Levitikosy 23:1-44

 • Andro sy fety masina (1-44)

  • Sabata (3)

  • Paska (4, 5)

  • Fetin’ny Mofo Tsy Misy Lalivay (6-8)

  • Fanolorana ny voaloham-bokatra (9-14)

  • Fetin’ireo Herinandro (15-21)

  • Ny tokony hatao rehefa mijinja vokatra (22)

  • Fetin’ny Fitsofana Trompetra (23-25)

  • Andro Fandrakofam-pahotana (26-32)

  • Fetin’ny Trano Rantsankazo (33-43)

23  Hoy koa i Jehovah tamin’i Mosesy:  “Ilazao ny Israelita hoe: ‘Fivoriambe masina ireo fety+ asain’i Jehovah anaovanareo antso avo hoe hankalazaina.+ Ireto avy izany:  “‘Enina andro no azo iasana, fa sabata fitsaharana tanteraka kosa ny andro fahafito,+ sady fivoriambe masina. Aza manao asa na inona na inona, fa tokony ho sabata ho an’i Jehovah izany andro izany, na aiza na aiza ipetrahanareo.+  “‘Ireto avy ny fety nandidian’i Jehovah, izany hoe ireo fivoriambe masina izay tokony hanaovanareo antso avo, amin’ny fotoana voatondro hankalazana azy:  Paska+ ho an’i Jehovah ny andro faha-14 amin’ny volana voalohany,+ amin’ny takariva.*  “‘Ny andro faha-15 amin’io volana io dia Fetin’ny Mofo Tsy Misy Lalivay.+ Fety ho an’i Jehovah izany, ary mandritra ny fito andro ianareo no hihinana mofo tsy misy lalivay.+  Hanao fivoriambe masina ianareo amin’ny andro voalohany.+ Tsy tokony hanao asa mafy ianareo, na inona izany na inona.  Hanolotra fanatitra atao anaty afo ho an’i Jehovah anefa ianareo mandritra ny fito andro. Ary hisy fivoriambe masina amin’ny andro fahafito. Tsy tokony hanao asa mafy ianareo, na inona izany na inona.’”  Niteny tamin’i Mosesy koa i Jehovah hoe: 10  “Ilazao ny Israelita hoe: ‘Rehefa tafiditra ao amin’ilay tany homeko anareo ianareo ka mijinja ny vokatra ao, dia mitondrà amboara iray avy amin’ny voaloham-bokatrareo+ ho any amin’ny mpisorona.+ 11  Ary hahetsiketsiny* eo anatrehan’i Jehovah ilay amboara, mba hahazoanareo sitraka aminy. Ny ampitson’ny Sabata ny mpisorona no tokony hanetsiketsika an’izany. 12  Amin’ny andro hanetsiketsehana an’ilay amboara no hanoloranareo ondrilahy kely tsy misy kilema sady tsy mihoatra ny herintaona, ho fanatitra dorana ho an’i Jehovah. 13  Ny fanatitra varimbazaha hampiarahina amin’izany, dia lafarinina tsara toto roa ampahafolon’ny efaha,* nafangaro menaka, ho fanatitra atao anaty afo ho an’i Jehovah, mba ho hanitra mahafinaritra* azy. Ampiaraho aminy koa ny divay ampahefatry ny hina* mba ho fanatitra zava-pisotro. 14  Aza mihinana mofo, na voa natono, na voa vaovao, mandra-pahatongan’ilay andro hitondranareo ny fanatitra ho an’Andriamanitrareo. Fitsipika tokony harahinareo sy ny taranakareo foana izany, na aiza na aiza ipetrahanareo. 15  “‘Manisà sabata fito manomboka ny ampitson’ny Sabata, manomboka amin’ilay andro itondranareo ny amboara atao fanatitra ahetsiketsika.+ Tokony ho fito herinandro katroka ireo. 16  Hanisa 50 andro ianareo,+ mandra-pahatongan’ny ampitson’ny Sabata fahafito. Dia manolora fanatitra varimbazaha vaovao ho an’i Jehovah.+ 17  Mitondrà mofo roa avy any amin’ny toerana ipetrahanareo, ho fanatitra ahetsiketsika. Tokony ho lafarinina tsara toto roa ampahafolon’ny efaha* no hanaovana azy ireo, ary tokony hasiana lalivay sady hatao ao anaty lafaoro,+ ho voaloham-bokatra ho an’i Jehovah.+ 18  Ary izao no atolory miaraka amin’ny mofo: Ondrilahy kely fito tsy misy kilema sady herintaona avy, sy vantotr’ombilahy iray, ary ondrilahy roa.+ Ho fanatitra dorana ho an’i Jehovah ireo, miaraka amin’ny fanatitra varimbazaha sy ny fanatitra zava-pisotro tokony hiaraka aminy. Ho fanatitra atao anaty afo ireo, mba ho hanitra mahafinaritra* an’i Jehovah. 19  Ary manolora zanak’osy iray ho fanatitra noho ny ota,+ sy ondrilahy kely roa izay herintaona avy ho sorona iombonana.+ 20  Dia hahetsiketsiky ny mpisorona, ho fanatitra ahetsiketsika eo anatrehan’i Jehovah, ireo ondrilahy kely roa sy ny mofo natao tamin’ny voaloham-bokatra. Ho zava-masina eo anatrehan’i Jehovah ireo, ary ho an’ilay mpisorona.+ 21  Dia manaova antso avo+ amin’io andro io hoe hisy fivoriambe masina ho anareo. Aza manao asa mafy, na inona izany na inona. Fitsipika tokony harahinareo sy ny taranakareo foana izany, any amin’ny toerana rehetra ipetrahanareo. 22  “‘Rehefa mijinja ny vokatry ny taninareo ianareo, dia aza jinjaina tanteraka ny sisin’ny sahanareo, ary aza alaina ny vokatra navelan’ny mpijinja.+ Avelao ho an’ny mahantra*+ sy ny hafa firenena monina eo aminareo izany.+ Izaho no Jehovah Andriamanitrareo.’” 23  Hoy koa i Jehovah tamin’i Mosesy: 24  “Ilazao ny Israelita hoe: ‘Amin’ny andro voalohan’ny volana fahafito dia hitsahatra tanteraka ianareo. Hotsofina ny trompetra amin’io andro io mba hahatsiarovanareo+ fa fivoriambe masina izy io. 25  Aza manao asa mafy, na inona izany na inona, ary manolora fanatitra atao anaty afo ho an’i Jehovah.’” 26  Niteny tamin’i Mosesy koa i Jehovah hoe: 27  “Andro Fandrakofam-pahotana+ kosa ny andro fahafolon’io volana fahafito io. Hanao fivoriambe masina ianareo, ary hampijaly tena*+ sy hanolotra fanatitra atao anaty afo ho an’i Jehovah. 28  Aza manao asa na inona na inona amin’io andro manokana io satria andro fandrakofam-pahotana izy io,+ handrakofana ny fahotanareo eo anatrehan’i Jehovah Andriamanitrareo. 29  Haringana tsy ho anisan’ny fireneny izay tsy mampijaly tena* amin’io andro io.+ 30  Ary haringako tsy ho eo amin’ny fireneny izay rehetra manao asa amin’io andro io, na inona izany na inona. 31  Aza manao asa, na inona izany na inona. Fitsipika tokony harahinareo sy ny taranakareo foana izany, na aiza na aiza ipetrahanareo. 32  Sabata fitsaharana tanteraka izany ho anareo, ary hampijaly tena ianareo+ amin’ny andro fahasivin’ny volana, amin’ny takariva. Hitandrina ny sabatanareo ianareo amin’io andro io, manomboka amin’ny takariva ka hatramin’ny ampitso takariva.” 33  Mbola niteny tamin’i Mosesy koa i Jehovah hoe: 34  “Ilazao ny Israelita hoe: ‘Ny andro faha-15 amin’io volana fahafito io dia Fetin’ny Trano Rantsankazo.* Fety ho an’i Jehovah izany, ary maharitra fito andro.+ 35  Hisy fivoriambe masina amin’ny andro voalohany, ka tsy tokony hanao asa mafy ianareo, na inona izany na inona. 36  Fito andro no hanoloranareo fanatitra atao anaty afo ho an’i Jehovah. Hanao fivoriambe masina ianareo amin’ny andro fahavalo,+ ary hanolotra fanatitra atao anaty afo ho an’i Jehovah. Fivoriambe makotrokotroka izany, ka aza manao asa mafy, na inona izany na inona. 37  “‘Ireo no fety+ asain’i Jehovah anaovanareo antso avo. Fivoriambe masina+ hanolorana fanatitra atao anaty afo ho an’i Jehovah ireo, dia ny fanatitra dorana+ sy ny fanatitra varimbazaha+ ampiarahina amin’ny sorona ary ny fanatitra zava-pisotro,+ araka ny fandaharam-potoana isan’andro. 38  Ho fanampin’ny fanatitra atolotra rehefa sabatan’i Jehovah ireo rehetra ireo,+ ary ho fanampin’ny fanomezana+ sy ny fanatitra fanefana voady+ ary ny fanatitra an-tsitrapo,+ izay tokony homenareo an’i Jehovah. 39  Hankalaza ny fety ho an’i Jehovah mandritra ny fito andro kosa ianareo, manomboka amin’ny andro faha-15 amin’ny volana fahafito, rehefa voangonareo ny vokatry ny tany.+ Fitsaharana tanteraka ny andro voalohany, ary fitsaharana tanteraka koa ny andro fahavalo.+ 40  Amin’ny andro voalohany, dia haka voan’ny hazo mijoalajoala tsara tarehy ianareo, ary haka ravina palmie+ sy sampana hazo be ravina ary sampana hazo aravaha any amin’ny lohasaha.* Dia hifaly+ mandritra ny fito andro eo anatrehan’i Jehovah Andriamanitrareo ianareo.+ 41  Ankalazao ho fety ho an’i Jehovah izany isan-taona, mandritra ny fito andro.+ Tokony hankalaza an’izany ianareo amin’ny volana fahafito, ary ho fitsipika tokony harahinareo sy ny taranakareo rehetra foana izany. 42  Tokony hipetraka ao anaty trano rantsankazo mandritra ny fito andro ianareo.+ Hipetraka ao anaty trano rantsankazo ny teratany israelita rehetra, 43  mba hahafantaran’ny taranakareo ho avy+ fa tao anaty trano rantsankazo ny Israelita no nasaiko nipetraka, tamin’izaho nitondra azy nivoaka avy tany Ejipta.+ Izaho no Jehovah Andriamanitrareo.’” 44  Nolazain’i Mosesy tamin’ny Israelita àry ny momba an’ireo fety nasain’i Jehovah nankalazaina.

Fanamarihana

Abt: “eo anelanelan’ny takariva roa.” Azo inoana hoe efa nilentika ny masoandro, saingy mbola tsy maizina ny andro.
Izany hoe mandroso sy mihemotra mankany amin’ny alitara.
1 hina = 3,67 litatra. Jereo F.F. B14.
Na: “mampitony.” Abt: “mitondra fitsaharana ho.”
Roa ampahafolon’ny efaha = 4,4 litatra. Jereo F.F. B14.
Roa ampahafolon’ny efaha = 4,4 litatra. Jereo F.F. B14.
Na: “mampitony.” Abt: “mitondra fitsaharana ho.”
Na: “ory.”
Midika hoe mampihafy tena amin’ny zavatra maro samihafa, ohatra hoe mifady hanina.
Na mety hoe “tsy mifady hanina.”
Na: “Fialokalofana Tsy Maharitra.”
Na: “lalan-driaka.”