Apokalypsy 14:1-20

  • Ny Zanak’ondry sy ny 144 000 (1-5)

  • Hafatra avy tamin’ny anjely telo (6-12)

    • Anjely teny afovoan’ny lanitra nitondra vaovao tsara (6, 7)

  • Sambatra izay maty ao amin’ny Tompo (13)

  • Fijinjana roa teto an-tany (14-20)

14  Avy eo dia hitako ny Zanak’ondry+ nitsangana teo amin’ny Tendrombohitra Ziona.+ Nisy 144 000+ niaraka taminy, ary nisoratra teo amin’ny handrin’izy ireo ny anaran’ny Zanak’ondry sy ny anaran’ny Rainy.+  Naheno feo avy any an-danitra aho, hoatran’ny feona rano be sy feona kotroka mafy. Ilay feo henoko dia mitovy amin’ny feon’ny mpihira izay mampiaraka ny hirany amin’ny harpa tendreny.  Ary nihira toa hira vaovao+ izy ireo, teo anoloan’ny seza fiandrianana sy teo anatrehan’ny zavamananaina efatra+ sy ny anti-panahy.+ Tsy nisy nahay an’ilay hira, afa-tsy ny 144 000,+ izay novidina avy teto an-tany.  Izy ireo no tsy nandoto ny tenany tamin’ny vehivavy, fa virjiny+ izy ireo raha ny marina. Izy ireo no nanaraka foana ny Zanak’ondry na taiza na taiza nalehany.+ Novidina+ avy teo amin’ny olombelona ireo mba hatao voaloham-bokatra+ ho an’Andriamanitra sy ny Zanak’ondry.  Tsy mba namitaka izy ireo, sady tsy nisy tsiny.+  Nahita anjely anankiray nanidina teny afovoan’ny lanitra* aho. Nitondra vaovao tsara izy, dia vaovao tsara mandrakizay hotorina amin’ny mponina eto an-tany, amin’ny firenena sy foko sy olona samy hafa fiteny* ary vahoaka rehetra.+  Niteny mafy izy hoe: “Matahora an’Andriamanitra dia omeo voninahitra izy, satria tonga ny ora fitsarany.+ Dia mivavaha amin’Ilay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina+ ary ny loharano.”  Dia tonga ny anjely faharoa avy eo, niteny hoe: “Nianjera, nianjera+ i Babylona Lehibe,+ ilay nampisotro divay ny firenena rehetra. Izany divay izany dia ny faniriany mafy hijangajanga!”*+  Tonga ny anjely fahatelo avy eo, niantsoantso mafy hoe: “Raha misy mivavaka amin’ny bibidia+ sy ny sariny ka mandray marika eo amin’ny handriny na eo amin’ny tanany,+ 10  dia hisotro amin’ny divain’Andriamanitra koa izy, izany hoe ny fahatezeran’Andriamanitra.+ Araraka tsy mitampoka ao anatin’ny kaopin’ny fahatezeran’Andriamanitra izany divay izany. Dia hampijalina amin’ny afo sy solifara+ eo imason’ny anjely masina sy ny Zanak’ondry izy. 11  Ary hiakatra mandrakizay mandrakizay+ ny setroky ny afo ampijaliana an’ireo. Tsy hitsahatra mihitsy na andro na alina ny fijalian’ireo mivavaka amin’ny bibidia sy ny sariny ary izay mandray an’ilay mariky ny anarany.+ 12  Eto no mila miaritra ny olona masina,+ dia izay mankatò ny didin’Andriamanitra sy mino+ an’i Jesosy foana.”* 13  Ary naheno feo avy any an-danitra aho hoe: “Soraty izao: Sambatra izay maty ao amin’ny Tompo+ manomboka izao. Eny, hoy ny fanahy, aleo izy hitsahatra amin’ny asa mafy nataony, fa manaraka azy eny foana ny zavatra tsara nataony.” 14  Avy eo aho dia nahita rahona fotsy, ary nisy hoatran’ny zanak’olona+ nipetraka teo ambonin’ilay izy. Nanao satroboninahitra volamena izy teo amin’ny lohany, ary nisy antsy fijinjana maranitra teny an-tanany. 15  Nisy anjely hafa koa nivoaka avy tao amin’ny toerana masin’ny tempoly, niantsoantso mafy sady niteny tamin’ilay nipetraka teo ambonin’ny rahona hoe: “Jinjao amin’ny antsy fijinjanao ny vokatra, satria efa tonga ny ora fijinjana, fa efa masaka tsara ny vokatry ny tany.”+ 16  Dia nijinja ny tany tamin’ny antsy fijinjany ilay nipetraka teo ambonin’ny rahona, ka voajinja ny tany. 17  Nisy anjely hafa koa nivoaka avy tao amin’ny toerana masin’ny tempoly any an-danitra, ary nanana antsy fijinjana maranitra koa izy. 18  Mbola nisy anjely hafa koa nivoaka avy teo amin’ny alitara, ary nanana fahefana tamin’ny afo izy. Niantsoantso mafy izy sady niteny tamin’ilay nanana antsy fijinjana maranitra hoe: “Ampiasao ny antsy fijinjanao dia angony ny voaloboky ny tany, satria efa masaka ny voalobony.”+ 19  Dia nijinja ny tany tamin’ny antsy fijinjany ilay anjely sady nanangona ny voaloboky ny tany, ka nanipy an’ireny tao anaty famiazam-boaloboka lehibe, izany hoe ny fahatezeran’Andriamanitra.+ 20  Nohitsakitsahina tany ivelan’ny tanàna ny voaloboka tao anatin’ilay famiazana, ka nisy ra nivoaka avy tao. Ary tafakatra hatreo amin’ny lamboridin-tsoavaly ny ra sady tonga hatrany amin’ny 1 600 stadio.*

Fanamarihana

Na: “teny amin’ny habakabaka; teny ambony.”
Abt: “lela.”
Na: “dia ny divain’ny fahatezeran’ny fijangajangany.” Jereo F.T. “Fijangajangana.”
Na: “mifikitra amin’ny finoana an’i Jesosy.”
296 km eo ho eo. 1 stadio = 185 m. Jereo F.F. B14.