Asan’ny Apostoly 5:1-42

  • Ananiasy sy Safira (1-11)

  • Nanao famantarana be dia be ny apostoly (12-16)

  • Natao am-ponja dia nafahana (17-21a)

  • Nentina teo anatrehan’ny Fitsarana Avo Jiosy indray (21b-32)

    • ‘Andriamanitra no ankatoavina, fa tsy olona’ (29)

  • Torohevitr’i Gamaliela (33-40)

  • Nitory isan-trano (41, 42)

5  Nivarotra ny taniny koa ny lehilahy atao hoe Ananiasy, sy Safira vadiny.  Nisy notazoniny mangingina anefa ny vidiny, ary fantatry ny vadiny izany. Ampahany ihany no nentiny ka napetrany teo an-tongotry ny apostoly.+  Fa hoy i Petera: “Ry Ananiasy, nahoana ianao no nataon’i Satana sahy nandainga+ tamin’ny fanahy masina,+ ka notazoninao mangingina ny ampahany tamin’ny vidin’ilay tany?  Angaha moa tsy anao ihany ilay tany, tamin’ilay izy mbola tsy namidy? Ary rehefa namidy ilay izy, tsy anao ihany ve ny vola vidiny, ka azonao ampiasaina amin’izay itiavanao azy? Maninona ianao no nieritreritra hanao an’izao zavatra izao tao am-ponao tao? Tsy olona no nandainganao, fa Andriamanitra.”  Dia niankarapoka i Ananiasy rehefa naheno an’izany, ka maty. Ary nihorohoro izay rehetra naheno an’izany zava-nitranga izany.  Nitsangana ny tovolahy maromaro avy eo dia nofonosiny lamba ny faty, ka nentiny ary naleviny.  Rehefa afaka adiny telo teo ho eo, dia tonga koa ny vadiny nefa tsy nahalala an’izay nitranga.  Dia hoy i Petera taminy: “Hono ho’aho, izay ve no vidiny nivarotanareo an’ilay tany?” Ary hoy izy: “Ie, izay!”  Hoy àry i Petera taminy: “Nahoana ianareo mivady no niray tsikombakomba hamitaka ny fanahin’i Jehovah?* Efa eo am-baravarana izao ny tongotr’ireo nandevina ny vadinao, ary hitondra anao hivoaka koa ry zareo.” 10  Tonga dia niankarapoka teo an-tongotr’i Petera izy, ka maty. Rehefa niditra ireo tovolahy, dia nahita azy efa maty, ka nitondra azy niala teo sy nandevina azy teo akaikin’ny vadiny. 11  Dia nihorohoro ny fiangonana manontolo sy izay rehetra nandre an’izany zava-nitranga izany. 12  Mbola nanao famantarana sy fahagagana* maro teo amin’ny vahoaka koa ny apostoly.+ Ary niara-nivory foana teo amin’ny Lala-mitafon’i Solomona+ izy rehetra. 13  Marina fa tsy nisy olon-kafa sahy niandany tamin’izy ireo, kanefa niresaka zavatra tsara momba azy ireo ihany ny vahoaka. 14  Ankoatra izany, dia niampy foana ny isan’ireo nino ny Tompo, ary be dia be izy ireny, na lahy na vavy.+ 15  Nentin’ny olona teny an-dalambe mihitsy aza ny marary ka napetrany teny, teo ambony farafara kely na tsihy. Amin’izay mba azon’ny alok’i Petera ny sasany amin’izy ireo, fara faharatsiny, rehefa mandalo izy.+ 16  Nisy vahoaka be koa tonga foana avy tany amin’ireo tanàna manodidina an’i Jerosalema. Nitondra marary sy olona nampijalin’ny fanahy maloto izy ireo, ary sitrana daholo izy rehetra. 17  Velom-pialonana anefa ny mpisoronabe sy ny mpomba azy rehetra, izay anisan’ny sektan’ny Sadoseo. Nitsangana àry izy ireo, 18  ka nosamboriny ny apostoly ary nataony tao amin’ny fonjam-panjakana.+ 19  Nosokafan’ny anjelin’i Jehovah* anefa ny varavaran’ny fonja+ ny alin’iny, ka navoakany izy ireo. Ary hoy ilay anjely tamin’izy ireo: 20  “Mandehana mijoro ao amin’ny tempoly, ary torio foana amin’ny olona ny teny rehetra momba an’izany fiainana izany.” 21  Rehefa naheno an’izany ny apostoly, dia niditra vao mangiran-dratsy tao amin’ny tempoly, ka nampianatra. Ary tonga ny mpisoronabe sy izay niaraka taminy, ka novorin’izy ireo ny Fitsarana Avo Jiosy sy ny anti-panahy rehetra teo amin’ny zanak’Israely. Dia naniraka olona haka an’ireo apostoly tany am-ponja izy ireo, mba hoentina eo anatrehany. 22  Rehefa tonga tany anefa ireo mpiambina, dia tsy nahita azy ireo tao am-ponja. Niverina àry izy ireo mba hilaza an’izay nitranga. 23  Hoy izy ireo: “Hitanay nihidy mafy tsara ny fonja, ary nijoro teo am-baravarana ireo mpiambina, kanjo rehefa nosokafana ilay izy, dia tsy nahita olona tao izahay.” 24  Rehefa naheno an’izany ny lehiben’ny mpiambina ny tempoly sy ireo lehiben’ny mpisorona, dia samy sahiran-tsaina hoe inona no ho vokatr’izany. 25  Nisy olona tonga nilaza tamin’izy ireo anefa hoe: “Ao amin’ny tempoly ireo lehilahy nogadrainareo! Mijoro sy mampianatra ao ry zareo!” 26  Dia nandeha naka an’ireo apostoly ny lehiben’ny mpiambina sy ireo olona teo ambany fahefany. Tsy nampiasa herisetra anefa izy ireo, satria natahotra sao hotorahan’ny vahoaka vato.+ 27  Koa nentiny ireo apostoly, ka nasainy nijoro teo anatrehan’ny Fitsarana Avo Jiosy. Dia namotopototra azy ireo ny mpisoronabe, 28  ary niteny hoe: “Efa noraranay mafy ianareo hoe aza mampianatra intsony amin’izany anarana izany,+ nefa jereo fa nofenoinareo ny fampianaranareo i Jerosalema. Ary tapa-kevitra ianareo ny hanao anay ho tompon’andraikitra amin’ny fahafatesan’iny lehilahy iny.”*+ 29  Fa namaly i Petera sy ny apostoly hafa hoe: “Andriamanitra no mpitondra anay ka izy no tsy maintsy ankatoavinay, fa tsy olona.+ 30  Efa natsangan’ilay Andriamanitry ny razambentsika tamin’ny maty i Jesosy, izay novonoinareo ka nahantonareo teo amin’ny tsato-kazo.*+ 31  Nasandratr’Andriamanitra ho eo ankavanany+ anefa izy, ka lasa Mpitarika Lehibe Indrindra+ sy Mpamonjy,+ mba hahafahan’ny Israely hibebaka sy hahazo famelan-keloka.+ 32  Vavolombelon’izany izahay,+ ary koa ny fanahy masina,+ izay omen’Andriamanitra an’izay manaiky azy ho mpitondra sy mankatò azy.” 33  Nisafoaka izy ireo rehefa nandre an’izany, ka te hamono azy ireo ho faty. 34  Nitsangana teo anatrehan’ny Fitsarana Avo Jiosy anefa ny Fariseo iray atao hoe Gamaliela.+ Mpampianatra ny Lalàna izy ary nohajain’ny vahoaka rehetra. Nasainy navoaka vetivety aloha ny apostoly. 35  Dia hoy izy: “Ry lehilahy israelita, tandremo tsara izay eritreretinareo hatao amin’ireo lehilahy ireo. 36  Nisy fotoana, ohatra, nisy an’i Teodasy izay nihevitra ny tenany ho tsy misy hoatr’azy. Lehilahy 400 teo ho eo no lasa mpomba azy. Novonoina anefa izy, ary niparitaka daholo ny mpanara-dia azy ka tsy hita intsony. 37  Ary taorian’i Teodasy, dia nisy an’i Jodasy avy any Galilia, tamin’ny fotoanan’ny fanisam-bahoaka, ary nitaona olona hanaraka azy izy. Maty koa anefa izy, ka niparitaka daholo ny mpanara-dia azy. 38  Koa eo anoloan’izao zava-mitranga izao, dia izao no teniko aminareo: Aza manelingelina an’ireo lehilahy ireo, fa avelao izy. Raha avy amin’olombelona mantsy io zavatra tian’izy ireo hatao io na io asa io, dia ho rava. 39  Fa raha avy amin’Andriamanitra kosa io, dia tsy ho vitanareo ny handrava azy.+ Sao dia ho lasa mpiady amin’Andriamanitra ianareo.”+ 40  Narahin’izy ireo àry ny torohevitr’i Gamaliela, ka nampanantsoiny ny apostoly. Ary nokaravasiny*+ sy norarany tsy hiteny amin’ny anaran’i Jesosy intsony izy ireo, dia navelany handeha. 41  Koa niala teo anatrehan’ny Fitsarana Avo Jiosy izy ireo, sady faly+ satria natao mendrika ny ho afa-baraka noho izany anarana izany. 42  Ary tsy nitsahatra nampianatra sy nitory ny vaovao tsara momba an’i Kristy, izany hoe i Jesosy,+ izy ireo isan’andro. Nanao an’izany izy ireo, na tao amin’ny tempoly na isan-trano.+

Fanamarihana

Jereo F.F. A5.
Na: “fambara.”
Jereo F.F. A5.
Na: “amin’ny ran’iny lehilahy iny.”
Na: “hazo.”
Na: “nokapohiny.”