Asan’ny Apostoly 7:1-60

  • Lahatenin’i Stefana teo anatrehan’ny Fitsarana Avo Jiosy (1-53)

    • Tamin’ny andron’ny loham-pianakaviana fahiny (2-16)

    • Mosesy mpitarika; Israely nanompo sampy (17-43)

    • Tsy mipetraka ao amin’ny tempoly nataon-tanana i Jehovah (44-50)

  • Notoraham-bato i Stefana (54-60)

7  Fa hoy ny mpisoronabe: “Marina ve izany?”  Dia namaly i Stefana hoe: “Ry rahalahy sy ianareo raiamandreny, henoy aho. Niseho tamin’i Abrahama razambentsika ilay Andriamanitry ny voninahitra, tamin’izy tany Mezopotamia, talohan’ny nipetrahany tany Harana.+  Ary niteny taminy Andriamanitra hoe: ‘Mialà amin’ny taninao sy ny havanao, ka mankanesa any amin’ny tany hasehoko anao.’+  Dia niala tao amin’ny tanin’ny Kaldeanina izy, ka nipetraka tany Harana. Ary rehefa maty ny rainy,+ dia nasain’Andriamanitra nifindra nankatỳ amin’ity tany onenanareo amin’izao ity izy.+  Tsy nanome azy lova teto anefa Andriamanitra, na dia tany eram-paladia aza. Nampanantena anefa Izy fa hanome an’ity tany ity ho azy sy ho an’ny taranany,+ na dia mbola tsy nanan-janaka aza izy tamin’izay.  Nilaza tamin’i Abrahama koa Andriamanitra fa ho vahiny any an-tanin’olona ny taranany. Ary hataon’ny mponina any andevo izy ireo, ka hampijaliny* 400 taona.+  ‘Dia hotsaraiko ilay firenena hanandevo azy ireo’,+ hoy Andriamanitra, ‘ary aorian’izany dia hiala any izy ireo, ka hanao fanompoana masina ho ahy eto amin’ity toerana ity.’+  “Nanao fifanekena momba ny famorana tamin’i Abrahama koa izy.+ Dia niteraka an’i Isaka i Abrahama+ ary namora azy tamin’ny andro fahavalo.+ I Isaka indray niteraka an’i* Jakoba, ary Jakoba niteraka azy 12 lahy loham-pianakaviantsika.  Dia nialona an’i Josefa+ ireo loham-pianakaviantsika ka nivarotra azy, dia nentina tany Ejipta izy.+ Nanampy azy anefa Andriamanitra,+ 10  ka namonjy azy tamin’ny fahoriany rehetra. Ary nataon’Andriamanitra izay hahazoany sitraka tamin’i Farao mpanjakan’i Ejipta, sy izay hananany fahendrena teo anatrehan’io mpanjaka io. Dia notendren’i Farao hiandraikitra an’i Ejipta sy ny tao an-tranony rehetra izy.+ 11  Nisy mosary anefa eran’i Ejipta sy Kanana, ka tena mafy ny fahoriana nanjo ny olona tany. Ary tsy nahita na inona na inona hohanina ny razambentsika.+ 12  Henon’i Jakoba anefa fa nisy sakafo* tany Ejipta, ka naniraka ny razambentsika ho any izy tamin’ny voalohany.+ 13  Rehefa nankany fanindroany izy ireo, dia nampahafantatra ny tenany tamin’ny rahalahiny i Josefa, ary lasa fantatr’i Farao ny fianakavian’i Josefa.+ 14  Koa nasain’i Josefa nalaina avy tany amin’izany toerana izany i Jakoba rainy sy ny havany rehetra,+ ka nisy 75 izy ireo tamin’ny fitambarany.+ 15  Nidina nankany Ejipta àry i Jakoba,+ dia tany izy no maty,+ ary tany koa no maty ny razambentsika.+ 16  Dia nentina tany Sekema izy ireo, ary nalevina tao amin’ilay fasana novidin’i Abrahama sekely volafotsy tamin’ny zanakalahin’i Hamora, tany Sekema.+ 17  “Rehefa nanakaiky ny fotoana hahatanterahan’ilay fampanantenana nolazain’Andriamanitra tamin’i Abrahama, dia nitombo sy nihamaro ny olona tany Ejipta. 18  Mpanjaka hafa no nitondra tany Ejipta avy eo, ary tsy nahalala an’i Josefa izy io.+ 19  Nampiasa hafetsen-dratsy izy hamelezana ny razambentsika, ka notereny hanary ny zanany vao teraka izy ireo, mba tsy ho velona ireny.+ 20  Tamin’izay no teraka i Mosesy, izay tena nahafatifaty be mihitsy,* ary nokarakaraina* tao an-tranon-drainy izy nandritra ny telo volana.+ 21  Rehefa nariana anefa izy,+ dia nalain’ny zanakavavin’i Farao ary notezainy toy ny zanany naterany.+ 22  Koa nampianarina ny fahendrena rehetra nananan’ny Ejipsianina i Mosesy, ary tena nisy lanjany ny zavatra nolazainy sady nahavita zavatra niavaka* izy.+ 23  “Rehefa feno 40 taona izy, dia nanapa-kevitra* hitsidika* ny rahalahiny, izany hoe ny zanak’Israely.+ 24  Raha vao hitany hoe nampiharana ny tsy rariny ny iray tamin’izy ireo, dia niaro an’ilay nampijalina izy ary namaly faty ka namono ho faty an’ilay Ejipsianina. 25  Nieritreritra izy fa ho takatry ny rahalahiny hoe izy no nampiasain’Andriamanitra hamonjy* azy ireo, kanjo tsy takatr’izy ireo izany. 26  Ary nankany amin’izy ireo izy ny ampitson’iny, ka nahita roa lahy niady. Dia nanandrana nampihavana azy roa lahy izy, ka niteny hoe: ‘Ô ry izy roa lahy a, mpirahalahy ange ianareo e! Koa maninona ianareo no miady hoatr’izao?’ 27  Fa natosik’ilay namely an’ilay namany izy, sady noteneniny hoe: ‘Iza no nanendry an’ialahy ho mpitondra sy mpitsara anay? 28  Tadiavin’ialahy hovonoina hoatran’ny namonoan’ialahy an’ilay Ejipsianina omaly koa angaha aho?’ 29  Dia nandositra i Mosesy rehefa naheno an’izany, ka lasa vahiny nipetraka tany Midianina, ary niteraka roa lahy+ izy tany. 30  “Rehefa afaka 40 taona, dia nisy anjely niseho taminy tao anaty lelafo teo amin’ny voarointsilo nirehitra, tany amin’ilay tany efitra akaikin’ny Tendrombohitra Sinay.+ 31  Gaga i Mosesy rehefa nahita an’izany. Rehefa nanatona mba handinika akaiky an’izany anefa izy, dia henony i Jehovah* niteny hoe: 32  ‘Izaho no Andriamanitry ny razambenao, ilay Andriamanitr’i Abrahama sy Isaka ary Jakoba.’+ Dia tora-kovitra i Mosesy, ka tsy sahy nandinika akaiky kokoa. 33  Ary hoy i Jehovah:* ‘Esory ny kapanao, fa tany masina io ijoroanao io. 34  Efa hitako tokoa ny fampijaliana ny vahoakako any Ejipta, ary efa henoko ny fitarainany+ ka nidina hamonjy azy ireo aho. Koa izao àry: Hirahiko ho any Ejipta ianao.’ 35  Izany Mosesy izany ilay nolavin’izy ireo sy nataony hoe: ‘Iza no nanendry an’ialahy ho mpitondra sy mpitsara anay?’+ Izy ihany anefa no nirahin’Andriamanitra+ ho mpitondra sady mpanafaka, ary tamin’ny alalan’ilay anjely niseho taminy tao amin’ny voarointsilo no nanaovany an’izany. 36  Izany lehilahy izany no nitondra azy ireo niala+ tany Ejipta,+ sady nanao fahagagana* sy famantarana maro tany, sy teo amin’ny Ranomasina Mena,+ ary tany an-tany efitra nandritra ny 40 taona.+ 37  “Izany Mosesy izany ilay nilaza tamin’ny zanak’Israely hoe: ‘Hanendry mpaminany ho anareo Andriamanitra, dia mpaminany hoatr’ahy, avy eo amin’ny rahalahinareo.’+ 38  Izy ilay teo amin’ny fiangonana tany an-tany efitra niaraka tamin’ilay anjely+ niresaka taminy+ tany amin’ny Tendrombohitra Sinay, sy niaraka tamin’ny razambentsika. Ary izy no nandray ny teny masina sady velona, mba homena antsika.+ 39  Tsy nety nankatò azy anefa ny razambentsika fa nanilikilika azy,+ ary te hiverina tany Ejipta izy ireo tao am-pony,+ 40  ka niteny tamin’i Arona hoe: ‘Manamboara andriamanitra ho antsika hitarika antsika. Fa tsy fantatra mihitsy izay nanjo an’ilay Mosesy nitondra antsika niala tany Ejipta iny.’+ 41  Nanamboatra zanak’omby àry izy ireo tamin’izany andro izany, ka nanao sorona ho an’io sampy io sady nifalifaly nankalaza ny asan’ny tanany.+ 42  Koa niala tamin’izy ireo Andriamanitra, dia namela azy ireo hanao fanompoana masina ho an’ireo zavatra eny amin’ny lanitra,+ araka ny voasoratra ao amin’ny bokin’ny Mpaminany hoe: ‘Izaho angaha moa no nanoloranareo fanatitra sy sorona nandritra ny 40 taona tany an-tany efitra, ry taranak’Israely? 43  Tsy izaho, fa ny tranolain’i Moloka+ sy ilay kintana andriamanitra atao hoe Refana izay nentinareo, dia ireo sarivongana nataonareo hivavahana. Koa hataoko sesitany lavitra an’i Babylona ianareo.’+ 44  “Nanana ny tranolain’ny vavolombelona ny razambentsika tany an-tany efitra. Nasain’Andriamanitra nanao azy io mantsy i Mosesy, araka ny modely nasehony taminy.+ 45  Ary nolovan’ny razambentsika ilay tranolay, ka nampidiriny tao amin’ny tanin’ireo firenena+ noroahin’Andriamanitra hiala teo anatrehan’ny razambentsika.+ Nampiditra azy io tany izy ireo, niaraka tamin’i Josoa, ka tao foana ilay izy mandra-pahatongan’ny andron’i Davida. 46  Ary nahazo sitraka teo imason’Andriamanitra i Davida, ka nangataka mba homena voninahitra hanorina fonenana ho an’ilay Andriamanitr’i Jakoba.+ 47  I Solomona anefa no nanorina trano ho Azy.+ 48  Tsy mipetraka ao amin’ny trano nataon-tanana+ anefa ilay Avo Indrindra, araka ny nolazain’ny mpaminany hoe: 49  ‘Ny lanitra no seza fiandrianako,+ ary ny tany no fitoeran-tongotro.+ Koa trano hoatran’ny ahoana no hataonareo ho ahy?, hoy i Jehovah.* Ary toerana hoatran’ny ahoana no azoko ialana sasatra? 50  Tsy ny tanako ve no nanao an’ireny zavatra rehetra ireny?’+ 51  “Ry olona mafy loha, sady tsy voafora fo sy sofina! Manohitra ny fanahy masina foana ianareo. Ary toy ny nataon’ny razambenareo ihany no ataonareo.+ 52  Iza moa no mpaminany tsy nenjehin’ny razambenareo?+ Novonoiny mihitsy aza ireo nanambara mialoha fa ho avy ilay marina.+ Ary ianareo indray izao no lasa mpamadika sy mpamono azy,+ 53  dia ianareo izay nandray ny Lalàna nampitain’ny anjely,+ nefa tsy nankatò an’izany.” 54  Ary nisafoaka* izy ireo rehefa nandre an’izany, ka nihidy vazana taminy. 55  Feno fanahy masina kosa i Stefana, ka nibanjina ny lanitra dia nahita ny voninahitr’Andriamanitra sady nahita an’i Jesosy nijoro teo ankavanan’Andriamanitra.+ 56  Dia hoy izy: “Io fa hitako misokatra ny lanitra, ary ny Zanak’olona+ mijoro eo ankavanan’Andriamanitra.”+ 57  Koa niantsoantso faran’izay mafy ny olona sady nanampin-tsofina, ka indray nirohotra nankeo aminy. 58  Dia nandroaka azy tany ivelan’ny tanàna izy ireo, ka nitora-bato azy.+ Ary nametraka ny akanjony ivelany teo an-tongotry ny tovolahy atao hoe Saoly+ ireo vavolombelona+ niampanga azy. 59  Rehefa nitora-bato an’i Stefana izy ireo, dia nitalaho i Stefana hoe: “Jesosy Tompo ô, raiso ny aiko.” 60  Dia nandohalika izy ka niantso mafy hoe: “Jehovah* ô, aza atao ho helony izao!”+ Rehefa avy nilaza an’izany izy, dia nodimandry.*

Fanamarihana

Na: “hampahoriny.”
Na mety hoe: “nanao toy izany tamin’i.”
Na: “varimbazaha.”
Na: “nahafatifaty teo imason’Andriamanitra.”
Na: “notezaina.”
Na: “ary nahery tamin’ny teniny sy ny nataony.”
Na: “nitsiry tao am-pony ny faniriana.”
Na: “hijery hoe nanao ahoana.”
Na: “hoe ny tanany no namonjen’Andriamanitra.”
Jereo F.F. A5.
Jereo F.F. A5.
Na: “fambara.”
Jereo F.F. A5.
Na: “tezitra be tao am-pony.”
Jereo F.F. A5.
Abt: “natory (ao amin’ny fahafatesana).”