Josoa 24:1-33

  • Nofintinin’i Josoa ny tantaran’ny Israely (1-13)

  • Fampirisihana hanompo an’i Jehovah (14-24)

    • “Izaho sy ny ankohonako kosa hanompo an’i Jehovah” (15)

  • Fifanekena nataon’i Josoa tamin’ny Israely (25-28)

  • Maty i Josoa dia nalevina (29-31)

  • Nalevina tao Sekema ny taolambalon’i Josefa (32)

  • Maty i Eleazara dia nalevina (33)

24  Dia novorin’i Josoa tao Sekema ny foko rehetra teo amin’ny Israely, ary nantsoiny ny anti-panahy sy ireo lohany ary ny mpitsara sy mpiadidy teo amin’ny Israely.+ Dia nitsangana teo anatrehan’ilay tena Andriamanitra izy ireo.  Ary hoy i Josoa tamin’ny olona rehetra: “Izao no nolazain’i Jehovah Andriamanitry ny Israely: ‘Tany ampitan’ny Renirano* ny razambenareo+ no nipetraka taloha ela be,+ anisan’izany i Tera rain’i Abrahama sy Nahora. Ary nanompo andriamani-kafa izy ireo.+  “‘Rehefa nandeha ny fotoana, dia nalaiko avy tany ampitan’ny Renirano* i Abrahama razambenareo,+ ka nentiko nitety ny tany Kanana manontolo, ary nataoko be dia be ny taranany.+ Nomeko azy i Isaka,+  ary nomeko an’i Isaka i Jakoba sy Esao.+ Tatỳ aoriana dia nomeko an’i Esao ny Tendrombohitra Seira.+ Ary nidina tany Ejipta i Jakoba sy ny zanany.+  Naniraka an’i Mosesy sy Arona+ aho tatỳ aoriana, ary namely an’i Ejipta tamin’ny loza,+ dia nitondra anareo nivoaka avy tany.  Rehefa nentiko nivoaka avy tany Ejipta ny razambenareo,*+ dia tonga teo amin’ny ranomasina. Ary nanenjika azy ireo hatreny amin’ny Ranomasina Mena ny Ejipsianina, niaraka tamin’ny kalesy fitondra miady sy mpitaingin-tsoavaly.+  Dia nitaraina mafy tamin’i Jehovah ny razambenareo,*+ ka nasiany haizina nanelanelana anareo sy ny Ejipsianina. Ary nosaronany tamin’ny ranomasina izy ireo ka nataony difotra.+ Ny masonareo mihitsy no nahita an’izay nataoko tany Ejipta.+ Ary nijanona tany an-tany efitra nandritra ny taona* maro ianareo.+  “‘Dia nentiko tany amin’ny tanin’ny Amorita nipetraka teny ampitan’i* Jordana ianareo, ary niady taminareo izy ireo.+ Nataoko resinareo anefa izy ireo, mba ho afaka haka ny taniny ianareo. Ary naringako tsy ho eo anatrehanareo izy ireo.+  Dia nitsangana hiady tamin’ny Israely i Balaka zanak’i Zipora sady mpanjakan’i Moaba. Nampanantsoiny àry i Balama zanak’i Beora, mba hanozona anareo.+ 10  Tsy nihaino an’i Balama anefa aho.+ Nitso-drano anareo imbetsaka àry izy,+ ary namonjy anareo teo an-tanany aho.+ 11  “‘Niampita an’i Jordana ianareo avy eo,+ ka tonga tao Jeriko.+ Ary niady taminareo ny mpitarika* tao Jeriko, sy ny Amorita, ny Perizita, ny Kananita, ny Hetita, ny Girgasita, ny Hivita, ary ny Jebosita. Nataoko resinareo anefa izy ireny.+ 12  Koa mbola tsy tonga tany akory ianareo dia efa nataoko izay hahakivy* azy ireny, ka nandositra tsy ho eo anatrehanareo izy ireny,+ hoatran’ireo mpanjaka amorita roa. Tsy ny sabatrareo na ny tsipìkanareo no nahavita an’izany.+ 13  Dia nomeko tany tsy nisasaranareo sy tanàna tsy naorinareo ianareo,+ ka nanorim-ponenana tao amin’ireny. Ary nihinana vokatra avy tamin’ny tanimboaloboka sy sahan’oliva tsy nambolenareo ianareo.’+ 14  “Koa matahora an’i Jehovah, ary manompoa azy ka aza mivadika aminy mihitsy.*+ Ario ny andriamanitra notompoin’ny razambenareo tany ampitan’ny Renirano* sy tany Ejipta,+ ka manompoa an’i Jehovah. 15  Fa raha ohatra hoe tsy tianareo ny hanompo an’i Jehovah, dia fidio androany izay hotompoinareo,+ na ny andriamanitra notompoin’ny razambenareo tany ampitan’ny Renirano,*+ na ny andriamanitry ny Amorita nipetraka teto amin’ny tany ipetrahanareo.+ Fa izaho sy ny ankohonako kosa hanompo an’i Jehovah.” 16  Dia hoy ny vahoaka: “Sanatria anay ny hiala amin’i Jehovah ka hanompo andriamani-kafa. 17  I Jehovah Andriamanitsika mantsy no nitondra antsika sy ny razambentsika niakatra avy tany Ejipta,+ avy tao amin’ny toerana nanandevozana antsika.+ Izy no nanao an’ireny famantarana lehibe ireny teo imasontsika,+ ary niaro antsika foana teny amin’ny lalana rehetra nalehantsika sy teo anivon’ny firenena rehetra nandalovantsika.+ 18  Noroahin’i Jehovah ny firenena rehetra nipetraka talohantsika teto amin’ity tany ity, anisan’izany ny Amorita. Hanompo an’i Jehovah koa àry izahay, satria izy no Andriamanitray.” 19  Dia hoy i Josoa tamin’ny vahoaka: “Tsy ho vitanareo ny hanompo an’i Jehovah, fa Andriamanitra masina izy+ sady mitaky ny hanompoana azy irery ihany.+ Tsy hamela ny helokareo* sy ny fahotanareo izy.+ 20  Raha miala amin’i Jehovah ianareo ka manompo ny andriamanitry ny firenen-kafa, dia hamely anareo izy ka handringana anareo, na dia efa nanisy soa anareo aza.”+ 21  Hoy anefa ny vahoaka tamin’i Josoa: “I Jehovah no hotompoinay!”+ 22  Hoy àry i Josoa tamin’ny vahoaka: “Ianareo ihany no ho vavolombelona hiampanga anareo, satria sitraponareo ny nifidy hanompo an’i Jehovah.”+ Dia namaly izy ireo hoe: “Ie, vavolombelona izahay.” 23  “Ario àry ny andriamanitry ny firenen-kafa izay eo aminareo, ary manompoa an’i Jehovah Andriamanitry ny Israely amin’ny fonareo manontolo.” 24  Dia hoy ny vahoaka tamin’i Josoa: “I Jehovah Andriamanitray no hotompoinay, ary izy no hankatoavinay!” 25  Nanao fifanekena tamin’ny vahoaka àry i Josoa tamin’izay andro izay, ka nametraka lalàna sy fitsipika ho azy ireo tao Sekema. 26  Dia nosoratan’i Josoa tao amin’ny boky misy ny Lalàn’Andriamanitra+ ireo teny ireo. Ary naka vato lehibe+ izy, ka nanangana izany teo ambanin’ilay hazobe teo akaikin’ny toerana masin’i Jehovah. 27  Ary hoy i Josoa tamin’ny olona rehetra: “Ho vavolombelona hiampanga antsika ity vato ity,+ fa efa henon’izy io izay rehetra nolazain’i Jehovah tamintsika. Io no ho vavolombelona hiampanga anareo, amin’izay ianareo tsy mandà an’Andriamanitrareo.” 28  Dia nalefan’i Josoa nody tany amin’ny lovany avy ny olona.+ 29  Taorian’izany zava-nitranga izany, dia maty i Josoa zanak’i Nona, mpanompon’i Jehovah, rehefa 110 taona.+ 30  Koa nalevina tany amin’ny faritra nisy ny lovany izy, izany hoe tao Timnata-heresa,+ any amin’ny faritra be tendrombohitr’i Efraima, any avaratry ny Tendrombohitra Gasa. 31  Nanompo an’i Jehovah foana ny Israely tamin’ny andron’i Josoa, sy tamin’ny andron’ireo anti-panahy mbola velona taoriany, dia ireo anti-panahy nahita ny asa rehetra nataon’i Jehovah ho an’ny Israely.+ 32  Ary ny taolambalon’i Josefa+ izay efa nentin’ny Israelita niakatra avy tany Ejipta, dia nalevina tao Sekema, tao amin’ilay tany novidin’i Jakoba 100 kesita*+ tamin’ny taranak’i Hamora+ rain’i Sekema. Dia lasa lovan’ny taranak’i Josefa ilay tany.+ 33  Maty koa i Eleazara zanak’i Arona.+ Nalevina tany amin’ny Havoanan’i Finehasa zanany+ àry izy, dia ilay havoana nomena azy teny amin’ny faritra be tendrombohitr’i Efraima.

Fanamarihana

Izany hoe Eofrata.
Izany hoe Eofrata.
Abt: “rainareo.”
Abt: “andro.”
Abt: “rainareo.”
Izany hoe ampita atsinanana.
Na mety hoe “tompon-tany.”
Na mety hoe “hampatahotra; hampihorohoro.”
Na: “manompoa azy amim-pahitsiana sy amim-pahamarinana.”
Izany hoe Eofrata.
Izany hoe Eofrata.
Na: “fikomianareo.”
Vola taloha izay tsy fantatra ny sandany.