Asan’ny Apostoly 13:1-52

  • Nalefa ho misionera i Barnabasy sy Saoly (1-3)

  • Nitory tany Sipra (4-12)

  • Lahatenin’i Paoly tany Antiokia any Pisidia (13-41)

  • Faminaniana sy didy mba ho any amin’ny hafa firenena (42-52)

13  Nisy an’ireto mpaminany sy mpampianatra ireto teo anivon’ny fiangonana+ tany Antiokia: I Barnabasy, Simeona ilay antsoina hoe Nigera, Losio avy any Kyrena, Menahema izay niara-nianatra tamin’i Heroda lehibem-paritra, ary Saoly.  Raha mbola nanompo* an’i Jehovah* izy ireo sady nifady hanina, dia hoy ny fanahy masina: “Atokàny ho ahy i Barnabasy sy Saoly+ mba hanao ny asa iantsoako azy.”+  Rehefa avy nifady hanina sy nivavaka izy ireo, dia nametra-tanana tamin’izy roa lahy ary nandefa azy.  Koa nirahin’ny fanahy masina izy roa lahy, dia nidina tany Seleokia, ary avy any izy ireo no nandeha sambo nankany Sipra.  Rehefa tonga tany Salamisy izy ireo, dia nanambara ny tenin’Andriamanitra tao amin’ny synagogan’ny Jiosy. Niaraka tamin’izy roa lahy koa i Jaona mba hikarakara* azy ireo.+  Dia namakivaky an’ilay nosy manontolo izy ireo ka tonga hatrany Pafo, ary nihaona tamin’ny lehilahy jiosy antsoina hoe Barjesosy. Mpilalao ody izy io sady mpaminany sandoka,  ary niasa ho an’i Sergio Paolo governoram-paritra,* izay lehilahy nahira-tsaina. Dia nantsoin’ilay governora i Barnabasy sy Saoly satria naniry mafy haheno ny tenin’Andriamanitra izy.  Nanohitra azy roa lahy anefa i Elyma mpilalao ody—izany mantsy ny anarany raha adika—ka nitady hisakana an’ilay governoram-paritra tsy hino ny Tompo.  Dia feno fanahy masina i Saoly, ilay antsoina koa hoe Paoly, ka nibanjina azy 10  ary niteny hoe: “Ry lehilahy tsy manan-tsaina afa-tsy ny hamitaka sy hanao ratsy, sady zanaky ny Devoly+ no fahavalon’ny fahamarinana rehetra! Rahoviana ianao vao tsy hanolana intsony ny lala-mahitsin’i Jehovah?* 11  Koa hamely anao ny tanan’i Jehovah* ka ho jamba ianao, ary hisy fotoana ianao tsy hahita ny hazavan’ny masoandro.” Teo no ho eo ihany, dia nisy zavona matevina sy haizina nanarona azy, ka nihodinkodina nitady olona hitantana azy izy. 12  Rehefa nahita an’izany ilay governoram-paritra, dia nino satria gaga tamin’ny fampianaran’i Jehovah.* 13  Ary nandeha sambo avy tao Pafo i Paoly sy ny namany, ka tonga tany Perga any Pamfylia. Nandao azy ireo anefa i Jaona,+ dia niverina tany Jerosalema.+ 14  Fa izy ireo kosa nanohy ny diany, dia niala tao Perga ka tonga tany Antiokia, any Pisidia. Dia niditra tao amin’ny synagoga+ izy ireo tamin’ny Sabata ary nipetraka. 15  Rehefa voavaky teo anatrehan’ny rehetra ny Lalàna+ sy ny Mpaminany, dia naniraka olona hilaza tamin’izy roa lahy ny mpitantana ny synagoga hoe: “Ry rahalahy, raha manana teny hampaherezana ny olona ianareo, dia teneno!” 16  Nitsangana àry i Paoly, ary nanao fihetsika tamin’ny tanany mba hampanginana ny olona. Dia hoy izy: “Ry Israelita sy ianareo matahotra an’Andriamanitra, henoy aho! 17  Nifidy ny razambentsika ny Andriamanitr’ity vahoakan’Israely ity ka nanandratra azy tamin’izy ireo nivahiny tany Ejipta, ary namoaka azy avy tany tamin’ny herin-tsandriny.+ 18  Dia niaritra ny nataon’izy ireo tany an-tany efitra izy nandritra ny 40 taona teo ho eo.+ 19  Rehefa avy nandringana firenena fito tao amin’ny tany Kanana izy, dia nanome an’ilay tany ho lovan’izy ireo.+ 20  Naharitra 450 taona teo ho eo izany rehetra izany. “Taorian’izay, dia nomeny mpitsara izy ireo mandra-pahatongan’ny andron’i Samoela mpaminany.+ 21  Nangataka mpanjaka+ anefa izy ireo tatỳ aoriana, ka nomen’Andriamanitra azy ireo nandritra ny 40 taona i Saoly zanak’i Kisy, lehilahy avy tamin’ny fokon’i Benjamina.+ 22  Ary rehefa nesoriny i Saoly, dia notendreny ho mpanjakan’izy ireo i Davida.+ Izao no nambarany momba azy: ‘Nahita an’i Davida zanak’i Jese+ aho. Lehilahy sitraky ny foko izy,+ ary hanao an’izay rehetra tiako.’ 23  Avy tamin’ny taranak’izany lehilahy izany no nanomezan’Andriamanitra mpamonjy ho an’ny Israely. Tsy iza izany fa i Jesosy, araka ny efa nampanantenainy.+ 24  Talohan’ny nahatongavan’izy io, dia nitory ampahibemaso tamin’ny vahoakan’Israely manontolo i Jaona hoe tokony hatao batisa izy ireo mba hampisehoana hoe efa nibebaka.+ 25  Rehefa vita anefa ny asa nanendrena an’i Jaona, dia niteny izy hoe: ‘Iza no fiheveranareo ahy? Tsy izaho ilay eritreretinareo. Fa misy anankiray ho tonga ao aorianako, ary tsy mendrika hamaha ny kapa amin’ny tongony akory aza aho.’+ 26  “Ry rahalahy, taranak’i Abrahama sy ianareo matahotra an’Andriamanitra, nalefa ho antsika+ izany hafatra momba ny famonjena izany. 27  Tsy nanaiky azy* ny mponin’i Jerosalema sy ny mpitondra teo aminy. Rehefa nitsara azy anefa izy ireo dia nanatanteraka an’izay efa nolazain’ireo Mpaminany,+ izay vakina mafy isaky ny sabata. 28  Ary nangataka tamin’i Pilato ny hamonoana azy ho faty izy ireo,+ na dia tsy nahita antony tokony hamonoana azy aza.+ 29  Ary rehefa notanterahin’izy ireo daholo izay voasoratra momba azy, dia nampidininy avy teo amin’ny tsato-kazo* izy, ary naleviny tao am-pasana.+ 30  Fa Andriamanitra kosa nanangana azy tamin’ny maty.+ 31  Dia niseho tamin’ireo niara-niakatra taminy avy tany Galilia ho any Jerosalema izy, nandritra ny andro maro. Ireny izao no vavolombelony eo anatrehan’ny olona.+ 32  “Koa torinay aminareo ny vaovao tsara momba an’ilay fampanantenana natao tamin’ny razambentsika. 33  Tena notanterahin’Andriamanitra tamintsika taranany izany fampanantenana izany, rehefa nanangana an’i Jesosy tamin’ny maty izy,+ araka ny voasoratra ao amin’ny salamo faharoa hoe: ‘Zanako ianao; androany aho no lasa Rainao.’+ 34  Natsangany tamin’ny maty tokoa izy mba tsy ho lo intsony, araka ny nolazainy hoe: ‘Ho tia anareo aho ary tsy hivadika aminareo araka ny nampanantenaiko an’i Davida. Ary azo itokisana* izany fampanantenana izany.’+ 35  Izao koa no voalazan’ny salamo hafa: ‘Tsy havelanao ho lo ilay mpanomponao tsy mivadika.’+ 36  Rehefa avy nanompo an’Andriamanitra* teo anivon’ny mpiara-belona taminy i Davida, dia nodimandry* ka nalevina any amin’ny razambeny, dia lo.+ 37  Fa ilay natsangan’Andriamanitra kosa tsy lo.+ 38  “Aoka àry ho fantatrareo, ry rahalahy, fa amin’ny alalany no hahazoana famelan-keloka, ary izany no torina aminareo.+ 39  Ary ambara ho tsy manan-tsiny amin’ny alalany koa izay rehetra mino.+ Tsy afaka nanambara anareo ho tsy manan-tsiny amin’ny zava-drehetra mantsy ny Lalàn’i Mosesy.+ 40  Koa tandremo sao hihatra aminareo ny voalaza ao amin’ny Mpaminany hoe: 41  ‘Jereo izany, ry mpaniratsira, dia aoka ianareo ho gaga amin’izany ary ho ripaka. Manao zavatra aho mantsy amin’izao andronareo izao, dia zavatra tsy hinoanareo mihitsy, na dia misy mitantara aminareo amin’ny an-tsipiriany aza.’”+ 42  Rehefa nivoaka avy tao amin’ny synagoga izy roa lahy, dia niangavy azy ireo ny olona mba hiresaka an’izany indray amin’izy ireo, ny Sabata manaraka. 43  Koa rehefa nirava ny fivoriana tao amin’ny synagoga, dia maro no nanaraka an’i Paoly sy Barnabasy, na Jiosy izany na olona lasa nanaraka ny fivavahana jiosy* izay nanompo an’Andriamanitra. Ary niresaka tamin’ireo izy roa lahy, ka nampirisika azy ireo hiezaka foana mba ho mendrika ny hanehoan’Andriamanitra hatsaram-panahy miavaka.+ 44  Saiky ny rehetra tao an-tanàna no nivory mba hihaino ny tenin’i Jehovah* ny Sabata taorian’izay. 45  Rehefa nahita an’ireo vahoaka ireo ny Jiosy, dia velom-pialonana ka nanevateva sy nanohitra an’izay nolazain’i Paoly.+ 46  Dia sahy niteny tamin’izy ireo i Paoly sy Barnabasy hoe: “Tsy maintsy notorina taminareo aloha+ ny tenin’Andriamanitra. Koa satria lavinareo izany ka tsy eritreretinareo hoe mendrika ny fiainana mandrakizay ianareo, dia ho any amin’ny hafa firenena+ izahay. 47  Fa izao teny izao no didy nomen’i Jehovah* anay: ‘Notendreko ho fahazavan’ny hafa firenena ianao, mba ho ianao no hamonjena ny olona hatrany amin’ny faran’ny tany.’”+ 48  Rehefa nandre an’izany ny hafa firenena dia faly sy nanome voninahitra ny tenin’i Jehovah.* Ary izay nanana toe-po tsara mba hahazoana fiainana mandrakizay dia lasa mpino. 49  Noresahina eran’ilay tany koa ny tenin’i Jehovah* ka niely. 50  Fa nampirisihin’ny Jiosy ny vehivavy manan-kaja izay mpivavaka tamin’Andriamanitra, sy ireo manam-pahefana tao an-tanàna, ka nitaona ny olona hanenjika+ an’i Paoly sy Barnabasy, sady nandroaka azy roa lahy tany ivelan’ny faritaniny. 51  Koa nahintsan’izy roa lahy ny vovoka tamin’ny tongony mba hanamelohana azy ireo, dia lasa nankany Ikonioma izy roa lahy.+ 52  Ary mbola faly be+ sady feno fanahy masina foana ireo mpianatra.

Fanamarihana

Na: “nanao fanompoana ho an’ny besinimaro ho.”
Jereo F.F. A5.
Na: “hanampy.”
Jereo F.T.
Jereo F.F. A5.
Jereo F.F. A5.
Jereo F.F. A5.
Izany hoe Jesosy.
Na: “hazo.”
Na: “azo antoka.”
Na: “nanao ny sitrapon’Andriamanitra.”
Abt: “natory (ao amin’ny fahafatesana).”
Na: “na proselyta.” Jereo F.T.
Jereo F.F. A5.
Jereo F.F. A5.
Jereo F.F. A5.
Jereo F.F. A5.