* an’i Jehovah. 11  Izany no tokony hatao isaky ny manolotra ombilahy na ondrilahy efa lehibe na ondrilahy kely na osy. 12  Na firy na firy no hatolotrareo, dia izany no tokony hataonareo isaky ny biby tsirairay. 13  Izany no tokony hataon’ny teratany israelita rehetra, rehefa manolotra fanatitra atao anaty afo mba ho hanitra mahafinaritra* an’i Jehovah. 14  “‘Ary raha misy hafa firenena mipetraka eo aminareo na olona efa teo aminareo efa hatramin’ny taranaka maro nifandimby, ka manolotra fanatitra atao anaty afo mba ho hanitra mahafinaritra* an’i Jehovah, dia tokony hanao hoatran’ny ataonareo koa izy.+ 15  Ho fitsipika iray ihany no ho anareo anisan’ny fiangonana sy ho an’ny hafa firenena mipetraka eo aminareo. Ho fitsipika tokony harahinareo sy ny taranakareo foana izany. Eo anatrehan’i Jehovah, dia mitovy aminareo ihany ny hafa firenena mipetraka eo aminareo.+ 16  Lalàna iray sy didim-pitsarana iray ihany no ho anareo sy ho an’ny hafa firenena mipetraka eo aminareo.’” 17  Hoy koa i Jehovah tamin’i Mosesy: 18  “Teneno ny Israelita hoe: ‘Rehefa tafiditra ao amin’ilay tany itondrako anareo ianareo, 19  ka mihinana amin’ny vokatry ny* tany,+ dia tokony hanao fanomezana ho an’i Jehovah. 20  Mofo boribory avy amin’ny santatry ny varimbazahanareo+ tsy nototoina malemy no ataovy fanomezana. Hoatran’ny ataonareo rehefa manome vokatra avy eny am-pamoloana ihany no hataonareo rehefa manome an’ilay izy. 21  Ny ampahany amin’ny santatry ny varimbazahanareo tsy nototoina malemy no hataonareo fanomezana ho an’i Jehovah, ary hanao an’izany ianareo hatramin’ny taranakareo fara aman-dimby. 22  “‘Ary raha manao fahadisoana ianareo, ka tsy manaraka an’ireo didy rehetra nolazain’i Jehovah tamin’i Mosesy ireo, 23  izany hoe izay rehetra nandidian’i Jehovah anareo tamin’ny alalan’i Mosesy, ka tokony harahinareo nanomboka tamin’ny andro nanomezan’i Jehovah an’izany didy izany sady tokony harahin’ny taranakareo fara aman-dimby, 24  ary raha tsy fanahy iniana ilay fahadisoana sady tsy fantatry ny vahoaka, dia hanolotra vantotr’ombilahy iray ho fanatitra dorana ny vahoaka manontolo mba ho hanitra mahafinaritra* an’i Jehovah. Dia hampiarahiny amin’ny fanatitra varimbazaha sy fanatitra zava-pisotro izany, araka ny efa fanao.+ Hanolotra zanak’osy iray koa izy ireo, hatao fanatitra noho ny ota.+ 25  Dia handrakotra ny fahotan’ny Israelita rehetra ny mpisorona, ka havela ny helok’izy ireo.+ Tsy fanahy inian’izy ireo mantsy ilay fahadisoana, sady izy ireo koa efa nitondra fanatitra atao anaty afo ho an’i Jehovah sy fanatitra noho ny ota eo anatrehan’i Jehovah noho ilay fahadisoany. 26  Havela ny heloky ny Israelita rehetra sy ny hafa firenena mipetraka eo aminy, satria tsy fanahy inian’ilay vahoaka manontolo ilay fahadisoana. 27  “‘Ary raha misy olona manota tsy nahy, dia hanolotra osivavy tsy mihoatra ny herintaona izy, hatao fanatitra noho ny ota.+ 28  Dia handrakotra ny fahotan’ilay olona ny mpisorona, fa nanao fahadisoana izy tamin’izy nanota tsy nahy teo anatrehan’i Jehovah. Handrakotra ny fahotany ilay mpisorona, dia havela ny helony.+ 29  Lalàna iray ihany no ho an’ny teratany israelita sy ny vahiny mipetraka eo amin’izy ireo, rehefa misy manota tsy nahy.+ 30  “‘Fa izay olona manao fanahy iniana manota kosa,+ na teratany izy na vahiny, dia manevateva an’i Jehovah, ka haringana tsy ho anisan’ny fireneny. 31  Tsy maintsy haringana izy satria nataony tsinontsinona ny tenin’i Jehovah sady tsy narahiny ny didiny.+ Hizaka ny vokatry ny fahadisoana nataony izy.’”+ 32  Tamin’ny mbola tany an-tany efitra ny Israelita, dia nahita lehilahy naka kitay tamin’ny andro sabata.+ 33  Dia nitondra azy nankany amin’i Mosesy sy Arona ary ny vahoaka manontolo ireo nahita azy naka kitay ireo. 34  Nambenana tsara àry izy,+ satria mbola tsy tena fantatra hoe inona no tokony hatao aminy. 35  Dia hoy i Jehovah tamin’i Mosesy: “Tsy maintsy vonoina ho faty ilay lehilahy,+ ka hitora-bato azy eny ivelan’ny toby ny vahoaka manontolo.”+ 36  Dia nentin’ny vahoaka manontolo teny ivelan’ny toby izy ka notorahany vato, araka ny didy nomen’i Jehovah an’i Mosesy. Dia maty izy. 37  Hoy koa i Jehovah tamin’i Mosesy: 38  “Teneno ny Israelita hoe tokony hanisy mikiramborambo eo amin’ny morontongotr’akanjony izy ireo, hatramin’ny taranany fara aman-dimby. Tokony hasiany kofehy manga koa eo ambonin’ilay mikiramborambo.+ 39  ‘Asio an’ilay mikiramborambo ny akanjonareo, amin’izay rehefa mahita an’ilay izy ianareo, dia hahatsiaro ny didin’i Jehovah rehetra ka hankatò an’izany.+ Aza manao izay tian’ny fonareo sy ny masonareo fotsiny, fa hahatonga anareo hivaro-tena* amin’ny andriamani-kafa izany.+ 40  Amin’izay dia hotadidinareo sy hankatoavinareo ny didiko rehetra, ka ho masina eo anatrehan’ilay Andriamanitrareo ianareo.+ 41  Izaho no Jehovah Andriamanitrareo, ilay nitondra anareo nivoaka avy tany Ejipta mba hampisehoako fa izaho no Andriamanitrareo.+ Izaho no Jehovah Andriamanitrareo.’”+

Fanamarihana

Na: “mampitony.” Abt: “mitondra fitsaharana ho.”
Ampahafolon’ny efaha = 2,2 litatra. Jereo F.F. B14.
1 hina = 3,67 litatra. Jereo F.F. B14.
Na: “mampitony.” Abt: “mitondra fitsaharana ho.”
Na: “mampitony.” Abt: “mitondra fitsaharana ho.”
Na: “mampitony.” Abt: “mitondra fitsaharana ho.”
Na: “mampitony.” Abt: “mitondra fitsaharana ho.”
Abt: “mofon’ilay.”
Na: “mampitony.” Abt: “mitondra fitsaharana ho.”
Izany hoe hivavaka.