Mpanjaka Faharoa 23:1-37

  • Fanovana nataon’i Josia (1-20)

  • Nankalaza Paska (21-23)

  • Fanovana fanampiny nataon’i Josia (24-27)

  • Maty i Josia (28-30)

  • Joahaza, mpanjakan’ny Joda (31-33)

  • Joiakima, mpanjakan’ny Joda (34-37)

23  Naniraka olona àry ny mpanjaka mba hiantso ny anti-panahy rehetra tao Joda sy Jerosalema.+  Niakatra nankao an-tranon’i Jehovah avy eo ny mpanjaka niaraka tamin’ny fokon’i Joda, ny mponina rehetra tao Jerosalema, ny mpisorona, ary ny mpaminany, izany hoe ny olona rehetra, na ny kely na ny lehibe. Dia novakin’ny mpanjaka tamin’izy ireo ny teny rehetra tao amin’ilay bokin’ny+ fifanekena+ hita tao an-tranon’i Jehovah.+  Nijoro teo akaikin’ny andry ny mpanjaka, ary nanao* fifanekena teo anatrehan’i Jehovah+ hoe hankatò an’i Jehovah sady hanaraka ny didiny sy ny fampahatsiahivany ary ny lalàny amin’ny fony manontolo sy ny tenany manontolo, ka hanatanteraka an’izay voalazan’ilay fifanekena voasoratra tao amin’ilay boky. Dia nanaiky an’ilay fifanekena+ ny vahoaka rehetra.  Ary nomen’ny mpanjaka baiko i Hilkia+ mpisoronabe sy ny mpisorona hafa ary ny mpiandry varavarana, mba hamoaka avy tao amin’ny tempolin’i Jehovah ny fitaovana rehetra natao ho an’i Bala sy ho an’ny tsato-kazo masina*+ ary ho an’izay rehetra eny amin’ny lanitra. Dia nodoran’ny mpanjaka teny ivelan’i Jerosalema ireny, teny amin’ny tanimboly mikitohatohatr’i Kidrona, ary nentiny tany Betela+ ny lavenony.  Nesoriny tamin’ny asany àry ireo mpisoron’ny andriamani-kafa, izay notendren’ireo mpanjakan’ny Joda handoro fanatitra mba hidona-tsetroka teny amin’ny toerana avo tao amin’ireo tanànan’i Joda sy ny manodidina an’i Jerosalema. Nesoriny koa ireo nandoro fanatitra mba hidona-tsetroka ho an’i Bala, ho an’ny masoandro, ny volana, ireo antokon-kintana fijerena tononandro, ary ho an’izay rehetra eny amin’ny lanitra.+  Navoakany avy tao an-tranon’i Jehovah ny tsato-kazo masina*+ ka nentiny teny ivelan’i Jerosalema, teny amin’ny Lohasahan’i Kidrona. Dia nodorany izany+ ka notorotoroiny ho lasa vovoka, ary nafafiny teny amin’ny fasam-bahoaka ilay vovoka.+  Noravany koa ny tranon’ireo lehilahy mpivaro-tenan’ny tempoly,+ tao an-tranon’i Jehovah. Tao amin’ireny trano ireny ny vehivavy no nanenona tranolay masina fitoeran’ny tsato-kazo masina.*  Nasain’ny mpanjaka nivoaka avy tao amin’ny tanànan’i Joda avy eo ny mpisorona rehetra. Ary nozimbazimbainy ny toerana avo nandoroan’ny mpisorona fanatitra mba hidona-tsetroka, hatrany Geba+ ka hatrany Beri-sheba,+ amin’izay dia tsy ho mendrika hatao toeram-pivavahana intsony. Noravany koa ny toerana avo teny amin’ireo vavahady teo amin’ny fidirana amin’ny vavahadin’i Josoa lehiben’ny tanàna, izay eo ankavia raha miditra avy eo am-bavahadin’ny tanàna.  Tsy nanompo teo amin’ny alitaran’i Jehovah tany Jerosalema+ ny mpisoron’ny toerana avo, nefa nihinana mofo tsy misy lalivay niaraka tamin’ny rahalahiny ihany. 10  Nozimbazimbainy koa i Tofeta,+ izay eo amin’ny Lohasahan’ny Taranak’i Hinoma,*+ mba tsy ho mendrika hatao toeram-pivavahana intsony. Amin’izay dia tsy misy afaka mandoro ny zanany lahy na ny zanany vavy ao anaty afo ho an’i Moleka+ intsony eo. 11  Ary tsy navelany hiditra tao an-tranon’i Jehovah avy teo amin’ny efitr’i* Natana-meleka tandapa, teo amin’ny lala-mitafo, ny soavaly natokan’ireo* mpanjakan’ny Joda ho an’ny masoandro. Nodorany koa ireo kalesin’ny masoandro.+ 12  Ary narodany ny alitara nataon’ireo mpanjakan’ny Joda teo ambonin’ny tafon’ilay efitra tany an-tampon-tranon’i+ Ahaza, sy ny alitara nataon’i Manase teo amin’ny tokotany roa amin’ny tranon’i Jehovah.+ Notorotoroiny izy ireny, ary nafafiny teny amin’ny Lohasahan’i Kidrona ny vovony. 13  Ary nozimbazimbain’ny mpanjaka ireo toerana avo tandrifin’i Jerosalema, mba tsy ho mendrika hatao toeram-pivavahana intsony. Teo atsimon’ny* Tendrombohitry ny Faharavana* no nisy an’ireo toerana avo ireo, izay naorin’i Solomona mpanjakan’ny Israely ho an’i Astarta, ilay andriamanibavy maharikoriko notompoin’ny Sidonianina, sy ho an’i Kemosy, ilay andriamanitra maharikoriko notompoin’ny Moabita, ary ho an’i Milkoma,+ ilay andriamanitra maharikoriko notompoin’ny Amonita.+ 14  Nopotipotehin’ny mpanjaka ny tsangambato masina ary nokapainy ny tsato-kazo masina,*+ ka nofenoiny taolam-paty ny toerana nisy an’ireny. 15  Narodany koa ilay alitara tao Betela sy ilay toerana avo nataon’i Jeroboama zanak’i Nebata, izay nahatonga ny Israely hanota.+ Rehefa avy narodany ilay alitara sy ilay toerana avo, dia nodorany ilay toerana avo ka notorotoroiny ho lasa vovoka. Nodorany koa ny tsato-kazo masina.*+ 16  Dia nitodika i Josia ka nahita an’ireo fasana teny an-tendrombohitra. Nasainy nalaina àry ny taolam-paty tao amin’izy ireny, ka nodorany teo ambonin’ilay alitara, mba tsy ho mendrika hampiasaina amin’ny fivavahana intsony ilay alitara. Dia tanteraka ny tenin’i Jehovah nambaran’ilay lehilahin’Andriamanitra, izay nilaza mialoha fa hitranga izany.+ 17  Ary hoy i Josia: “Fasan’iza irỳ misy tsangambato tazako irỳ?” Dia hoy ny olona tao an-tanàna: “Fasan’ilay lehilahin’Andriamanitra avy any Joda+ io. Izy ilay nilaza mialoha an’izao zavatra nataonao tamin’ilay alitara teto Betela izao.” 18  Hoy àry izy: “Avelao izy. Aza avela hisy hikitikitika ny taolambalony.” Dia tsy nokitihin’izy ireo ny taolambalony sy ny an’ilay mpaminany avy any Samaria.+ 19  Nesorin’i Josia koa ny trano fivavahana rehetra teny amin’ny toerana avo tany amin’ireo tanànan’i Samaria,+ izany hoe ny trano naorin’ireo mpanjakan’ny Israely mba hampahatezitra an’Andriamanitra. Hoatran’ilay nataony tany Betela ihany no nataony tamin’izy ireny.+ 20  Ary nataony sorona teo ambonin’ireo alitara ny mpisorona rehetra teo amin’ireo toerana avo ireo. Nandoro taolam-paty teo ambonin’ireo alitara ireo+ koa izy. Dia niverina tany Jerosalema izy avy eo. 21  Dia nomen’ny mpanjaka baiko ny vahoaka manontolo hoe: “Mankalazà Paska+ ho an’i Jehovah Andriamanitrareo, araka izay voasoratra ato amin’ity bokin’ny fifanekena+ ity.” 22  Mbola tsy nisy Paska nankalazaina toy izany hatramin’ny andron’ireo mpitsara izay nitsara ny Israely, na tamin’ny andro rehetra nanjakan’ireo mpanjakan’ny Israely sy mpanjakan’ny Joda.+ 23  Tamin’ny taona faha-18 nanjakan’i Josia Mpanjaka no nankalazaina tany Jerosalema izany Paska ho an’i Jehovah izany. 24  Nesorin’i Josia koa ny mpamoha angatra, ny mpilaza ny hoavy,+ ny sarivongana terafima,*+ ny sampy maharikoriko,* ary ny zava-maharikoriko rehetra hita tany Joda sy Jerosalema, mba hanatanterahana an’izay voalazan’ny Lalàna+ voasoratra ao amin’ilay boky hitan’i Hilkia mpisorona tao an-tranon’i Jehovah.+ 25  Tsy nisy mpanjaka hoatr’azy talohany, izay niverina tamin’i Jehovah tamin’ny fony manontolo sy ny tenany manontolo+ ary ny heriny manontolo, araka ny Lalàn’i Mosesy rehetra. Ary tsy nisy tahaka azy intsony koa taoriany. 26  Tsy nitony mihitsy anefa ny fahatezeran’i Jehovah, fa mbola tezitra be tamin’ny Joda foana izy noho ny zava-drehetra manafintohina nataon’i Manase mba hampahatezitra azy.+ 27  Hoy i Jehovah: “Hesoriko tsy ho eo imasoko+ koa ny Joda, toy ny nanesorako ny Israely.+ Ary holaviko ity tanànan’i Jerosalema nofidiko ity, sy ilay trano izay nolazaiko hoe: ‘Ho ao foana ny anarako.’”+ 28  Ary tsy efa voasoratra ao amin’ny boky mirakitra ny tantara tamin’ny andron’ireo mpanjakan’ny Joda ve ny sisa amin’ny tantaran’i Josia, izany hoe izay rehetra nataony? 29  Tamin’ny andron’i Josia Mpanjaka i Farao Neko mpanjakan’i Ejipta no nandeha nankany amoron’ny Reniranon’i Eofrata mba hihaona tamin’ny mpanjakan’i Asyria. Ary nandeha niady tamin’i Neko i Josia, kanjo novonoin’i Neko ho faty tao Megido+ izy rehefa hitany. 30  Dia nentin’ny mpanompony tamin’ny kalesy niala tao Megido nankany Jerosalema ny fatiny, ka nalevin’izy ireo tao amin’ny fasany. Ary nalain’ny vahoaka i Joahaza zanak’i Josia, ka nohosorany ho mpanjaka handimby an-drainy.+ 31  Lasa mpanjaka i Joahaza+ tamin’izy 23 taona, ary nanjaka telo volana tany Jerosalema izy. Hamotala+ no anaran-dreniny, ary zanak’i Jeremia avy any Libna izy io. 32  Nanomboka nanao izay ratsy teo imason’i Jehovah i Joahaza, hoatran’izay rehetra nataon’ny razambeny.+ 33  Nogadrain’i Farao Neko+ tao Ribla+ any Hamata izy, mba tsy hanjaka tany Jerosalema. Ary nampandoavin’i Farao sazy ilay tany, dia volafotsy 100 talenta* sy volamena iray talenta.+ 34  Ankoatra izany, dia nataon’i Farao Neko ho mpanjaka handimby an’i Josia rainy i Eliakima zanak’i Josia Mpanjaka, ka novany hoe Joiakima ny anarany. Nalainy kosa i Joahaza ka nentiny tany Ejipta,+ ary maty tany.+ 35  Ary nomen’i Joiakima an’i Farao ny volafotsy sy ny volamena. Tsy maintsy nampandoaviny hetra anefa ny taniny, mba hanomezana ny volafotsy notakin’i Farao. Arakaraka izay nananan’ny tsirairay ny volafotsy sy ny volamena notakiny tamin’ny vahoaka mba homena an’i Farao Neko. 36  Lasa mpanjaka i Joiakima+ tamin’izy 25 taona, ary nanjaka 11 taona tany Jerosalema+ izy. Zebida no anaran-dreniny, ary zanak’i Pedaia avy any Romaha izy io. 37  Nanao izay ratsy teo imason’i Jehovah+ foana i Joiakima, hoatran’izay rehetra nataon’ny razambeny.+

Fanamarihana

Na: “nanavao an’ilay.”
Jereo F.T.
Jereo F.T.
Jereo F.T.
Na: “efitra fisakafoana izay an’i.”
Abt: “nomen’ireo.”
Abt: “ankavanan’ny.” Izany hoe eo atsimo raha mitodika miantsinanana.
Izany hoe ny atsimo indrindra amin’ny Tendrombohitra Oliva. Antsoina koa hoe Tendrombohitry ny Fandikan-dalàna.
Jereo F.T.
Jereo F.T.
Mety hisy ifandraisany amin’ny hoe “taim-biby” ilay teny hebreo tany am-boalohany. Teny fanambaniana izy io.
Na: “andriamanitry ny fianakaviana; sampy.”
1 talenta = 34,2 kg. Jereo F.F. B14.