Isaia 5:1-30

  • Hira momba ny tanimboalobok’i Jehovah (1-7)

  • Hahita loza ny tanimboalobok’i Jehovah (8-24)

  • Tezitra amin’ny vahoakany Andriamanitra (25-30)

5  Aleo aho mba hanao hira ho an’ny malalako,Dia hira momba an’ilay malalako sy ny tanimboalobony.+ Nanana tanimboaloboka teo amin’ny havoana iray mahavokatra ny malalako.   Nasainy ny tany, nesoriny ny vato, Dia namboly voaloboka mena karazany tsara izy.Nanorina tilikambo teo afovoany koa izy,Ary nanao lavaka famiazam-boaloboka.+ Nanantena foana izy fa hamoa voaloboka tsara ilay tany,Saingy tsy namoa afa-tsy voalobokadia.+   “Ry mponin’i Jerosalema sy mponin’i Joda ô!Mba tsarao izaho sy ny tanimboaloboko.+   Inona koa no mbola tokony ho nataoko tamin’ny tanimboaloboko,Ka tsy efa nataoko?+ Mba nanantena voaloboka tsara aho,Nefa nahoana ilay izy no tsy namoa afa-tsy voalobokadia?   Mba avelao aho hampahafantatra anareo hoeInona no hataoko amin’ny tanimboaloboko: Hesoriko ny fefiny,Dia hodorana ilay tanimboaloboka.+ Harodako ny tamboho vatony,Ary hohitsakitsahina ilay izy.   Hataoko lasa tany ngazana izy,+Ka tsy hisy handrantsana na hiava azy. Dia tsilo sy ahidratsy no handrakotra azy,+Ary tsy havelako handatsaka orana eo aminy ny rahona.+   Fa ny taranak’Israely no tanimboalobok’i Jehovah Tompon’ny tafika,+Ary ny mponin’i Joda no tanimboly* tena tiany. Nanantena foana izy hoe hanjaka ny rariny,+Saingy indrisy fa tsy nisy nanao ny rariny.Nanantena koa izy hoe hisy hanao ny marina,Saingy feon’olona mijaly sy mitaraina no henony!”+   Hahita loza izay mampitombo ny isan’ny tranony,+Sy mampitombo ny isan’ny sahany,+Mandra-paha tsy misy toerana malalaka intsony,Fa ianareo ihany sisa no mipetraka ao amin’ilay tany!   Henoko nianiana i Jehovah Tompon’ny tafika hoeHisy trano be dia be ho rava sady tsy hisy mponina,+Na dia lehibe sy tsara tarehy aza,Ka hihorohoro ny olona hahita an’izany. 10  Iray bata* fotsiny no mba vokatra ho azo avy amin’ny tanimboaloboka efatra hektara,*Ary eran’ny efaha* fotsiny no vokatra ho azo avy amin’ny voa afafy iray homera.*+ 11  Hahita loza izay mifoha maraina mba hisotro toaka,+Ka tsy miala eo mihitsy mandra-pahamaizin’ny andro ka efa mamon’ny divay! 12  Manana harpa sy zavamaneno fitendry,Sy ampongatapaka sy sodina ary divay izy ireo ao amin’ny fanasany,Kanefa tsy raharahiany ny zavatra ataon’i Jehovah,Ary tsy hitany ny asan’ny tanany. 13  Hatao sesitany àry ny vahoakako,Satria tsy mahalala ahy.+Ho noana ny olona be voninahitra eo aminy,+Ary hangetaheta be ny sarambabem-bahoaka. 14  Dia nitarin’ny Fasana* ny toerany,Ary nosokafany be tsy misy hoatr’izany ny vavany.+Dia hivarina any izay olona ambony* ao an-tanàna,Sy ny vahoakany be tabataba ary izay miliba manao fety. 15  Ho lasa ambany ny olona,Ka haetry.Haetry koa ny mason’ny olona mianjonanjona. 16  Hasandratra kosa i Jehovah Tompon’ny tafika, noho izy mampihatra didim-pitsarana.*Hanamasina ny tenany ilay tena Andriamanitra, dia Ilay Masina,+ noho izy manao ny rariny.+ 17  Dia hiraoka ahitra ny zanak’ondry, hoatran’ny hoe eny amin’ny kijana falehany,Ary ny hafa firenena indray hihinana eny amin’ny toerana aolo nalehan’ny biby nohatavezina taloha. 18  Hahita loza izay mitaritarika ny fahadisoany amin’ny tady famitahana,Sy mitaritarika ny fahotany amin’ny tady fitarihana sarety. 19  Miteny izy ireo hoe: “Aleo hataony haingana ny asany.Aleo ho tonga haingana izany, mba ho hitanay. Aleo ho tanteraka ny fikasan’Ilay* Masin’ny Israely,Mba ho fantatray!”+ 20  Hahita loza izay milaza ny tsara hoe ratsy sy milaza ny ratsy hoe tsara,+Dia izay manolo ny maizina amin’ny mazava sy manolo ny mazava amin’ny maizina,Ary manolo ny mangidy amin’ny mamy sy manolo ny mamy amin’ny mangidy! 21  Hahita loza izay mihevi-tena ho hendrySy mihevi-tena ho malina!+ 22  Hahita loza izay mahery misotro divay,Sy izay tena mahay mampifangaro toaka,+ 23  Dia izay manafaka ny ratsy fanahy mba hahazoana kolikoly,+Sady tsy manome rariny ho an’ny olo-marina.+ 24  Toy ny vodivary levon’ny lelafo,Sy toy ny ahitra maina mikarainkona rehefa main’ny afo,Dia ho lo koa ny fakan’izy ireo,Sady hiparitaka hoatran’ny vovoka ny felany.Tsy niraharaha ny lalàn’i* Jehovah Tompon’ny tafika mantsy izy ireo,Sady tsy nanaja ny tenin’Ilay Masin’ny Israely.+ 25  Dia tezitra be amin’ny vahoakany i Jehovah,Ka hanatsotra ny tanany mba hamely azy.+ Hihovotrovotra ny tendrombohitra,Ary ho lasa hoatran’ny fako eny an-dalana ny fatin’izy ireo.+ Noho izany rehetra izany, dia mbola tezitra foana Izy,Ka mbola manatsotra ny tanany mba hamely. 26  Nanangana tsato-kazo famantarana ho an’ny firenena iray any lavitra izy,+Ka nisioka mba ho tonga ireo avy any amin’ny faran’ny tany,+Dia tonga haingana izy ireo.+ 27  Tsy misy reraka na tafintohina izy ireo, Sady tsy misy rendremana na matory. Tsy mivaha koa ny fehikibo eo amin’ny andilany,Sady tsy tapaka ny tadin-kapany. 28  Fa maranitra ny zana-tsipìkany,Sady efa ataony vonona hitifirana* ny tsipìkany rehetra. Mafy hoatran’ny vato* ny kitron-tsoavaliny,Ary mitsoriaka hoatran’ny rivo-mahery ny kodiaran’ny kalesiny.+ 29  Toy ny fieron’ny liona ny fierony,Mierona hoatran’ny liona tanora izy ireo.+ Hierona izy dia hisambotra remby,Ary hoentiny ilay izy ka tsy hisy hamonjy. 30  Amin’izany andro izany, dia hierona izy rehefa mahazo remby,Toy ny ranomasina midoboka be.+ Hahita haizina mampahatahotra izay mijery an’ilay tany,Ka na ny andro aza lasa maizina, satria feno rahona.+

Fanamarihana

Na: “voly.”
Izany hoe ny velaran-tany voasan’ny omby 20 ao anatin’ny iray andro.
Na: “izay mamirapiratra.”
Jereo F.T.
Na: “ny rariny.”
Na: “fanapahan-kevitr’Ilay; torohevitr’Ilay.”
Na: “toromarik’i.”
Na: “efa aforitra.” Abt: “efa hitsahiny.”
Na: “vatoafo.”