Isaia 60:1-22

  • Mamirapiratra ao Ziona ny voninahitr’i Jehovah (1-22)

    • Hoatran’ny voromailala mankeny amin’ny tranony (8)

    • Volamena ho solon’ny varahina (17)

    • Ny vitsy ho lasa arivo (22)

60  “Mitsangàna, ry vehivavy,+ dia mandefasa hazavana, fa efa tonga ny hazavanao. Mamirapiratra eo aminao ny voninahitr’i Jehovah.+   Hanarona ny tany ny haizina,Ary hanarona an’ireo firenena ny haizim-pito.Hamirapiratra eo aminao anefa i Jehovah,Ary eo aminao no hisehoan’ny voninahiny.   Hankeo amin’ny hazavanao ny firenena,+Dia hanatona ny voninahitrao mamirapiratra*+ ny mpanjaka.+   Mitrakà dia jereo daholo ny manodidina anao! Nangonina daholo izy rehetra, ka tonga eo aminao. Tonga avy any lavitra ny zanakao lahy,+Ary hoatr’izany koa ny zanakao vavy izay sakelehina.+   Hahita an’izany ianao amin’izay fotoana izay ka ho miramirana.+Hidobodoboka be ny fonao sady ho feno hafaliana,Satria halefa any aminao ny harenan’ny ranomasina,Sady ho tonga any aminao ny fananan’ny firenena.+   Handrakotra ny taninao* ny andian-drameva,Dia ny ramevalahy tanora avy any Midianina sy Efaha.+ Ny olona avy any Sheba koa ho tonga daholo,Sady hitondra volamena sy ditin-kazo manitra. Hilaza ny fiderana an’i Jehovah+ izy ireo.   Hangonina ho eo aminao daholo ny andian’ondrin’i Kedara.+ Hanompo anao ny ondrilahin’i Nebaiota.+ Dia hankeo ambony alitarako ireny ka hankasitrahako.+Ary hataoko tsara tarehy ilay tranoko be voninahitra.*+   Iza ireny miara-manidina hoatran’ny rahona ireny,Hoatran’ny voromailala manidina mankeny amin’ny tranony?*   Fa hanantena ahy ireo nosy.+Ny sambon’i Tarsisy no anisan’ny hitarika*Mba hitondra ny zanakao lahy avy any lavitra any.+Hitondra ny volafotsiny sy ny volamenany ny zanakao,Mba hiderana ny anaran’i Jehovah Andriamanitrao sy Ilay Masin’ny Israely.Homeny voninahitra* mantsy ianao.+ 10  Hafa firenena no hanangana ny mandanao,Ary hanompo anao ny mpanjakany.+Tezitra be aho ka nikapoka anao,Nefa hankasitraka anao aho ka hamindra fo aminao.+ 11  Havela hisokatra foana ny vavahadinao.+Tsy hohidiana ireny na andro na alina,Mba hampidirana ny fananan’ny firenena ho ao aminao,Ka ny mpanjakany no hitarika an’izany.+ 12  Fa ho ringana izay firenena sy fanjakana tsy hanompo anao,Ary ho rava tanteraka ireo firenena.+ 13  Hiaraka ho tonga any aminao ny voninahitr’i Libàna,+Dia ny hazo zenevrie sy ny hazo volondavenona ary ny siprey,+Mba hahatsara tarehy ny toerako masina.Dia homeko voninahitra ny fitoeran-tongotro.+ 14  Ho tonga hiankohoka eo anatrehanao ny zanak’ireo nampijaly anao.Hiankohoka eo an-tongotrao daholo koa izay manambanimbany anao.Ary hantsoin’izy ireo hoe tanànan’i Jehovah ianao,Dia Zionan’Ilay Masin’ny Israely.+ 15  Nafoy sy nankahalaina ianao taloha, sady tsy nisy mpandalo teo aminao.+Hataoko lasa reharehan’ny olona mandrakizay anefa ianao,Sady hahafaly ny olona hatramin’ny taranaka fara aman-dimby.+ 16  Hisotro ny rononon’ny firenena ianao,+Sady hinono amin’ny mpanjaka.+Dia ho fantatrao tokoa fa izaho Jehovah no Mpamonjy anao,Ary Ilay Maherin’i Jakoba no Mpanavotra anao.+ 17  Volamena no hoentiko ho solon’ny varahina,Volafotsy ho solon’ny vy,Varahina ho solon’ny hazo,Ary vy ho solon’ny vato.Dia hotendreko ho mpiandraikitra anao ny fiadanana,Ary ho mpampiasa anao ny fahamarinana.+ 18  Tsy ho heno ao amin’ny taninao intsony ny herisetra,Ary tsy ho heno ao anatin’ny sisin-taninao intsony ny fandringanana sy fandravana.+ Hantsoinao hoe Famonjena+ ny mandanao, ary hoe Fiderana ny vavahadinao. 19  Tsy ny masoandro intsony no hanazava anao mandritra ny andro,Ary tsy hanome hazavana anao intsony ny volana mamirapiratra.I Jehovah mantsy no hanazava+ anao mandrakizay,Ary ilay Andriamanitrao no hahatsara tarehy anao.+ 20  Tsy hilentika intsony ny masoandronao,Sady tsy hihena ny hazavan’ny volana manazava anao.I Jehovah mantsy no hanazava+ anao mandrakizay,Ary ho tapitra ny andro fisaonanao.+ 21  Ho lasa olo-marina daholo ny vahoakanao,Ary ho fananan’izy ireo mandrakizay ilay tany. Tsimoka avy amin’izay namboleko izy ireo,Sady asan’ny tanako+ mba hahatsara tarehy ahy.+ 22  Ny vitsy ho lasa arivo,Ary ny kely ho lasa firenena mahery. Izaho Jehovah no hanafaingana an’izany amin’ny fotoanany.”

Fanamarihana

Na: “ny famirapiratan’ny marainanao.”
Abt: “anao.”
Na: “tranoko tsara tarehy.”
Na: “varavaran’ny tranom-borona?”
Na: “Hataony tsara tarehy.”
Na: “no ho toy ny tamin’ny voalohany.”