Asan’ny Apostoly 20:1-38

  • Paoly tany Makedonia sy Gresy (1-6)

  • Eotyka natsangana tamin’ny maty tany Troasy (7-12)

  • Avy tany Troasy dia nankany Mileto (13-16)

  • Nihaona tamin’ny anti-panahy tany Efesosy i Paoly (17-38)

    • Nampianatra isan-trano (20)

    • “Mahasambatra kokoa ny manome” (35)

20  Rehefa nitsahatra ilay savorovoro, dia nampaka ny mpianatra i Paoly. Nankahery azy ireo izy sady nanao veloma, ary avy eo nankany Makedonia.  Nitety faritra maro tany izy ka nankahery be* an’ireo mpianatra. Ary tonga tany Gresy izy,  dia nijanona telo volana tany. Nisy Jiosy nitetika ny hamono azy+ anefa rehefa haka sambo ho any Syria izy. Nanapa-kevitra àry izy hoe hiverina hamakivaky an’i Makedonia.  Niaraka taminy i Sopatera zanak’i Pyro avy any Beria, Aristarko+ sy Sekondo izay samy avy any Tesalonika, Gaio avy any Derbe, Timoty,+ ary Tykiko+ sy Trofimo+ izay samy avy any amin’ny faritanin’i Azia.  Nandeha talohanay izy ireo, ka niandry anay tany Troasy.  Izahay kosa nandeha sambo avy tany Filipy, taorian’ny andro fihinanana ny Mofo Tsy Misy Lalivay.+ Dia tonga tany amin’izy ireo tany Troasy izahay rehefa afaka dimy andro, ary nijanona fito andro tany.  Nivory izahay mba hiara-misakafo ny andro voalohany tamin’ny herinandro. Ary nandaha-teny tamin’izy ireo i Paoly, satria handeha izy ny ampitson’iny. Naharitra hatramin’ny misasakalina ny lahateniny.  Ary nisy jiro maro nanazava an’ilay efitra ambony rihana nivorianay.  Nisy tovolahy atao hoe Eotyka nipetraka teo am-baravarankely, ary resin-tory izy raha mbola nanao lahateny i Paoly. Natory be mihitsy izy, ka nianjera avy teny amin’ny rihana faharoa. Rehefa narenina izy, dia hita fa maty. 10  Nidina anefa i Paoly ka niantoraka teo aminy ary namihina azy,+ dia niteny hoe: “Aza misahotaka intsony fa efa velona izy.”+ 11  Niakatra i Paoly avy eo ary natomboka ny sakafo* dia nihinana izy. Mbola niresaka elaela izy, hatramin’ny maraina vao mangiran-dratsy, dia lasa nandeha. 12  Nentin’ny olona àry ilay ankizilahy efa velona, ary faly be mihitsy* izy ireo. 13  Dia nandeha mialoha izahay ka naka sambo nankany Aso, fa tany izahay no nieritreritra handray an’i Paoly. Nasainy nanao an’izany izahay satria izy te handeha an-tongotra ho any. 14  Rehefa tratrany tao Aso àry izahay, dia nasainay nankao anaty sambo izy ary nankany Mitylena izahay. 15  Niainga avy tao indray izahay ny ampitso, ka tonga teny ampitan’i Kio. Nijanona vetivety tao Samo izahay ny ampitson’iny, ary tonga tao Mileto ny andro nanaraka. 16  Efa nanapa-kevitra i Paoly fa holalovana fotsiny i Efesosy,+ mba tsy ho lany fotoana any amin’ny faritanin’i Azia izy. Maika ho tonga any Jerosalema+ amin’ny Fetin’ny Pentekosta mantsy izy, raha tratrany ihany. 17  Na izany aza, dia nampitondra hafatra ho an’ny anti-panahin’ny fiangonana tany Efesosy izy tamin’izy tao Mileto, ka nilaza tamin’izy ireo mba ho tonga any aminy. 18  Rehefa tonga teo aminy izy ireo, dia hoy izy: “Fantatrareo tsara hoe hoatran’ny ahoana no nataoko tamin’izaho niaraka taminareo, nanomboka tamin’ilay andro voalohany nanitsahako ny faritanin’i Azia.+ 19  Nanompo ny Tompo aho ka nanetry tena tanteraka rehefa nanao an’izany,+ sady latsa-dranomaso sy niharam-pitsapana be dia be noho ny teti-dratsy nataon’ny Jiosy. 20  Ary tsy nisalasala aho nilaza taminareo an’izay rehetra nahasoa, sy nampianatra anareo ampahibemaso+ sy isan-trano.+ 21  Nanome fanazavana feno* tamin’ny Jiosy sy tamin’ny Grika kosa aho hoe ilaina ny mibebaka+ sy miverina amin’Andriamanitra ary mino an’i Jesosy Tompontsika.+ 22  Ary efa an-dalana ho any Jerosalema aho izao, satria tsy maintsy manaraka ny fitarihan’ny* fanahy masina aho, na dia tsy fantatro aza izay hanjo ahy any, 23  afa-tsy izay ambaran’ny fanahy masina amiko foana isan-tanàna hoe gadra sy fahoriana no miandry ahy any.+ 24  Tsy zava-dehibe amiko* anefa ny aiko, fa ny zava-dehibe amiko dia ny hamita ny fihazakazahako+ sy ny fanompoana nankinin’i Jesosy Tompo tamiko, dia ny hoe hitory* amin’ny fomba feno ny vaovao tsara momba ny hatsaram-panahy miavaka nasehon’Andriamanitra. 25  “Ary fantatro izao fa tsy hisy hahita ahy intsony ianareo rehetra izay nitoriako an’ilay Fanjakana. 26  Koa ianareo no vavolombeloko androany fa afaka amin’ny ran’ny olona rehetra* aho,+ 27  satria tsy nisalasala aho nilaza taminareo ny sitrapon’Andriamanitra* rehetra.+ 28  Tandremo tsara ny tenanareo+ ary karakarao tsara ny ondry rehetra, satria notendren’ny fanahy masina ho mpiandraikitra azy ireny ianareo.+ Amin’izay ianareo dia ho mpiandry ny fiangonan’Andriamanitra,+ izay novidiny tamin’ny ran’ny Zanany.+ 29  Fantatro fa rehefa lasa aho, dia hisy amboadia masiaka hiditra eo aminareo,+ ary tsy hiantra ny ondry ireny. 30  Ary avy ao aminareo ihany no hivoahan’ny olona mampianatra zavatra diso mba hitaomana ny mpianatra hanaraka azy.+ 31  “Koa miambena foana, ary tadidio fa tsy nitsahatra nananatra ny tsirairay taminareo tamin-dranomaso aho nandritra ny telo taona,+ na andro na alina. 32  Ankiniko eo am-pelatanan’Andriamanitra ianareo izao, ary hiaro anareo anie ny teny, izay manome toky fa maneho hatsaram-panahy miavaka Izy! Afaka mankahery anareo mantsy izany teny izany sady manampy anareo hahazo lova miaraka amin’ireo nohamasinina rehetra.+ 33  Tsy naniry hahazo ny volafotsy na ny volamena na ny akanjon’iza na iza aho.+ 34  Fa fantatrareo tsara fa ireto tanako ireto no nahazoako an’izay nilaiko+ sy nilain’ireo niaraka tamiko. 35  Nasehoko anareo tamin’ny zava-drehetra fa tsy maintsy miasa mafy hoatr’izany+ ianareo mba hanampianareo an’ireo mila ampiana. Ary tadidio foana ilay tenin’i Jesosy Tompo hoe: ‘Mahasambatra kokoa ny manome+ noho ny mandray.’” 36  Rehefa avy nilaza an’izany izy, dia nandohalika niaraka tamin’izy rehetra ary nivavaka. 37  Nitomany be izy rehetra, ary namihina an’i Paoly,* ka nanoroka azy tamim-pitiavana. 38  Nalahelo be mantsy izy ireo tamin’ilay teniny hoe tsy hahita azy intsony izy ireo.+ Dia nanatitra azy hatreny amin’ny sambo izy ireo.

Fanamarihana

Na: “nilaza teny maro hampaherezana.”
Abt: “notapahina ny mofo.”
Na: “nahazo fampiononana lehibe.”
Na: “Nitory tamin’ny fomba feno.”
Abt: “voafatotry ny.”
Na: “Tsy misy vidiny amiko mihitsy.”
Na: “hanazava.”
Na: “tsy tompon’andraikitra amin’ny fahafatesan’iza na iza.”
Na: “ny fikasan’Andriamanitra.”
Abt: “niantoraka teo amin’ny vozon’i Paoly.”