Isaia 66:1-24

  • Fivavahana marina sy diso (1-6)

  • Ziona sy ireo zanany lahy (7-17)

  • Ho avy hanompo any Jerosalema ny olona (18-24)

66  Izao no tenin’i Jehovah: “Ny lanitra no seza fiandrianako, ary ny tany no fitoeran-tongotro.+ Trano hoatran’ny ahoana àry no azonareo atao ho ahy,+Ary toerana hoatran’ny ahoana no azoko ialana sasatra?”+   “Ny tanako no nanao an’ireny zavatra rehetra ireny,Ka izany no nampisy azy rehetra ireny”, hoy i Jehovah.+ “Izao àry ny olona hotsinjoviko:Ny manetry tena sy kivy izay mangovitra* noho ny teniko.+   Izay mamono omby, dia hoatran’ny mamono olona ho faty.+ Izay manao sorona ondry koa, dia toy ny mively hatok’alika mba hahafaty azy.+ Izay manolotra fanomezana indray, dia hoatran’ny manolotra ran-kisoa,+ Ary izay manolotra ditin-kazo manitra+ ho fahatsiarovana, dia toy ny mitso-drano olona amin’ny teny fampiasan’ny mpimasy.*+ Izy ireo ihany no mifidy ny lalana halehany,Ary mahafinaritra azy ny zavatra maharikoriko.   Hifidy fomba hanasaziana azy ireo àry aho,+Ka izay zavatra atahorany mihitsy no hataoko mihatra aminy. Niantso mantsy aho, fa tsy nisy namaly,Ary niteny aho, fa tsy nisy nihaino.+ Nanao izay ratsy teo imasoko foana izy ireo,Ary ny zavatra tsy tiako no nofidiny.”+   Mihainoa an’izao tenin’i Jehovah izao ianareo izay mangovitra* noho ny teniny: “Hoy ny rahalahinareo izay mankahala sy manilika anareo noho ny anarako: ‘Homena voninahitra anie i Jehovah!’+ Hiseho anefa Andriamanitra ka hampifaly anareo,Fa izy ireo kosa ho afa-baraka.”+   Misy tabataba avy ao an-tanàna, ary misy feo avy ao amin’ny tempoly! Feon’i Jehovah izany, fa valiany araka izay sahaza azy ny fahavalony.   Mbola tsy nihetsi-jaza akory ilay vehivavy dia efa teraka.+ Mbola tsy nanaintaina akory izy dia tera-dahy.   Iza no efa naheno zavatra hoatr’izany? Iza no efa nahita zavatra hoatr’izany? Hisy tany ho teraka ao anatin’ny iray andro ve? Sa hisy firenena hatao indray miteraka? I Ziona anefa vao nihetsi-jaza dia niteraka an’ireo zanany lahy.   “Izaho ve no mahatonga an’ilay zaza ho efa akaiky ho teraka, dia izaho indray no hanakana azy tsy hivoaka?”, hoy i Jehovah. “Izaho ve no mahatonga azy hiteraka, dia izaho indray no hanakatona ny kibony?”, hoy ilay Andriamanitrao. 10  Mifalia sy miravoravoa miaraka amin’i Jerosalema,+ ianareo rehetra tia azy.+ Miravoravoa miaraka aminy, ianareo rehetra malahelo azy. 11  Fa hinono aminy ianareo dia hampiononiny ka ho afa-po tanteraka.Hisotro ronono be dia be ianareo, dia ho faly be satria be voninahitra izy. 12  Fa izao no tenin’i Jehovah: “Hataoko mikoriana eo aminy hoatran’ny renirano ny fiadanana,+Ary hoatran’ny riaka be ny voninahitr’ireo firenena.+ Dia hinono ianareo ary hosakelehina,Sady horotsirotsina eo am-pofoana. 13  Hampionona anareo foana aho,+Hoatran’ny reny mampionona ny zanany lahy.Hahazo fampiononana tokoa ianareo noho ny amin’i Jerosalema.+ 14  Hahita an’izany ianareo ka ho faly ny fonareo,Dia hitombo tsara toy ny ahitra vao maniry ny taolanareo. Ary ny tanan’i* Jehovah dia ho fantatry ny mpanompony,Fa ny fahavalony kosa homelohiny.”+ 15  “Ho avy toy ny afo mantsy i Jehovah,+Ary hoatran’ny tafio-drivotra ny kalesiny,+Fa tezitra mafy izy ka hamaly an’ireo,Ary lelafo no hampiasainy hananarana azy mafy.+ 16  Fa hampiasa afo i Jehovah rehefa mampihatra didim-pitsarana,Ary hampiasa ny sabany izy mba handringanana ny olombelona* rehetra.Dia ho be dia be no ho voaringan’i Jehovah. 17  “Hiaraka ho ringana daholo izay manamasina sy manadio ny tenany mba hiditra ao amin’ireo zaridaina masina*+ manarakaraka an’ilay eo afovoany, ary izay mihinana henan-kisoa+ sy totozy ary zava-maharikoriko hafa”,+ hoy i Jehovah. 18  “Fantatro ny ataon’izy ireo sy ny eritreriny, ka ho avy aho mba hanangona ny olona avy any amin’ny firenena rehetra sy ny olona samy hafa fiteny rehetra. Dia ho tonga ireny ka hahita ny voninahitro.” 19  “Dia hanao famantarana eo aminy aho. Ary ny olona sasany izay afa-nandositra dia halefako any amin’ireo firenena, izany hoe any Tarsisy+ sy Pola ary Loda+ izay mpampiasa tsipìka, sy any Tobala sy Javana+ ary any amin’ireo nosy lavitra, dia any amin’ireo firenena mbola tsy naheno ny momba ahy na nahita ny voninahitro. Ary hitory ny voninahitro eo amin’ireo firenena+ izy ireo. 20  Dia halain’izy ireo avy any amin’ny firenena rehetra+ ny rahalahinareo rehetra, ka hataony fanomezana ho an’i Jehovah. Ary hoentiny amin’ny soavaly, kalesy, sarety mitafo, ramole, ary rameva mahery mandeha izy ireny, mba hiakatra ho any Jerosalema tendrombohitro masina”, hoy i Jehovah. “Izany dia hoatran’ny ataon’ny vahoakan’Israely rehefa mitondra fanomezana ao anaty vilia madio mankany an-tranon’i Jehovah.” 21  “Hisy koa halaiko ho mpisorona sy ho Levita”, hoy i Jehovah. 22  “Fa haharitra eo anatrehako ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao+ izay foroniko, ary haharitra hoatr’izany koa ny taranakareo sy ny anaranareo”,+ hoy i Jehovah. 23  “Manomboka amin’ny tsinam-bolana ka hatramin’ny tsinam-bolana, ary manomboka amin’ny sabata ka hatramin’ny sabata,Dia ho tonga hiankohoka eo anatrehako* ny olombelona* rehetra”,+ hoy i Jehovah. 24  “Ary hivoaka izy ireo ka hitazana ny fatin’ireo olona nikomy tamiko.Tsy ho faty mantsy ny olitra eo amin’izy ireny,Ary tsy hovonoina ny afony.+Dia ho lasa zava-maharikoriko amin’ny olona* rehetra izy ireny.”

Fanamarihana

Na: “manahy.”
Na mety hoe “toy ny midera sampy.”
Na: “manahy.”
Na: “herin’i.”
Abt: “nofo.”
Izany hoe zaridaina natokana ho an’ny fanompoan-tsampy.
Na: “hanompo ahy.”
Abt: “nofo.”
Abt: “nofo.”