Isaia 37:1-38

  • Nasain’i Hezekia nangataka ny fanampian’i Jehovah i Isaia (1-7)

  • Norahonan’i Sankeriba i Jerosalema (8-13)

  • Vavak’i Hezekia (14-20)

  • Nampitain’i Isaia ny valin-tenin’i Jehovah (21-35)

  • Anjely iray namono Asyrianina 185 000 (36-38)

37  Raha vao henon’i Hezekia Mpanjaka izany, dia norovitiny ny akanjony. Ary nitafy lamba gony izy ka nankao an-tranon’i Jehovah.+  Dia nirahiny ho any amin’i Isaia mpaminany+ zanak’i Amoza i Eliakima mpiandraikitra ny ankohonan’ny mpanjaka,* sy Sebna mpitan-tsoratra, ary ny anti-panahy mpisorona. Ary nitafy lamba gony daholo ireo.  Hoy izy ireo tamin’i Isaia: “Izao no tenin’i Hezekia: ‘Andro fahoriana sy fibedesana* ary fanalam-baraka ity andro ity, satria efa ho latsaka* ny zaza, fa ny hery hiterahana azy no tsy misy.+  Angamba ho henon’i Jehovah Andriamanitrao ny tenin’ilay Rabsake, ilay nirahin’ny mpanjakan’i Asyria tompony mba hila ady amin’ilay Andriamanitra velona.+ Dia hosazin’i Jehovah Andriamanitrao izy noho izany teniny izany. Koa mba mivavaha+ ho an’izay sisa mbola velona.’”+  Nankany amin’i Isaia àry ny mpanompon’i Hezekia Mpanjaka.+  Dia hoy i Isaia tamin’izy ireo: “Lazao amin’ny tomponareo hoe: ‘Izao no tenin’i Jehovah: “Aza matahotra+ na dia naheno an’izany teny izany aza ianao, dia izay notenenin’ny mpanompon’ny mpanjakan’i Asyria+ tamin’izy ireo nanevateva ahy.  Fa misy hevitra hampidiriko ao an-tsainy,* dia hody any amin’ny taniny+ izy rehefa avy maheno tatitra. Dia hataoko matin’ny sabatra any amin’ny taniny ihany izy.”’”+  Henon’ilay Rabsake fa efa niala tany Lakisy ny mpanjakan’i Asyria. Dia niverina tany amin’ny mpanjaka izy ka nahita azy niady tamin’i Libna.+  Ary nisy niteny tamin’ny mpanjaka hoe nivoaka hiady aminy i Tiraka mpanjakan’i Etiopia. Rehefa naheno an’izany izy, dia naniraka olona nankany amin’i Hezekia+ indray, sady niteny hoe: 10  “Izao no holazainareo amin’i Hezekia mpanjakan’ny Joda: ‘Aza manaiky hofitahin’ilay Andriamanitrao izay atokisanao ka hiteny hoe: “Tsy ho resin’ny mpanjakan’i Asyria i Jerosalema.”+ 11  Efa henonao ny nataon’ireo mpanjakan’i Asyria, dia ny nandravany ny tany rehetra.+ Dia ianao irery ve no ho voavonjy? 12  Tamin’ireny firenena naringan’ny razambeko ireny, mba nisy nahavita namonjy azy angaha ny andriamaniny?+ Aiza izao i Gozana sy Harana+ sy Rezefa ary ny mponin’i Edena tao Tela-asara? 13  Dia aiza ny mpanjakan’i Hamata, ny mpanjakan’i Arpada, ny mpanjakan’ny tanànan’i Sefarvaima,+ ary ny mpanjakan’i Hena sy Iva?’” 14  Nalain’i Hezekia teny an-tanan’ireo iraka ny taratasy ka novakiny. Dia niakatra tao an-tranon’i Jehovah izy avy eo, ka namelatra an’ireny* teo anatrehan’i Jehovah.+ 15  Ary nivavaka tamin’i Jehovah i Hezekia+ hoe: 16  “Ry Jehovah Tompon’ny tafika,+ ilay Andriamanitry ny Israely ô! Mipetraka eo amin’ny seza fiandriananao eo ambonin’ny* kerobima ianao. Ianao irery no tena Andriamanitry ny fanjakana rehetra eto an-tany. Ianao no nanao ny lanitra sy ny tany. 17  Jehovah ô, enga anie ianao mba hanongilan-tsofina ka hihaino!+ Mba sokafy ny masonao, Jehovah ô, ka mijere!+ Henoy ny teny rehetra nampitondrain’i Sankeriba, fa mila ady amin’ilay Andriamanitra velona izy.+ 18  Jehovah ô, efa noravan’ireo mpanjakan’i Asyria tokoa ny tany rehetra+ sy ny taniny. 19  Ary nodorany ny andriamanitr’izy ireny,+ satria tsy andriamanitra fa vato aman-kazo sady asa tanan’olona ihany.+ Izany no nahatonga azy ho afaka namotika azy ireny. 20  Fa mba vonjeo eo an-tanany re izahay izao, ry Jehovah Andriamanitray ô! Amin’izay dia ho fantatry ny fanjakana rehetra eto an-tany, Jehovah ô, fa ianao irery ihany no Andriamanitra.”+ 21  Dia naniraka olona nankany amin’i Hezekia i Isaia zanak’i Amoza, hilaza hoe: “Izao no tenin’i Jehovah Andriamanitry ny Israely: ‘Satria nivavaka tamiko momba an’i Sankeriba mpanjakan’i Asyria ianao,+ 22  dia izao no nolazain’i Jehovah mba hanamelohana azy: “Manao tsinontsinona anao i Ziona zanakavavy virjiny, sady maneso anao. Mihivingivin-doha i Jerosalema zanakavavy mahita anao. 23  Mila ady amin’iza ianao,+ ary miteny ratsy an’iza? Iza no tabatabainao,+Ary mianjonanjona amin’iza ianao? Tsy amin’iza fa amin’Ilay Masin’ny Israely!+ 24  Ny mpanomponao no nirahinao hila ady amin’i Jehovah,+ ka hoy ianao:‘Hoentiko ny kalesy be dia be fitondra miadyDia hiakatra eny amin’ny tendrombohitra avo indrindra aho,+Any amin’ny faritra lavitra indrindra ao Libàna. Hokapaiko ny hazo sedera avo sy ny hazo zenevrie tsara indrindra any. Dia hiditra ao amin’ny toerana fiafenana faran’izay avo aho, any amin’ny alany faran’izay mikitroka. 25  Handavaka lava-drano aho dia hisotro rano.Hataoko ritra ny renirano* any Ejipta ka ny faladiako no hanaovako an’izany.’ 26  Angaha tsy efa henonao fa izany no efa tapaka* hatry ny ela be? Efa hatramin’ny taloha aho no nanomana* an’izany,+ Dia hotanterahiko izany izao.+ Hataonao tsy misy mponina intsony ny tanàna voaro mafy ka ho korontam-bato sisa.+ 27  Tsy ho afa-manoatra ny mponina ao.Hatahotra be sy ho menatra izy ireo. Ho lasa hoatran’ny zavamaniry eny an-tsaha sy ny ahitra maitso izy ireo,Ary ho lasa hoatran’ny ahitra eny amin’ny tafo, dia ahitra mainan’ny rivotra avy any atsinanana. 28  Fantatro tsara anefa ianao rehefa mipetraka, na rehefa miditra, na rehefa mivoaka.+Fantatro tsara koa rehefa tezitra be amiko ianao,+ 29  Satria efa tonga atỳ am-poto-tsofiko+ ny teninao tamin’ianao tezitra be tamiko+ sy nitabataba be. Dia hasiako faraingo ny oronao, ary hasiako lamboridy+ eo amin’ny vavanao,Ka hotaritiko hiverina any amin’ny lalana niavianao ianao.” 30  “‘Ary izao no ho famantarana ho anao:* Izay zavatra maniry ho azy* no hataonareo sakafo amin’ity taona ity. Dia izay vokatra avy amin’izany indray no hohaninareo amin’ny herintaona. Amin’ny taona fahatelo kosa dia hamafy voa ianareo ka hijinja, ary hamboly voaloboka, dia hihinana ny vokatra amin’izany.+ 31  Ary hisy fakany lalina sy hamoa ireo tafavoaka velona amin’ny taranak’i Joda, dia izay sisa tavela.+ 32  Fa hisy sisa hiangana avy ao Jerosalema, ary hisy ho tafavoaka velona avy any amin’ny Tendrombohitra Ziona.+ Ny hafanam-pon’i Jehovah Tompon’ny tafika no hanatanteraka an’izany.+ 33  “‘Izao àry no tenin’i Jehovah momba ny mpanjakan’i Asyria:+ “Tsy ho tafiditra ato amin’ity tanàna ity izy,+Na handefa zana-tsipìka ato,Na hiady amin’ity tanàna ity miaraka amin’ny ampinga,Na hampiakatra dongon-tany* hanaovana fahirano azy.”’+ 34  ‘Ny lalana niaviany ihany no hiverenany.Tsy ho tafiditra ato amin’ity tanàna ity izy’, hoy i Jehovah. 35  ‘Fa hiaro an’ity tanàna ity aho,+ ka hamonjy azy noho ny anarako,+Sy noho ny amin’i Davida mpanompoko.’”+ 36  Dia tonga ilay anjelin’i Jehovah ka nandripaka lehilahy 185 000 tao amin’ny tobin’ny Asyrianina. Rehefa nifoha maraina àry ny olona, dia hitany ny fatin’izy rehetra.+ 37  Dia lasa niverina tany Ninive+ i Sankeriba mpanjakan’i Asyria ary nijanona tany.+ 38  Ary namono azy tamin’ny sabatra+ i Adrameleka sy Sarezera zanany lahy, tamin’izy niankohoka tao amin’ny tranon’i* Nisroka andriamaniny. Dia nandositra tany Ararata+ izy roa lahy. Ary i Esara-hadona+ zanany lahy no nanjaka nandimby azy.

Fanamarihana

Na: “ny lapa.”
Na: “fanambanimbaniana.”
Abt: “efa hivoaka ny kibo.”
Abt: “hasiako fanahy ao aminy.”
Abt: “an’ilay izy.”
Na mety hoe “eo anelanelan’ny.”
Na: “ny lakandranon’i Neily.”
Abt: “vita.”
Na: “nikasa hanao.”
Izany hoe Hezekia.
Na: “zavatra maniry avy tamin’ny voa sendra latsaka.”
Na: “tovon-tany.”
Na: “tempolin’i.”