Isaia 14:1-32

  • Hipetraka ao amin’ny taniny ny Israely (1, 2)

  • Hesoina ny mpanjakan’i Babylona (3-23)

    • Nianjera avy any an-danitra ilay mamirapiratra (12)

  • Hotorotoroin’i Jehovah ny Asyrianina (24-27)

  • Fanamelohana an’i Filistia (28-32)

14  Fa hamindra fo amin’i Jakoba i Jehovah,+ ary mbola hifidy ny Israely indray izy.+ Dia hapetrany ao amin’ny taniny izy ireo,*+ ary hiaraka amin’izy ireo ny hafa firenena ka hitambatra amin’ny taranak’i Jakoba.+  Hoentin’ny hafa firenena hiverina hody izy ireo. Ary hataon’ny taranak’Israely ho mpanompolahiny sy mpanompovaviny+ any amin’ny tanin’i Jehovah ireny. Dia hataon’ny taranak’Israely babo ireo nitondra azy ho babo, ary hofeheziny ireo mpanery azy hiasa.  Amin’ny andro hampitsaharan’i Jehovah ny fijalianao sy ny korontana eo aminao ary ny fanandevozana anao,+  dia haneso* ny mpanjakan’i Babylona ianao hoe: Angaha vita hatreo ny amin’ilay mpanery olona hiasa? Angaha tapitra ny fampijaliana?+   Notapahin’i Jehovah ny tsorakazon’ny ratsy fanahySy ny tehin’ny mpitondra,+   Dia ilay misafoaka sady mikapoka vahoaka tsy an-kijanona,+Ary tezitra sady manjakazaka amin’ireo firenena ka manenjika azy foana.+   Lasa milamina ny tany manontolo, ary tsy misy manakorontana intsony. Dia mifaly sy mihoby ny olona.+   Na ny hazo zenevrie aza dia faly noho izay manjo anao,Ary faly koa ny sederan’i Libàna. Dia hoy izy ireo: ‘Tsy misy olona mikapa anay intsony,Hatramin’izay nianjeranao izay.’   Na ny Fasana* any ambany aza taitraKa hitsena anao rehefa tonga ianao. Noho ianao, dia fohaziny ireo maty izay tsy mahavita na inona na inona,Izany hoe ny mpitarika rehetra mampitondra fahoriana* eto an-tany. Ary asainy mitsangana avy eo amin’ny seza fiandrianany daholo ny mpanjakan’ireo firenena. 10  Dia hoy izy rehetra aminao:‘Ianao koa angaha lasa malemy hoatr’anay? Lasa mitovy aminay angaha ianao? 11  Navarina atỳ amin’ny Fasana* ny reharehanao,Dia ny feon’ny zavamaneno fitendrinao.+ Olitra no velarina mba hatorianao,Ary kankana no irakofanao.’ 12  Angaha nianjera avy any an-danitra ianao,Ry ilay mamirapiratra, zanaky ny maraina? Angaha voakapa hianjera amin’ny tany ianao,Ry ilay nandresy an’ireo firenena?+ 13  Fa hoy ianao anakampo: ‘Hiakatra any an-danitra aho.+ Hasandratro any ambonin’ny kintana ny seza fiandrianako,+Ary hipetraka eny amin’ny tendrombohitra fivoriana aho,Dia any amin’ny farany avaratra.+ 14  Hiakatra eny ambonin’ny tampon’ny rahona aho,Ka hataoko izay hampitovy ahy amin’ny Avo Indrindra.’ 15  Hampidinina ho any amin’ny Fasana* anefa ianao,Dia any amin’ny farany ambany amin’ny lavaka. 16  Hibanjina anao izay mahita anao,Ary handinika tsara anao izy sady hiteny hoe:‘Ity ve ilay lehilahy nampihovotrovotra ny tany,Sy nampangovitra fanjakana,+ 17  Sy nahatonga ny tany misy mponina ho lasa tany efitra,Ka nandrava an’ireo tanàna tao,+Ary tsy namela an’ireo olona nogadrainy handeha hody?’+ 18  Ny mpanjaka rehetran’ireo firenena,Dia samy matory amim-boninahitra,Ao amin’ny fasany* avy. 19  Ianao kosa ariana fa tsy ampidirina ao am-pasana,Toy ny tsimoka* tsy tiana.Mandrakotra anao ny fatin’ireo voatsindrona sabatra,Izay midina any amin’ireo vato ao anaty lavaka.Ary hoatran’ny faty voahitsakitsaka ianao. 20  Tsy hiara-milevina amin’ireo mpanjaka ao am-pasana ianao,Satria nosimbanao ny taninao,Ary novonoinao ny vahoakanao. Tsy hotononina intsony ny anaran’ny taranaky ny mpanao ratsy. 21  “Manomàna toerana hamonoana ny zanany,Noho ny fahadisoan’ny razambeny.Sao izy ireo ho lasa mahery ka haka ny tany,Dia hofenoiny tanàna ilay tany.” 22  “Hitsangana hamely azy ireo aho”,+ hoy i Jehovah Tompon’ny tafika. “Hofoanako ny anaran’i Babylona sy izay sisa miangana aminy ary ny taranany fara aman-dimby”,+ hoy i Jehovah. 23  “Hataoko fonenan’ny sokina izy, ary hataoko lasa faritra feno honahona. Hofafako amin’ny kifafa fandringanana koa izy”,+ hoy i Jehovah Tompon’ny tafika. 24  Efa nianiana i Jehovah Tompon’ny tafika hoe: “Izay efa noeritreretiko no hitranga,Ary izay hevitra efa notapahiko no ho tanteraka. 25  Hotorotoroiko ao amin’ny taniko ny Asyrianina,Ary hohitsakitsahiko eny amin’ny tendrombohitro.+ Hesorina amin’ny vahoakako ny ziogany,Ary hesorina tsy ho eo an-tsorony ny entany.”+ 26  Izany no fanapahan-kevitra* momba ny tany manontolo,Ary izany no tanana atsotra hamelezana* ny firenena rehetra. 27  Fa i Jehovah Tompon’ny tafika no nanapa-kevitra,Ka iza no afaka manakana an’izany?+ Ary manatsotra ny tanany izy,Ka iza no afaka mampihemotra an’izany?+ 28  Tamin’ny taona nahafatesan’i Ahaza Mpanjaka+ no nanaovana an’izao fanambarana izao: 29  “Aza misy mifaly ny ao aminao, ry Filistia,Satria hoe tapaka ny tehin’ilay namely anao. Fa hisy bibilava misy poizina+ hipoitra avy amin’ilay menarana,+Ka ny taranany dia ho bibilava misy poizina* sady afaka misidina. 30  Hisakafo ny lahimatoan’ny madinika,Ary hatory tsy hanana ahiahy ny mahantra.Fa ny fakanao kosa hataoko matin’ny mosary,Ary hovonoina izay tavela eo aminao.+ 31  Midradradradrà, ry vavahady ô! Miantsoantsoa, ry tanàna ô! Ho kivy daholo ny ao aminao, ry Filistia! Fa misy setroka avy any avaratra,Ary tsy misy taraiky ny miaramilany na iray aza.” 32  Inona no havaliny an’ireo olona nirahin’ilay firenena? Efa nametraka ny fototr’i Ziona,+ hono hoe, i Jehovah,Ary hialoka ao ny madinika eo amin’ny vahoakany.

Fanamarihana

Na: “Dia hataony milamina tsara ny fiainan’izy ireo ao amin’ny taniny.”
Na: “hilaza ohabolana fanesoana.”
Jereo F.T.
Abt: “ny osilahy.”
Jereo F.T.
Jereo F.T.
Abt: “tranony.”
Na: “sampana.”
Abt: “torohevitra nomena.”
Na: “tanana vonona hamely.”
Abt: “misy poizina mampamaivay.”