Asan’ny Apostoly 10:1-48

  • Fahitana hitan’i Kornelio (1-8)

  • Fahitana hitan’i Petera momba ireo biby nodiovina (9-16)

  • Nitsidika an’i Kornelio i Petera (17-33)

  • Nitory ny vaovao tsara tamin’ny hafa firenena i Petera (34-43)

    • “Tsy mijery tavan’olona Andriamanitra” (34, 35)

  • Nahazo fanahy masina ny hafa firenena ary natao batisa (44-48)

10  Nisy lehilahy atao hoe Kornelio tany Kaisaria. Manamboninahitra* tao amin’ilay nantsoina hoe andiana miaramila italianina* izy.  Mpivavaka be sady natahotra an’Andriamanitra izy sy ny ankohonany manontolo. Ary nanome zavatra be dia be ho fiantrana ny mahantra izy sady nitalaho tsy tapaka tamin’Andriamanitra.  Tamin’ny ora fahasivy*+ teo ho eo, dia nahita fahitana mazava tsara izy. Nahita anjelin’Andriamanitra nanatona azy izy, niteny taminy hoe: “Kornelio a!”  Dia nijery azy tsara i Kornelio sady natahotra be, ka niteny hoe: “Ahoana izay, tompoko?” Dia hoy izy: “Efa nohenoin’Andriamanitra ny vavaka nataonao, ary hitany koa ny fiantranao ny mahantra, ka tsy hadinony izany.+  Koa maniraha olona ho any Jopa mba haka an’ilay lehilahy atao hoe Simona, ilay antsoina koa hoe Petera.  Mivahiny ao amin’i Simona mpanao hoditra izy, ary eo amoron-dranomasina ny tranon’izy io.”  Vao lasa ilay anjely niresaka taminy, dia nantsoiny ny roa tamin’ny mpiasany sy ny miaramila iray mpivavaka be, izay samy anisan’ny mpikarakara azy.  Ary notantarainy tamin’izy ireo ny zava-drehetra, dia nirahiny ho any Jopa izy ireo.  Ny ampitson’iny, raha mbola teny an-dalana izy ireo sady efa akaiky an’ilay tanàna, dia niakatra tao an-tampon-trano i Petera, tamin’ny ora fahenina* teo ho eo, mba hivavaka. 10  Noana be anefa izy ka te hihinan-kanina. Raha mbola teo am-pikarakarana sakafo ny olona, dia nahita fahitana i Petera.+ 11  Nahita ny lanitra nisokatra izy, ary nisy zavatra toy ny lamba rongony lehibe nidina avy any. Nampidinina tamin’ny zorony efatra ho etỳ an-tany ilay izy. 12  Nisy biby isan-karazany tao anatiny, dia biby manan-tongotra efatra sy biby mandady ary voro-manidina. 13  Nisy feo niteny taminy avy eo hoe: “Petera a, mitsangàna! Vonoy dia hano!” 14  Hoy anefa i Petera: “Sanatria, Tompo ô! Fa mbola tsy nihinan-javatra maloto sy tsy madio+ mihitsy aho.” 15  Dia niteny fanindroany taminy ilay feo hoe: “Aza ataonao intsony hoe maloto izay efa nodiovin’Andriamanitra.” 16  Ary nitranga fanintelony izany, dia nakarina avy hatrany tany an-danitra ilay izy avy eo. 17  Raha mbola sahiran-tsaina i Petera hoe inona no mety ho dikan’ilay fahitana, dia tamin’izay indrindra no nijoro teo am-bavahady ireo lehilahy nirahin’i Kornelio, rehefa avy nanontany hoe aiza ny tranon’i Simona.+ 18  Dia niantso izy ireo ka nanontany raha nivahiny tao i Simona, ilay antsoina koa hoe Petera. 19  Teo am-pieritreretana an’ilay fahitana i Petera no niteny taminy ny fanahy masina+ hoe: “Misy telo lahy mitady anao ireo! 20  Koa mitsangàna dia midìna, ary aza misalasala mihitsy fa mandehana miaraka aminy, satria izaho no naniraka an-dry zareo.” 21  Dia nidina nankany amin’izy ireo i Petera, ka niteny hoe: “Izaho ilay tadiavinareo. Ahoana izay?” 22  Hoy ireo: “Misy manamboninahitra atao hoe Kornelio+ naniraka anay. Lehilahy marina sy matahotra an’Andriamanitra izy, sady tsara laza eo amin’ny firenena jiosy manontolo. Nisy anjely masina nirahin’Andriamanitra hilaza taminy mba hampaka anao ho any an-tranony, sy hihaino an’izay holazainao.” 23  Nampandrosoin’i Petera àry izy ireo, ka nivahiny tao aminy. Niomana i Petera ny ampitson’iny, dia nandeha niaraka tamin’izy ireo. Nisy rahalahy avy tao Jopa koa niaraka taminy. 24  Dia tonga tany Kaisaria izy ny ampitso. Efa niandry azy ireo tokoa i Kornelio, ary efa namory ny havany sy ny namany akaiky. 25  Rehefa niditra i Petera, dia nitsena azy i Kornelio, ary niankohoka tamim-panajana teo an-tongony. 26  Fa natsangan’i Petera izy, ka noteneniny hoe: “Mitsangàna, fa izaho koa ange olombelona ihany e!”+ 27  Sady niresaka taminy i Petera no niditra tao an-trano, ka nahita olona maro efa vory tao. 28  Dia hoy izy tamin’izy ireo: “Fantatrareo tsara fa tsy azon’ny Jiosy atao ny mifanerasera amin’ny hafa firenena na ny manatona azy.+ Nasehon’Andriamanitra tamiko anefa fa tsy tokony hiantso olona hoe maloto na tsy madio aho.+ 29  Ka dia tonga aho, ary tsy nanda mihitsy rehefa nampanalaina. Inona àry no antony nanirahanareo olona haka ahy?” 30  Dia hoy i Kornelio: “Efatra andro lasa izay, tamin’ny ora hoatr’izao indrindra, tamin’ny ora fahasivy,* dia nivavaka tato an-tranoko aho. Ary nisy lehilahy nanao akanjo namirapiratra nijoro teo anoloako, 31  ka niteny hoe: ‘Kornelio a! Efa nohenoin’Andriamanitra ny vavaka nataonao, ary hitany ny fiantranao ny mahantra ka tsy hadinony. 32  Koa maniraha olona ho any Jopa ary ampanantsoy i Simona, ilay atao koa hoe Petera. Mivahiny ao an-tranon’i Simona mpanao hoditra, eo amoron-dranomasina, izy.’+ 33  Tonga dia naniraka olona tany aminao aho, ary tena misaotra anao nankatỳ. Koa ireto daholo izahay eto anatrehan’Andriamanitra mba hihaino an’izay rehetra nasain’i Jehovah* lazainao aminay.” 34  Dia nanomboka niteny i Petera, ka nilaza hoe: “Azoko tsara amin’izay izao fa tsy mijery tavan’olona* Andriamanitra,+ 35  fa izay olona matahotra azy sy manao ny tsara no ankasitrahany, na inona na inona fireneny.+ 36  Nandefa hafatra tany amin’ny zanak’Israely izy, mba hotorina amin’izy ireo ilay vaovao tsara hoe afaka mihavana amin’Andriamanitra+ amin’ny alalan’i Jesosy Kristy izy ireo. Izy ilay Tompon’ny olon-drehetra.+ 37  Fantatrareo fa taorian’ny batisa notorin’i Jaona, dia ambentin-dresaky ny olona eran’i Jodia manontolo, nanomboka tany Galilia,+ 38  ny amin’i Jesosy avy any Nazareta. Nohosoran’Andriamanitra tamin’ny fanahy masina+ sy nomeny hery izy ka nandeha eran’ilay faritra. Ary nanao soa sy nanasitrana an’izay rehetra nampahorin’ny Devoly izy,+ satria nanampy azy Andriamanitra.+ 39  Ary vavolombelon’ny zava-drehetra nataony tany amin’ny tanin’ny Jiosy sy tany Jerosalema izahay. Novonoin-dry zareo anefa izy ka nahantony teo amin’ny tsato-kazo.* 40  Fa natsangan’Andriamanitra izy tamin’ny andro fahatelo,+ dia navelany hiseho tamin’ny olona.* 41  Tsy tamin’ny olon-drehetra anefa no nisehoany, fa tamin’ny vavolombelona notendren’Andriamanitra mialoha, izany hoe taminay izay niara-nihinana sy nisotro taminy taorian’ny nananganana azy tamin’ny maty.+ 42  Nandidy anay hitory amin’ny olona koa izy, ka hanazava tsara*+ fa izy no notendren’Andriamanitra hitsara ny velona sy ny maty.+ 43  Izy no nambaran’ny mpaminany rehetra+ hoe izay mino azy dia hahazo famelan-keloka amin’ny anarany.”+ 44  Raha mbola teo am-piresahana an’izany i Petera, dia nilatsaka tamin’izay rehetra nihaino ny teny ny fanahy masina.+ 45  Dia gaga ireo mpino* anisan’ny voafora izay niaraka tamin’i Petera, satria nilatsaka tamin’ny hafa firenena koa ny fanahy masina, ilay fanomezana maimaim-poana. 46  Naheno azy ireo niteny tamin’ny fiteny samihafa sy nankalaza an’Andriamanitra mantsy izy ireo.+ Dia hoy i Petera: 47  “Nahazo fanahy masina hoatr’antsika koa ireto olona ireto. Koa misy afaka misakana azy ireo tsy hatao batisa+ amin’ny rano ve?” 48  Nasainy natao batisa tamin’ny anaran’i Jesosy Kristy+ àry izy ireo. Dia nangataka an’i Petera hijanona andro vitsivitsy tany izy ireo.

Fanamarihana

Nibaiko miaramila 100.
Andian-tafika romanina misy miaramila 600.
Izany hoe tamin’ny 3 tolakandro teo ho eo.
Izany hoe tamin’ny 12 antoandro teo ho eo.
Izany hoe tamin’ny 3 tolakandro teo ho eo.
Jereo F.F. A5.
Na: “tsy manavakavaka.”
Na: “hazo.”
Na: “ho hitan’ny olona.”
Na: “hitory amin’ny fomba feno.”
Na: “olona tsy mivadika.”