Mpanjaka Faharoa 14:1-29

  • Amazia, mpanjakan’ny Joda (1-6)

  • Ady tamin’i Edoma sy Israely (7-14)

  • Maty i Joasy, mpanjakan’ny Israely (15, 16)

  • Maty i Amazia (17-22)

  • Jeroboama II, mpanjakan’ny Israely (23-29)

14  Tamin’ny taona faharoa nanjakan’i Joasy+ zanak’i Joahaza mpanjakan’ny Israely, no lasa mpanjaka i Amazia zanak’i Joasy mpanjakan’ny Joda.  Tamin’izy 25 taona no nanomboka nanjaka, ary nanjaka 29 taona tany Jerosalema izy. Joadina no anaran-dreniny, ary avy any Jerosalema izy io.+  Nanao izay tsara teo imason’i Jehovah foana i Amazia, saingy tsy toy ny nataon’i Davida+ razambeny. Hoatran’izay rehetra nataon’i Joasy rainy no nataony.+  Tsy nesorina anefa ny toerana avo,+ ary mbola nanao sorona sy nandoro fanatitra mba hidona-tsetroka teny ihany ny vahoaka.+  Raha vao mafy orina ny fanjakany, dia novonoiny ho faty ireo mpanompony namono ny mpanjaka rainy.+  Tsy novonoiny anefa ny zanak’ireo mpamono olona ireo, fa narahiny izay voasoratra ao amin’ny boky misy ny Lalàn’i Mosesy. Izao mantsy ny didin’i Jehovah voalaza ao: “Ny ray tsy tokony hovonoina ho faty noho ny ataon’ny zanaka, ary ny zanaka tsy tokony hovonoina ho faty noho ny ataon’ny ray. Fa ny fahotana vitan’ny tsirairay ihany no tokony hamonoana azy.”+  Nahafaty lehilahy edomita+ 10 000 teo amin’ny Lohasahan-tsira+ i Amazia. Azony tamin’ny ady koa ny tanànan’i Sela,+ ka lasa hoe Joktela ny anaran’izy io hatramin’izao.  Ary nisy olona nirahin’i Amazia ho any amin’i Joasy zanak’i Joahaza, zanak’i Jeho mpanjakan’ny Israely, mba hilaza hoe: “Tongava, andao isika hiady!”*+  Dia nampitondra an’izao hafatra izao ho an’i Amazia mpanjakan’ny Joda i Joasy mpanjakan’ny Israely: “Nampita hafatra ho an’ny hazo sedera tany Libàna ny tsilo tany Libàna hoe: ‘Omeo ho vadin’ny zanako lahy ny zanakao vavy.’ Nandalo anefa ny bibidia iray tany Libàna, ka nanitsakitsaka an’ilay tsilo. 10  Nandresy an’i Edoma ianao,+ ka lasa nirehareha ny fonao. Mifalia amin’ny voninahitrao, saingy mijanòna ihany ao an-tranonao.* Maninona ianao no mitady loza ka tianao ho resy miaraka aminao ny Joda?” 11  Tsy nanaiky anefa i Amazia.+ Niakatra àry i Joasy mpanjakan’ny Israely, ka niady tany Beti-semesy+ any Joda izy sy Amazia mpanjakan’ny Joda.+ 12  Dia resin’ny Israely ny Joda, ka samy nandositra nankany an-tranony* avy. 13  Nosamborin’i Joasy mpanjakan’ny Israely tany Beti-semesy i Amazia mpanjakan’ny Joda, zanak’i Joasy zanak’i Ahazia. Nankany Jerosalema izy ireo avy eo, ary nandrava 400 hakiho* tamin’ny mandan’i Jerosalema, nanomboka teo amin’ny Vavahadin’i Efraima+ ka hatreo amin’ny Vavahady An-jorony.+ 14  Dia nalainy daholo ny volamena sy ny volafotsy ary ny fitaovana rehetra tao an-tranon’i Jehovah sy tao amin’ny fitehirizana zava-tsarobidy tao an-tranon’ny* mpanjaka. Naka olona hatao takalon’aina koa izy, ary avy eo niverina tany Samaria. 15  Ary tsy efa voasoratra ao amin’ny boky mirakitra ny tantara tamin’ny andron’ireo mpanjakan’ny Israely ve ny sisa amin’ny tantaran’i Joasy, izany hoe ny nataony sy ny heriny ary ny niadiany tamin’i Amazia mpanjakan’ny Joda? 16  Dia nodimandry any amin’ny razambeny i Joasy ka nalevina tany Samaria,+ tany amin’izay nisy ny mpanjakan’ny Israely. Ary i Jeroboama*+ zanany no nanjaka nandimby azy. 17  Mbola velona 15 taona i Amazia+ zanak’i Joasy+ mpanjakan’ny Joda, taorian’ny nahafatesan’i Joasy zanak’i Joahaza mpanjakan’ny Israely.+ 18  Ary tsy efa voasoratra ao amin’ny boky mirakitra ny tantara tamin’ny andron’ireo mpanjakan’ny Joda ve ny sisa amin’ny tantaran’i Amazia? 19  Nisy niray tetika hanohitra azy+ tany Jerosalema tatỳ aoriana, ka nandositra tany Lakisy izy. Naniraka olona hanenjika azy tany anefa izy ireo ka namono azy tany. 20  Nentina niverina tamin’ny soavaly àry ny fatiny ka nalevina tany amin’izay nisy ny razambeny tany Jerosalema, tao amin’ny Tanànan’i Davida.+ 21  Dia nalain’ny vahoakan’i Joda rehetra i Azaria,*+ izay 16 taona,+ ka nataony mpanjaka handimby an’i Amazia rainy.+ 22  Naorin’i Azaria indray i Elata+ dia naveriny tamin’ny Joda, rehefa nodimandry any amin’ny razambeny ny mpanjaka.*+ 23  Tamin’ny taona faha-15 nanjakan’i Amazia zanak’i Joasy mpanjakan’ny Joda, no lasa mpanjaka tany Samaria i Jeroboama+ zanak’i Joasy mpanjakan’ny Israely. Ary nanjaka 41 taona izy. 24  Nanao izay ratsy teo imason’i Jehovah foana izy, ka tsy niala tamin’ny fahotana rehetra nataon’ny Israely noho ny fitaoman’i Jeroboama zanak’i Nebata.+ 25  Naveriny tamin’ny Israely ny sisin-taniny, nanomboka teo Lebo-hamata*+ ka hatrany amin’ny Ranomasin’i Araba.*+ Izany mantsy no teny nolazain’i Jehovah Andriamanitry ny Israely tamin’ny alalan’i Jona+ mpanompony, zanak’i Amitahy, dia ilay mpaminany avy any Gata-hefera.+ 26  Fa hitan’i Jehovah hoe tena mangidy ny fahoriana nanjo ny Israely.+ Tsy nisy olona tavela mba hanampy ny Israely. Na ireo tsy nisy mpiaro sy ireo osa aza tsy nisy tavela. 27  Efa nampanantena anefa i Jehovah fa tsy hanafoana ny anaran’ny Israely tsy ho etỳ ambanin’ny lanitra.+ Novonjeny tamin’ny alalan’i Jeroboama zanak’i Joasy àry izy ireo.+ 28  Ary tsy efa voasoratra ao amin’ny boky mirakitra ny tantara tamin’ny andron’ireo mpanjakan’ny Israely ve ny sisa amin’ny tantaran’i Jeroboama, izany hoe izay rehetra nataony, ny heriny, ny ady nataony, ary ny namerenany an’i Damaskosy+ sy Hamata+ tamin’ny Joda sy Israely? 29  Dia nodimandry any amin’ny razambeny, any amin’ireo mpanjakan’ny Israely, i Jeroboama. Ary i Zakaria+ zanany no nanjaka nandimby azy.

Fanamarihana

Na: “hifanatrika.”
Na: “an-dapanao.”
Abt: “amin’ny tranolainy.”
178 m eo ho eo. Jereo F.F. B14.
Na: “an-dapan’ny.”
Izany hoe Jeroboama II.
Midika hoe “Nanampy i Jehovah.” Antsoina hoe Ozia izy ao amin’ny 2Mp 15:13; 2Ta 26:1-23; Is 6:1; ary Za 14:5.
Izany hoe Amazia rainy.
Na: “teo amin’ny sisin’ny faritr’i Hamata.”
Izany hoe ny Ranomasin-tsira na ny Ranomasina Maty.