Tantara Faharoa 6:1-42

  • Ny kabarin’i Solomona tamin’ny vahoaka (1-11)

  • Ny vavaka nataon’i Solomona tamin’ny fitokanana (12-42)

6  Dia hoy i Solomona tamin’izay: “Nilaza i Jehovah fa honina ao amin’ny haizim-pito izy.+  Efa nahavita trano be voninahitra ho anao aho, dia toerana honenanao mandrakizay.”+  Dia nitodika ny mpanjaka, ka notsofiny rano ny fiangonan’Israely manontolo, raha mbola nitsangana teo izy ireo.+  Ary niteny izy hoe: “Hoderaina anie i Jehovah Andriamanitry ny Israely, fa Izy* mihitsy no efa nampanantena an’i Davida raiko, ary Izy* mihitsy no efa nanatanteraka an’izany! Hoy mantsy Izy:  ‘Hatramin’ny andro nitondrako ny vahoakako nivoaka avy tany Ejipta, dia mbola tsy nisy tanàna nofidiko teo amin’ny foko rehetra teo amin’ny Israely, mba hanaovana trano hitoeran’ny anarako.+ Ary mbola tsy nisy olona nofidiko ho mpitarika ny Israely vahoakako.  Nifidy an’i Jerosalema+ anefa aho mba hitoeran’ny anarako, ary nifidy an’i Davida ho mpitarika ny Israely vahoakako.’+  Ary nirin’ny fon’i Davida raiko ny hanorina trano ho an’ny anaran’i Jehovah Andriamanitry ny Israely.+  Hoy anefa i Jehovah tamin’i Davida raiko: ‘Nirinao tamin’ny fonao manontolo ny hanorina trano ho an’ny anarako, ary tsara izany fanirian’ny fonao izany.  Tsy ianao anefa no hanorina an’ilay trano, fa ny zanakao izay haterakao* no hanorina an’ilay trano ho an’ny anarako.’+ 10  Notanterahin’i Jehovah ny fampanantenana nataony, satria nandimby an’i Davida raiko aho ary mipetraka eo amin’ny seza fiandrianan’ny Israely,+ araka ny nampanantenain’i Jehovah.+ Nanao trano ho an’ny anaran’i Jehovah Andriamanitry ny Israely koa aho. 11  Dia napetrako ao ny Vata misy an’ilay fifanekena+ nataon’i Jehovah tamin’ny vahoakan’Israely.” 12  Dia nitsangana teo anoloan’ny alitaran’i Jehovah, teo anatrehan’ny fiangonan’Israely manontolo, i Solomona, ary namelatra ny tanany mba hivavaka.+ 13  —Fa efa nanao lampihazo varahina i Solomona ka nametraka an’ilay izy teo afovoan’ny tokotany.*+ Dimy hakiho* ny lavan’ilay izy, dimy hakiho ny sakany, ary telo hakiho ny haavony. Ary nitsangana teo ambonin’io izy.—Dia nandohalika teo anatrehan’ny fiangonan’Israely manontolo izy, ka namelatra ny tanany nanandrify ny lanitra mba hivavaka.+ 14  Dia hoy izy: “Ry Jehovah Andriamanitry ny Israely ô, tsy misy Andriamanitra hoatr’anao na any an-danitra na etỳ an-tany. Manaja fifanekena ianao, ary tia an’izay manompo anao amin’ny fony manontolo sady tsy mivadika aminy.+ 15  Notanterahinao ny fampanantenana nataonao tamin’i Davida raiko mpanomponao.+ Ianao mihitsy no nampanantena, ary ianao mihitsy no nanatanteraka an’izany androany.+ 16  Ry Jehovah Andriamanitry ny Israely ô, tanteraho àry ilay fampanantenana nataonao tamin’i Davida raiko mpanomponao hoe: ‘Hisy lehilahy avy amin’ny taranakao foana hipetraka eo anatrehako, eo amin’ny seza fiandrianan’ny Israely, raha mitandrina tsara ny taranakao ka mankatò ny lalàko,+ tahaka ny nanarahanao an’izay natoroko anao.’+ 17  Ry Jehovah Andriamanitry ny Israely ô, mba tanteraho re ny fampanantenana nataonao tamin’i Davida mpanomponao e! 18  “Andriamanitra anefa ve dia tena hiara-monina amin’ny olona etỳ an-tany?+ Ny lanitra, eny, ny lanitry ny lanitra aza tsy omby anao,+ koa mainka fa ity trano naoriko ity!+ 19  Mba henoy re ny vavak’ity mpanomponao sy ny fitalahoany famindram-po, ry Jehovah Andriamanitro ô! Henoy ny antso vonjy sy ny vavaka ataon’ny mpanomponao eto anatrehanao. 20  Enga anie ianao hijery an’ity trano ity andro aman’alina, ilay toerana nolazainao fa hametrahanao ny anaranao,+ ka hohenoinao ny vavaka ataon’ny mpanomponao manandrify an’ity toerana ity! 21  Henoy ny antso vonjy ataon’ny mpanomponao sy ny fitalahoan’ny Israely vahoakanao, rehefa mivavaka manandrify an’ity toerana ity.+ Ary enga anie ianao hihaino any an-danitra fonenanao any!+ Enga anie ianao hihaino ka hamela heloka!+ 22  “Raha misy olona manota amin’ny namany ka asaina mianiana* sy miaiky hoe ho voaozona izy raha tsy manaja an’ilay fianianana,* ary tonga eo anoloan’ny alitaranao ato amin’ity trano ity izy,+ 23  dia enga anie ianao hihaino any an-danitra any, ka hanao zavatra ary hitsara ny mpanomponao! Sazio ny ratsy fanahy, ary valio araka izay nataony izy.+ Lazao hoe tsy manan-tsiny* kosa ny olo-marina, ary omeo valisoa izy satria nanao ny marina.+ 24  “Raha resin’ny fahavalo ny Israely vahoakanao satria nanota taminao foana,+ nefa miverina aminao izy ka manome voninahitra ny anaranao,+ ary mivavaka+ sy mitalaho famindram-po eo anatrehanao ato amin’ity trano ity,+ 25  dia enga anie ianao hihaino any an-danitra any,+ ka hamela ny fahotan’ny Israely vahoakanao, ary hampody azy any amin’ny tany nomenao azy sy ny razambeny!+ 26  “Raha mihidy ny lanitra ka tsy misy orana+ satria nanota taminao foana izy ireo,+ nefa mivavaka manandrify an’ity toerana ity izy ary manome voninahitra ny anaranao sady miala amin’ny fahotany, satria nataonao izay hahatonga azy hanetry tena,*+ 27  dia enga anie ianao hihaino any an-danitra any, ka hamela ny fahotan’ny mpanomponao, dia ny an’ny Israely vahoakanao, ary hanoro azy ny lalana tsara tokony halehany!+ Ary andatsaho orana+ ny taninao izay nomenao ho lovan’ny vahoakanao. 28  “Raha misy mosary eto amin’ity tany ity,+ na areti-mandringana,+ na mainan’ny rivotra mahamay sy tratran’ny aretin-javamaniry ny voly,+ na misy andiam-balala na valala mirangorango,+ na misy fahavalo manao fahirano ny vahoakanao ao amin’ireo tanàna eto amin’ity tany ity,*+ na misy loza na aretina hafa,+ 29  ka mivavaka+ na mitalaho famindram-po+ ny olona iray na ny Israely vahoakanao rehetra—satria samy mahalala an’izay mampahory azy ao am-pony ao ny tsirairay+—ary mamelatra ny tanany manandrify an’ity trano ity izy,+ 30  dia enga anie ianao hihaino any an-danitra fonenanao+ any ka hamela heloka!+ Mba valio araka izay nataony ny tsirairay, satria ianao no mahalala ny ao am-pony—ianao irery ihany no mahalala tsara ny ao am-pon’ny olona+ 31  mba hatahorany anao ka hanarahany ny lalana atoronao, amin’ny andro rehetra iainany eto amin’ity tany nomenao ny razambenay ity! 32  “Raha misy koa vahiny tsy anisan’ny Israely vahoakanao, nefa tonga avy any an-tany lavitra noho ny amin’ny anaranao be voninahitra*+ sy ny tananao matanjaka ary ny sandrinao mahery, ka tonga mivavaka manandrify an’ity trano ity izy,+ 33  dia enga anie ianao hihaino any an-danitra fonenanao any, ka hanao an’izay rehetra angatahin’ilay vahiny aminao! Amin’izay dia ho fantatry ny firenena rehetra eto an-tany ny anaranao,+ ka hatahotra anao hoatran’ny Israely vahoakanao izy ireo, ary ho fantany fa efa nantsoina teto amin’ity trano naoriko ity ny anaranao. 34  “Raha mandeha miady amin’ny fahavalony any amin’ny lalana andefasanao azy ny vahoakanao,+ ka mivavaka+ aminao manandrify an’ity tanàna nofidinao ity sy ny trano naoriko ho an’ny anaranao,+ 35  dia henoy any an-danitra any ny vavaka ataony sy ny fitalahoany famindram-po, ka ataovy izay hitanao fa rariny mba hanampiana azy ireo.+ 36  “Raha manota aminao izy—fa tsy misy olombelona tsy manota+—ka tezitra be aminy ianao, dia avelanao ho azon’ny fahavalo izy ka entin’izy ireo ho babo any an-tany lavitra na akaiky,+ 37  ary tonga saina izy any amin’ny tany nitondrana azy ho babo, dia miverina aminao sy mitalaho famindram-po aminao any amin’ilay tany nitondrana azy, ka miteny hoe: ‘Nanota izahay sady efa diso ary nanao ratsy’,+ 38  ary miverina aminao amin’ny fony manontolo+ sy ny heriny manontolo izy, any amin’ny tany izay nitondrana azy ho babo,+ ka mivavaka aminao manandrify ny taniny, izay nomenao ny razambeny, sy ny tanàna nofidinao+ ary ny trano naoriko ho an’ny anaranao, 39  dia henoy any an-danitra fonenanao any ny vavaka ataony sy ny fitalahoany famindram-po, ka ataovy izay hitanao fa rariny mba hanampiana azy ireo,+ ary mamelà ny heloky ny vahoakanao izay nanota taminao. 40  “Andriamanitro ô, enga anie ny masonao hijery, ary ny sofinao hihaino tsara ny vavaka atao eto amin’ity* toerana ity!+ 41  Miakara ao amin’ny toerana honenanao,+ ry Jehovah Andriamanitra ô, ianao sy ny Vata Masin’ny herinao. Enga anie hitafy famonjena ny mpisoronao, ry Jehovah Andriamanitra ô, ary enga anie hifaly noho ny zavatra tsara ataonao ny olona tsy mivadika aminao!+ 42  Aza afoy* ny voahosotrao, ry Jehovah Andriamanitra ô!+ Enga anie ho tadidinao fa tianao i Davida mpanomponao ary tsy mivadika aminy ianao!”+

Fanamarihana

Abt: “ny tanany.”
Abt: “ny vavany.”
Abt: “ny zanakao lahy, izay avy amin’ny andilanao.”
Na: “tokotany voafefy.”
1 hakiho = 44,5 sm. Jereo F.F. B14.
Abt: “fiozonana.”
Abt: “miozona.”
Abt: “Ambarao ho marina.”
Na: “nampahory azy ianao.”
Abt: “ao amin’ilay tany misy ny vavahadiny.”
Na: “noho ny lazanao.”
Na: “atao momba an’ity.”
Abt: “Aza ahodina ny tarehin’ny.”