Deoteronomia 30:1-20

  • Rehefa miverina amin’i Jehovah (1-10)

  • Tsy sarotra loatra ny didin’i Jehovah (11-14)

  • Safidy: Fiainana sa fahafatesana (15-20)

30  “Rehefa tanteraka aminao daholo ireo teny ireo, izany hoe ny fitahiana sy ny ozona izay nasaiko nisafidiananao,+ ka tsaroanao* ireo+ any amin’ny firenena rehetra anaparitahan’i Jehovah Andriamanitrao anao,+  ary miverina amin’i Jehovah Andriamanitrao ianao+ ka mihaino ny feony ianao sy ny zanakao, araka ny didy rehetra omeko anao anio, sady manao an’izany amin’ny fonao manontolo sy ny tenanao manontolo,+  dia hoentin’i Jehovah Andriamanitrao miverina ny vahoakanao natao babo,+ ary hiantra anao izy+ ka hanangona anao indray avy any amin’ny firenena rehetra anaparitahan’i Jehovah Andriamanitrao anao.+  Na dia miparitaka hatrany amin’ny faravodilanitra aza ny vahoakanao, dia avy any no hanangonan’i Jehovah Andriamanitrao anao sy hamerenany anao.+  Ary hampidirin’i Jehovah Andriamanitrao ao amin’ilay tany nalain’ny razambenao ho fananany ianao, ka ho lasanao izy io. Dia hataony mandeha tsara ny fiainanao, sady hataony lasa be dia be mihoatra noho ny razambenao ianao.+  Ary hodiovin’i* Jehovah Andriamanitrao ny fonao sy ny fon’ny taranakao,+ mba ho tia an’i Jehovah Andriamanitrao amin’ny fonao manontolo sy ny tenanao manontolo ianao ka ho velona.+  Avy eo dia hataon’i Jehovah Andriamanitrao tratran’ireo ozona rehetra ireo ny fahavalo nankahala sy nampijaly anao.+  “Dia hiverina ianao ka hihaino ny feon’i Jehovah, ary hankatò ny didiny rehetra izay andidiako anao androany.  Hataon’i Jehovah Andriamanitrao be dia be ny vokatry ny asan’ny tananao rehetra,+ ary hataony maro be ny zanakao sy ny biby fiompinao ary ny vokatry ny taninao. Fa ho faly indray i Jehovah hanao izay hiadananao, hoatran’ny nataony tamin’ny razambenao.+ 10  Hihaino ny feon’i Jehovah Andriamanitrao mantsy ianao amin’izay fotoana izay, sady hankatò ny didiny sy ny lalàny voasoratra ato amin’ity boky misy ny Lalàna ity, ary hiverina amin’i Jehovah Andriamanitrao amin’ny fonao manontolo sy ny tenanao manontolo.+ 11  “Tsy sarotra loatra aminao izany didy omeko anao androany izany, sady tsy lavitra loatra anao.+ 12  Tsy any an-danitra ilay izy, ka hilaza ianao hoe: ‘Iza no hiakatra any an-danitra haka an’izany ho antsika, mba ho afaka hihaino sy hankatò an’izany isika?’+ 13  Tsy any ampitan-dranomasina koa ilay izy, ka hilaza ianao hoe: ‘Iza no hiampita ranomasina haka an’izany ho antsika, mba hahafahantsika mihaino sy mankatò an’izany?’ 14  Fa tena eo akaikinao, izany hoe eo am-bavanao sy ao am-ponao, ny teny+ mba harahinao.+ 15  “Omeko safidy ianareo androany hoe fiainana sy fitahiana sa fahafatesana sy loza.+ 16  Raha mihaino ny didin’i Jehovah Andriamanitrao izay andidiako anao androany ianao, ka tia an’i Jehovah Andriamanitrao+ sy mandeha amin’ny lalana atorony ary mankatò ny didiny sy ny lalàny ary ny didim-pitsarany, dia ho velona ianao+ sady ho lasa maro be, ary hitahy anao i Jehovah Andriamanitrao any amin’ilay tany halainao ho fanananao.+ 17  “Fa raha mivily kosa ny fonao,+ ka tsy mihaino ianao, fa voafitaka ka lasa miankohoka eo anatrehan’ny andriamani-kafa ary manompo an’ireny,+ 18  dia lazaiko aminareo androany fa tena ho ripaka ianareo.+ Tsy ho ela velona ianareo eo amin’ilay tany halehanareo eny ampitan’i Jordana izay efa halainareo ho fanananareo. 19  Miantso ny lanitra sy ny tany aho izao ho vavolombelona hiampanga anareo, fa efa nomeko safidy ianareo hoe fiainana sa fahafatesana, ary fitahiana sa ozona.+ Koa fidio ny fiainana mba ho velona+ ianao sy ny taranakao,+ 20  ka tiavo i Jehovah Andriamanitrao,+ henoy ny feony, ary mifikira aminy.+ Fa izy no manome fiainana anao sy mahatonga anao ho ela velona eo amin’ilay tany nianianan’i Jehovah hoe homena an’i Abrahama sy Isaka ary Jakoba razambenao.”+

Fanamarihana

Abt: “ka averinao ao am-ponao indray.”
Abt: “hoforan’i.”