Jeremia 46:1-28

  • Faminaniana manameloka an’i Ejipta (1-26)

    • Ho resin’i Nebokadnezara i Ejipta (13, 26)

  • Fampanantenana ho an’ny Israely (27, 28)

46  Izao no tenin’i Jehovah tamin’i Jeremia mpaminany momba an’ireo firenena:+  Momba an’i Ejipta.+ Izao no voalaza momba ny tafik’i Farao Neko+ mpanjakan’i Ejipta izay resin’i Nebokadnezara* mpanjakan’i Babylona tany Karkemisy, teo akaikin’ny Reniranon’i Eofrata, tamin’ny taona fahefatra nanjakan’i Joiakima+ zanak’i Josia, mpanjakan’ny Joda:   “Omano ny ampinga kelinareo* sy ny ampinga lehibe,Ary mandehana miady.   Asio lasely ny soavaly ka itaingeno, ry mpitaingin-tsoavaly! Makà toerana, ary anaovy ny fiarovan-dohanareo. Ataovy mangirana ny lefona, ary anaovy ny akanjonareo mifono vy.   ‘Maninona izy ireo no hitako mihorohoro hoatr’izao? Mitsoaka izy ireo fa resy ny miaramilany. Mikoropaka mandositra izy ireo ka tsy miherika akory ny miaramilany. Manjaka hatraiza hatraiza ny horohoro’, hoy i Jehovah.   ‘Tsy afaka mandositra ny haingam-pandeha, ary tsy afaka mitsoaka ny miaramila. Any avaratra, eo amoron’ny Reniranon’i Eofrata,No tafintohina sy lavo izy ireo.’+   Iza iny miakatra toy ny Reniranon’i Neily* iny,Hoatran’ny renirano tondraka be?   Miakatra toy ny Reniranon’i Neily i Ejipta,+Toy ny renirano tondraka be.Hoy izy: ‘Hiakatra aho ka hanafotra ny tany. Horavako ny tanàna ary haringako ny mponina ao.’   Miakara, ry soavaly! Aoka ianareo hiriotra mafy toy ny adala, ry kalesy! Aoka handroso ny miaramila,Dia i Kosy sy Pota, izay mitana ampinga,+Ary ny Lodima,+ izay mitana sy manomana* tsipìka.+ 10  “An’ilay Tompo Fara Tampony, dia i Jehovah Tompon’ny tafika, izany andro izany, ho andro famaliana mba hamaliany an’ireo fahavalony. Hihinana sy ho voky ary hisotro ny ran’izy ireo ny sabatra, ka ho afa-ketaheta. Fa misy sorona* ataon’i Jehovah Tompon’ny tafika sady Tompo Fara Tampony ao amin’ilay tany any avaratra, eo akaikin’ny Reniranon’i Eofrata.+ 11  Miakara any Gileada mba haka balsama,+Ry Ejipta zanakavavy virjiny ô! Very maina ny nampiasanao karazana fanafody be dia be,Fa tsy ho sitrana mihitsy ianao.+ 12  Efa ren’ireo firenena ny fahafaham-barakanao,+Ary manenika an’ilay tany ny fitarainanao. Fa mifamingana ireo miaramila,Ka miara-mianjera.” 13  Izao no tenin’i Jehovah tamin’i Jeremia mpaminany momba ny hahatongavan’i Nebokadnezara* mpanjakan’i Babylona mba hanafika an’i Ejipta:+ 14  “Lazao atỳ Ejipta izany, ary ambarao ao Migdola.+ Ambarao ao Nofa* sy Tapanesa+ izany. Teneno hoe: ‘Makà toerana dia miomàna,Fa hisy sabatra handripaka an’ireo manodidina anao. 15  Nahoana ireo lehilahy mahery teo aminao no lasan’ny rano? Tsy nahatohitra izy ireo,Satria natosik’i Jehovah. 16  Be dia be no tafintohina ka mianjera. Mifampiresaka izy ireo hoe: “Mitsangàna! Andao hiverina any amin’ny firenentsika sy any amin’ny tanindrazantsika,Fa mamono olona be dia be ny sabatra.”’ 17  Any izy ireo no milaza hoe:‘Resa-be fotsiny ny an’i Farao mpanjakan’i Ejipta!Tsy nahay nanararaotra fotoana* izy.’+ 18  ‘Raha mbola velona koa aho’, hoy ilay Mpanjaka, izay manana anarana hoe Jehovah Tompon’ny tafika,‘Dia hiditra atỳ izy,* ka ho toa an’i Tabara,+ izay miavaka amin’ireo tendrombohitraSy ho toa an’i Karmela+ eo amoron’ny ranomasina. 19  Omano ny entana hoentinao any an-tsesitany,Ry zanakavavy mipetraka eto Ejipta ô! Fa hihorohoro ny olona rehefa mahita an’izay hanjo an’i Nofa.*Hodorana* izy ka tsy hisy mponina.+ 20  Toy ny ombivavy kely tsara tarehy i Ejipta,Nefa hisy fihitra avy any avaratra ho avy hanaikitra azy. 21  Na ny mpikarama an’adiny aza toy ny zanak’omby mifahy,Nefa miverina koa izy ireo ary mandositra daholo. Tsy nahatohitra izy ireo,+Fa tonga ny andro hahitany loza,Dia ny fotoana hanasaziana azy.’ 22  ‘Toy ny feona bibilava mikisakisaka ny feony,Satria manenjika mafy azy izy ireo, ary mitondra famakyHoatran’ny lehilahy mikapa hazo.* 23  Dia hokapain’izy ireo ny alan’i Ejipta’, hoy i Jehovah, ‘na dia hoatran’ny hoe sarotra hitsofohana aza. Fa be lavitra noho ny valala izy ireo ka tsy hita isa. 24  Ho menatra i Ejipta zanakavavy. Hataoko resin’ilay vahoaka any avaratra+ izy.’ 25  “Izao no lazain’i Jehovah Tompon’ny tafika, Andriamanitry ny Israely: ‘Hosaziko i Amona+ ao No,*+ sy Farao, sy Ejipta, sy ny andriamaniny,+ ary ny mpanjakany, izany hoe i Farao sy izay rehetra matoky azy.’+ 26  “‘Ary hatolotro eo an-tanan’izay mitady hamono azy* izy ireo, dia eo an-tanan’i Nebokadnezara* mpanjakan’i Babylona+ sy ny mpanompony. Hisy mponina toy ny taloha anefa i Ejipta aorian’izay’, hoy i Jehovah.+ 27  ‘Fa aza matahotra kosa ianao, ry Jakoba mpanompoko,Ary aza mihorohoro, ry Israely ô!+ Fa hovonjeko avy any an-tany lavitra ianao,Ary ny taranakao hovonjeko avy any amin’ny tany nahababo azy.+ Dia hiverina i Jakoba, ka hilamina sy tsy hisy hanakorontana.Tsy hisy hampatahotra azy ireo.+ 28  Koa aza matahotra, ry Jakoba mpanompoko’, hoy i Jehovah, ‘fa ho eo foana aho. Haripako ny firenena rehetra nanaparitahako anao,+Fa ianao tsy mba haripako.+ Hanariko* araka ny antonony+ ianao,Ary tsy havelako ho afa-maina fotsiny fa hosaziko.’”

Fanamarihana

Abt: “Nebokadrezara”, fomba hafa nanoratana ny anarany.
Ny mpandefa zana-tsipìka no tena mpitondra azy io.
Na: “Nil.”
Na: “mamoritra.” Abt: “manitsaka.”
Na: “fandripahana.”
Abt: “Nebokadrezara”, fomba hafa nanoratana ny anarany.
Na: “Memfisa.”
Abt: “ny fotoana voatondro.”
Izany hoe ilay handresy an’i Ejipta.
Na: “Memfisa.”
Na mety hoe “Ho lasa tany ngazana.”
Na: “manangona kitay.”
Izany hoe Thèbes.
Na: “mifofo ny ainy.”
Abt: “Nebokadrezara”, fomba hafa nanoratana ny anarany.
Na: “Hahitsiko.”