Nehemia 9:1-38

  • Niaiky ny fahotany ny vahoaka (1-38)

    • Jehovah, Andriamanitra mamela heloka (17)

9  Tamin’ny andro faha-24 amin’io volana io, dia nivory ny Israelita, ka nifady hanina sy nitafy lamba gony ary nihosim-bovoka.+  Ary nisaraka tamin’ny hafa firenena rehetra ny taranak’Israely.+ Dia nitsangana izy ireo ka niaiky ny fahotany sy ny fahadisoan’ny razambeny.+  Nitsangana teo amin’ny toerany izy ireo, ka namaky mafy ny boky misy ny Lalàn’i+ Jehovah Andriamaniny nandritra ny adiny telo.* Taorian’izay dia niaiky heloka sy niankohoka teo anatrehan’i Jehovah Andriamaniny nandritra ny adiny telo koa izy ireo.  Nijoro teo amin’ilay lampihazo+ natao ho an’ny Levita i Jesoa sy Bany sy Kadmiela sy Sebania sy Bony sy Serebia+ sy Bany ary Kenany, ka nitaraina mafy tamin’i Jehovah Andriamaniny.  Ary hoy i Jesoa sy Kadmiela sy Bany sy Hasabnia sy Serebia sy Hodia sy Sebania ary Petahia, izay samy Levita: “Mitsangàna ka miderà an’i Jehovah, ilay Andriamanitrareo mandrakizay doria!*+ Ry Andriamanitray ô, hoderaina anie ny anaranao be voninahitra, izay mendrika ny fisaorana sy ny fiderana rehetra!  “Ianao irery ihany no Jehovah.+ Ianao no nanao ny lanitra, dia ny lanitry ny lanitra sy ny tafiny rehetra. Ianao koa no nanao ny tany sy izay rehetra eo amboniny, ary ny ranomasina sy izay rehetra ao anatiny. Ianao no mahatonga an’ireny rehetra ireny ho velona. Miankohoka eo anatrehanao koa ny tafiky ny lanitra.  Ianao no Jehovah, ilay tena Andriamanitra, izay nifidy an’i Abrama+ sy nitondra azy hiala tao Oran’ny+ Kaldeanina, ka nanao ny anarany hoe Abrahama.+  Hitanao fa nifikitra taminao ny fony,+ ka nanao fifanekena taminy ianao hoe homenao azy sy ny taranany+ ny tanin’ny Kananita sy ny Hetita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Jebosita ary ny Girgasita. Dia nitana ny teninao ianao satria ianao manao ny tsara foana.  “Hitanao ny fahorian’ny razambenay tany Ejipta,+ ary henonao ny fitarainany teo amoron’ny Ranomasina Mena. 10  Nanao famantarana sy fahagagana àry ianao mba hanasaziana an’i Farao sy ny mpanompony rehetra ary ny olon-drehetra tao amin’ny taniny.+ Fantatrao mantsy fa nataony tsinontsinona+ ny razambenay. Dia nataonao nalaza ny anaranao, ary mbola malaza ilay izy hatramin’izao.+ 11  Nosarahinao teo alohan-dry zareo ny ranomasina, ka niampita teo amin’ny tany maina ry zareo.+ Fa ny mpanenjika azy kosa natsipinao mafy tany amin’ny lalina be, hoatran’ny vato natsipy tany anaty rano mahery.+ 12  Andry rahona no nitarihanao azy nandritra ny andro, fa andry afo kosa nandritra ny alina mba hanazavana ny lalana halehany.+ 13  Nidina nankeo amin’ny Tendrombohitra Sinay+ ianao. Niteny tamin’izy ireo avy any an-danitra+ koa ianao. Dia nomenao didim-pitsarana ara-drariny, sy lalàna marina,* ary fitsipika sy didy mahasoa izy ireo tamin’izay.+ 14  Nampahafantarinao azy koa ny sabatanao masina,+ ary nomenao didy sy fitsipika ary lalàna tamin’ny alalan’i Mosesy mpanomponao ry zareo. 15  Nomenao mofo avy any an-danitra ry zareo rehefa noana,+ ary namoahanao rano avy tao amin’ny vatolampy rehefa nangetaheta.+ Dia noteneninao ry zareo mba hankao amin’ilay tany efa nianiananao* hoe homena azy, ary nasainao naka an’ilay tany ry zareo. 16  “Sahisahy ratsy+ anefa ny razambenay sady lasa mafy loha*+ ka tsy nihaino ny didinao. 17  Tsy nety nihaino ry zareo+ ary tsy notadidiny ny asa mahatalanjona nataonao ho azy. Lasa mafy loha* koa izy ireo ka nanendry olona hitarika azy hiverina ho andevo tany Ejipta indray.+ Tsy nahafoy+ azy anefa ianao satria Andriamanitra vonona hamela heloka* sady mangoraka,* mamindra fo, tsy mora tezitra, ary tena be fitiavana sy tsy mivadika.*+ 18  Nanao sarivongana* zanak’omby ry zareo, ka nilaza hoe: ‘Io ny Andriamanitsika, ilay nitondra antsika niakatra avy tany Ejipta!’+ Tena tsy nanisy vidiny anao izy ireo. 19  Na izany aza, dia tsy nahafoy azy tany an-tany efitra ianao satria tena mamindra fo.+ Tsy niala teo ambonin’izy ireo ny andry rahona rehefa antoandro, dia iny no nitari-dalana azy. Teo foana koa ny andry afo rehefa alina, dia iny no nanazava ny lalana halehany.+ 20  Nomenao ny fanahinao* izy ireo mba hisaina tsara.+ Nomenao mana koa izy ireo mba hataony sakafo,+ ary nomenao rano rehefa nangetaheta.+ 21  Nandritra ny 40 taona ianao no namatsy sakafo an-dry zareo tany an-tany efitra,+ ary tsy nisy nahory azy. Tsy tonta mihitsy ny akanjony+ ary tsy nivonto ny tongony. 22  “Nomenao fanjakana sy firenena izy ireo ka nozarazarainao ireny.+ Dia nalainy ny tanin’i Sihona,+ izany hoe ny tanin’ny mpanjakan’i Hesbona,+ sy ny tanin’i Oga+ mpanjakan’i Basana. 23  Nataonao be dia be hoatran’ny kintana eny amin’ny lanitra ny taranany.+ Dia nentinao ho eto amin’ity tany ity izy ireo, fa efa nampanantena ny razambeny ianao hoe tokony halainy ho fananany izy ity.+ 24  Nanketo amin’ity tany ity àry ny taranak’izy ireo ka naka an’ilay izy ho fananany.+ Nataonao resin’izy ireo ny Kananita nipetraka teto,+ dia ny mpanjakany sy ny mponina tao amin’ilay tany, ka nataony araka izay nitiavany azy. 25  Naka tanàna voaro mafy izy ireo,+ ary nahazo tany lonaka+ sy trano feno zavatra tsara isan-karazany. Lasan’izy ireo koa ny lavaka fanangonan-drano efa nohadina, ny tanimboaloboka, ny sahan’oliva,+ ary ny hazo fihinam-boa be dia be. Dia nihinana izy ireo ka voky ary nihanatavy, sady faly erỳ satria tena tsara toetra taminy ianao. 26  “Tsy nankatò anefa izy ireo, ary nikomy taminao+ sady tsy niraharaha ny Lalànao.* Novonoiny koa ny mpaminaninao, izay nampirisika azy hiverina aminao. Tena naniratsira anao izy ireo!+ 27  Dia nataonao resin’ny fahavalony ry zareo+ ka nampijalijaliny foana.+ Nitaraina mafy taminao anefa ry zareo rehefa nijaly, ary henonao avy any an-danitra izany. Nandefa olona hamonjy azy tamin’ny fahavalony àry ianao satria tena mamindra fo.+ 28  “Vao tsy nijaly intsony anefa izy ireo, dia nanao izay ratsy teo imasonao indray+ ka navelanao ho resin’ny fahavalony, izay nanjakazaka taminy.*+ Dia niverina taminao izy ireo ka niantso vonjy taminao,+ ary henonao avy any an-danitra izany. Imbetsaka ianao no namonjy azy satria tena mamindra fo ianao.+ 29  Na dia nampirisika azy hiverina hanaraka ny Lalànao aza ianao, dia mbola sahisahy ratsy ihany izy ireo, ka tsy nety nihaino ny didinao.+ Nanota izy ireo satria tsy nanaraka ny fitsipikao, izay mahavelona ny olona mankatò azy.+ Mbola mafy loha ihany izy ireo ka tsy niraharaha anao, fa nanamafy hatoka sady tsy nety nihaino. 30  Nanam-paharetana taminy foana anefa ianao+ nandritra ny taona maro. Nomenao ny fanahinao koa ny mpaminaninao ka nasainao nampitandrina azy ireo foana, saingy tsy nety nihaino izy ireo. Dia nataonao resin’ny mponina manodidina ry zareo, tamin’ny farany.+ 31  Tena mamindra fo anefa ianao ka tsy nandringana azy+ na nahafoy azy, satria Andriamanitra mangoraka* sady mamindra fo ianao.+ 32  “Ry Andriamanitray ô, ry Andriamanitra tena miavaka sy mahery ary mendrika hatahorana, ilay manaja fifanekena sady be fitiavana sy tsy mivadika!+ Mba miangavy re e! Aza odiana tsy hita ny fahoriana rehetra nanjo anay, sy ny mpanjakanay, sy ny andriananay,+ sy ny mpisoronay,+ sy ny mpaminaninay,+ sy ny razambenay, ary ny vahoakanao rehetra, hatramin’ny andron’ny mpanjakan’i Asyria+ ka hatramin’izao! 33  Rariny ny anao matoa manjo anay izao rehetra izao. Tsy mivadika amin’ny teninao mantsy ianao, fa izahay no nanao ratsy.+ 34  Tsy nankatò ny Lalànao ny mpanjakanay sy ny andriananay sy ny mpisoronay ary ny razambenay, sady tsy niraharaha ny didinao na ny fampitandremana* nomenao azy. 35  Na dia mbola nanana ny mpanjakany aza izy ireo, ary nankafy zavatra tsara be dia be avy taminao, sady napetrakao tao amin’ny tany midadasika sy lonaka, dia mbola tsy nanompo anao ihany,+ sady tsy niala tamin’ny fanao ratsiny. 36  Andevo+ izahay izao, andevo eto amin’ity tany ity, izay nomenao ny razambenay mba hihinanan-dry zareo ny vokatra sy ny zava-tsoa eto. 37  Betsaka ny vokatry ny tany, nefa nanota izahay ka lasan’ireo mpanjaka notendrenao hifehy anay izany.+ Manjaka aminay sy ny biby fiompinay araka izay tiany izy ireo, ka mijaly be izahay. 38  “Noho izany rehetra izany, dia hanao fifanarahana+ an-tsoratra izahay ka hanisy tombo-kase an’izany ny andriananay sy ny Levitanay ary ny mpisoronay.”+

Fanamarihana

Abt: “ampahefatry ny andro.”
Na: “hatrizay hatrizay ka ho mandrakizay.”
Na: “lalàna azo itokisana.”
Abt: “nanangananao tanana.”
Abt: “nanamafy hatoka.”
Na: “tena be fitiavana sy tsara fanahy.”
Na: “tsara fanahy.”
Na: “Andriamanitry ny famelan-keloka.”
Abt: “nanamafy hatoka.”
Na: “sarivongana vita amin’ny metaly narendrika.”
Abt: “Nomenao fanahy tsara.”
Abt: “sady natsipiny tany an-damosiny ny Lalànao.”
Na: “nanosihosy azy.”
Na: “tsara fanahy.”
Na: “fampahatsiahivana.”