Isaia 30:1-33

  • Tsy misy ilana azy ny fanampian’i Ejipta (1-7)

  • Tsy neken’ny vahoaka ilay hafatra (8-14)

  • Hatanjaka raha feno toky (15-17)

  • Miantra ny vahoakany i Jehovah (18-26)

    • Mpampianatra Be Voninahitra i Jehovah (20)

    • “Ity no lalana” (21)

  • Hampihatra didim-pitsarana amin’i Asyria i Jehovah (27-33)

30  “Hahita loza ireo zanaka mafy loha”,+ hoy i Jehovah,“Dia izay manatanteraka izay kasainy hatao, fa tsy izay kasaiko hatao,+Sy manao fifanekena,* nefa tsy notarihin’ny fanahiko,Ka vao mainka mitombo ny fahotany.   Mandeha midina any Ejipta+ izy ireo nefa tsy manontany ahy akory.+Te hitady fiarovana amin’i Farao,*Sy hialokaloka amin’i Ejipta izy ireo.   Lasa hahamenatra anareo anefa ny fiarovan’i Farao,Ary hanala baraka anareo ny mialokaloka amin’i Ejipta.+   Fa any Zoana ny andrianany,+Ary tonga hatrany Hanesa ny olona nirahiny.   Ho menatra daholo izy ireo,Noho ny amin’ny firenena iray tsy mitondra soa ho azy,Izay sady tsy afaka manampy no tsy mitondra soa,Fa mahamenatra sy manala baraka fotsiny.”+  Ny fanamelohana an’ireo biby any atsimo: Mandeha mamakivaky ny tany misy fijaliana sy zava-tsarotra izy ireo,Dia tany misy liona, eny, liona mierona,Sy bibilava misy poizina, ary bibilava misidina.*Eny an-damosin’ny ampondra no itondrany ny harenany,Ary eny amin’ny trafon’ny rameva no itondrany ny vatsiny. Tsy hitondra soa ho an’ny olona anefa ireny zavatra ireny.   Fa tsy misy ilana azy mihitsy ny fanampian’i Ejipta.+ Izany no iantsoako azy hoe: “Rahaba,+ ilay mipetra-potsiny.”   “Mandehana àry, soraty eo amin’ny takela-kazo eo anatrehany izany,Ary soraty ao amin’ny boky,+Mba ho azo atao vavolombelona eny foana,Amin’ny andro ho avy.+   Fa vahoaka mpikomy izy ireo,+ ary zanaka mpamitaka,+Dia zanaka tsy vonona hihaino ny lalàn’i* Jehovah.+ 10  Hoy izy ireo amin’ny mpahita: ‘Aza mijery’, Ary amin’ny mpahita fahitana hoe: ‘Aza milaza fahitana marina aminay.+ Fa teny fandokafana* no lazao aminay, ary zavatra mamitaka no jereo ao amin’ny fahitana.+ 11  Mivilia lalana! Mialà amin’ny lalanareo. Aza miresaka aminay momba an’Ilay Masin’ny Israely intsony.’”+ 12  Izao àry no tenin’Ilay Masin’ny Israely: “Tsy manaiky ny teniko ianareo,+Fa lainga sy fitaka no itokisanareo,Sady ianteheranareo.+ 13  Ho toy ny manda mitresaka àry izany fahadisoanareo izany,Ary hoatran’ny manda avo be efa mibontsina ka mitady hianjera. Hirodana tampoka ao anatin’ny indray mipy maso ilay manda. 14  Hovakivakina toy ny siniben’ny mpanefy tanimanga izany,Dia ho potika tanteraka ka tsy hisy potiny ho tavelaMba hakana afo avy ao am-patana,Na hanovozana rano eny amin’ny ranom-potaka kely.”* 15  Fa izao no tenin’i Jehovah Tompo Fara Tampony, Ilay Masin’ny Israely: “Ho voavonjy ianareo raha miverina amiko sy miezaka ho tony.Hatanjaka ianareo raha tony foana sy feno toky.”+ Tsy nety anefa ianareo,+ 16  Fa niteny hoe: “Hitaingin-tsoavaly izahay dia handositra!” Dia handositra tokoa ianareo. “Soavaly mahery mandeha no hitaingenanay!”+ Dia handeha haingana be koa ny olona manenjika anareo.+ 17  Olona iray fotsiny no mandrahona, dia hangovitra ny arivo.+Olona dimy fotsiny no mandrahona, dia handositra ianareo,Ka izay sisa tavela aminareo dia ho toy ny andry tokana eny an-tampon-tendrombohitra,Sy ho toy ny tsato-kazo famantarana iray eny amin’ny havoana.+ 18  Mbola maharitra miandry* foana anefa i Jehovah, satria te hiantra anareo,+Ary hitsangana izy satria te hamindra fo aminareo.+ Andriamanitry ny rariny mantsy i Jehovah,+ Ka sambatra izay rehetra manantena azy.*+ 19  Rehefa mipetraka ao Ziona, ao Jerosalema,+ ny olona, dia tsy hitomany intsony+ ianao. Hiantra anao tokoa Izy rehefa maheno anao miantso vonjy. Hamaly anao Izy raha vao maheno an’izany.+ 20  Fahoriana no mofo homen’i Jehovah anareo, ary fampijaliana no rano homeny anareo.+ Na izany aza, dia tsy hiafina intsony ilay Mpampianatra Be Voninahitra izay mampianatra anao, ka ny masonao mihitsy no hahita an’ilay Mpampianatra Be Voninahitra.+ 21  Ary raha mivily miankavanana ianao na mivily miankavia,+ dia ny sofinao mihitsy no haheno teny avy ao aoriananao hoe: “Ity no lalana ka andehano.”+ 22  Holotoinareo ny takela-bolafotsy amin’ny sary sokitrareo, sy ny takela-bolamena amin’ny sarivongana metaly* ivavahanareo.+ Dia harianareo ireny, hoatran’ny lamba nampiasain’ny vehivavy tonga fotoana, ka hiteny ianareo hoe: “Aleo itony hariana any!”*+ 23  Hanome ranonorana ho an’ny voa afafinao amin’ny tany Izy,+ ary sakafo tsara sy be dia be* no ho vokatry ny tany.+ Hiraoka ahitra eny amin’ny kijana malalaka be ny biby fiompinao,+ amin’izany andro izany. 24  Ny omby sy ny ampondra izay miasa tany kosa hihinana vilona nafangaro kidiadiamborona,* izay niara-nokororohina tamin’ny lapelina sy ny fitrebika.* 25  Hisy rano mikoriana sy renirano eny amin’ny tendrombohitra avo rehetra sy ny havoana rehetra,+ amin’ilay andro handripahana olona be dia be, rehefa mianjera ny tilikambo. 26  Ho toy ny hazavan’ny masoandro ny hazavan’ny volana fenomanana. Ary ho avo fito heny ny hazavan’ny masoandro, hoatran’ny hazavana fito andro,+ rehefa fonosin’i Jehovah ny ratran’ny* vahoakany,+ ary sitraniny ny fery lalina vokatry ny kapoka nataony taminy.+ 27  Tonga avy any lavitra ny anaran’i Jehovah.Tezitra be izy ary misy rahona matevina miaraka aminy. Feno hatezerana ny molony,Ary hoatran’ny afo mandoro ny lelany.+ 28  Toy ny riaka be tafakatra hatreny amin’ny hatoka ny fanahiny,*Mba hanozongozona an’ireo firenena ao anaty sivana, ka ho ringana daholo izy ireo.*Ary hasiana lamboridy ny valanoranon’ny vahoaka+ ka ho diso lalana izy ireo. 29  Hanao hira kosa ianareo, hoatran’ny hira fanaonareo amin’ny alina,Rehefa miomana* hanao fety.+Ho falifaly ny fonareo,Ka amin’izay ianareo dia ho toy ny olona mitsoka sodina eny am-pandehanana*Mankany an-tendrombohitr’i Jehovah, ho any amin’ilay Vatolampin’ny Israely.+ 30  Hataon’i Jehovah heno ny feony matanjaka be,+Ary hasehony ny sandriny+ ka hakapony mafy ny tanany rehefa tezitra be izy.+Hisy afo mandevona+ rehefa manao an’izany izy,Sady hisy oram-be mivatravatra+ sy oram-baratra ary havandra.+ 31  Fa hihorohoro i Asyria+ noho ny feon’i Jehovah.Hamely azy amin’ny tehina mantsy Izy.+ 32  Isaky ny mikapoka amin’ny tehiny i JehovahMba hanafaizana an’i Asyria,Dia hampiarahina amin’ny feon’ampongatapaka sy harpa izany.+Hanambana azy ireo amin’ny tanany Izy amin’izay, ka hiady aminy.+ 33  Fa efa vonona ny Tofeta*+ natao ho an’i Asyria.Efa nomanina ho an’ny mpanjaka koa izy io.+ Nataony mivangongo ao anaty lavaka lehibe sady lalina ny kitay,Ary nataony miredareda ny afo, sady be dia be ny kitay. Handrehitra azy io ny fofonain’i Jehovah,Izay hoatran’ny solifara mitosaka be.

Fanamarihana

Abt: “mandraraka fanatitra zava-pisotro”, azo inoana hoe rehefa manao fifanarahana.
Abt: “ao amin’ny toerana voaro mafin’i Farao.”
Na: “misy poizina mampamaivay.”
Na: “toromarik’i.”
Abt: “malama.”
Na mety hoe “lavaka fanangonan-drano.”
Na: “Mbola manantena.”
Na: “miandry azy mafy.”
Na: “sarivongana vita amin’ny metaly narendrika.”
Na mety hoe “ka hilaza an’ilay izy hoe maloto.”
Abt: “matavy sy be menaka.”
Karazana anana marikivy.
Vy fanindronana misy lohany maranitra roa na mihoatra.
Na: “ny tapaka amin’ny.”
Na: “ny fofonainy.”
Abt: “sivana fanalana zavatra tsy misy dikany.”
Na: “manamasina ny tenanareo.”
Na: “olona mamindra manaraka ny feon’ny sodina.”
Ilazana toerana an’ohatra mba handoroana zavatra ny hoe “Tofeta” eto, ary midika hoe fandringanana.