Timoty Voalohany 6:1-21

  • Tokony hanaja ny tompony ny mpanompo (1, 2)

  • Mpampianatra sandoka sy fitiavam-bola (3-10)

  • Toromarika ho an’ny lehilahin’Andriamanitra (11-16)

  • Hanan-karena amin’ny asa tsara (17-19)

  • Arovy izay nankinina taminao (20, 21)

6  Aoka izay mpanompo mitondra zioga hihevitra foana ny tompony ho mendrika hahazo fanajana feno,+ mba tsy hisy hanazimbazimba+ mihitsy ny anaran’Andriamanitra sy ny fampianarany.  Ary raha mpino ny tompon’izy ireo, dia aoka tsy hataony tsinontsinona, satria rahalahiny ihany izy. Vao mainka kosa aza izy ireo tokony ho vonona hanompo, satria mpiray finoana aminy sady rahalahy malalany ihany no mandray soa amin’ny fanompoana tsara ataony. Aza mitsahatra mampianatra sy mandrisika ny hafa hanao an’izany.  Raha misy olona mampianatra zavatra hafa, ka tsy manaiky ny fampianarana mahasoa*+ avy amin’i Jesosy Kristy Tompontsika, na tsy manaiky ny fampianarana izay mampirisika antsika hahafoy tena ho an’Andriamanitra,+  dia olona mieboebo izy, ary tsy misy zavatra takatry ny sainy.+ Tsy manan-tsaina afa-tsy ny handresy lahatra sy ny hiady hevitra* momba ny teny+ izy. Ireo zavatra ireo no mahatonga ny olona hialona, hifamaly, hanendrikendrika,* hifampiahiahy,  ary hiady lava momba ny zavatra tsy misy dikany toy ny ataon’ny olona ratsy saina+ sy niala tamin’ny fahamarinana, izay mieritreritra fa natao hakana tombony+ ny fahafoizan-tena ho an’Andriamanitra.  Mahazo tombony be tokoa ny olona raha mahafoy tena ho an’Andriamanitra+ sady mahay mianina amin’izay ananany.  Fa tsy nitondra na inona na inona teto amin’izao tontolo izao isika, sady tsy hahatondra na inona na inona hiala eto.+  Koa rehefa manana sakafo sy fitafiana* isika, dia hianina amin’izany.+  Izay tapa-kevitra ny ho lasa mpanankarena kosa, dia latsaka ao amin’ny fakam-panahy sy ny fandrika,+ sady resin’ny faniriana maro tsy misy dikany sy manimba, izay mandentika ny olona ao amin’ny fandringanana sy ny loza.+ 10  Fitiavam-bola mantsy no anisan’ny fototry ny karazan-javatra ratsy rehetra. Ary nifofotra nitady vola ny sasany satria tia vola, ka voavily niala tamin’ny finoana, sy nanindrona ny tenany manontolo tamin’ny zavatra maro mampanaintaina.+ 11  Fa ianao kosa, ry lehilahin’Andriamanitra, andosiro izany zavatra izany. Miezaha foana kosa hanao ny marina,* hahafoy tena ho an’Andriamanitra, hanana finoana sy fitiavana ary fiaretana, ary halemy fanahy.+ 12  Tohizo foana ilay ady tsara iarovana ny finoana. Fikiro mafy ny fiainana mandrakizay, fa ny hahazo an’izany no niantsoana anao sy nanomezanao fanazavana tena tsara teo anatrehan’ny vavolombelona maro. 13  Izao no didy omeko anao eo anatrehan’Andriamanitra, izay mahatonga ny zava-drehetra ho mbola velona, sy eo anatrehan’i Kristy Jesosy, izay vavolombelona nanazava tsara ny zavatra ninoany teo anatrehan’i Pontio Pilato:+ 14  Ankatoavy ny didy ary ataovy tsy misy pentina sy tsy misy hokianina ny fankatoavanao an’izany, mandra-pahatongan’ny fotoana hisehoan’i Jesosy Kristy Tompontsika,+ 15  ilay Tompom-pahefana falifaly sady tokana, izay hiseho amin’ny fotoana voatondro. Izy no Mpanjakan’ny mpanjaka sy Tompon’ny tompo,+ 16  izy irery ihany no tsy mety maty.+ Mipetraka ao amin’ny hazavana tsy hay hatonina izy,+ ary tsy misy olona mahita azy na mahajery azy.+ Ho azy anie ny voninahitra sy ny hery mandrakizay! Amena. 17  Anaro* ny manankarena eto amin’izao tontolo izao* mba tsy hirehareha,* na hatoky ny harena tsy azo antoka,+ fa hanantena an’Andriamanitra, izay manome be dia be an’ireo zavatra rehetra mahafaly antsika.+ 18  Teneno izy ireo mba hanao soa, hanan-karena amin’ny asa tsara, ho tia manome,* ho vonon-kizara,+ 19  ka hanana harena tsara tahiry ho an’ny tenany, izany hoe fototra tsara ho amin’ny hoavy.+ Amin’izay izy ireo dia hifikitra mafy amin’ny tena fiainana.+ 20  Ry Timoty, arovy izay nankinina taminao,+ ka ialao ny resaka tsy misy dikany izay manazimbazimba zava-masina, sy ireo hevitra mifanohitra avy amin’izay atao hoe “fahalalana” nefa tsy izy.+ 21  Nampideradera fahalalana toy izany ny sasany, ka nivily niala tamin’ny finoana. Enga anie ianareo hanehoana hatsaram-panahy miavaka!

Fanamarihana

Na: “marina; tsara.”
Na: “Adalana fandresen-dahatra sy adihevitra.”
Na: “hanevateva.”
Na: “fialofana.”
Na: “hikatsaka ny fahamarinana.”
Na: “Omeo didy.”
Na: “tsy hanambony tena.”
Na: “amin’izao vanim-potoana izao.” Jereo F.T.
Na: “halala-tanana.”