Isaia 44:1-28

  • Hotahina ny vahoaka nofidin’i Jehovah (1-5)

  • Tsy misy Andriamanitra afa-tsy i Jehovah (6-8)

  • Tsisy ilana azy ny sampy (9-20)

  • I Jehovah no Mpanavotra ny Israely (21-23)

  • I Kyrosy no hanorina indray an’i Jerosalema (24-28)

44  “Mihainoa àry, ry Jakoba mpanompoko,Dia ianao ry Israely izay nofidiko.+   Izao no tenin’i Jehovah,Ilay Mpanao anao sy Ilay namolavola anao,+Ilay nanampy anao hatrany am-bohoka:* ‘Aza matahotra, ry Jakoba mpanompoko,+Dia ianao ry Jesorona*+ izay nofidiko.   Fa handatsahako rano izay mangetaheta,*+Ary hasiako renirano mikoriana any amin’ny tany karakaina. Handatsahako ny fanahiko ny taranakao,+Sady handrotsahako fitahiana.   Dia handrobona toy ny ahi-maitso izy ireo,+Hoatran’ny hazo aravaha eny amoron’ny renirano.   Ny iray hiteny hoe: “An’i Jehovah aho.”+ Ny anankiray indray hanao ny anarany hoe Jakoba,Ary ny anankiray kosa hanoratra eo amin’ny tanany hoe: “An’i Jehovah.” Dia hataony hoe Israely ny anarany.’   Izao no tenin’i Jehovah,Dia i Jehovah Tompon’ny Tafika, ilay Mpanjakan’ny Israely+ sy Mpanavotra azy:+ ‘Izaho no voalohany ary izaho no farany.+ Tsy misy Andriamanitra afa-tsy izaho.+   Iza no mitovy amiko?+ Asaivo mamaly izy ka hiteny sy hanaporofo an’izany amiko.+ Hatramin’ny andro namoronako ny vahoaka fahiny,Dia iza no afaka milaza an’izay hitranga tsy ho ela,Sy izay mbola hitranga amin’ny hoavy?   Aza matahotra,Ary aza manaiky ho resin’ny tahotra.+ Angaha tsy efa nilazako mialoha ianareo tsirairay? Ary angaha tsy efa noteneniko izany? Ianareo no vavolombeloko.+ Misy Andriamanitra hafa ankoatra ahy ve? Tsia, tsy misy Vatolampy+ hafa. Tsy mahafantatra aho na iray aza.’”   Tsy misy dikany daholo izay manamboatra sary sokitra,Ary tsy hisy hilana azy ny sampy mamin’ny fony.+ Vavolombelona ireny,* nefa tsy mahita na inona na inona sady tsy mahalala na inona na inona,+Ka ho menatra izay manao azy.+ 10  Iza no hanamboatra andriamanitra,Na handrendrika metaly hanaovana sarivongana tsy misy ilana azy?+ 11  Ho menatra daholo ny mpiara-miasa aminy.+ Olombelona ihany mantsy ireo mpanao asa tanana. Asaivo mivory izy rehetra dia maka toerana. Ho raiki-tahotra izy ireo sady ho menatra daholo. 12  Mampiasa ny fitaovany* ny mpanefy, rehefa manefy an’ilay vy eo ambonin’ny afon-tsaribao. Amboariny amin’ny marotoa ilay izy,Ka mampiasa ny sandriny mahery+ izy amin’izany. Noana anefa izy avy eo ka mihareraka.Tsy misotro rano izy ka vizana. 13  Ny mpanao sokitra hazo kosa manenjana ny tady fandrefesana. Soritany amin’ny lakire mena ny endrik’ilay sarivongana. Dia mampiasa fandraka izy, ary mampiasa kômpà mba hanaovana soritra eo amin’ilay hazo. Amboariny hitovy bika amin’ny olona ilay izy,+Ka ataony tsara tarehy mitovy amin’ny olombelona,Mba hapetraka ao an-trano.*+ 14  Misy indray mpikapa hazo sedera. Mifantina hazo izy, dia hazo oaka,Ary avelany hitombo tsara miaraka amin’ny hazo any an’ala ilay izy.+ Mamboly hazo lorie koa izy, ary ny ranonorana no mampaniry azy. 15  Ataon’olona kitay andrehetana afo anefa ilay izy avy eo. Akany ilay izy dia eo izy no mitanina afo.Mampirehitra afo izy dia manao mofo. Manamboatra andriamanitra koa anefa izy dia mivavaka amin’izany. Ataony sary sokitra izany dia iankohofany.+ 16  Dorany ny antsasak’ilay hazo,Dia itonoany hena hohaniny, ka voky izy. Mitanina afo eo koa izy ka miteny hoe: “Mafana erỳ aho izany mijery an’ity afo ity!” 17  Ny ambiny kosa anamboarany andriamanitra ka ataony sary sokitra. Iankohofany ilay izy dia ivavahany. Dia mivavaka aminy izy hoe: “Vonjeo aho fa ianao no andriamanitro.”+ 18  Tsy mahalala na inona na inona izy sady tsy misy zavatra takany.+Nakombona mantsy ny masony ka tsy mahita,Ary tsy mahay manavaka izy ireo.* 19  Tsy mba misy mieritreritra mihitsy izy ireo ao am-pony,Ary tsy misy mahalala na mba misaina, ka miteny hoe: “Ny antsasany nodorako,Dia nanao mofo sy nitono hena teo ambonin’ny vainafo aho mba hohaniko. Dia izaho ve dia hanao zava-maharikoriko amin’ny ambin’ilay hazo?+ Izaho ve dia hivavaka amin’izay vatan-kazo?”* 20  Lavenona no ataony sakafo. Voafitaka ny fony ka lasa manao ratsy izy. Tsy afaka mamonjy ny ainy izy, sady tsy miteny hoe: “Tsy fitaka fotsiny ve ity eto amin’ny tanako ankavanana ity?” 21  “Tsarovy izany zavatra izany, ry Jakoba ô, dia ianao ry Israely ô,Satria mpanompoko ianao. Izaho no nanao anao, ka mpanompoko ianao.+ Tsy hohadinoiko ianao, ry Israely ô!+ 22  Hokosehiko ny fahadisoanao, toy ny hoe hosaronana rahona,+Ary hokosehiko ny fahotanao, toy ny hoe hosaronana rahona matevina. Miverena amiko fa havotako ianao.+ 23  Mihobia sy mifalia, ry lanitra,Fa nanao zavatra i Jehovah! Manaova horakora-pandresena, ry faritra lalina amin’ny tany! Mifalia, ry tendrombohitra,+Sy ny ala ary ny hazo rehetra! Fa efa navotan’i Jehovah i Jakoba,Ary asehony amin’i Israely ny voninahiny.”+ 24  Izao no tenin’i Jehovah, ilay Mpanavotra anao,+Dia ilay namolavola anao hatrany an-kibo: “Izaho no Jehovah, ilay nanao ny zava-drehetra. Izaho irery no namelatra ny lanitra+Sy namelatra ny tany.+ Iza no nanampy ahy tamin’izany? 25  Ataoko tsy tanteraka ny famantarana lazain’ny mpirediredy.*Izaho Ilay mahatonga ny mpisikidy hanao hoatran’ny adala.+Izaho koa Ilay mahatonga ny olon-kendry ho sahiran-tsaina,Ka manova ny zavatra hainy ho hadalana.+ 26  Izaho Ilay manatanteraka ny tenin’ny mpanompoko,Sady manatanteraka amin’ny an-tsipiriany an’ireo faminaniana lazain’ny olona irahiko.+Izaho koa Ilay miteny momba an’i Jerosalema hoe: ‘Honenana izy’,+ Ary momba an’ireo tanànan’i Joda hoe: ‘Haorina indray ireny.+Haveriko hoatran’ny taloha indray izay toerana efa rava tao.’+ 27  Izaho Ilay miteny amin’ny rano lalina hoe: ‘Miovà ho lasa etona,Dia hataoko ritra ny reniranonao rehetra.’+ 28  Izaho Ilay miteny momba an’i Kyrosy+ hoe: ‘Izy no mpiandry ondriko,Ka hotanterahiny an-tsakany sy an-davany ny sitrapoko rehetra.’+Izaho Ilay miteny momba an’i Jerosalema hoe: ‘Haorina indray izy’, Ary momba ny tempoly hoe: ‘Hapetraka ny fototrao.’”+

Fanamarihana

Na: “hatramin’ianao vao teraka.”
Midika hoe “Olo-mahitsy.” Anaram-boninahitra niantsoana ny Israely izy io.
Na: “ny tany karakaina.”
Izany hoe ny sary sokitra.
Na: “antsy fanaovany sokitra.”
Na: “ao amin’ny toerana masina.”
Abt: “ny fon’izy ireo.”
Na: “hazo maina.”
Na: “mpaminany sandoka.”