Apokalypsy 7:1-17

  • Anjely efatra nitazona ny rivotra efatry ny tany (1-3)

  • 144 000 no voaisy tombo-kase (4-8)

  • Vahoaka be manao akanjo fotsy lava (9-17)

7  Taorian’izany, dia nahita anjely efatra nijoro teo amin’ny vazan-tany efatra aho. Nitazona mafy ny rivotra efatry ny tany izy ireo, mba tsy hisy rivotra hitsoka eny amin’ny tany na eny amin’ny ranomasina na eny amin’ny hazo.  Nahita anjely anankiray niakatra avy any amin’ny fiposahan’ny masoandro* koa aho. Nitazona ny tombo-kasen’ilay Andriamanitra velona izy, sady niantsoantso mafy ka niteny tamin’ireo anjely efatra nomena alalana hanimba ny tany sy ny ranomasina,  hoe: “Aza simbana ny tany na ny ranomasina na ny hazo, raha tsy efa avy nasianay tombo-kase+ ny handrin’ny mpanompon’Andriamanitsika.”+  Ary reko ny isan’ny olona voaisy tombo-kase, dia 144 000.+ Voaisy tombo-kase avy tamin’ny foko rehetra teo amin’ny zanak’Israely+ izy ireo. Ireto avy izany:  Ny avy tamin’ny fokon’i Joda dia 12 000 no voaisy tombo-kase;ny avy tamin’ny fokon’i Robena, 12 000;ny avy tamin’ny fokon’i Gada, 12 000;  ny avy tamin’ny fokon’i Asera, 12 000;ny avy tamin’ny fokon’i Naftaly, 12 000;ny avy tamin’ny fokon’i Manase,+ 12 000;  ny avy tamin’ny fokon’i Simeona, 12 000;ny avy tamin’ny fokon’i Levy, 12 000;ny avy tamin’ny fokon’i Isakara, 12 000;  ny avy tamin’ny fokon’i Zebolona, 12 000;ny avy tamin’ny fokon’i Josefa, 12 000;ary ny avy tamin’ny fokon’i Benjamina dia 12 000 no voaisy tombo-kase.  Taorian’izany, dia hitako fa ireo nisy vahoaka be tsy hita isa, avy tamin’ny firenena sy foko sy firazanana ary fiteny* rehetra.+ Nitsangana teo anoloan’ny seza fiandrianana sy teo anatrehan’ny Zanak’ondry izy ireo sady nanao akanjo fotsy lava,+ ary nisy sampana palmie teny an-tanany.+ 10  Dia niantsoantso mafy tsy an-kijanona izy ireo hoe: “Avy amin’ilay Andriamanitsika mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianana,+ sy avy amin’ny Zanak’ondry,+ no ahazoanay famonjena!” 11  Nijoro nanodidina ny seza fiandrianana sy ny anti-panahy+ ary ny zavamananaina efatra ny anjely rehetra, ka niankohoka teo anoloan’ny seza fiandrianana sady nivavaka tamin’Andriamanitra, 12  hoe: “Amena! Ho an’Andriamanitsika mandrakizay mandrakizay anie ny dera, ny voninahitra, ny fahendrena, ny fisaorana, ny haja, ny hery, ary ny tanjaka!+ Amena.” 13  Dia hoy ny anti-panahy iray tamiko: “Fa iza ireo manao akanjo fotsy lava ireo,+ ary avy aiza izy ireo?” 14  Tonga dia namaly azy aho hoe: “Ianao, tompoko, no mahalala.” Dia hoy izy tamiko: “Ireo no avy tamin’ny fahoriana lehibe,+ ary nosasany sy nofotsiany tamin’ny ran’ny Zanak’ondry+ ny akanjony. 15  Izany no mahatonga azy ireo hijoro eo anoloan’ny seza fiandrianan’Andriamanitra. Manao fanompoana masina ho an’Andriamanitra andro aman’alina ao amin’ny tempoliny izy ireo. Ary hamelatra ny tranolainy eo ambonin’izy ireo+ Ilay mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianana.+ 16  Tsy mba ho noana na hangetaheta intsony ireo, ary tsy hamely azy ny masoandro na ny hafanana mandoro.+ 17  Hiandry azy ireo hoatran’ny ataon’ny mpiandry ondry+ mantsy ilay Zanak’ondry+ eo akaikin’ny* seza fiandrianana, dia hitarika azy ireo ho any amin’ny loharanon’ny ranon’aina.+ Ary hofafan’Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin’ny mason’izy ireo.”+

Fanamarihana

Na: “avy any atsinanana.”
Abt: “lela.”
Na: “eo afovoan’ny.”