Levitikosy 25:1-55

  • Sabata taona (1-7)

  • Taon-jobily (8-22)

  • Famerenana tany sy trano amin’ny tompony (23-34)

  • Fomba itondrana ny mahantra (35-38)

  • Lalàna momba ny mpanompo (39-55)

25  Niteny tamin’i Mosesy koa i Jehovah teo amin’ny Tendrombohitra Sinay hoe:  “Ilazao ny Israelita hoe: ‘Rehefa tafiditra ao amin’ilay tany homeko anareo ianareo,+ dia hitandrina sabata ho an’i Jehovah ilay tany.+  Enin-taona ianao no hamafy voa eo amin’ny sahanao, ary enin-taona ianao no handrantsana ny voalobokao, sy hanangona ny vokatry ny tany.+  Fa hisy sabata fialan-tsasatra tanteraka ho an’ilay tany kosa amin’ny taona fahafito, ho sabata ho an’i Jehovah. Aza amafazana voa ny sahanao, ary aza rantsanana ny voalobokao.  Aza jinjaina izay naniry ho azy avy tamin’ny voa tavela taorian’ny fijinjana farany, ary aza otazana ny voan’ny voaloboka tsy norantsanana. Fa tokony hisy taona iray hamelana ny tany hiala sasatra tanteraka.  Azonareo hanina anefa izay maniry ao amin’ilay tany mandritra ny fotoana hitandremany an’ilay sabata. Mahazo mihinana an’izany ianao, ny mpanompolahinao sy ny mpanompovavinao, ny olona karamainao, ny mpiavy monina eo aminao,  ary ny biby fiompinao sy ny bibidia ao amin’ny taninao. Azo hanina daholo izay vokarin’ilay tany.  “‘Hanisa sabatan-taona fito ianao, izany hoe fito taona impito. Haharitra 49 taona àry ireo sabatan-taona fito ireo.  Dia tsofy mafy ny anjombona amin’ny andro fahafolon’ny volana fahafito. Amin’ny Andro Fandrakofam-pahotana+ no hotsofinareo ny anjombona, mba ho re eran’ny taninareo ny feony. 10  Ary hamasino ny taona faha-50, ka ataovy antso avo amin’ny mponina rehetra ao amin’ilay tany fa tonga ny fahafahana.+ Ho Jobily ho anareo izany, ka samy hahazo ny lovanareo indray ianareo ary samy hiverina any amin’ny fianakavianareo avy.+ 11  Ho Jobily ho anareo ny taona faha-50. Aza mamafy voa na mijinja an’izay naniry ho azy avy tamin’ny voa tavela taorian’ny fijinjana farany. Ary aza otazana ny voan’ny voaloboka tsy norantsanana.+ 12  Fa Jobily izany, ka ho masina aminareo. Izay vokatra maniry ho azy ao amin’ilay tany ihany no azonareo hanina.+ 13  “‘Samy hahazo ny lovanareo indray ianareo, amin’io taon-jobily io.+ 14  Aza mifanambaka raha mivarotra na mividy zavatra amin’ny namanareo.+ 15  Arakaraka ny isan’ny taona aorian’ny Jobily no hividiananao tany amin’ny namanao, ary arakaraka ny isan’ny taona iakaran’ny vokatra eo amin’ilay tany no hivarotany aminao.+ 16  Raha mbola betsaka ny taona sisa tavela, dia azony ampiakarina ny vidin’ilay izy. Fa rehefa vitsy kosa ny taona sisa tavela, dia tokony hahenany ny vidiny, satria ny isan’ny fiakaran’ny vokatra no amidiny aminao. 17  Tsy misy aminareo tokony hanambaka ny namany,+ ary matahora an’Andriamanitrareo,+ satria izaho no Jehovah Andriamanitrareo.+ 18  Hiadana sy hilamina ianareo ao amin’ilay tany, rehefa mankatò ny fitsipiko sy mampihatra ny didim-pitsarako.+ 19  Hahavokatra ilay tany,+ dia hihinana ianareo ka ho voky, ary hiadana sy hilamina.+ 20  “‘Mety hilaza anefa ianareo hoe: “Inona no hohaninay amin’ny taona fahafito raha tsy mahazo mamafy voa na manangom-bokatra izahay?”+ 21  Aza manahy fa handrotsaka fitahiana aminareo aho amin’ny taona fahenina, ka hanome vokatra ampy anareo telo taona ilay tany.+ 22  Dia hamafy voa ianareo ny taona fahavalo, ka ny vokatra teo aloha no hohaninareo mandra-pahatongan’ny taona fahasivy. Hihinana an’izany ianareo, mandra-piakatry ny vokatra. 23  “‘Tsy tokony hatao varo-maty ny tany,+ satria ahy ny tany+ fa mpivahiny sy mpiavy kosa ianareo amiko.+ 24  Tokony ho azon’ny tompony vidina indray ny tany efa namidiny, na aiza na aiza misy anareo ao amin’ilay tany ho lasanareo. 25  “‘Raha lasa mahantra ny rahalahinao ka voatery nivarotra ny ampahany amin’ny taniny, dia ny havany akaiky izay afaka manavotra azy no hividy an’izay namidiny.+ 26  Raha tsy manana mpanavotra kosa izy nefa lasa manankarena ka mahazo vola hanavotana an’ilay tany, 27  dia hanisa an’ireo taona nanomboka tamin’ny nivarotany azy izy, mba hahafantarany hoe ohatrinona no tokony ho vidin’ilay tany. Dia hampifanalany amin’ny vidiny namarotany azy izany, ary haloany amin’ilay olona namarotany azy ny elanelany. Dia afaka mahazo ny lovany indray izy.+ 28  “‘Fa raha tsy mahita vola hividianana indray an’ilay tany izy, dia mbola ho an’ilay nividy azy ihany ilay tany mandra-pahatongan’ny taon-jobily.+ Ary haverina aminy izany rehefa tonga ny Jobily, ka ho azony indray ny lovany.+ 29  “‘Raha misy olona mivarotra trano ao anaty tanàna misy manda, dia hanan-jo hanavotra an’izany foana izy mandra-pahatapitry ny herintaona, manomboka amin’ny fotoana naharaikitra an’ilay varotra. Haharitra herintaona katroka ny zony hanavotra an’izany.+ 30  Fa raha tapitra ny herintaona, nefa tsy nisy nanavotra ilay trano ao anaty tanàna misy manda, dia ho fananan’ilay olona nividy sy ny taranany fara aman-dimby ilay trano. Ho lasany izany, fa tsy haverina amin’ny tompony intsony rehefa tonga ny Jobily. 31  Ny trano ao anaty tanàna kely tsy misy manda kosa, dia hoheverina ho anisan’ny sahan’ilay faritra. Hanan-jo hanavotra an’ilay izy foana ny tompony, ary haverina aminy izany rehefa tonga ny Jobily. 32  “‘Ny tranon’ny Levita ao amin’ny tanànany+ kosa, dia ho azon’ny Levita avotana raha namidy, ary hanan-jo hanao an’izany foana izy ireo. 33  Raha tsy nisy nanavotra anefa ilay lovan’ny Levita, dia haverina aminy ihany ilay trano namidy tao amin’ny tanànan’izy ireo, rehefa tonga ny Jobily.+ Ny trano ao amin’ny tanànan’ny Levita mantsy no lovan’izy ireo eo amin’ny Israelita.+ 34  Tsy azo amidy kosa ny kijana+ manodidina ny tanànan’izy ireo, satria fananan’izy ireo mandrakizay izany. 35  “‘Raha lasa mahantra ny rahalahinao miara-monina aminao ka tsy mahavelon-tena, dia ampio izy,+ hoatran’ny hanampianao ny mpivahiny sy ny mpiavy,+ mba hahita fivelomana eo aminao foana. 36  Aza maka zanabola na maka tombony aminy.+ Matahora an’Andriamanitrao,+ dia hahita fivelomana eo aminao foana ny rahalahinao. 37  Aza maka zanabola rehefa mampisambotra,+ ary aza mampisambotra sakafo mba hahazoana tombony. 38  Izaho no Jehovah Andriamanitrareo izay nitondra anareo nivoaka avy tany Ejipta,+ mba hanome anareo ny tany Kanana sy hampiseho aminareo fa Andriamanitrareo aho.+ 39  “‘Aza terena hiasa hoatran’ny andevo ny rahalahinao izay miara-monina aminao,+ raha lasa mahantra ka voatery mivarotra ny tenany* aminao.+ 40  Ataovy toy ny mpikarama na toy ny mpiavy izy.+ Hiasa ao aminao izy mandra-pahatongan’ny taon-jobily. 41  Dia hiala ao aminao izy sy ny zanany,* ka hiverina any amin’ny fianakaviany. Hiverina any amin’ny lovan’ny razambeny izy.+ 42  Mpanompoko nentiko nivoaka avy tany Ejipta mantsy izy ireo.+ Tsy tokony hivarotra ny tenany hoatran’ny fivarotana andevo izy ireo. 43  Aza mampijaly ny rahalahinao,+ fa matahora an’Andriamanitrao.+ 44  Tokony ho any amin’ireo firenena manodidina no hakanareo mpanompolahy sy mpanompovavy ho anareo. Amin’ireny no azonareo ividianana mpanompolahy na mpanompovavy. 45  Azonareo atao koa ny mividy mpanompo avy amin’ny zanaky ny mpiavy monina eo aminareo,+ sy avy amin’ny fianakaviana izay naterany tao amin’ny taninareo. Dia ho lasa fanananareo izy ireny. 46  Azonareo omena ho lovan’ny taranakareo izy ireny mba ho fananany mandrakizay. Azonareo atao mpiasa izy ireny, fa ny Israelita rahalahinareo kosa aza ampijalina.+ 47  “‘Fa raha lasa manankarena ny mpivahiny na ny mpiavy monina eo aminao, nefa ny rahalahinao izay miara-monina aminy lasa mahantra ka voatery mivarotra ny tenany amin’ilay mpivahiny na ilay mpiavy, na amin’ny mpianakavin’ilay mpivahiny, 48  dia ho azo avotana foana izy rehefa avy nivarotra ny tenany, ary zony izany. Mahazo mividy azy indray ny iray amin’ireo rahalahiny,+ 49  na ny dadatoany, na ny zanaky ny dadatoany, na izay havany akaiky* anisan’ny fianakaviany. “‘Na raha lasa manankarena izy, dia azony atao ny manavotra ny tenany.+ 50  Tokony hisainy miaraka amin’ilay olona nividy azy ny taona nanomboka tamin’ny taona nivarotany ny tenany ka hatramin’ny taon-jobily,+ dia ho arakaraka ny isan’izany taona izany ny vidiny namarotany ny tenany.+ Hotombanana arakaraka ny vola azon’ny mpikarama ny isan’ny andro iasany mandritra an’izany fotoana izany.+ 51  Raha mbola misy taona maro vao tonga ny Jobily, dia ho arakaraka ny isan’izany taona tavela izany ny vola haloany ho vidin’ny fanavotana azy. 52  Fa raha taona vitsivitsy sisa dia tonga ny taon-jobily, dia hanisa an’izany izy, ka ho arakaraka ny isan’izany taona tavela izany ny vola haloany ho vidin’ny fanavotana azy. 53  Hanompo an’ilay olona toy ny mpikarama izy mandritra ny taona iasany. Ary ataovy azo antoka hoe tsy mampijaly azy ilay olona.+ 54  Fa raha tsy afaka manavotra ny tenany araka ireo fepetra ireo izy, dia hafahana ihany izy sy ny zanany* amin’ny taon-jobily.+ 55  “‘Mpanompoko mantsy ny Israelita. Mpanompoko nentiko nivoaka avy tany Ejipta izy ireo.+ Izaho no Jehovah Andriamanitrareo.

Fanamarihana

Izany hoe mivarotra ny tenany ho andevo.
Abt: “zanany lahy.”
Na: “izay iray ra aminy.”
Abt: “zanany lahy.”