Asan’ny Apostoly 9:1-43

  • Saoly teny an-dalana ho any Damaskosy (1-9)

  • Nirahina hanampy an’i Saoly i Ananiasy (10-19a)

  • Nitory momba an’i Jesosy tany Damaskosy i Saoly (19b-25)

  • Nitsidika an’i Jerosalema i Saoly (26-31)

  • Nanasitrana an’i Enea i Petera (32-35)

  • Natsangana tamin’ny maty i Dorkasy, vehivavy nalala-tanana (36-43)

9  Mbola nandrahona sy nitady handripaka ny mpianatry ny Tompo ihany anefa i Saoly.+ Nankany amin’ny mpisoronabe àry izy,  dia nangataka taratasy mba haseho amin’ireo synagoga any Damaskosy. Amin’izay dia ho azony entina mifatotra hankany Jerosalema izay hitany manaraka Ny Lalana,*+ na lahy izany na vavy.  Raha mbola teny an-dalana izy ary efa akaiky an’i Damaskosy, dia nisy hazavana tampoka avy any an-danitra nanjelanjelatra nanodidina azy.+  Dia nianjera tamin’ny tany izy, ary naheno feo nilaza taminy hoe: “Saoly, Saoly, fa maninona ianao no manenjika ahy?”  Ary nanontany i Saoly hoe: “Iza moa ianao, tompoko?” Dia hoy izy: “Izaho no Jesosy,+ ilay enjehinao.+  Fa mitsangàna, ary mankanesa ao an-tanàna, dia holazaina aminao izay tokony hataonao.”  Ireo lehilahy niara-dia taminy kosa nijoro teo tsy nahateny. Naheno feo ihany izy ireo, saingy tsy nahita na iza na iza.+  Dia niarina avy teo amin’ny tany i Saoly. Tsy nahita na inona na inona anefa izy, na dia nisokatra aza ny masony. Koa notantanan’izy ireo izy, ary nentiny nankao Damaskosy.  Ary tsy nahita mihitsy izy+ nandritra ny telo andro, sady tsy nihinana na nisotro. 10  Nisy mpianatra atao hoe Ananiasy+ tao Damaskosy. Ary hoy ny Tompo taminy tao amin’ny fahitana: “Ananiasy!” Dia hoy izy: “Intỳ aho, Tompo ô!” 11  Ary hoy ny Tompo: “Mitsangàna dia mankanesa any amin’ilay lalana atao hoe Imahitsy. Ary tadiavo ao an-tranon’i Jodasy ilay lehilahy atao hoe Saoly, avy any Tarsosy.+ Eo am-pivavahana mihitsy izy izao. 12  Hitany tao amin’ny fahitana ny lehilahy atao hoe Ananiasy, niditra dia nametra-tanana taminy, amin’izay hahita indray ny masony.”+ 13  Fa hoy i Ananiasy: “Tompo ô, be dia be ny olona henoko niresaka momba an’izany lehilahy izany, sy ny zava-dratsy rehetra nataony tamin’ny olonao masina tany Jerosalema. 14  Ary eto izy izao, satria nahazo fahefana tamin’ny lehiben’ny mpisorona mba hisambotra* an’izay rehetra miantso ny anaranao.”+ 15  Hoy anefa ny Tompo taminy: “Mandehana, fa fanaka nofidiko+ izany lehilahy izany, mba hitondra ny anarako any amin’ny hafa firenena+ sy ny mpanjaka+ ary ny zanak’Israely. 16  Fa hasehoko azy tsara hoe be dia be ny zavatra tsy maintsy hiaretany noho ny anarako.”+ 17  Koa lasa i Ananiasy ary niditra tao amin’ilay trano, dia nametra-tanana taminy sady niteny hoe: “Saoly, ry rahalahiko, naniraka ahy i Jesosy Tompo, ilay niseho taminao teny amin’ilay lalana nandehananao nankatỳ, mba hahita indray ny masonao ary ho feno fanahy masina ianao.”+ 18  Tonga dia nisy zavatra hoatran’ny kiran-trondro nilatsaka avy tamin’ny masony, ka nahita indray izy. Nitsangana izy avy eo, ary natao batisa. 19  Dia nihinan-kanina izy ka nihanatanjaka. Nijanona niaraka tamin’ireo mpianatra tao Damaskosy izy,+ nandritra ny andro vitsivitsy. 20  Ary tonga dia nitory momba an’i Jesosy tany amin’ny synagoga izy, ka nilaza fa Zanak’Andriamanitra i Jesosy. 21  Gaga be anefa izay rehetra naheno azy, ka niteny hoe: “Ka tsy io ve ilay nampitondra faisana an’ireo niantso an’izany anarana izany+ tany Jerosalema e? Ary tsy ny hisambotra sy hitondra azy ireo* any amin’ny lehiben’ny mpisorona+ ve no ahatongavany eto?” 22  Fa vao mainka kosa i Saoly nahazo hery, ka very hevitra ny Jiosy nipetraka tao Damaskosy, rehefa nanome porofo marim-pototra izy hoe i Jesosy no Kristy.+ 23  Rehefa afaka andro maromaro, dia niray tetika ny Jiosy hoe hamono azy.+ 24  Nanjary fantatr’i Saoly anefa ny tetik’izy ireo. Nambenan’izy ireo tsara andro aman’alina koa ireo vavahadin’ny tanàna, mba hahafahany hamono azy. 25  Koa nalain’ny mpianany izy ary nataony tao anaty sobika, dia nampidininy avy teny am-baravarankelin’ny manda,+ tamin’ny alina. 26  Vao tonga tany Jerosalema izy,+ dia niezaka hiaraka tamin’ny mpianatra. Natahotra azy anefa ny rehetra, satria tsy nino hoe efa lasa mpianatra izy. 27  Koa nanampy azy i Barnabasy+ ary nitondra azy tany amin’ireo apostoly. Ary notantarainy tamin’izy ireo tamin’ny an-tsipiriany ny nahitan’i Saoly ny Tompo teny an-dalana,+ sy ny niresahan’ny Tompo taminy, ary ny nahasahian’i Saoly nitory tamin’ny anaran’i Jesosy tany Damaskosy.+ 28  Nijanona niaraka tamin’izy ireo àry i Saoly, ka nivezivezy malalaka* tao Jerosalema ary sahy nitory tamin’ny anaran’ny Tompo. 29  Niresaka sy niady hevitra tamin’ny Jiosy miteny grika koa izy, saingy notadiavin’izy ireo hovonoina.+ 30  Rehefa fantatr’ireo rahalahy izany, dia nentiny nidina tany Kaisaria izy, ka nalefany tany Tarsosy.+ 31  Ary nilamina ny fiangonana eran’i Jodia sy Galilia ary Samaria+ satria tsy nisy nanohitra, ka lasa nihanatanjaka. Natahotra an’i Jehovah* sy nampaherezin’ny fanahy masina+ koa ny fiangonana, ka tsy nitsaha-nitombo. 32  Nitety an’ilay faritra manontolo i Petera, ka nidina tany amin’ireo olona masina nipetraka tao Lyda+ koa. 33  Nahita lehilahy atao hoe Enea izy tao. Efa valo taona izy io no nandry teo am-pandrianany satria nalemy. 34  Ary hoy i Petera taminy: “Enea, manasitrana anao i Jesosy Kristy.+ Mitsangàna ary amboary ny fandriananao.”+ Dia nitsangana avy hatrany izy. 35  Rehefa nahita azy ny mponina rehetra tao Lyda sy tao amin’ny Lemak’i Sarôna, dia niova ka lasa nanaiky ny Tompo. 36  Ary tao Jopa, dia nisy mpianatra atao hoe Tabita, izany hoe “Dorkasy”* raha adika. Nanao asa soa be dia be izy sady nanome zavatra maro hiantrana ny mahantra. 37  Narary anefa izy tamin’izany andro izany, ka maty. Koa nampandroin’izy ireo ny fatiny ary napetrany tao amin’ny efitra iray tao ambony rihana. 38  Tany akaikin’i Jopa no nisy an’i Lyda, ka rehefa henon’ny mpianatra fa tao amin’io tanàna io i Petera, dia naniraka roa lahy ho any aminy izy ireo mba hiangavy hoe: “Mba tongava haingana atỳ aminay!” 39  Dia nandeha niaraka tamin’izy roa lahy i Petera. Rehefa tonga tany izy, dia nentin’izy ireo tao amin’ilay efitra ambony rihana. Ary tonga teo aminy daholo ny vehivavy maty vady. Nitomany izy ireo sady nampiseho azy ny fitafiana sy ny akanjo lava* be dia be nozairin’i Dorkasy tamin’izy mbola velona. 40  Nasain’i Petera nivoaka daholo ny olona avy eo,+ ary nandohalika izy ka nivavaka. Dia nitodika tany amin’ilay faty izy, ka niteny hoe: “Ry Tabita, miarena!” Dia nosokafan’i Tabita ny masony, ka nipetraka izy+ raha vao nahita an’i Petera. 41  Natolotr’i Petera azy ny tanany ka natsangany izy. Ary nantsoiny ny olona masina sy ny vehivavy maty vady, dia nasehony azy ireo hoe velona izy.+ 42  Nanjary fantatry ny olona eran’i Jopa izany, ka be dia be no nino ny Tompo.+ 43  Ary nijanona andro vitsivitsy tao Jopa i Petera, tao amin’ny mpanao hoditra atao hoe Simona.+

Fanamarihana

Jereo F.T.
Abt: “hamatotra.”
Abt: “ny hitondra azy ireo mifatotra.”
Abt: “niditra sy nivoaka.”
Jereo F.F. A5.
Anarana grika ny hoe Dorkasy ary anarana aramianina ny hoe Tabita. Samy midika hoe “Gazela” ireo.
Na: “akanjo ivelany.”