Isaia 13:1-22

  • Fanamelohana an’i Babylona (1-22)

    • Akaiky ny andron’i Jehovah! (6)

    • Hamely an’i Babylona ny Medianina (17)

    • Tsy hisy mponina intsony any Babylona (20)

13  Naheno an’izao fanamelohana an’i Babylona+ izao tao amin’ny fahitana i Isaia+ zanak’i Amoza:   “Manangàna tsato-kazo famantarana+ eo amin’ny tendrombohitra mangadihady. Antsoy izy ireo, dia kopahy tanana,Mba hiditra eo amin’ny fidiran’ny olona ambony.   Nanome baiko an’ireo notendreko*+ aho, Ary nampanantsoiko hampihatra ny fahatezerako ny miaramilako,Dia ireo faly sady mirehareha.   Izany ny feon’ny vahoaka any an-tendrombohitra,Hoatran’ny feon’ny vahoaka mitabataba! Izany ny tabataban’ireo fanjakana,Dia ireo firenena voangona!+ I Jehovah Tompon’ny tafika no manangona ny tafika hiady.+   Tonga avy any an-tany lavitra,+Avy any amin’ny faravodilanitra, i Jehovah,Sady mitondra ny fitaovam-piadiana fampiasany rehefa tezitra,Mba handrava ny tany manontolo.+   “Midradradradrà, fa akaiky ny andron’i Jehovah! Ho avy toy ny fandravana ataon’ilay Mahery Indrindra izany.+   Hiraviravy àry ny tanana rehetra,Ary hihorohoro noho ny tahotra daholo ny fon’ny olona.+   Matahotra be+ ny vahoaka. Tratran’ny fanintona izy ireo,Sady manaintaina hoatran’ny vehivavy mihetsi-jaza. Mifampijery izy ireo sady mihorohoro,Ary boramena ny tarehiny satria mitebiteby izy.   Ho avy ny andron’i Jehovah,Dia ilay andro ahitan-doza sady ipoahan’ny fahatezerana sy fisafoahana,Mba hahatonga ny olona hihorohoro rehefa mahita an’ilay tany,+Sy mba handripahana ny mpanota tsy ho ao intsony. 10  Tsy hampamirapiratra ny hazavanyNy kintana eny amin’ny lanitra sy ireo antokon-kintana.*+Ho maizina ny masoandro rehefa miposaka,Ary tsy hampamirapiratra ny hazavany ny volana. 11  Dia hataoko ampamoaka ny tany noho ny faharatsiany,+Hataoko ampamoaka koa ny ratsy fanahy noho ny fahadisoany. Dia hatsahatro ny fireharehan’izay sahisahy ratsy,Ary haetriko ny mpitondra jadona miavonavona.+ 12  Ny olona indray no hataoko vitsy kely raha oharina amin’ny volamena voadio,+Ary ny olombelona hataoko vitsy kely raha oharina amin’ny volamena avy any Ofira.+ 13  Hataoko mangovitra àry ny lanitra,Ary hihozongozona hiala amin’ny toerany ny tany,+Satria misafoaka i Jehovah Tompon’ny tafika, amin’ny andro anamparany ny hatezerany. 14  Ho toy ny gazela hazaina sy ho toy ny andian’ondry tsy misy manangona izy ireo,Ka samy hiverina any amin’ny fireneny avy,Ary samy handositra any amin’ny taniny avy.+ 15  Ho voatrobaka izay rehetra hita ao,Ary ho fatin’ny sabatra izay rehetra tratra ao.+ 16  Ny zanany hatao torotoro eo imasony,+Ny tranony horobaina,Ary ny vadiny hisy hanolana. 17  Hoentaniko hamely azy ireo ny Medianina,+Izay tsy miraharaha volafotsySady tsy tia volamena. 18  Dia handripaka tovolahy ny tsipìkany.+Tsy hananany antra ireo naloaky ny kibo,Ary tsy hamindrany fo ny ankizy. 19  Dia ho rava hoatran’ny nandravan’Andriamanitra an’i Sodoma sy Gomora i Babylona,+Ilay fanjakana be voninahitra indrindra,*+Dia ilay tanàna tsara tarehy sy mampirehareha ny Kaldeanina.+ 20  Tsy hisy mponina intsony any,Ary tsy hisy hipetraka hatramin’ny taranaka fara aman-dimby.+ Tsy hisy Arabo hanangana ny tranolainy any,Ary tsy hisy mpiandry ondry hitondra ny andian’ondriny hiala sasatra any. 21  Fa ny biby izay mipetraka any amin’ny faritra karakaina no hatoritory any,Ary ho feno vorondolo lehibe ireo trano. Ny aotirisy koa no hipetraka any,+Ary ny osidia* no hitsambikimbikina any. 22  Hisy biby hinaonaona eny amin’ireo tilikambony,Ary hisy alikadia ao amin’ireo lapany mirenty. Efa akaiky ny fotoana hanasaziana azy, ka tsy hohalavaina ny androny.”+

Fanamarihana

Abt: “nohamasiniko.”
Abt: “ireo Kesilany.” Antokon-kintana atao hoe Telonohorefy sy ireo antokon-kintana manodidina azy angamba no tiana holazaina eto.
Na: “Ilay ravak’ireo fanjakana.”
Na mety hoe “demonia miendrika osy.”