Asan’ny Apostoly 14:1-28

  • Fitomboana sy fanoherana tany Ikonioma (1-7)

  • Noheverina fa andriamanitra tany Lystra (8-18)

  • Notoraham-bato i Paoly fa tsy maty (19, 20)

  • Nankahery an’ireo fiangonana (21-23)

  • Niverina tany Antiokia any Syria (24-28)

14  Dia niditra tao amin’ny synagogan’ny Jiosy tany Ikonioma izy roa lahy. Tena nahay nandaha-teny izy ireo, ka maro be no lasa mpino, na Jiosy na Grika.  Ireo Jiosy tsy nino kosa nampirisika sy nitaona ny olona hafa firenena mba hanohitra an’ireo rahalahy.+  Nitory elaela tao izy roa lahy, ary tena sahy rehefa nanao an’izany noho ny fahefana nomen’i Jehovah* azy. Nataony nahavita famantarana sy fahagagana* izy roa lahy,+ mba hanaporofoany fa tena marina ny teny notorina momba ny hatsaram-panahiny miavaka.  Tsy nitovy hevitra anefa ny olona maro be tao an-tanàna: Ny sasany niandany tamin’ny Jiosy, fa ny sasany kosa niandany tamin’ny apostoly.  Ary nila ady sy nitady hitora-bato azy roa lahy ny hafa firenena sy ny Jiosy ary ny mpitondra azy ireo.+  Nampahafantarina azy roa lahy anefa izany, ka nandositra tany amin’ireo tanàna any Lykaonia izy ireo, izany hoe tany Lystra sy Derbe, ary ny faritra manodidina.+  Nanohy nitory ny vaovao tsara izy ireo tany.  Ary nisy lehilahy kilemaina tao Lystra. Nalemy tongotra hatrany an-kibon-dreniny izy, ka mbola tsy nandeha mihitsy. Ary nipetraka  nihaino an’i Paoly nandaha-teny izy. Dia nibanjina azy i Paoly ary nahita fa nanam-pinoana izy ka azo nositranina.+ 10  Niteny mafy taminy àry i Paoly hoe: “Mitsangàna dia mijoroa amin’ny tongotrao!” Tonga dia nitsangana ilay lehilahy ka nanomboka nandeha.+ 11  Rehefa hitan’ny vahoaka ny nataon’i Paoly, dia niantsoantso tamin’ny teny lykaonianina izy ireo hoe: “Lasa mitovy amin’ny olombelona ireo andriamanitra, ary nidina etỳ amintsika!”+ 12  Dia nantsoiny hoe Zeosy* i Barnabasy, fa i Paoly kosa Hermesy* satria izy foana matetika no niteny. 13  Ary nitondra omby sy fehiloha voninkazo nankeny amin’ny vavahady ny mpisoron’i Zeosy, fa teo amin’ny fidirana amin’ilay tanàna ny tempolin’izy io. Ary te hanao sorona niaraka tamin’ny vahoaka ilay mpisorona. 14  Rehefa naheno an’izany anefa i Barnabasy sy Paoly, izay samy apostoly, dia nandrovitra ny akanjony ary nihazakazaka nankeo amin’ny vahoaka. Dia niantsoantso izy ireo hoe: 15  “Ô rey olona a, fa maninona ianareo no manao an’izao? Olombelona ihany ange izahay e, hoatr’anareo ihany!+ Ary mitory ny vaovao tsara aminareo izahay mba hialanareo amin’izao zavatra tsy misy dikany izao, ka hanatonanareo an’ilay Andriamanitra velona. Izy no nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny zava-drehetra ao amin’ireo.+ 16  Navelany hanao izay tiany+ ny firenena rehetra taloha, 17  kanefa ny soa nataony no vavolombelona manaporofo ny maha izy azy.+ Nanao soa tokoa izy, ka nandatsaka orana ho anareo avy any an-danitra sy nanome anareo vokatra be dia be amin’ny fotoanany.+ Dia nataony voky sakafo ianareo sady nofenoiny fifaliana ny fonareo.”+ 18  Fa na dia nilaza an’izany aza izy roa lahy, dia saiky tsy nahasakana ny olona tsy hanao sorona ho azy ireo. 19  Nisy Jiosy tonga anefa avy any Antiokia sy Ikonioma, ka nandresy lahatra ny vahoaka.+ Dia nitora-bato an’i Paoly izy ireo ary nitaritarika azy ho eny ivelan’ny tanàna, satria noheveriny fa efa maty izy.+ 20  Rehefa nitangorona teo amin’i Paoly anefa ny mpianatra, dia nitsangana izy ary niditra tao an-tanàna. Ary niala tao izy sy Barnabasy ny ampitson’iny, ka nankany Derbe.+ 21  Nitory ny vaovao tsara tao amin’io tanàna io izy roa lahy, sady nanampy olona be dia be ho lasa mpianatra. Niverina tany Lystra sy Ikonioma ary Antiokia izy ireo avy eo. 22  Ary nankahery an’ireo mpianatra+ tany izy ireo sady nampirisika azy tsy hiala amin’ny finoana, ka niteny hoe: “Tsy maintsy miatrika fahoriana maro+ isika vao ho tafiditra ao amin’ny Fanjakan’Andriamanitra.” 23  Nanendry anti-panahy teo anivon’ny fiangonana tsirairay+ koa izy roa lahy, ary nivavaka sy nifady hanina,+ dia nanankina azy ireo tamin’i Jehovah,* izay ninoan’izy ireo. 24  Dia namakivaky an’i Pisidia izy roa lahy ka tonga tany Pamfylia.+ 25  Ary rehefa avy nanambara ny teny tao Perga izy ireo, dia nidina nankany Atalia. 26  Ary niala tao indray izy ireo dia nandeha sambo nankany Antiokia. Tao ireo rahalahy no nangataka tamin’Andriamanitra mba haneho hatsaram-panahy miavaka tamin’izy roa lahy, tamin’izy ireo hanomboka an’ilay asa, izay efa vitany tanteraka izao.+ 27  Rehefa tonga tao izy roa lahy, dia novoriny ny fiangonana. Ary notantarain’izy roa lahy tamin’izy ireo ny zavatra maro nataon’Andriamanitra tamin’ny alalan’izy roa lahy, sy izay nataon’Andriamanitra mba hahafahan’ny hafa firenena maneho finoana.*+ 28  Koa nijanona elaela niaraka tamin’ny mpianatra izy roa lahy.

Fanamarihana

Jereo F.F. A5.
Na: “fambara.”
Na: “Jopitera.”
Na: “Merkory.”
Jereo F.F. A5.
Abt: “mba hanokafana ny varavaran’ny finoana ho an’ny hafa firenena.”